ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 111. Woensdag 22 November 1916. 2e Jaargang Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLEMSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, Kanaalstraat. Te Velseroord bij v. Til- 'bupg, Willcbrordstr. 5. Te Velsen en Wijkeroog bij O. Schermer, Dood laan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Ncutrs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Keuring van Dekhengsten. Kohier v. d. Koofdelijken Omslag. Bekendmaking. HINDERWET. Plaatselijk Nieuws. LIJK-TOUVV Lichte Seizing Zware Seizing Dunne Speerrcep ISS/SKLiJN WEEFLIJN BÖLSLINES GETEERD SCHIEMANSGAREN N.J.LANKHORST&Zn. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracteu tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing ran advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd hel Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. By dit nummer behoort het offi- ciëele raadsverslag. I3e zitting. Bekendmaking. Burgemeester en Wethouders der gemeente Velsen brengen ter open bare kennis, dat door den Minister van Landbouw Nijverheid en Han del van 27 October 1916, no. 27450, 2de- afdeeling is bepaald, dat de Rijksnaj aarskeuring van tot dekking bestemde hengsten, welke op 19 September 1916 te Terschelling niet heeft plaats gehad, te Terschelling zal worden gehouden op 23 Novem ber a.s. Velsen, den 16 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIËLS. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen maken bekend, dat een afschrift van het 1ste aan- vullingskobier van den Hoofdelijken Omslag voor het dienstjaar 1916, gedurende vijf maanden van den 15 November 1916 tot en met den 14 April 1916, ter Gemeentese cretarie voor een ieder ter lezing ligt. Velsen, den 14 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, VERMEULEN, l.b. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIELS. INVORDERING 's Ris flirecie Bslastiipi. De Burgemeester der Gemeente Velsen maakt bekend, dat de Ko hieren der personeele belasting nos. 4 en 5 over het dienstjaar 1916, invorderbaar verklaard op den 17 Nov. 1916, aan den Ontvanger ter invordering zijn ter hand gesteld en ieder daaiop voorkomende belasting schuldige verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Velsen, den 20 Nov. 1916. De Burgemeester. H. VER LOREN VAN THEMAAT. De Burgemeester van VelseD, brengt ter algemeene kennis, dat de door den Generaal-Majoor, Com mandant van de stelling van Am sterdam d.d. 2 September 1916 vastgestelde politieverordening, hou dende verbod tot het betreden van het voetpad langs de zuidzijde van het Noordzeekanaa), voorzoover dat voetpad loopt langs bet voormalige tentenkamp te Velsen is ingetrokken Velsen, 15 November 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen, brengen ter open bare kennis, dat de beslissing op het verzoek van de Rubberfabriek „Holland" te Velsen, om vergunning tot uitbreiding harer fabrieken door het bijplaatsen van 5 dompelappa raten en een oplossingstrommel op het perceel, kadastraal bekend Ge meente Velsen, Sectie H, No. 3971, door hen is verdaagd op grond dat het technisch onderzoek nog niet geheel is geëindigd. Velsen, den 20 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIELS. IJMUIDEN. Desertie. Wegens desertie van een visschersvaartuig te IJmuiden werd tegen den visscher A. J. 14 dagen gevangenisstraf geëischt. Geslaagd. Voor het examen Wiskunde L. O. is te 's Gravenhage geslaagd de heer P. Tijssen van hier. Krijgsraad. De krijgsraad te 's Gravenhage veroordeelde H. B., milicien der pantserfort-artillerie, afkomstig uit IJmuiden, wegens 2e desertie met vrijwillige aanmelding tot 3 maanden militaire detentie in te gaan 27 Oct. J. J., milicitn der pantserfort-ar tillerie afkomstig uit IJmuiden wegens 2e desertie