ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No. 114. Zaterdag 2 December 1916. 2e Jaargang Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATEKDAGS. ABONNEMENTSPRIJS60 et*., per 3 maanden, franeo per post 75 ets., ▼oor hst Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN woriea aangenomen aan het Bureau en by de Agenten. MDACTIS-ADRSSWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van d® Naaml. Venn. Uitgevers My. „IJmuiden". ADVERTENTlfiN van 15 regels SO ets. Iedere regel meer 10 ets. Klein© advertentiën (dienstaanbiedingen es aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel moer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentieeontraeten tagen zeer billijk tarief. AdvertentiSn a i t e r 1 fj k is te aendea WOENSDAG on ZATERDAG fcet 9 uur v.m. T©4 plaatslsg va® adverteHtië® vaa bulten de gesnoeiat® YBLSEN la dit blad la uitsluitend gerechtigd het Adverfeatiebureas P. F. C. SOSLSB IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WILLCMSPLCIN IJmuidcH (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. f. C. ROELS®8!, Kanaalstraat. Te Velseroord bij R. v. Til burg, IVillebrordsÊr. S3. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodïsnp L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P* vap Incurs, Bockhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDEN. Naar wij vernemen is de di rectie voor den wederopbouw van het deze week afgebrandde zout pakhuis met bergzolders van de N.V. Agentuur en Handel Mij. op gedragen aan den bouwkundige K. Beon. VELSEROORD. VELSEN. Aftredend waren de heeren Joan H. A. Kruimel te Santpoort, M. Crommelin te Driebergen, J. C. Slis te Haarlem, M. J. Enzerink te Sant poort en Th. Diepen te IJmuiden. De stemmen waren als volgt uit gebracht: Joan H. A. Kruimel 72, M. J. Enzerink 52, J. C. Slis 43, A. F. C. Bückmann, IJmuiden 43, Th. Diepen, id. 40, W. Polderman, id. 30, G. Dekker, id. 3, W. A. Dolleman, id. 2, N. W. Wamstep-ker, id. 1, J. H. Stemerdink, id. 1 en P. Dijksen, id. 1, op J. H. Unge;., Santpoort 41, H. Woltering, id. 1, D. Nol, id. 1 en Th. Dam, id. 1. Van onwaarde 2. Herkozen zyn dus de heeren Joan H. A. Kruimel, M. J. Enze rink en J. C. Slis en gekozen de heer A. F. C. Bückmann, oud-lid der Kamer. Herstemming tusschen de hee ren Th. Diepen, aftr. en J. H. Unger, oud-lid der Kamer. De heer Crommelin is dus niet herkozen, op hem werd geen enkele stem uitgebracht. tere booten in de vaart gekomen zyo, is de steiger onvoldoende en wordt hij versterkt. Er ligt thans eene heimachine om de noodige p&len in den grond te drgven. SANTPOORT. Geitenfokkerij, De Geitenfokvereeniging „Sant poort" beeft naar de St.-3d. meldt een dezer dagen vergaderd. Aan wezig waren 17 leden. In deze bij eenkomst bracht de secretaris (de heer G. Frankfort, verslag uit van de algemeene vergadering, die 27 Juni te Amsterdam gehouden werd en van de ringbondvergadering, die te Nieuw-Vennep was gehouden geworden. Deze verslagen werden onder applaus der aanwezigen goed gekeurd. Bij de bestuursverkiezing werd de heer J. Meeuwenoord tot voorzitter en de heer T. Kelting weder tot penningmeester gekozen. Aan het bestuur werd toegevoegd een financieele commissie van drie leden, die vele pogingen tot het verrijken der vereenigingskas in het werk zullen stellen. Tot bok- houder werd de heer J. W. Meijer, weder aangewezen. Het kostgeld van den bok werd door de hooge voederprijzen verhoogd tot f 70. Bij de rondvraag maakte de pro paganda een ernstig punt van bespreking uit. Aan het bestuur werd opgedragen pogingen in het werk te stellen om een onderlinge 55® tentoonstelling en keuring der geiten van de leden te doen houden. Ook werd nog besloten dat de vereeni ging lid zal worden van de vereeni ging „Aller Belang". YISsCHERlJU Schipper Piugge werden nog eenige vragen gesteld. P. D. Spaans, die geen familie is van J. Spaans, verklaarde, dat de YM 207 den 6den October visschen- de was in de Noordzee. Get. was naar beneden gegaan om andere kousen aan te trekken. Do schipper heeft hem toen gelast boven te komen, want er moest iets met de bezaanstag gebeuren. Toen get. niet naar bovi-n ging, is de schipper naar beneden gegaan en beeft hem bij de keel gegrepen. Op de trap sloeg de schipper den arm om ge- tuiges nek. Boven op het dek duwde de schipper hem voort en heeft hem nog een vuistslag gege ven op den arm. Get. is toen tegen een