ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 112. Zaterdag 25 November 1916. 2e Jaargang Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLCMSPLEIM ijnutidgo (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. fC. SJOELS8", Kanaalstraat. Te Velseroord bij ML v. Til burg, Wilkbrordstr.SS. Te Velsen en Wijkeroog bij D, Schermer, Dood laan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P„ vao Incurs, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Regeerings Eieren. Srosne erwten en bruine stamboonen Brandstoffen, 1 KRONIEK. WEEFLIJN BOLSLINES NJ.LANKHORST&Zn. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingea 15 ets. per regel. Advertentieeontraeten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad Is uitsluitend gerechtigd hei Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. De Burgemeester van Velsen brengt bierbij ter openbare kennis, dat op Donderdag 30 Nov. a.s. ver wisseling van broodkaarten zal plaats hebben. Elke houder van een broodkaart wordt in zijn eigen belang aange raden, zorg te dragen, dat de inle vering daarvan op de hieronder aangegeven plaats en tijd bij de betrokken Controle commissie ge schiedt, om dat die kaart na den daar op vermelden datum niet meer geldig is en daarop dua geen regee- ringsbrood meer mag worden ver strekt. De aandacht van belanghebbenden zij er voorts op gevestigd, dat de inlevering niet door of namens de bakkers mag plaats hebben. De Contröle-Commissiën zullen, voor zooveel elk betreft, zitting houden te Velsen in het gemeentehuis des namiddags van 4 4VS uur te Wykeroog in het gebouw Con cordia des namiddags van 5 7 uur te Santpoort in het dienstgebouw (voorm. Secretarie) des namiddags van 57 uur. te Jan Gijsenvaart ten huize van den hoer P. J. Huig, des namiddags van 7 9 uur. te Velseroord in het dienstgebouw (Politiepost), des namiddags van 4—7 uur. te IJmuiden in de voormalige onderwijzers woning van school A, ingang Willemsplein, des namiddags van 4—8 uur. Velsen, 21 Nov. 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De BURGEMEESTER van Velsen maakt bekend, dat bij de verschil lende winkeliers in deze Gemeente, regeerings-eieren verkrijgbaar zijn, tegen den maximumprijs van IC cent pèr stuk. Klachten over niet in achtneming van bovenvermelden maximumprijs, gelieve men in te dienen bij liet Levensmiddelenbedrijf der Gemeente Velsen. Winkeliers, die deze eieren wen- schen te verkoopen kunnen daarvan opgaaf doen aan het Levensmiddelen bedrijf. Velsen, 22 Nov. 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Burgemeester van Velsen brengt ter algemeene kennis, dat krachtens besluit van den Minister van Landbouw, Nijverheid ©n Han del d d. 14 November 1913 no. 29305 de aflevering en het vervoer van alle soorten groene erwten en bruine stamboonen is verboden. Dit verbod is niet van toepassing le. indien de aflevering en het vervoer plaats vinden binnen de gemeente van inwoning van den eigenaar der bovengenoemde peul vruchten 2e. op de aflevering en het vervoer van partijen gedekt door een ver- voerbewijs afgegeven door de Rijks commissie van Toezicht op de Peul- vruebtvereeniging 3e. op de aflevering en het ver voer van partijen, die op den dag van afkondiging dezer beschikking in de Nederlandsche Staatscourant in spoorwagens of schepen waren geladen 4e. op monsters van gewone grootte Velsen, 28 November 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN TH1SMAAT. De Burgemeester van Velsen brengt ter algemeene kennis, dat volgens de missive van den Mi nister van Landbouw, Nijverheid, en Handel dd. 15 November 1916, no. 93946, het wens<thelijk is, dat de handelaren geen boogere prijs berekenen, dan Limburgsche en Duitsche anthraciet f 2.20 p. H L. Belgische anthraciet; - 2.50 Eierkolen - 1.60 Kachelkolen - 1.75 Klachten over niet inachtneming van bovenbedoelde prijzen, gelieve