R DE GEMEENTE VELSEN Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Dringend verzoek Kaadsoverzicht. Plaatselij k iN ieuws. Adminisiratiebureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Advertenticn voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WU-LCMSPLEtN IJmuidteo (Drukkerij Sin- je wel), in het advertentiebu reau van den heer P. i*. Cl RöfüLSK®vaaj»Istear?t. Te VeJscroord 'bij K. v,lü- bwrg, Wlltebpot d&tr..S3« Te Veisen en -Wijkeroog bij i). Schcrsncr, 'ToodLaars L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Meuns, BockfoaiidcL om bij verhuizing liet oude en bet nieuwe adres, wiet aan den looper, doch aast ous bureau WILLEMSPLEIN II, op te geven. De Adminijtrstie. ftegeeriiigs-feulvruchten. Nadat deze opgaaf in orde is be vonden, wordt het daarop vermelde ,bedrag door het Levensmiddelen- bedrijf aan het betrokken bestuur uitgekeerd. No. - 119. 2e Jaargang ABONNEMENTSPRIJS: 60. ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor h<?t Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de, Agenten. REDACT.*-ADRES Yvrillebrordstraat105, Velséroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15, regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ct*. Kleine &dvertent.iën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15. ets. per regel' Advertentiecontraeten' tegen zeer billijk tarief. 'Adverteétiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG'en ZATERDAG tot 9 uur v.xn. Tot plaatsing ran ad verten tiSn ran buiten de gemeente VELSEN ie dit blad Ir uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. KOHLSK IJMUIDEN. By dit nummer behoort het offi- ciëele raadsverlag. I4e zitting, ftegeermgs-ftardappelea. De Burgemeester van Velsen brengt ter algemeene kennis, dat; or in de&e gemeente voldoende regeeriiigs aardappeleu in voorraad •zijn. Het publiek wordt derhalve aan- geradon zich van winterprovisie te voorzien, eii verzocht aan het Le vensmiddelen bedrijf (Raadhuis Vel- sen) opgaaf te doen, welk kwantum men. wenscht op te slaan en van welken handelaar men deregeerings- aardappelen wenscht te betrekken. De maximumprijzen dezer aard appelen zijn als volgt: f 3.1C per H.L. f 1.62% H.L. f 0.05 K.G. Velsen, 18 December 1916. De Burgemeester van Velseri, J. P. HANDGRAAF, L.B. De Burgemeester van Velsen brengt ter algemeene kennis, dat bij de verschillende winkeliers in déze gemeente regeeringspeulvruch ten verkrijgbaar zjjn tegen den prijs van: Bruine boonen 21 cent per K.G. (11 cent per pond) Groene erwten 22 eent per K.G. (11 cent per pond). De winkeliers mogen geen hoo- gere prijzen berekeneü, hetzij voor verpakking, hetzij voor thuis be zorgen of andere werkzaamheden. Intusschen kan levering in verpak king of aan huis slechts verlangd worden voor zoover die gebruikelijk was. Evenmin is het geoorloofd aan den verkoop eenige bijzondere voorwaarden te verbinden, mei. 'name die van het bijkoopen' van eenig ander artikel. Klachten over niet inachtneming van bovenstaande prijzen, gelieve men in te dienen bij het Levens- middelenbedrijf (Raadhuis Velsen). Yelssn, 18 December 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN TBEMAAT. Burgemeester en Wethouders van Velsen; Gelet op het advies der Levens- middelencömmissie BESLUITEN vast te stellen d« volgende rege ling voor de verstrekking, van goedkoope melk ten' behoeve van kinderen en zieken in. de/ gemeente Velsen Artikel 1. Kinderen en zieken, verblijf houdende in de gemeente Velsen, <:;ie naar het oordeel vaii het bestuur van één der door Burgemeester en Wethouders aangewezen instellingen van wel dadigheid of poinmissiën, op ge neeskundige verklaring rnetk be hoeven, kunnen deze bij den door het betrokken bestuur aangewezen leverancier betrskkt-n,tegen den prijs van 9 cent per liter. Artikel 2. Het. in artikel 1 be doelde bestuur geeft aan hét hoofd van het gezin, waarvoor melk be nöodigd is, een boa af, waarop wordt vermeld de hoeveelheid en de prijs van de m«ik en de tijd, gedurende de welken de bon. geldt. Op dezen bon betaalt bet bestuur aan den leverancier over het gele verd,e aantal liters melk het ver schil tusschen den algemeen ter plaatse geldenden en' dec in art. 1 genoemden prijs. Bet behoudt de bevoegdheid om bovendien geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening het resteeren- de bedrag te voldoen, waarvau op den bon tevëus melding kan wor den gemaakt. Artikel 3. - V éér den tienden dag van' eiken maand doet-het bestuur aan