ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN BERICHT. Tenrisselim vas Braadiaartea. No. 121 Donderdag 28 December 1916. 2e Jaargang. Adininistratiebureau en Drukkerij JAC. SINjEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABtNNBMENTSPRIJS60 ets., per 8 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN worden aangenomen aan het Bureau en bij de Agenten. RMDACT^ft-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTËNTIEN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 et». Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 15 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelisgen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tet plaatsing van advertentiën Tan bniten de gemeente VELSEN !n dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau P. F. C. ROELSE IJMUIDBlf. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WIE-LEIDSPLEIN IJmuiden (Drukkerij Sin- j«wel), in het advertentiebu reau van den heer P. F. C. ROELSE, SOKs&lsiraat Te Velseroord bij v. Til burg, Wiïïebrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Dood laan L 47, Wij^eroog. Te Santpoort bij P. vap Wcurs, BockbaudcL Dringend verzoek om bij verhuizing liet oude en het nieuwe adres, niet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11, op te geven. De Administratie. In het nummer van 30 December worden NIEUW JAARS-ADVERTENTIES opgenomen ad 15 ets. per ad vertentie van niet meer dan 5 regels. Vroegtijdige inzen ding gewenscht, DE ADMINISTRATIE. Regeerings Eieren. De BURGEMEESTER van Velsen maakt bekend, dat bij de verschil lende winkeliers in deze Gemeente, regeerings-eieren verkrijgbaar zijn, tegen den maximumprijs van 14 cent per stuk. Klachten, over niet in achtneming van bovenvermelden maximumprijs, gelieve men in te dienen bij het Levensmiddelenbedrijf der Gemeente Velsen. Winkeliers, die deze eieren wen- schen te verkoopen kunnen daarvan opgaaf doen aan het Levensmiddelen bedrijf. Velsen, 20 Dec. 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. De Burgemeester van Velsen brengt hierbjj ter openbare kennis, dat op Zaterdag 30 Dec. a.s. ver wisseling van broodkaarten zal plaats hebben. Elke houder van een broodkaart wordt in zijn eigen belang aange raden, zorg te dragen, dat de inle vering daarvan op de hieronder aangegeven plaats en tijd bij de betrokken Controlecommissie ge schiedt, om dat die kaart na den daar op vermelden datum niet meer geldig is en daarop dus geen regee- ringsbrood meer mag worden ver strekt. De aandacht van belanghebbenden zg ei voorts op gevestigd, dat de inlevering niet door of namens de bakkers mag plaats hebben. Aan degenen die in gebreke blij ven hunne broodkaarten op boven vermelden datum te verwisselen, werden voor de volgende maand geen nieuwe kaarten afgegeven. De Contröle-Commissiën zullen, voor zooveel elk betreft, zitting houden te Velsen in hét gemeentehuis des namiddags van 4 41/, uur te Wijkeroog in het gebouw Con cordia des nam. van 4'/3 6]/2 uur. te Santpoort in het dienstgebouw (voorm. Secretarie) des namiddags van 57 uur. te Jan Gigsenvaart ten huize van den heer P. J, Huig, des namiddags van 7 9 uur. te Velseroord in het dienstgebouw (Politiepost), des namiddags van 47 uur. te IJmuiden in de voormalige onderwijzérswoning van school A, ingang Willemsplein, des namiddags van 4—8 uur. Velsen, 20 Dec. 1916. De Burgemeester van Velsen, H. ver LOREN VAN THEMAAT. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDEN. De tooneelkunstenaars Mevrouw Ellen Wiardi en de Heer Johan Schmidt hebben zeker het hunne bijgedragen tot het welslagen van dezen avond, door te zorgen voor aangename afwisseling. Inzonderheid de voordrachten „De kleine franc- tireur" en „Jantjes offer" van Me vrouw Wiardi met groote zeggings kracht en impressie ten beste gege ven. De overige voordrachten, samen spraken en éénacters, waren van een kunst, die niet onze bewonde ring kunnen wekken, doch dit is een kwestie van smaak. Getuige de bijval vielen ze bij het meeren deel der toehoorders wel in goede aarde. alhier geleid, die verdacht wordt in den laatsten tijd verschillende rij wielen, onder welke drie uit de Rijks- vischbal en één uit de Normaalschool te hebben