ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN Tarwebloem, OopWli Tarwemeel, GeMd Tarwewaterbrood. Inpzoodtn MsieSeelli. N. J. LANKHORST ft Zn. No. 106. Zaterdag 4 November 1916. 2e Jaargang Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WSLLEMSFLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, K^ö^alslraai. Te Velseroord bij K. v. Til burg, Willeferordstr. 83. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Dood laan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vat) Meurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aam ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Kleiaardappelen. MILITIE, WAARSCHUWING. Schietoefeningen LIJK-TOUW Lichte Seizing Zware Seizing Dunne Speerreep BMKLIJN WEEFLIJN BOLSLINES GETEERD SCHIEMANSGAREN SMEEK- KRONIEK. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en hij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden "WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiBn ran buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentieburean P. F. C. UOELSE IJMUIDEN. De Burgemeester van Velsen btengfc ter algemeene kennis, dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, bij besluit van 25 October 1916, no. 4064/6, besloten is: 1. den trijs van tarwebloem (inlandsch uitsluitend éën soort) te stellen op f 21.25 per 100 K.G. 2. den prijs van (ongebuild) te stellen op f 20.25 per 100 K.G. 3. dat de onder 1 en "2 vastge- gestelde prijzen zijn netto-contant, af fabriek of molen voor bakkers en dergelijke gebiuikers en dat aan tusschenpersonen op verzoek eene reductie moet worden gegeven als is]aangegeven in de circulaire van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, dd. 23 Maart j.l. no. 12001/6. 4. den maximumprijs voor tar webrood vast te stellen per kilogram contant, afgehaald van bakkerij of winkel voor a. gebuild tarwewaterbrood op f0.25 b. (gebak ken onder rabbinaal toezicht op f 0.25 (de prijzen van de andere soorten gebuild tarwebrood naar evenredig heid). Velsen, 31 October 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Burgemeester van Velsen brengt ter algemeene kennis, dat bij besluit van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel dd. 28 October 1916, no. 28053, het verbod van vervoer van klei aardappelen is uitgebreid, tot klei aardappelen van alle soorten, dus ook tot Eigenheimers en Borgers van de klei. Het vervoer van alle kleiaardap pelen is derhalve verboden. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. Vrijstelling van Kostwinners. De Burgemeester der gemeente Velsen maakt bekend, dat omtrent de hieronder genoemde ingeschre venen voor de militie, lichtiDg 1917, dezer gemeente, op hun aanvrage om viijstelling van den dienst we gens kostwinnerschap, door Gede puteerde Staten dezer provincie de achter ieders naam vermelde uit spraak is gedaan: RAMAKERS, DIRK JOHANNES, in zijn aanvrage niet ontvankelijk verklaard. Van deze uitspraken kan gedu rende tien dagen, te rekenen vao den datum dezer bekendmaking, bij de Koningin in beroep worden be komen 1°. door den ingeschrevenen, wien de uitspraak geldt,* of door zijn vader, moeder, voogd of curator; 2°. door elk der overige voor de gemeente ingeschrevenen of door zijn vader, moeder, voogd of curator 3°. door den Commissaris der Koningin in de provincie. De personen, onder 11 en 2°. be doeld, moeten het verzoekschrift, waarbij in beroep wordt gekomen, behoorlijk met redenen omkleeden en ter secretarie dezer gemeente inleveren. Verzoekschriften, niet ingericht of niet ingeleverd op de hierboven aangegeven wijze, kunnen geen ge volg hebben. Velsen, 1 November 1916. De Burgemeester voornoemd, H. ver LOREN VAN THEMAAT. VAN HET FORT TE IJMUIDEN. De Kapitein ter Zee, Commandant van de Positie IJmuiden, maakt be kend: dat van het Fort schietoefe ningen gehouden zullen worden op: op WOENSDAG 8 NOVEMBER en zoo noodig op ZATERDAG II NOV. aanvangende 9 uur