ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN Zaterdag 16 December 1916. 2e Jaargang Administratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATEBDAGS. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WiLLEMSPLClN ijmuidea (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSF, Kanaalstraat. Te Velseroord bij FS. v. Til burg, Wiïlebsroi! dstr. 85. Te V eisen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodlaan L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Ncutc, Boekhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude «ii het nieuwe adres, niel aan den looper, doch aam ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. Aan onze Lezers! Landstorm-keuring. JAARKLASSE 1917. HINDERWET. HINDERWET. Plaatselijk Nieuws. ijüt 118. IJ MUIDER COURANT ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. REDACTIE-ADRES: Willebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tot plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDEN. Wij zien ons genoodzaakt met ingang van 1 Januari a's. den abonnementsprijs van ons blad tijde lijk te verboogen. Die verhooging zal bedragen 10 cents per 3 maanden, zoodat op 1 April 70 cents, inplaats van 60 cents moet voldaan worden. Bijkans alle dagbladen hebben den abonnement-prijs reeds veel eerder moeten verhoogen, meest met 25 pCt terwijl sommige reeds een tweede verhooging hebben ingevoerd. Ook wij moeten door de hooge papierprijzen enz. deze kleine verhooging invoeren. Zij zal echter tijdelijk zijn, zoo spoedig de papier- prijzen enz. weer normaal zijn, wordt de abonnementsprijs weer als voorheen. Wij vertrouwen dat onze lezers tegen deze kleine tijdelijke verhooging geen bezwaar zullen hebben. Ons lezerstal is in dit eerste jaar boven onze verwachting groot geworden. En steeds meer zullen wij er naar streven ai het plaatselijk gebeuren in onze gemeente zoo volledig mogelijk weer te geven. De vele ingezonden stukken bewijzen trou wens, dat de ingezetenen met ons meeleven en onze courant als de publieke tribune achten, om daarin hunne meeningen, bezwaren enz. kenbaar te maken. Wij deden nog mede dat onze courant inplaats van op Woensdag 27 December, op Donderdag 28 December zal verschijnen. H.H. Adverteerders enz. gelieven daar rekening mee te houden. Voorts, dat wie zich thans abon neert, de tot 1 Januari verschijnende nummers gratis ontvangt. De Administratie. De BURGEMEESTER der gemeeu- te V e 1 e n brengt ter algemeene kennis, dat de dienstplichtigen bij den landstorm der jaarklasse 1917 gelegenheid hebben zich aan een keuring te onderwerpen bij denkeu- ringsraad, die zitting houdt te Vel seroord, in de Burgeravondschool op Donderdag 4 Januari 1917, voormiddags 9 uur. Velsen, 14 December 1916. De Burgemeester voornoemd, H. ver LOREN VAN THEMAAT. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis dat ter Gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. Kalkzandsteenfabriek en Exploitatie Maatschappij „de Hoo- geberg", te Velseroord om vergun ning tot uitbreiding harer inrichting door het bijplaatsen van een electro motor van 5 P.K. tot het drijven van een lintzaag, op het perceel kadastraal bekend Gemeente Velsen, Afdeeling IJmuiden Sectie M No. 1352. Op Woensdag, den 27 Dec. 1916, des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen vóór het bovenvermelde tijdstip, op de Secretarie, der Ge meente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurispru dentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur ot een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Velsen, den 13 December 1916. Burgemeester en W ethouders voornoemd. De Burgemeester, H. ver LOREN van THEMAAT. de Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIËLS. BURGEMEESTER en WETHOU DERS der gemeente Velsen bren gen ter openbare kennis dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de Directie der N. V* Conservenfa- briek „Fisco" te IJmuiden, om vergunning tot het oprichten van een