weggenomen. Ook meent men termen te hebben om den Beverwijkschen opkooper A, te kunnen vervolgen wezens het opkoopen van gestolen goed. P. J. Kraaije- veld, Haarlem, f155000 f150000 W. A. Verbrug- gen, Gouda, 136000 135000 W. Uitslager, Amsterdam, 133700 132700 D. Stay en A. v. d. Leur, Utrecht en Oudenrijn,' 128300 126300 G. Schermers, Nieuwendijk, gem. Almkerk, 120350 119800 M. de Vries en S. de JoDg Wzn., Lemmer, 116800 116000 J. de'Vries, Helder, 116400 114400 A. v. Vuureii en G. S. Bos, Sosst en Utreeht, 116000 112600 C. H. v. Haarlem, Vianeo, 112380 112000 M. Daalder, Bussum, 105500 103000 VELSEROORD. Drankbestrijding. Door de ge heel onthoudersvereeniging Velsen en Omstreken, afdeeling van den Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, was Donderdagavond in de zaal Flora van den heer Bakker a}hier een propaganda-feestavond belegd. De zaal was maar matig bezet. De avond werd geleid door den 'heer IJ. J. Reitsma, die een openings woord sprak. Allereerst trad daarna op me vrouw Noë Muller uit Haarlem, die Hollandsche levensliederen vertolkte. Zij deed dit op uitnemende wijze, voordracht en stem vallen zeer te loven. Het publiek beloonde hare liederen dan ook telkens met een dankbaar applaus. Ook de piano begeleiding viel te roemen. De spreker van dezen avond, de heer A. Martinus van 's-Gravenhage, was plotseling verhinderd, echter was de heer J. Duinker van Zaan dam, vroeger onderwijzer alhier, bereid gevonden hem te vervangen. De heer Duinker sprak over „Door strijd tot vrede"' en deed in 'n boeiende, weldoórwrochte rede uit komen, hoe men door te strijden tegen de drinkgewoonten en het alcoholisme vrede en geluk in de gezinnen en onder de volken be vordert. Met groote aandacht ward deze mooie rede gevolgd. Vervolgens trad mevrouw Noë Muller nog eens op. Ook met de liederen van Hulle- broek oogstte zij veel succes. Ook werden de aanwezigen nog vergast op viool- en pianomuziek, benevens op eenige duetten door de heeren Dries en Van der Plas en den heer Dries ea mej. N. Aber- crombie. Deze vielen ook in den smaak. Door den heer Reitsma werden woorden van dank aan den spreker en de medewerkenden gesproken. 't Was een mooie avond, waarvan 't alleen jammer was dat deze niet beter bezocht was. Hierdoor gaat een geacht inge zetene onze gemeente verlaten. De heer Reyntjes heeft veel gedaan voor de arbeidersbeweging. De Timmerliedenvereeijiging „Nil Desperandum", waarvan hij secre taris en later voorzitter was, is onder zijn leiding tot bloei gekomen. Dat hg 't Vertrouwen der arbeiders genoot, bewees men toen hij tot voorzitter van den IJmuider Be- stuurdersbond werd gekozen. Wat de heer R. aanpakte, deed hij krachtig en goed en zijn optreden getuigde altoos van liefde voor de arbeiders. Later middenstander, zat hij ook als zoodanig niet stil en ijverde hij o.a. voor de verplichte winkelsluiting. Aldus verwierf de he8r R. veler achting en zien wij in hem dus een goed burger heengaan. YELSÊN. Akeliger was het, dat de binnen- verlichting eenigen tgd gestoord is geweest, zg het dan niet zoo lang als de straatverlichting. Voor de winkeliers gaf dit een groot onge- IJMUIDER COURANT Nieuwe sehool. Men heeft voor de nieuw te bouwen scholen der Ned. Herv. Gemeente over de brug een bouwcommissie gevormd, be staande uit de heeren Ds. H. W. Creutzberg, F. P. Vermeulen, P. Heere en W. Polderman Sr. Van het voorloopig benoodigde bedrag van f 20.000 is voor f 50.00 aan- deelen genomen. Medisch schooltoezicht. Het bestuur der Hervormde scholen be sloot B. en W. te verzoeken de kinderen op deze scholeb voortaan ook door den schoolarts te laten onderzoeken. Personalia. Onze plaatsgenoot de Heer Jae. J. Smit is geslaagd voor het Mercurius-diploma Engèl- sche handelscorrespondentie. Volkshuisvesting. Bij Kon. be sluit van 22 Nov. is de vereeniging Woningbouwvereeniging, gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, toe gelaten als vereeniging, uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam. Fusie van verenigingen. Naar de St. Ed. verneemt bestaat er kans dat de hier gevestigde afdëeling van de Zeemansvereeniging evenals de afdeeling IJmuiden van den Bond van Haven- en Transportarbeiders zullen overgaan tot een