voormiddags. Gevaarlijk is de Zee ten Noorden van de Haven, tot op 3 zeemijlen van het fort. Scbippers van uitgaande vaartuigen mogen dus niet om den Noord gaan vóór zij in de lijn van de Vuurtorens 2 zeemijlen buiten de havenhoofden zijn gekomen. Scbippers van binnenkomende vaar tuigen van den Noord komende, mo gen de lijn van de Vuurtorens niet maken binnen 2 zeemijlen uit de havenhoofden. Drie uur vóór den aanvang der schietoefeningen wordt op het fort een roode vlag halfstok geheschen, welke een uur vóór den aanvang wordt voorgeheschen en gedurende de oefeningen blijft waaien. Het einde der schietoefeningen wordt aangegeven door het neerhalen der roode vlag. Vastgesteld te IJmuiden, 3 No vember 1916. De Kapitein ter Zee, Commandant van de positie IJmuiden L. VAN DER WAL. Het tentenkamp is door de mili tairen ontruimd geworden. Wij kunnen dus weer ongestoord langs ons Noordzeekanaal wandelen en fietsen. Maar wil dit zonder gevaar ge schieden, dan dient deze weg toch eerst weer in orde gebracht te worden. Want zóó levert de weg gevaar op. Op sommige plaatsen toch is de weg precies verlegd tot vlak aan den rand van den dijk en is de weg niet meer geworden dan een heel smal voetpaadje. "VJerder is het een en al zand. Zeer hopen wij dat de weg verbeterd zal worden, waarvoor de kosten niet zoo hoog zullen zijn. Sintels toch zijn aan de papierfabriek te verkrijgen. Ons valt het op, dat deze weg meer en meer ook door voertuigen gebruikt wordt. Dat mag toch niet? Deze week zagen wij nog iemand met een handkar daar rijden. Ook automobielen hebben wij daar wel langs zien gaan. Dat moest verboden worden. Laat men deze weg nu eens rustig aan de wandel laars overlaten. Vele wegen in de gemeente heb ben ook verbetering noodig. Dat hebben wij al meermalen opgemerkt. Terecht zeide de Burgemeester onlangs in den raad dat aan straat werken enz. niet beknibbeld kan worden, omdat men er anders al dieper inkomt. Met de verbetering van sommige wegen wordt wel eens begonnen, maar waarom voert men die dan niet geheel uit? Wij wijzen nog eens op denKanaalweg te Velseroord. Die ligt nog altoos half afgewerkt. Moet dit nu nog lang zoo duren? Waarom nu de andere helft ook niet afgemaakt? Dat bij het planten van boomen wel degelijk rekening gehouden mag worden met de soort, zooals de wethouder van Openbare Werken onlangs in de raad zei, is ook juist. Sommige wegen verkeeren :n dezen tijd in een viezen toestand, door den regen en het vallend blad. Vooral de Wijkerstraatweg op Wij keroog en de Dorpsstraat in Velsen zijn dan slecht begaanbaar. Dat onze plantsoenen, die we Dog hebben, nog zoo slecht aan het publiek kunnen worden toe vertrouwd, is te betreuren. Maar dat de gemeente vaak aan open bare pleinen en wegen zoo weinig zorg besteedt, is nog bed roevender Het plein te Velseroord, de z.g. Beurs, is velen een dagelijksche ergernis. Het is een fraaie ver zameling: een aanplakbord, een telefoonpaal en een waterplaats. Wanneer wordt daar nu toch eens wat van gemaaut, dat dit punt althans een weinig netter aanzien geeft? Tot lid der Kamer van Koop handel is deze week een midden stander gekozen. O.i. niet kwaad, de voorzitter der Kamer wees er onlangs nog op dat de middenstand alleen door hem vertegenwoordigd werd. Wij vinden de keuze te meer verblijdend, nu een krachtig voorstander der verplichte winkel sluiting is gekozen. Gezien de be spreking dezer kwestie onlangs in de Kamer, was dit wel noodig. Onze Courant is deze week haar tweeden jaargang iDgegaan. Wij gelooven te mogen zeggen dat ons blad in dit eerste jaar van zijn bestaan burgerrecht heeft verkregen. Het aantal aboné's is boven onze verwachting groot geworden. Wij voor ons hopen voort te gaan ons blad zoo lezenswaard mogelijk te maken en om het te doen zijn een vrije tribune voor ieder, die iets belangrijks te zeggen heeft. Wij wilden dit nog even aan stippen, omdat wij gelooven dat onze lezers