ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 113. Woensdag 29 November 1916 2e Jaargang Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABONNEMENTSi-RIJS SO ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN wórden aangenomen aaD het Bureau en bij de Agenten. RIDACTIE-ADRESTTillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 1—5 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen ©n aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plimtaiBg va® advertentie® van bulten de gemeente VELSEN In dit blad is nitslnitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WÏLLCMSPLEIM IJmuiden (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROSÜL5F, Kanaalstraat. Te Velseroord bij M. v. Til burg, WHIebrordstr. S3. Te Velsen en Wijkeroog bij 0. Schermer, Doodla&rc L 47, Wijkeroog* Te Santpoort bij P. vao Metiers, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen, brengen ter open bare kennis, dat bet verzoek van H. Glastra en Co. te IJmuiden, om op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Velsen, afdeeling IJmui- en, Sectie L No. 914 eene rookerij en drogerij van visch te mogen op richten door hen is toegestaan. Velsen, den 22 November 1916. Burgemeester en Wethouders voor noemd, De Burgemeester. H, ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris Th. J. W1JNOLDY DAN1ËLS. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Velsen, breDgen ter openbare kennis, dat het verzoek van P, Goedhart te IJmuiden om op het perceel, kadastraal bekend Ge meente Velsen, afdeeling IJmuiden Sectie L No. 914, zijne bestaande vischrookerij te mogen uitbreiden door hen is toegestaan. Velsen, den 22 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. VER LOREN VAN THEMAAT. D® Secretaris, TH. J. WIJNOLDY DANIELS. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis dat ter Gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie *an Ijsfabrieken „de Noordpool" te IJmuiden om vergunning tot op richting eener smederij, waarin zul len worden geplaatst 2 electro- motoren van respectievelijk 2 en 8 P.K. op het perceel kadastraal bekend Gemeente Velsen, Afdeeling IJmui den Sectie L No. 194. Op Vrijdag, den 8 Dec. 1916, des namiddags te 8 uren, zal ten R&adsoverzieht. Plaatselijk Nieuws. VELSEROORD. Tot ons genoegen vernemen wij dat de heer J. B. A. Saeijs leeraar in de Aardrijkskunde te Haarlem op Maandag 4 Dec. des avond's 8 uur ia Hotel „de Prins" te Velsen komt spreken. Het groot succes dat hij de vorige lezing had zal zeker veel personen aansporen deze aangename en nut tige avonden te volgen. Ditmaal zullen wij over Noorwegen, het Noorderlicht en verschillende ge bruiken der Noren te hooren rij gen. De lantaarn is nu uitstekend in orde en verschillende lichtbeel den zullen de verhalen toelichten. Eenige mooie platen, die betrekking hebben op de vorige lezing uit Zuid- Duitscbland hoopt de heer Saeijs ook nog mee te brengen. De entreè is bepaald op 0.25, plaatsbespreking f 0.10. SANTPOORT. Men vraagt zich hier weer at, nu het te laat is, hoe komen mili tairen in het bezit van scherpe patronen bij oefeningen en indien dat bestaan kan zou het dan niet voorzichtig zijn om door den offi cier die de verantwoordelijkheid daarvoor draagt vóór de oefening de iD ieders bezit gestelde patronen na te zien, te meer daar het hier niet een toeval is dat er slechts één scherpe patroon dien avond is verschoten, doch meerdere scherpe schoten door den getroffene waren gehoord. Zou het kader teven» niet meer controle op de goede orde gedurende de oefening kunnen uit oefenen, want men beschuldigt enkele deelnemers dat zij het by iJMUIDER COURANT Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen vóór het bovenvermelde tijdstip, op de Secretarie, der Ge meente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurispru dentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. VelseD, den 24 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. de Burgemeester, H. ver LOREN van THEMAAT. de Secretaris, TH. J. WIJNOLDY DANIELS. Vergadering van 24 November 1916. Ditmaal waren wij in een paar uur kiaar. De meeste zaken gingen zonder discussie ouder den hamer door. Niet, dat er weinig gezegd zou zijn. Er zijn veel woorden ge zegd, ook leelijke, booze woorden. 't Begon al spoedig naar aanleiding van het adres der Soc.