men in te dienen bij het Levens middelenbedrijf (Raad.buis Velsen). Velsen, 21 November 1916. De Burgemeester va.u Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. Zooals men in ons blad heeft kunnen lezen verzocht de afd. IJmuiden van den R. K. Volksbond aan den Gemeenteraad om te IJmuiden een bevolkingsibureau te vestigen. Burgemeester en Wet houders adviseeren hierop afwijzend te beschikken wegens de hooge kosten. Wij kunnen dit begrijpen. Het is toch zooals B. en W. in hun advies zeggen: Er zouden voor IJmuiden enkele ambtenaren werk zaam gesteld moeten worden, terwijl inkrimping van het tegenwoordig secretarie-personeel daar moe niet LÏJK-ÏÖUW Lichte Seizing Zware Seizing Dunne Spee?*reep GETEERD SCHIEMANSGAREN SMEEK- gepaard zou kunnen gaan. Want op het centrale punt der gemeente administratie behoort een juist beeld te bestaan van den loop der bevol king en een dubbel vau het register der afdeeiing U-Aaiden ten allen tijde ter onmiddelijke raadpleging ten gemeentehuize beschikbaar zou moeten zijn. Het inwilligen van het verzoek brengt dus groote bezwaren mee. Echter meenen wij dat op andere wijze nog wel aan de bezwaren, in het adres genoemd, tegemoet zou zijn t© komen. Wij gelooven ook dat de arbeiders in het havenbedrijf en aan de visschershaven vóór 's morgens twaalf uur moeilijk uit hun werk kunnen breken. Maar na den middag zullen de beletselen minder zijn. Welnu, waarom kan de secretarie niet laDger geopend blijven? Inplaats van 1 uur, zou het sluitingsuur op 4 uur gesteld kunnen worden. Het sluitingsuur is nu wel wat vroeg. Op veel kleinere plaatsen is de secretarie tot 4 uur geopend. Desnoods zou men dit uur kunnen stellen alleen voor aangiften voor den Burgerlijken Stand. De laatste weken kwamen weer herhaaldelijk berichten in over de licht-misère bij de K. E. M. De menschen ondervinden dit in hunne huizen, terwijl ook de straatver lichting herhaaldelijk defect is, nu hier en dan daar. En dat soms op punten, waar licht zoo noodig is. Deze week b.v. merkten wij op dat de lichtpunten bij den hoek van de tunnel en den weg naar 't sta tion Velsen en die voor de Rijks normaalschool 's avonds niet brand den. Te hopen is dat het boven- grondsche net spoedig vervangen zal worden door een ondergrondsch, dan zal deze misère zeker ophouden. Al zullen storingen kunnen blijven voorkomen. Voor onze gemeente is de over name van het bedrijf der K. E. M. voor de provincie van belang. De Centrale alhier verschaft aan vele handen werk en brood. In de ver gadering van de Provinciale Staten dezer week is herhaaldelijk over verplaatsing en opheffing der Cen trale alhier gesproken. Andere leden drongen echter sterk op behoud aan van de Centrale alhier, althans voorloopig. Wij voor ons hopen dat de Centrale alhier behouden blijfc. Sommige leden der Tweede Kamer hebben instemming betuigd met het adres van B. en W. onzer gemeente met verzoek hier een Rijks Hoogere Burger Schooi te wiilen vestigen.. Daar hebben wij echter niet veel aan. Beter zou zijn als bij behandeling der begrooting van IBinnenlandsche Zaken werd voorgesteld alsnog een post voor de stichting van een H B. S. alhier daarop le brengen. Daar zouden wij mee gebaat zijn. IJMUIDEN. Zoo gewonnen zoo geronnen Dat in dezen tijd in het visscherijbedrijf te IJmuiden geld wordt verdiend is zeker, zoo wel door de eigenaar.