vischconservenfabriek en rooke- rij, waarin zal worden geplaatst een electro-motor van 20 P.K. op het perceel kadastraal bekend gemeente Veisenafdeeling IJmuiden, Sectie L No. 914. Op Woensdag, den 27 Dec. 1916 des namiddags te 3 uren, zal ten Gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen geduren de drie dagen vóór het bovenver melde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Voorts wordt er aan herinnerd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd z(jn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeente bestuur of een ot meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne be zwaren mondeling toe te lichten. Velsen, 13 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Secretaris, Th. J. WIJNOLDY DANIËLS. IJMUIDEN. Krijgsraad. Woensdag heeft voor den krijgsraad te 's-Gravenhage terechtgestaan de milicien-soldaat der infanterie J. B., afkoms'ig uit IJmuiden, wegens het met woorden bedreigen van een korporaal op 8 September. De auditeur-militair mr. Palthe Wesenhagen vroeg onbevoegd verklaring van den Krijgsraad om van de zaak kenuis tenemeD,daar niet gebleken is, dat aan bekl. de krijgsartike en zijn voorgelezen, met ontslag van den bekl. uit het arrest. De verdediger mr. Th. L. van Berckel, sloot zich daarbij aan. De krijgsraad besliste overeen komstig den eiseh van den auditeur militair. Voorts heeft de auditeur-militair geëischt tegen: A. M. H., milicien der iufanterie, aikomstig uit IJmuiden, wegens het tweemaal met kracht slaan met een stok van een sergeant en het dreigen en beleedigen van dien sergeant op 8 October 1 jaar mili taire gevangenisstraf, met ingang op 8 October. L. B., milicien-hoornblazer der infanterie, afkomstig uit IJmuiden, wegens tweede desertie, 10 weken militaire detentie, met ingang op 11 October. Vernieling. De Haarlemsche rechtbank veroordeelde Th. K., sto ker alhier, wegens vernieling tot f 15 boete of 15 dagen hechtenis. Aanbesteding. Aan het Gebouw van het Provinc aal Bestuur van Noord-Holland te Haarlem is Don derdag aanbesteed: Bestek No. 38. Het onderhoud der werken van het Noordzeekanaal, gedurende het jaar 1917, in drie perceelen, raming le perceel f 46.000, 2e perceel f23.000; 3e perceel f 31.000. Minste inschrijver le perceel M. Daalder, te Bussum voor f45.200; minste inschrijver 2e perceel V. Ph. Braun Zn., te Beverwijk, voor f 22.540; minste inschrijver 3e per ceel W. en H. Visser te Lemmer, voor f 83780. Bestek No. 178. Het maken en leveren van betonblokken voor de havenhoofden te IJmuiden met bijkomende werkzaamheden, raming f 15200. Minste inschrijver A. van Boven en A. Geel, te Delft voor f 17499. Verkochte schepen. De stoom trawler „Pieter Cornells" YM. 146 van de Zeevisscherij Mij. „Tarbot- baDk" is onderhands aangekocht door de heeren Job Gouda c.s, alhier. Chr. Onderwijs. De Unie-collecte ten bate van het Chr. Onderwijs heeft alhier f 276.52 opgebracht. Seheepvaartinspectie. Bij Kon. besluit van 6 dezer is: le. met ingang van 1 Januari, aan den heer L. H. F. Grauenkamp, op zijn verzoek, eervol ontslag ver leend als expert bij de scheepvaart inspectie in het 4de district te IJmuiden; 2e. met ingang van 1 Januari, benoemd tot expert bii de scheep vaartinspectie in het 4de district, te IJmuiden, de heer W. Lagendijk, thans hoofdmachinist bij het ge meentelijk electrisch bedrijf te Delft. VELSEROORD. Jaarfeest. Donderdagavond vierden de Chr. Meisjes- en de Chr. Jongelingsvereeniging in het Evan- galisatiegebouw hun jaarfeest. Veie ouders en begunstigers waren opge komen. Het lokaal was feestelijk versierd. Het feest stond onder lei ding van den heer Gutteling, Evan gelist, die naar aanleiding van een woord uit de Handelingen de feest rede uitsprak. De jaarverslagen deden blijken dat beide Vereenigingen in een gun- stigen toestand verkeeren. Door de leden werden verschillende samen spraken en voordrachten ten beste gegeveD, die wel in den smaak vielen. Vooral de stukjes van de kleine