-Dem. Vrou wenclub te Velseroord en geteekend door een groot aantal vrouwen al daar, waarin geklaagd werd over de Levensmiddelen voorziening. Alle heeren bleken het daarmee eens te zijn en de heer de Boer oefende opnieuw scherpe critiek uit op de regeering. Echter de heer Brink wilde een besluit nemen, wat de Voorzitter niet wilde doen zonder er de Levensmiddelencommissie in te kennen. Toen de heer Brink bleef vast houden, kreeg deze van den Voor zitter een flinke afstraffing De Voor zitter zeide dat de heer Brink op deze wijze de zaken vertraagde, als hij zijn vooistellen of adviezen in de Levensmiddelencommissie deed, kwamen de dingen eerder tot stand. De heer Brink werd toen zeer boos en voegde den Voorzitter eenige leelijke, onparlementaire woorden toe. 't Leek ook wel of de heer Brink de dingen juist voor de publieke tribune wilde brengen. De heer van Tuijll vond, waar tegenwoordig in iedere raadsvergadering over de Le vensmiddelenvoorziening wordt ge sproken, dat men met deze zaken best bij den Voorzitter der Levens, middelencommissie kon komen. Wij hopen dat de heeren deze wenk zullen opvolgen. Op voorstel van den heer Net- scher besloot de raad nog geen be slissing te nemen inzake de vesti ging eener verloskundige te Wijker- oog. Nu de benoemde niet gekomen is, wenschen B. en W. geen nieuwe oproeping te doen, thans echter zal de beslissing eerst vallen, wanneer de salaris commissie met hare taak gereed is. Wij zouden het voor Wijkeroog gewenscht vinden, dat nog wel ten nieuwe oproeping werd gedaan, omdat een verloskundige v00r de arbeidersbevolking voor dit deel onzer gemeente noodig is. Wijkeroog krijgt een eigen stem bureau. IJmuiden echter geen be- voikingsbureau. De Voorzitter wees op de bezwaren en noemde andere steden, waar de menschen zeker nog grootere afstanden moeten maken Dat enkelen niet geloofden dat de afstand van Charlois naar Rotterdam grooter is dan dia van IJmuiden naar Velsen, kwam toch zeker door 't niet weten. Men moet van achter uit Charlois de reis maar eens maken. Als 't Heen en Weer-bootje u aan wal gezet heeft, is men er nog niet, hoewel dan 't grootste deel der reis achter den rug is. Toch zal het adres van den R K. Volksbond wel eenige uitwerking hebben. De heer de Boer sprak van meerdere zitdagen voor 't betalen der belasting, wat zeker een nood zakelijk ding is. En de Voorzitter had het over de mogelijkheid, dat een wijkmeester eenige malen per week een paar uur zitting zal houden, om verlangde inlichtingen te geven Dat zou zeker een uitnemend ding zijn en als aangewezen personen noemde de Voorzitter daarvoor de bevolkingsagenten. De raad besloot, wanneer het rijk de normaallessen, die thans 's avt nds worden gegeven, verandert in een dagschool, gratis een gebouw met onderhoud, vuur en licht beschik baar te stellen. Een goed besluit, waarvan wij hopen dat het resultaat zal zijn dat de dagschool er zal komen. De Waterleiding kwam bij de rondvraag weer ter sprake. De beer Netscher vroeg of het nu een St. Nicolaas-verrassing zou worden. „Ons dorst" zei de heer Netscher. De Wethouder het is niet zijn schuld dat er nog geen wai.er is, maar waarom ook zoo optimistisch en ste- ds datums genoemd moest nu antwoorden, dat alles kiaar was, maar dat er nog eenige technische zaken moesten opgelost worden. Met de kans te loopen, evenals een vorige keer, weer ongelijk te krijgen, durven we voorspellen dat de ingezetenen op St. Nicolaas wel niet verrast zullen worden met ge meentewater. IJMUIDEN. Krankzinnigenverpleging. He denavond zal in de Geref. kerk door Ds. G. DalhuyzeD een rede worden gehouden in 't belang der Chr. Krankzinnigenverpleging. 'Vriendenkring. Een man van de Wereld. Bij de eerste twee be drijven hebben we ons enkel malen moeten vergewissen, dat we ons niet vergist hadden bij de lezing van het programma en Jat we wel degelijk een blijspel te zien en te hooren zouden krijgen, 't Leek in den beginne meer een drama, in ieder geval minstens een tooneel- spel. Dit kwam, omdat men de komische zijde te veel negeerde en men de personen een dramatische toon en houding zag aannemen in flagrante strijd met de bedoeling van den auteur natuurlijk. Wanneer men zelf niet kan be schikken over een gulle lach, moet men niet verwachten die bij ande ren te kunnen opwekken. De eerste