Burgemeester en, Wethouders gespecificeerd opgaaf van het bedrag, dat iu de 'afgeloopen maand yotgecs de tweede alinea Van artikel 2 is uitbetaald. Artikel 4. Burgemeester en Wet- houders zenden de bij hen ingeko men en in orde bevonden epgavep aan dén M-nister van Landbouw, Nijverheid en Handel, met vermel ding van het bedrag, dat volgens art. 5 door het Rijk zal worden vergoed. Artikel 5. De kosten, voortvloei ende uit de verstrekking van melk tegen verlaagden prijs komen voor twee derde ten laste van het Rijk en voor één derde ten laste van de gemeente. Aldus gedaan in de vergaderiug van den Östen December 1916 de 'Secretaris J. KOSTELIJK, L.s. De Burgemeester, H. ver'LOREN VAN THEMA AT. Vergadering van 15 December 1916. De laatste zitting van het jaar. Eene, die zich altijd kenmerkt door een opgewekte stemming en de gemoedelijkheid der leden. Zoo w is ook nu Tiet geval. De raad was voltallig op den heer Polderman na. Veel belangrijks was ar niet te behandelen, alleen wat kleingoed. En day de gebrui kelijke benoemingen. Éindelijk kon dé heer de Boer mededeelen dat het 'water onzer waterleiding goedgekeurd Was en de opening dus binnenkort kan worden tegemoet gezien. Deze blijde tijding werd door de raadsleden met applaus begroet. De heerea Netscher en Lande- weerd konden 't met elkaar niet eens worden, toen de eerste zeide dat bij toch de rechte zienswijze had gehad inzake rie totstandko ming van den cursus in de f ransche taal te Santpoort. Wij voor ons hebben altijd 't standpunt van den heer Netscher gedeeld en kunnen daarom best besrijpen dat deze over dezen gang van zaken eenige vol doening heeft. D-:t benoemingen namen gerui- raen tijd in beslag,' Ho .7wel het dRÉate /o-L vlugger dan anders ging, door de practisehe wijze waarop B. en W. ze hadden voorbereid. En de tijd ging nogal spoedig om door de gemoedelijkheid onzeredel- achtbaren. De heer 'Netscher heeft dau nog wel eens een grap (o.a. merkte hij op dat de raadsleden wel eens mo gen leeren elkanders namen beter te schrijven) en ook anderen. Ech ter zullen wo alles niet in de krant zetten, om niet de kans te loopeu, dat wij er voortaan gespeend van zullen blijven, want wij mogen by de vaak taaie dingen een g-'apje wel. - f Tenslotte kregen wij de wenschen van den voorzitter met het oog op de feestdagen en daarna het terug zien van den heer Vermeulen, Dit woord te herinnering aan onze op zee gebleven visscherliedep was ons uit het hart gegrepen. En ook het woord dat we 't liever met wat minder welvaait doen, dan eene tot zulken prijs, ten koste van zoo veel dierbare menschenlev'eus. Dat was een goed slot van deze laats t e raadsvergad ering, een woord waarmede alle leden eensgezind instemden. IJMUIDEN. Régeeringavisoh. Een deputatie uit hei bestuur van de Afd. Ymui- den van den Alg. Ned. Zeemansbond is bij den Minister van Landbouw op audiëntie geweest, naar aanlei ding van het onttrekken aan den publioken afslag van grootere en duurdere schelvischsooi ten dan voor regeeringvisch is aangewezen, zon der dat de opvarenden daarvoor schadeloosstelling ontvangen en op grond, dat opzettelijk dichte kleiue schelvisch werd aangevoerd, om die voor duurdere prijs te verkoo- pen, dan de regeering voor de ge stripte betaalt. De deputatie bracht den Minister onder het oog, dat van moedwil geen sprake was, doch het strippen dikwijls ondoenlijk, omdat er zooveel onbekwaam personeel op de trawlers vaart, zoodat. dik wijls slechts 2 of 8 opvarenden het strippen verstaan, 't Bleek, dat de zoogenaamde forsche maatregel met volkomen goedvinden en voorkennis van den Minister was getroffen, doch 't scheen den Minister niét bekend, dat regeeringsvisch door de Rijkscommissie in,beslag genomen enJater aan deepen mai kt weer duur der verkocht werd, zonderde meer dere opbrengst aan de rechthebben den te restitaeeren. Op het verzoek de ingestelde vervolgingen tegen de schippers geen voortgang te doen hebben, zegde de Minister een onder zoek toe. Een Hollandtcit stoomschip be schoten. Volgens berichten van te IJmuiden binnengekomen stoom schepen is het Nederlandsche stoom schip Lëda van de Kon. Ned. Stoom boot Mij. -op de thuisreis, bij Kaap Finiaterre door een als zeilschip vermomde onderzeeboot beschoten. Een granaat drong door de Com mandobrug en vernielde o.m. hot kompas. Persoonlijke ougeiukkeu hadden geluk «dg niets plaats. Kort na de beschieting was het vei mom- de schip verdwenen. Loonactie. Door 'de, afdesling IJmuiden van den Nederlandschen Öchiidersgezellenbond is naar de St. Ed. bericht, aan de werkgevers een schrijven gericht, houdende de volgende wenschen tot verbetering. le. dat het uurloon van oen meerderjarig gezel op 30 cent wordt gebracht met 2 cent verhooging voor werk aan boord van schepen. 