- van de treiiers, als door degenen die er op werken. Zoo bijv. had een machinist van een stoomtreiler van één reis een aandeel van f 1050. Met het geld was hij wel wat ver legen aldus „De Stand." hoe zouden de menschen nu zien, dat hij het had Hij wist echter raad. Drie rijtuigen werden gehuurd. In het eerste legde hij z'n hoed, in het tweede ging hij zelf zitten en in het derde legde hij z'n wandel- stuk. Bii eik café werd haltgehou den en werden de koetsiers getrac- teerd. Voor het instappen ging hij eerst naar het eerste rijtuig en vroeg aan zijn hoed of deze zich nogal amuseerde, en aan z'n wandelstok in het derde rijtuig of deze noga! stil kon zitten. Dit ging zoo door totdat de koetsiers geen vaste steunplaatsen meer hadden. Drankwet. De Kantonrechter te Haarlem veroordeelde G. den D. alhier wegens overtreding der Drank wet tot f 15 boete of 15 dagen. Mishandeling. DeHaarlemsche rechtbank veroordeelde T. K., stoker alhier, wegens mishandeling tot 8 dagen gevangenisstraf. Mishandeling. Een 25 jarige varensgezel werd Dinsdagavond te 11V4 uur in de Jansstraat te Haar lem mishandeld door twee militai ren uit IJmuiden. De man kreeg eenige slagen op het hoofd en eenige wondjes, toe gebracht met een mes. De varensgezel hield beiden aan, omdat de militairen een ruit had den vernield in «e Noorder School steeg. Eén der militairen, die naar ae Stads Ed. meldt, een flinke wonde aan de rechterhand had, is in het militair hospitaal verbonden. Tegen beiden werd proces-verbaai opgemaakt. Na ontnuchtering zijn ze aan de militaire autoriteiten overgeleverd. Aanbestedingen. Op Donderdag 14 December zal te Haarlem wor den aanbesteed het maken en leve ren van betonblokken voor de ha venhoofden te IJmuiden met bijko mende werkzaamheden. Raming f15.200. En op Donderdag 21 De cember te Haarlem het maken van een aanlegplaats met opritten aan de Zuidzijde van het Noordzeekanaal te IJmuiden. Raming f76000. Vissclierij uitkomsten. De N.V. Zeevisscherij Mij. „IJsland" alhier zal over 1916 een interum-dividend van 20 pCt. uitkeeren. VELSEROORD. Geslaagd. Voor het examen vrije- en Ordeoefeningen is te Am sterdam geslaagd Mej. M. C. Ott van hier. Zendingsavond. In het Evan gelisatiegebouw alhier is Woensdag avond een Zendigsavond gehouden. Deze werd geleid door De. Eggink, die na opening de spreekster me vrouw Hofman, de echtgenoote van den zendeling Hofman, inleidde. Mevrouw Hofman, die met haar echtgenoot z-wen jaar op het zen- dingsveld heeft vertoefd, vertelde op boeiende wijze van „Taramé, een levensbeeld uit Poseo". Met groote aandacht werd dan ook haar voordracht gevolgd. Jongelingsverbond. In de alhier gehouden bestuursvergadering van den Ring Kennemerland van het Ned. Jongelings Verbond werd be sloten dezen winter zoo mogelijk vier vergaderingen te houden, n. 1. te Velsen, Veiseroord, Beverwijk en IJmuiden. De eerste vergadering zal in de volgende maand te Velsen plaats hebben. In de plaats van den heer Vlijm- stra, die bedankt had, is tot be stuurslid voor IJmuiden gekozen de heer J. R. Huiser, die als pen ningmeester zal fungeeren. VELSEN. Stuwadoorswet. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft met ingang van heden aan gewezen als persoon, by wie beroep kan worden ingesteld tegen nadere eischen, welke krachtens het Stu wadoors-Veiligheidsbesluit (Kon. be sluit van 5 September 1916, Stbld. no. 433) ter uitvoering in een bepaald geval van het bepaalde in de hoofd stukken I en II van dat besluit worden gesteld, zoomede tegen be velen tot het staken van stuwadoors arbeid, welke ingevolge art. 21 der Stuwadoorswet worden gegeven in het 2e district van de inspectie van den havenarbeidvoor de ge meente Velsen de heer J. J. Canter Cremers, ingenieur van den Rijks waterstaat te IJmuiden. H. B. S. In het voorloopig ver slag dér Staatsbegrooting, Binnen- landsche Zaken, wordt gezegd dat het adres van ons gemeentebestuur inzake de stichting eener Rijks Hoogere Burger School alhier bij sommige leden steun vond. Rechtbank. Door de Haarlem- sche rechtbank werd W. O., stoker alhier, wegens mishandeling tot f25 boete of 25 dagen veroordeeld. SANTPOORT. Geslaagd. Voor het examen Vrije- en Ordeoefeningen zijn te Amsterdam geslaagd de dames C. M. E. Lombar Petri en J. M. Mun- nick van hier. Aanbesteding. De comissie van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1