paar tonnea gevallen. Onaange name gevolgen heeft hy niet onder vonden. De schipper, die zyn verdediging op papier had gezet, deelde mede, dat Pieter Spaans vroeger reeds in betrekking was geweest bij schipper Pronk. Ook hier was hr> weerspan nig. Dit was de tweede reis, die Spaans met den schipper der „YM 207" meemaakte. Beklaagde gelaste Pieter Spaans boven te ko men. Den eersten keer luidde het antwoordhet werk is gedaan. Beklaagde heeft Pieter Spaans drie maal geroepen en de derde maal^ kreeg hij ten antwoord 't Zal] niet gaan 1 Toen heeft beklaagde gezegdDat zullen we dan eens zien. Hij greep den weerspannige bij de borst. De voorzitter, mr. Cnoop-Koop- mansHoe heb je 'm beet gepakt. Bekl.Ja, dat heb ik niet zoo precies bestudeerd. De arm heeft bekl. ni^t ooi den hals van P. Spaans geslagen. Hij heeft hem naar achteren gebracht. De presidentJa, maar hoe heb je Spaans gebracht Bekl.Bij z'n schouder of by z'n buik. Van stompen is geen sprake. Spaans heeft ten slotte toch de bezaanstag uitgezet. Er is niets van waar, dat bekl. gezegd heeft Ik zal z'n mond uitscheuren, of ik zal jou uit elkaaï scheuren. De waarheid is, dat bekl. tot z'n volk heeft gezegdIk eet liever de top pen van m'n vingers op, dan dat jullie m'n orders niet opvolgen. Bij deze woorden heeft bekl. de toppen van z'n vingers in zijn mond ge stoken. Vandaar zeker de verwar ringvan hetden mond openscheu ren. Een broer van bekl.: Wouter Spaans, had beswaar getuigenis af te leggen en werd dan ook niet door den Raad gehoord. De 19-jarige matroos H. de Zwart heeft gezien, dat de schipper Pieter Spaans op 't dek voortduwde. Get. heeft den schipper een handbewe ging zien maken in de richting van het gezicht van den matroos. Deze is gevallen, maar dit kan ook een gevolg geweest zgn van het slingeren van het schip. De schipper heeft o.a. gedreigd metIk zal je den mond openscheu ren en ik zal jullie uit elkaar scheuren. Een paar jongen» hebben ook gehoord, dat de schipper drie maal geroepen heeft. Een andere matroos C. Pos, verklaarde, dat aan dek niets ge beurd is. Wél is er een beetje geschreeuwd. De getuige Goos die door het verhoor zoo zenuwachtig werd, dat hij in snikken uitbarstte had van de kwestie zelf niets gezien. De stuurman A. Vrolik had op gemerkt dat Pieter Spaans dikwijls tegenpruttelde en z'n werk lang zaam verrichtte. De reeder C. A. Kok verhaalde hoe Pieter Spaans een paar maal hoc schip opgehouden heeft bij het uitvaren. Inspecteur Leffers achtte -geen termen aanwezig een ei.sch tegen den schipper in te stellen. De sch pper zelf zeide nog, dat hij baas wil blijven op zijn schip. Liever geen schipper dan dat de matrozen doen wat ze willen. Het onderzoek werd hierna ge sloten. Uitspraak in deze zaken zal later volgen. Bij het afdeelingsonderzoek van het wetsontwerp tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het Staatsvisschers havenbedrijf voor 1917 werd opge merkt, dat door reeders en koop lieden in den afgeloopeu zomer handelingen zijD gepleegd, waar door het bedrijf der visschershaven te IJmuiden dreigde stop gezet te worden. Gevraagd werd, of in de handelingen geen aanleiding is ge legen om aan het verstrekken van kasgeld en krediet op staatskosten aan koopers van viseh een einde te maken of bet althans te beperken. Herinnerd werd er aan dat in een Nota van den minister destijds werd medegedeeld, dat opdracht was vérstrekt in den loop van dit jaar aan meerdere bankinstellingen gelegenheid te geven om mede te dingen ten opzichte van het ver strekken van krediet en van de andere diensten, welke de Haar lemsche Backvereeniging bewijst. Gaarne zou men vernemen of aan dit voornemen gevolg is gegeven en, zoo ja, welk resultaat verkre gen werd. IJMU OURANT Benoeming. Met ingang van 1 Dec. a.s. is benoemd tot Electricien- Monteur aan do R.E.W. te IJmui- den heer B. P. Burkunk thans Bank werker-smid aan de R.J5.W. alhier. Personalia. Op de voordraeht ter benoeming ©ener onderwijzeres aan een gemeenteschool te Amster dam is geplaatst mej. F. M. Rie- ehelmann van hier. Opkacpers gesnapt. De politie is er in geslaagd om de opkoopers van gestolen goed van diefstallen van den laatsten tijd te snappen. Een politieagent vond in de Bree- saap een met ballastij zer beladen wagen onbeheerd staan, wat hem op die plaats zeer verdacht voor kwam. Toen de eigenaars, die ten slotte te voorschijn kwamen onder vraagd