met vrijwillige aanmelding, tot 3 maanden militaire detentie, in te gaan 27 Oct. Ongevallemvet. De Raad van Beroep te Haarlem behandelde de zaak van P. M. 0. te Amsterdam, die op 26 Juli 1916 te IJmuiden, bij het optillen van zware balen, werkzaam in dienst van Gebr. Goed koop te Amsterdam, een breuk zoü hebben opgeloopen. De door hem te dier zake aangevraagde schadeloos stelling werd door het bestuur der Rijksverzekeringsbank geweigerd, SMEEK- aangezien niet zou zijn gebleken, dat de pijn in de rechterlies het gevolg is geweest van een ongeval. Klager meent van wel en verzoekt daarom alsnog toekenning van de door hem gevraagde schadeloosstel lingen. Het beroep van T. v. H. te IJmui den werd wegens te late indiening niet ontvankelijk verklaard. Examen. Te Amsterdam is geslaagd voor het examen Vrije en OrdeoefeniDgen Mej. D. M. W. Kramer van hier. VELSEROORD Een roovergeschiedenis. De Bak kerstraat te Arnhem was Vrijdag om 5 uur het tooneel van een roo vergeschiedenis, waarbij de rollen vervuld werden door twee jeugdige booswichten en een vreesachtige winkeljuffrouw. De jeugdige booswichtenjongens onderscheidenlijk van 15 en 17 jaar, vervoegden zich in den winkel van zekere C, en eischten van de win keljuffrouw geld. Bij weigering om daaraan te voldoen werd door een hunner een revolver voor den dag gehaald, waarmede de juffrouw werd bedreigd. Zij zoekt haar heil naar een achter den winkel gelegen kamer, terwijl de schavuiten de lade licht ten en heengingen. Van haar schrik bekomen, rende de winkeljuffrouw de straat op en wist met het roepen van „houdt den dief" de aandacht der voorbijgan gers op de vluchtenden te vestigen. Een heer op zijn fiets passeerende, die een der jongens wilde grijpen, werd door den andere van zijn fiets getrokken, terwijl een loop jongen, de mede assistentie zou verleenen, tegen een muur werd geworpen. Zoo wisten de bandieten te ontkomen en het gelukte de po litie eerst latex een der beideD, den 15-jarigen H. J. H., te arresteeren. Dit 15 jarig kind is, zooals uit het verhoor, dat hem onmiddelijk werd afgenomen blijkt, reeds een door trapte misdadiger. Te Haarlem stal hij f30.en werd tot een jaar tuchtschool ver oordeeld. Hij wist met een mede veroordeelde op 10 October j.l. uit de tuchtschool te Velseroord te ontsnappen, waarna beiden naar Haarlemmermeer trokken en daar boerenarbeid verrichten. Toen eenig geld was opgespaard, ging H. J. H. naar 's-Hage, Rotter dam, Gouda en Utrecht, om ten slotte te Amsterdam bij een fami lielid om onderdak aan te kloppen, hetgeen hem werd geweigerd. Na vervolgens als boerenknecht werkzaam te zijn geweest te Wes tervoort en Duiven, kwam hij in dienst van een schipper te Den Hel der en stal te diens nadeele op een reis naar Amsterdam f 105 uit de reef van het schip. Zulks geschiedde 13 November j.l. Het geld werd in Den Haag en Rotterdam opgemaakt aan eten en drinken en bioscoopbe zoek. Maar hij had ook weten af te zonderen voor aankoop van een revolver met 20 scherpe patronen. Toen het geld op was, ging hij weer naar Arnhem terug, waar hij in aanraking kwam met den 17-ja- rigen v. d. D., met wien hij hef plan tot berooving maakte en uit voerde. Bij zijn arrestatie waren nog 3 patronen op het vuurwapen. Naar de 17-jarigen v. d.D. wordt door de politie nog gezocht. Huurdersvereeniging. In de vorige week gehouden vergadering der Huurdersvereeniging „Huurders Belang" alhier is een overzicht ge geven van de gevoerde actie. De verkiezing van bestuursleden werd aangehouden tot een volgen de vergadering. De heer J. G. Hof- mann heeft als voorzitter bedankt. Waarschijnlijk zal binnenkort te Wijkeroog ook een afdeeling van Huurders Belang worden opgericht. De nieuwe school. Het bouwen der nieuwe openbare school met 12 lokalen en gymnastieklokaal al hier is door B. en W. opgedragen aan "den laagsten inschrijver, de beer J. R. Vlaming te Schagen, voor f95959. Mishandeling. Frederik K. te Velseroord heeft zich zoo geweerd, dat zijn dorpsgenoten Th. Braam en G. Moojenkind met een paar blauwe oogen rondliepen. 