afdeeling van een nieuw op te richten Trans portarbeidersbond. Er waren ree'ds vroeger plannen tot stichting van zulk een bond, welke de ^zeelieden, havenwerkers, machinisten en sto kers en transportarbeiders zouden omvatten, doch konden die niet uitgewerkt, worden wegeDs den oor log. Mannenkoor. IJmuidens Man nenkoor gaf onder leiding van den Heer N. Gonlag Vrijdagavond een uitvoering 'in de concertzaal Cycloop. Be belangstelling was zeer groot. Geen plaatsje was onbezet, waartoe zeker de matige entreeprijs ken de aankondiging, dat de zangnummers zouden afgewisseld worden door voordrachtenen tooneelstukjes, zeker wel het hunne hebben bijgedragen. Doch ook het Mannenkoor heeft de belangstelling van het uitgaand publiek en verdient deze zeer zeker, ofschoon we niet kunnen beweren, dat deze uitvoering er een van de bovenste plank was. Integendeel, we bobben betere bijgewoond en ons dunkt de leden van hst- koor zullen ons daarin geen ongelijk geven. Ook de keuze der liederen leek ons voor een ernstig naar kunst strevend mannenkoor voor het meerendeel niet gelukkig, waarbij we in hoofdzaak de tekst op het oog hebben. „Nimmer Nacht" heeft ons geen oogenblik kunnen bekooren en het „Sluimerliedje" werd veel tijds tegen den toon en zeer ver ward gezongen. „Er was ereis" lijkt ons meer geschikt voor solozang en werd althans door het koor niet luchtig genoeg voorgedragen. Dit geldt in zekere mate ook van de JansenCantate. Zeer mooi daar-, entegen werd in den aanvang het „Ecoe quomodo moritur justus" gezongen met juiste opvatting en fraai klinkende forto's. Ook de „Tem pelzang" schonk ons groote vol doening, ofschoon we tevergeefs naar de aangekondigde solo hebben geluisterd. Aan entrain en ijver en toewijding ontbreekt het den zan gers niet. Integendeel, er wordt wel eens te veel gegeven, waar meer inhouding ,'het effect zou kunnen verhoogen. 't Wil ons dikwijls voor komen, dat de zangers uit het oog verliezen, dat zij bijkans op de toehoorders staan, waardoor met name iedere partij afzonderlijk te^ veel uitkomt. We zouden 'ons Man nenkoor wel eens in een daarvoor meer geschikte concertzaal willen höoren. Dat zou meevallen. Personalia. De heer J. Kuiper electricien bij de R. E. W., is met ingang van i Januari benoemd tot smid-bankwerker bij de R. W. E. alhier. Een mooie aanhouding. Door de politie te Velsen is naar de St. Ed. bericht, in vereeniging met die van Beverwijk, een persoon gear resteerd en voor den commissaris Beddnkt.De heerK. Jansen te Velseroord heeft met ingang van 1 Januari a.s. bedankt als directeur van de tumvereeniging IJmuiden. Aanbesteding. Hierbij geven wij den volledigen uitslag der aan besteding voor hst maken van een aanlegplaats met opritten aan de Zuidzijde van het Noordzeekanaal. Raming f 76 000. a. met zuilenbasalt, b. met met- selklinkers. a. b. Hoop der Toekomst. De kin deren van den Kinder bond „De Hoop der Toekomst", onderafd. van de Ned. Chr. Geh. Onth. Boud alhier hebben gisteravond Kerstfeest ge vierd in het Evangelisatiegebouw. De heer Hartendorf uit Haarlem had de leiding en vertelde de Kerst geschiedenis, later ook nog èen verhaal. Ook de heer Gutteling, Evangelist alhier, vertelde een Kerst verhaal „De ster in den nacht". De kinderen zongen zelf liederen, voorts was er solo- en kwartetzang. De kinderen genoten ook van den mooien, verlichten Kerstboom, voor den Katheder geplaatst. Ook kregen zij choeolade en versnaperingen en tenslotte een geschenk, zoodat ze opgetogen huiswaarts keerden. Personalia. De heer W. C. Reyntjes alhier is benoemd tot Inspecteur eener Levensveraeke- rings Mij. met standplaats Haarlem. De storm en lichtmisére. 't Is j.l. Zaterdagavond een akelige boel in onze gemeente geweest. Met den storm, waardoor het toch al niet prettig was langs de straat, was bijkans heel de gemeente in duister gehuld. Voor zoover wg hoorden was de straatverlichting te IJmuiden, Velseroord en Wijkeroog niet in tact. Al vroeg was dit het geval en eerst laat was het weer in orde Daardoor was het gevaarlijk langs de wegen, vooral doordat het zulk een donkere avond was. Men moest oppassen niet tegen elkaar of ergens tegen op te löopen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1