met ons blad meeleven. IJMUIDEN. Carbid-ontploffing. De scheeps timmerman v. d. W., die op den hier in de haven liggende stoom- korder „Barendsz" aan het werk was. kwam naar de Stads-Ed. meldt, bij het zoeken naar gereedschap met een brandende kaars te dicht bij een bus carbid, met het gevolg dat deze ontplofte, v. d. W. kreeg ernstige brandwonden aan het hoofd en de handen en werd na voor- loopig te zijn verbonden per rijtuig naar huis gebracht. Niet uitwijken. Door den kan tonrechter te Haarlem werd J. W. alhier wegens het met een voer tuig niet naar rechts uitwijken, tot f 15 boete of 15 dagen veroordeeld. De Eendracht. De St. Ct be vat de statuten der Naaml. Ven nootschap exploitatie- en admini stratie maatschappij „Eendracht", te IJmuiden. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopeD, bouwen en en ver bouwen van onroerende goederen, het exploiteeren daarvan, het deel nemen in maatschappijen welke hetzelfde doel beoogen, het admi- nistreeren van bovenbedoelde goe deren en maatschappijen en voorts al datgene te doen, wat met een en ander in onmiddelijk verband staat. Het kapitaal der vennoot schap wordt bepaald op veertig duizend gulden, verdeeld in honderd zestig aandeelen van tweehonderd vijftig gulden, waarvan twee en dertig aandeelen zijn geplaatst en volgestort en waarin wordt deel genomen door den heer N. W. Wil- lemse, magazijnmeester te Amster dam, voor 15 aandeelen, den h6er H. Uilenburg, meesterknecht wo nende te Haarlem, voor 3 aandeelen, en den heer H. G. Uilenburg, boekhouder alhier, voor 4 aandeelen. Pensioen. Aan den heer P. C. Ghijs, hulpsluismeester bij de Noord zeesluizen alhier, is een pensioen toegekend van f709 per jaar. Verduistering. Door de Haar- lemsche rechtbank werd L. J. B- alhier, wegens verduistering tot 8 maanden gevangenisstraf veroor deeld. VELSEN. Een hond gestolen. Jong van jaren, maar nochtans vergevorderd op 't hellend vlak van de misdaad, is J. C. H die zich naar de St. Ed. meldt, wegens diefstal van een hond had te verantwoorden. De 20 jarige bekl. is reeds door da rechtbank te Amsterdam wegens diefstal van een fiets veroordeeld en zal daar verder nog wegens diefstal van een baal suiker moeten teiechtstaan. De hond had hij gestolen vau den seinhuiswachter P. Böhm te Velsen en aan iemand wonende op vijf kwartier afstands verkocht. Op de vraag van den president hoe beklaagde aan den diefstal was gekomen, antwoordde beklaagde, een los werkman „Ik had honger en kon geen werk krijgen" wat natuur lijk nog niet tot misdrijf mag leiden en daarvoor niet als een veront schuldiging mag gelden. In deze zaak vorderde het O. M. 2 weken gevangenisstraf. Personalia. De commies der Holl. Spoor Meier te Hilversum is naar hier overgeplaatst. TooneelvereenigingTe Wijker oog is een tooneelvereeniging op gericht onder den naam van „Door inspanning Uitspanning". Normaalschool. De verbouwing van een gedeelte van school E ten behoeve van de daarheen over te brengen Normaalschool begint goed te vorderen. Er komen 4 lokalen voor gewoon onderwijs en 1 voor de teekenlessen, terwijl er bovendien nog een gymnastieklokaal wordt in gericht. In dit jaar zal de verhui zing nog wel plaats hebben. Opgepast. Bij een waschvrouw die een wasch voor een ander be redderde, is een nieuwe tricot on derbroek van de lijn gehaald, ter wijl ze even binnenshuis was. Een brutaal stukje, daar het nog klaar dag was. Achter op het erf kan men dus bij dag zijn goed niet meer ophangen. Het onweer. Dinsdagmorgen is de bliksem ingeslagen in een huis in de Melklaan zonder andere schade aan te richten dan een paar brand- plekken op het raamkozijn. Een ambachtsschool. De heer Netscher deelde in de Donderdag avond gehouden vergadering van den gemeenteraad mede, dat de plannen der Vereeniging voor Ambachtsonderwijs in Kennemer- land thans vasteren vorm gaan aannemea. Wij kunnen daaraan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1