't O. M. meende dit te kunnen vereffenen door tegen Frederik 14 dagen gevangenisstraf te eischen. VELSEN. Papierfabriek. Lange jaren zijn scheikundigen op het gebied der cellulose-fabricatie reeds bezig met de oplossing van het vraagstuk, hoe waardevolle bijproducten bij bet verwerken van hout-cellulose op practische wijze af te scheiden. Voor een paar jaren is men er in geslaagd de suiker, die in het bij product is vervat, om te zetten in alcohol en koolzuur, met behulp van een speciaal gistingsproces. Deze alcohol wordt in Scandinavië reeds bij duizenden hectoliters per jaar aan de markt gebracht. Ook in Velsen wordt thans, naar men in het „Tijdschrifc der Maatschappij van Nijverheid leest, op de terrei nen der Kon. Ver. Papierfabrieken een nieuwe fabriek gebouwd, waar men dit afvalproduct op spiritus gaat verwerken. Gezien de enorme hoeveelheid cellulose, die daar wordt geproduceerd, zal de productie van spiritus en aanverwante stoffen belangrijk worden. In 't oor gebeten. De machinist P. Bos te Velsen beeft nu nog zijn beide ooren. Het beeft evenwel, ver telt H. Dbl. niet veel gescheeld of zijn dorpsgenoot W. O. heeft hem bij een vechtpartijtje te IJmuiden, een oor afgebeten. De dokter kon nu met een paar hechtsels nog wonderen doen. De gebeteDe vergoeilijkte de zaak zooveel hij kon. „Och 't is een vroe gere kameraad van me" zoo zei hij. President: heb je hevig gebloed? Getuige: een beetje. President: veel pijn gehad? Getuige: Och een weekje. President: Min je schijnt er by- zondor goed tegen te kunnenHeeft de beklaagde je gevraagd de zaak zoo zacht mogelijk voor de stellen Getuige: ja.... President: krijg je er wat voor? Getuige: neen, dat niet! Het Openbaar Ministerie vond 't gedrag van den getuige heel eigen aardig. 't Is of de getuige nog dank baar is voor de ondervonden behan deling van beklaagde! Ik noem beklaagde evenwel een woesteling, die wel gestraft mag worden met een maand gevangenis straf. PresidentBos, tegen je „vriend" is een maand gevraagd! Rijksambtenaren. De Centrale der Rijksambtenaren heeft tegen 17 Dec. een vergadering te Amster dam uitgeschreven tot vaststelling van Statuten en oen reglement. De afdeeling „Velsen" van de Vereeni- ging van Machinepersoneel in dienst van Rijks Waterstaat heeft te dien einde eon ontwerp ontvangen om zich voor die vergadering voor te bereiden. WIJKEROOG. Kattenmeppers. 't Schijnt, dat een of meer kattenmeppers alhier werkzaam zijn. Verschillende per sonen zijn hun poesje al kwyt ge raakt. Hoe mooier de vacht en hoe vetter de poes, hoe gevaarlyker voor haar de toestand wordt. SANTPOORT. Gem plaatskaar ten verkrijgbaar. Hoewel aan de halte Kruidberger- weg geen wereldverkeer van reizi gers plaats vindt, schrijft de Stads Ed., zijn er toch zoo nu en dan reizigers, die er in- en uitstappen eigenaardig mag het heeten, dat er maar plaatskaarten zijn te bekemen voor enkele stations. Van de week hoorden we nog een reiziger een kaartje Bloemendaal vragen, doch de wachter moest „neen" verkoo- pen, zoodat die reiziger genoodzaakt was een kaartje naar Haarlem, wat weder verkrijgbaar was, te nemen, om in Bloemendaal te kunnen uit stappen. Zoo kwamen we bij die gelegenheid te weten, dat er ook geen kaartjes voor militairen te verkrijgen warenwel kon de wachter kaartjes afgeven voor Be verwijk, dach weder niet naar IJmuiden. Diefstal. Woensdagnacht werd ten nadeele van den heer B. aan den Rijksstraatweg alhier een rij wiel ontvreemd. Van den dader geen spoor.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1