werden, deelden zjj mede het ijzer van een tjalkschipper te hebben gekocht. Deze werd op zijn beurt gehoord en verzekerde het ijzer van een anderen schipper, die inmiddels de haven verlaten had, te hebben overgenomen. Het onderzoek had tot resultaat, dat een schipper, in dienst bij de Steenkolen Han- delsvereeniging te IJmuiden, beken de de partij ballastijzer te hebben ontvreemd uit een andere onder zjjn beheer liggende tjalk, toebe- hoorende aan de/elfde maatschappij. Hy had dit toen verkocht aan drie opkoopers te Haarlem, die allen gearresteerd zijn. Desertie. De Haarlemsche recht bank veroordeelde C. B., glasblazer te Schiedam, wegens desertie tot 10 dagen gevangenisstraf. Telefooncentrale. In het kan toor van de voormalige Bell Tele foon Maatschappij dat thans aan het Ryk is overgegaan is nu eene nieuwigheid ingevoerd. Door het gloeien van lichtjes kunnen de be dienende telefonisten constateeren welk» abonné's hebben opgebeld. Bovendien heeft men thans bij eene gegeven verbinding met een ande ren abonné niet meer te bellen, wijl de telefonisten het aangevraag de nummer oproepen. Vsroordéeld. Door de Haarlemsche rechtbank is F. M. arbeider alhier, wegens aanranding der eerbaarheid veroordeeld tot 2 maanden gevan genisstraf. Kamer van Koophandel. Bij de Dinsd3g gehouden verkiezing voor 5 leden der Kamer van Koop handel, werden uitgebracht 87 stammen, waarvan 37 te IJmuiden en Velseroord, 4 te Velsen en 46 te Santpoort. Opdracht. Het bouwen van een gebouw ter bereiding van spiritus op de terreinen der Papier fabriek alhier is opgedragen aan den heer P. de Boer te Santpoort. Architect is de heer J. A. H. Kruimel, directeur der fabriek. Waterstaatspersoneel. Door het bestuur der Vereeniging van Machi- nepersoneel in dienst bij den Rijks- Waterstaat is van de Commissie tot vaststelling van een reglement houdende de arbeidsvoorwaarden der Waterstaatsbeambten eene uit- noodiging ontvangen tot mondelinge toelichting van de voorgestelde wij zigingen. Te dien einde is Donder dag conferentie gehouden aan het Ministerie van Waterstaat te 'sGra- venhage, waarheen tot afgevaar digde waren gekozen de heeren H. Groeneveldd, A. Hartman en K. Fray. Stoombootdienst. Zoolang de firma Goedkoop nog met kleine booten den dienst AmsterdamIJmuiden onderhield kon de steiger te Velsen wel voldoen, maar sedert de groo- Levensmiddelenvoor sieningTot tweede controleur der Levensmid delen is benoemd de heer D. Ott te IJmuiden. Rechtbank. De Haarlemsohe rechtbank veroordeeld J. J. S. ar beider alhier, wegens diefstal tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Bewoonbaar. De drie blokken van vier woningen voor beambten aan het gesticht Meerenberg kunnen in het begin van December be trokken worden. Het zijn flinke ruime woningen, staande in eene mosie, boschrijke omgeving. Woningnood. i Voor de woning van een der broeders, die een der bovengenoemde v» uiringen in De cember betrekken zal, hebben zich nu reeds bij den eigenaar 32 lief hebbers aangeme'd, hetgeen we een bewijs mag heeien dat het tekort aan woningen hier ook zeer groot is. De jacht. Er is Maandag op het landgoed „Duin- en Kruidberg" een jachtpartij gehouden. De heeren jagers hadden een besten dag, want niet minder dan ongeveer 100 ko nijnen, 125 fazanten en eenige snip pen vielen door het schot. S.E. Tentoonstelling. De Bond voor Vrouwenkiesrecht, afd. Santpoort, had de gelegenheid opengesteld kos teloos en tegen geringe kosten per tram de tentoonstelling voor ouders en opvoeders aan den Zijlweg te Haarlem te bezoeken, waarvan Dinsdagavond door een 34 tal dames en één heer werd gebruik gemaakt die met aandacht de welwillende uitleggingen op bovengenoemde plaats volgden en een leerzamen en genoeglijken avond doorbrachtten. De Marie Louise". Vorige week Z6tte de Raad voor de Scheepvaart het onderzoek voort inzake de stranding van. den logger „Marie Louiee" YM 294 op de Vliehors. Herrie aan boord. Ten slotte werd een onderzoek ingesteld naar de klacht van P. D. Spaans, aan boord vande„Elisa" YM 207 teg-n J. Spaans, uit ScheveniDgen, schip per op genoemd vaartuig ter zake van mishandeling. Maria Louise. Van den in de Eierlandsche gronden verongelukte logger Maria Louise, is 't grootste deel der netten en de halve reep door visschers van de Cocksdorp geborgen. Staatsvisschershavenbedryf te IJmuiden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1