meisjes waren heel aardig. Gemeenschappelijk gezang droeg voorts tot de feestvreugde bij. Bij éénen werd dit welgeslaagde feest door Ds. Eggink met een slot woord en met dankgebed gesloten, waarna de Avondzang werd gezon gen. Aanwezig waren ook Mevrouw Boreel van Hogelanden uit Velsen, beschermvrouwe der Meisjes-Ver- eeniging en Mevrouw ver Loren van Themaat. Begrafenis. Woensdagmiddag had onder buitengewoon veel belang stelling de begrafenis plaats van den in Alkmaar zoo noodlottig om het leven gekomen rangeerder van de H.IJ.S.M,, J. Koning van hier waarbij zijne collega's uit IJmuiden als dragers de laatste eer aan den overledene bewezen. Ook van het ambtenaren-personeel waren eenige aanwezig. De belangstelling van het publiek was ook zeer groot, zeker wel 200 menschen waren op het kerkhof tegenwoordig. Het woord werd gevoerd door den heer Müller, stationchef te IJmuiaen en door den heer Gutteling, Evan gelist alhier, die troostwoorden sprak naar aanleiding van een woord uit Psalm 39. Kerkformatie. Het Ciassikaal bestuur van Haarlem der Geref. Kerken heeft goedgevonden dat alhier eene Gereformeerde Kerk zal wor den geïnstitueerd. Tot nu toe behoorden de Gerefor meerden alhier kerkelijk tot IJmui den. VELSEN. Kamer van Koophandel. Bij de Donderdag gehouden herstemming voor een lid der Kamer van Koop handel en Fabrieken, werden uit gebracht 110 stemmen, waarvan2 te Velsen, 67 te IJmuiden en Vel seroord en 41 te Santpoort. Daarvan verkreeg de heer Th. Diepen te IJmuiden (aftr.) 52 stem men en de heer J. H. Unger te Sant poort 53 stemmen, zoodat gekozen is de heer J. H. Unger. Van on waarde 5 stemmen. Het pontverkeer. In de Memorie van Antwoord op de begrooting voor Waterstaat wordt gezegd dat ten behoeve van een dadelijke ver betering van het verkeer over het Noordzeekanaal te Velsen is D,age- gaan of een daartoe geschikte pont zou kunnen worden gehuurd. Zulks is evenwel niet mogelijk gebleken. Kantongerecht. De kantonrech ter te Haarlem veroordeelde A. L. M. alhier, wegens belemmering van bet gebruik der openbare wegen door het krijgsvolk, tot f 8 boete of 8 dagen hechtenis. Collecte. De collecte voor de Chr. Schooi in de Ned. Herv. Kerk heeft jl. 7ondag f 12.065 opgebracht. Ver. Kon. Papierfabrieken Van Gelder Zonen. In de Woensdag te Amsterdam gehouden buitenge wone vergadering der N. V. Ver- eenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma Van Gelder Zonen zijn de voorstellen der directie aange nomen, zoodat besloten werd tot le. uitbreiding van het kapitaal met f 5.000.0002e. samensmelting der beide reservefondsen; 3e uitgifte van t 2000.000 aandeelen. Paard op hel. Woensdagmiddag geraakte een paard, bespannen voor een wagen en bestuurd door den voerman Vessies uit Beverwijk, op hol. Het paard, dat pas den vorigen dag was gekocht, rende de buiten plaats Veiserbeek in en vloog daar tegen een boom op. Eenige men schen, aanwezig bij de juist plaats hebbende houtverkoop, snelden te hulp en brachten het paard tot staan. Wonder boven Wonder waren geen ongelukken veroorzaakt. Toen alles weer in orde was en de voerman weer zou vertrekken, geraakte het paard bijna weer op hol. Ditmaal echter wist de voer man dit te voorkomen. Vischrecht. Het pachten van het vischrecht in de wateren van den polder de Velserbroek is gegund aan den heer J. van Yeen te Spaarndam. Melkveehouders. Dinsdag werd hier een vergadering gehouden, waar als spreker optrad de heer J. Brinkman, secretaris van .den (neutralen) Melkveehoudersbond en lid van den raad te Zaandam. Doel was, om te komen tot 'n afdeeling van dezen neutralen Bond. De spreker zeide dan ook dat de Bond strikt neutraal zou zijn, maar ont popte zich meteen daarop als een hevig vrijzinnig-democraat en vurig anti-clericaal. Dit was, naar de N. H. Ct. meldt, voor de aanwezige katholieken voldoende waarschuwing tegen dien Bond! Laat dit toch zegt dit blad, 'n aansporing

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1