bedrijven hebben we dan ook geen spier in de zaal zien vertrekken. Bij het derde bedrijf kwam er wat schot, wat leven, wat geest naar voren, die niet naiieten bet publiek wat ontspanning te geven voor de inspanning betoond en geeischt bij de eerste bedrijven. We hebben 't reeds dikwijls ge zegd het goed vertolken van een blijspel is moeilijker dan het opvoe ren van een drama, want rekening houdende met de doorsnee tra gische aanleg van ons Hollanders, moet een drama of treurspel al heel beroerd gespeeld worden, wil 't niat op een zeker aantal men schen den noodigen indruk makm. Vriendenkring heeft ons altijd 't meest voldaan met haar drama's en toneelspelen, en had daar ook de meest geschikte krachten voor. Herinneren we maar eens aan het Goudviscbje, Nora e a. Ook hij deze vereeniging maken de oude beproef de krachten plaats voor jongere en een jeugdiger genre. Best. Doch dan een opgewekter, vroo- lijker, luchtiger toon aangeslagen. Dan een vlotte, tintelende afw k- keiing en kwinkelende sameuspre- kingen. Vooral geen doodbidaersge- zichten. Lachende, cijnische, twijfel- tivkken in het gelaat, vlugge spraak en bewegingen en vooral noncha lante losheid. In dit opzicht kan Vriendenkring in haar nieuwe genre nog veel leeren en dan gezien, de goede wil en de jonge krachten kan er veel bereikt worden. Ook op finesses kan en moet ge let worden. De jonge Mevr. Schroe- der, van wie gezegd wordt: „Wat zie je er uit," of ze «en en al modder en slik was, verte ...de» geen smetje op haar keurig wit japonne tje. Je kon haar door een ringetje halen. Gedurende het geheele tweede bedrijf, als het huis in de stad door huurders wordt bezichtigd, bljjven de restanten van het „dejeuner" van den huisknecht en zijn vrouw op tafel staan. De huisknecht was geen knecht maar een „heer", de plattelandsonderwijzer met zijn wit te das en hooge hoed in uitbeelding absoluut fout. (Schuld van de regie); nochtans de eenige geestige in dit stuk en als meneer Schrooder weer eens zoo'n groote rol speelt, hopen we, dat hij minder verkouden is en nog een andere hoed rijker zal zijn, dan zijn onafscheidelijke hooge zijen om er mee in den tuin te wandelen. Dat zijn boezemvriend zijn nacht merrie, inplaats van zijn verleden voorstelt, kan toch ook zeker rret de bedoeling zijn en dan make de grimeur, de tailleur en de coiffeur 't ons s.v.p. mogelijk of aanneme lijk in de acteurs en de actrises, in de laatste vooral, de personen te zien, die de handeling verklaren. Tonny Leonhardt, die van allen zeker de meeste tooneelroutine heeft en ook het meest talent lijkt ons ook in een ander genre beter op haar plaats. De overige rollen werden vrij goed vertolkt. Men zal ons deze klein® opmerkin gen wel willen vergeven een vriend, niet waar, die onze feilen toont. Overigens, veel goeds. Gen souffleur gehoord de pauze's niet lang op tijd begonnen, prettige muziek ter afwisseling. Au revoir et au meil- leur. Zangkoor. Het bestuur der de vorige week opgerichte Chr. Zang- vereeniging „Hosanna" heeft zich als volgt geconstitueerd: G. Voet, Voorzitter; H. Bosch, Secretaris; Mej N. Klees-Zeylemaker, Pennicg- meesteresse; J. Verhey, Bibliothe caris en Mej. N. Grapendaal, Alge meen-Adjunct. VELSEN. Kookdemonstraties. De kook demonstratie, de vorige week in Hotel „De Prins" gehouden", heeft beide keeren heel veel belangstelling gehad. De zaal was heel netjes in orde gemaakt en voorzien van eene hoefijzervormige tafel. De werk zaamheden konden heel goed waar genomen worden en de proefjes vielen ze«r in den smaak. Het bleek ten duidelijkste, dat schapenvleesch zich uitstekend leent tot het be reiden van een smakelfjken maaltijd en dat Delftsche slaolie daarbij zeer goede diensten verricht, maar de laatste is en blijft een duur artikel, terwijl scbapenvleesch hier heele- maal niet verkrijgbaar is. Ernstig ongeval. Men meldt aan de N.H.Ct. dat tijdens militaire oefeningen van den vrijw. landstorm op den 22en dezer te Jan Gijzen- vaart, de land storm plichtige Hoeve- naars met een scherp schot in zyn rechter schouder getroffen werd, waardoor deze zich direct onder geneeskundige behandeling moest stellen en de getroffene zou naar een militair hospitaal zou worden vervoerd waar men trachten zal den kogel te voorschijn te halen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1