2e. dat de werkdag op 11 uren bepaald wordt en des Zaterdags- om 12 uur 's middags zal eindigen. 3e. voor overwerk tot des avonds 10 uur eea met 25 pCt. verhoogd uunoon en na dien tijd «en met 50 pCt. verb, uurloon zal worden be taald, alsmede een dubbel loon bjj arbeid op Zon- en Feestdagen. De uren na Zaterdagmiddag 12 uur dan als n ehturen te besehouwen. 4p. dat de artikelen 1638 p en d van het B. W. van toepassing worden verklaard en 5e. dat deze arbeidsvoorwaarden in een collec tief contract zullen worden vastge legd, welk contract zal worden afge sloten voor het kalenderjaar 1917. Verdronken. Do gezagvoerder van het Nederlandsche zeilschip Cosmopoliet heeft bij aankomst te IJmuiden bericht, dat op de uitreis de kok door een stortzee is over boord geslagen en verdronken. Wegens stormweer konden geen pogingen gedaan worden den knaap te redden, die voor de oogen der overige opvarenden in de diepte verdween. Een duur mandje viseh. C. M. Sm., een jeugdig los werkman van Haarlem, die te IJmuiden op de vischhal zou helpen, had, toen z'n kameraden even weg waren, kans gezien om een mandje met schel visch te kapen. Hij zal dat denkelijk wel duur moeten betalen. Want, het O. M. dat releveerde, dat het 'verledeh van den bekl. nu niet bepaald vlekkeloos is, eischte tegen hem 2 maanden gevangepisstraf. Een ernstig feit. De bericht gever van de St. Ed. schrijftDezer dagen meldden wij hoe door een Middetharnissér beugsloep in den tijd van -het verongelukken 'van een tweetal IJmuider stoomkorders in de. Noordzee een jas met sigaren- keker e,i grid opgevischt, doch dit ernstig Rit heimelijk verzwegen was. - De politie was dit echter ter oore gekomen, zoodatzij zich ge noodzaakt achtte handelend op te treden en de jas in beslag te nemen. In- visscheryksingen, waar dit feit gauw ruchtl aar was, wekte dez« cl-ad der zeelieden ernstige veront waardiging, doch bleek het f it van .het' vinden buiten die kringen vriiwei onbekend te zijn. Door eenige nabestaanden van opvarenden, die met bedoelde kor- ders het leven lieten, werd het feit eerst uit onze mededeelingen op gemerkt, zoodat ,zij naar hier kwamen om bij' de politie verdere informaties in te winnen. Naar wij thans vernemen, is de opgebiechte jas herkend als afkom stig te zijn van één der leden van de bemanning van den stoomkorder J. T. Cremer, welke hopeloos ovér tijd was en dan ook reeds als ver loren werd beschouwd. Had de bemanning van de beug- slorp M. D. 14 Paul Kruger (er is naar onz* 'meening thans geen enkele reden meer om den naam van deze tegenover hunne mede zeelieden zoo onheusche visschers te verzwijgen), eens eén oogenblik nagedacht, was zij deed, dan zou eerder het verlies van genoemden kor.of zijn vastgesteld en de wonden van velen, welke door den tijd weer eenigszins wjaren geheeld, niet opnieuw zijn opengereten. s - v- VELSEROORD. Uitvoering' T. A. V. E. N. U. Zondagavond heeft de Tooneelrer- eeniging T. A. V. E. N. U. een uit voering gegeveniu de zaal Flora van den heer Bakker. Allereerst werd opgevoerd „Oor log" drama in één bedrijf met een voorspel door Nelly Hoekstra-Kap- tein. In het voorspel zingen de Vredes engel, voorgesteld door Mej. A. de Féber en een aantal meisjes, keurig gecostumeerd, het möoie lied „Lieve vrede, zoete eendracht" uit Schil- lér's „Lied van de Klok." Maar Mephista komt de vrede en de rust veistorea en 'zegt door den oorlog ellende en rouw over 't land te zuilen brengeD. De heer Ebbeling deed dit uitstekend met een flinke zeggingskracht en ook zijn schater lachen was natuurlijk. Het stukje zelf is een-episode uit den Transvaalscheu oorlog en laat ons, eigenlijk in een veel ts kort bestek, al de gruwelen en verwoestingen van den strijd tus- schen menschen zien. De heer Th. de Vries was als Dirksen, da oude Transvaalsche hoer in zijn kracht. Wat kan hij in zijn woord en meer nog in zijn gebaren prachtig spel te zien geven. Zijn kleindochter, Anne-Marie, Mej. E. Stam, was ook ontroerend in hare smart. Mej. de Vries hebben wij voor 't eerst gezien op de planken. Zij vervulde de rol van Tante Brigitte uitnemend. De vrouw, van haar echtgenoot en zoons

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1