ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN HET JAAR 1916. No. 122. Zaterdag 28 December 1916. 2e Jaargang. Administraticfaureau en Drukkerij JAC. SINJEWEL, WILLEMSPLEIN IJMUIDEN, Telefoon 153. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, ABONNEMENTSPRIJS60 ets., per 3 maanden, franco per post 75 ets., voor het Buitenland f 1.25 ABONNEMENTEN werden aangenomen aan het Bureau en hij de Agenten. RSBACT*N-ADRESWillebrordstraat 105, Velseroord, Telefoon No. 141 Uitgave van de Naaml. Venn. Uitgevers Mij. „IJmuiden". ADVERTENTIËN van 15 regels 50 ets. Iedere regel meer 10 ets. Kleine advertentiën (dienstaanbiedingen en aanvragen, familieberichten van 1—5 regels 25 ets. iedere regel meer 5 ets. Ingezonden mededeelingen 15 ets. per regel. Advertentiecontracten tegen zeer billijk tarief. Advertentiën uiterlijk in te zenden WOENSDAG en ZATERDAG tot 9 uur v.m. Tet plaatsing van advertentiën van buiten de gemeente VELSEN in dit blad is uitsluitend gerechtigd het Advertentiebureau E. F. ,C. ROELSE IJMUIDEN. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen aan het bureau WiLLEPISPLEIN IJ mulders (Drukkerij Sin- jewel), in het advertentiebu reau van den heer P. E. C. ROELSE, KgmaalsteaaL Te Velseroord bij 71. v, Til burg, Wllfebrordstr. 85. Te Velsen en Wijkeroog bij D. Schermer, Doodiun L 47, Wijkeroog. Te Santpoort bij P. vao Pleurs, Bockhandel. Dringend verzoek om bij verhuizing het oude en het nieuwe adres, Biet aan den looper, doch aan ons bureau WILLEMSPLEIN 11/ op te geven. De Administratie. Burgerlijke Stand. Bureau-ure» op 1 Januari 1916, De Ambtenaar van den Burger lijken Stand der gemeente Velsen maakt bekend, dat op 1 Januari 1917 het bureau van den Burgerlijken Stand op verzoek van belangheb benden zal worden geopend tusschen 9Vs en 10 uur voormiddags, indien de verzoeker aantoont, dat met de te verrichten werkzaamheden Diet tot den volgenden dag kan worden gewacht. Velen, 28 December 1916. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, M. K. HOFSTEDE. ftegeerings-varkensvleesch. De BURGEMEESTER van Velsen brengt ter algemeene kennis, dat de slagers verplicht zijn van af 8 Januari 1917, van hunne klanten voor elke levering van varkens- vleesch, een bon te vorderen. De bon vermeldt den naam van den afnemer, alsmede de prijzen en soorten van het varkensvleesch dat verstrekt wordt, zoodat de afnemer alleen zijn naam en de te betrekken hoeveelheid heeft in te vullen. Bij eiken slager zijn formulieren van den bon te bekomen. Velsen, 28 December 1913. Da Burgemeester van Velsen, F. P. VERMEULEN, l.b. Gok nu willen wij terugzien op het jaar, dat is voorbijgesneld. Voorbijgesneld. Dat moeten wij getuigen, als wij staan aan den uitgang van het'jaar. Ras snelden de 366 dagen voorbij, ondanks al het leed en de verschrikkingen, die iederen dag weer brachten. Want nog altoos woedt de vreeselijke volkerenkrijg rondom ons. Wel moeten wij soms tot onszelf in- keeren, om dit recht te beseffen is het niet een groot gevaar, dat wij, neutralen, gaan wennen aan dien wereldbrand om ons heen, diea haast gewoon gaan vinden? maar als wij er dan weer inkomen en iets gevoelen van het schrijnend leed, dat het deel is van milloenen onzer medemenschen, dan blijft er tenslotte maar één verwondering over: dat ons kleine Nederland nog gespaard is voor den oorlog. Oudejaarsavond brengt in een ernstige stemming. En het is goed. Laat men toch althans eens in 't jaar ernstig zijn. Wij, inwoners der gemeente Velsen, hebben er althans alle reden toe. Want wij zouden onzen terugblik nu wei kunnen openen met op te sommen de financieel gunstige resultaten van onze vissGherij en in verband daar mede de algemeen-gunstige toestand in onze gemeente, maar wij wiilen dit niet doen. Wij willen eerst herinneren aan de verliezen. Als een gezin het verlies van een dier bare heeft geleden, zieu de leden daarvan op den Oudejaarsavond naar de plaats, die ledig werd. En met weemoed gedenkt men den afgestorvene. Zoo gedenken wij hier met diepen weemoed onze dooden, onze man nen, die gebleven zijn op de groote, wijde watervlakte, die hun graf vonden in de zee. Te gfooter is onze weemoed, als wij bedenken dat de meeste dezer mannen vielen als slachtoffers van den wreeden, waanzinnigen oorlog. Zij, die met mannenmoed telkens weer ter vis- scherij togen om ons volk, maar meer nog de oorlogvoerenden van voedsel te voorzien, zij werden slachtoffers van bun. plicht, door de verraderlijke mijnen, die als sluipmoordenaars neergelaten wor den in de zeeën. 't Is een droeve lange lijst, dit jaar. In de kroniek der belangrijke gebeurtenissen ziet men de namen der verongelukte schepen, 't Zijn de stoomtrawlers Keeltje Gatharina CataniaPlejadenOceaan I; J.T. CremerZaanstroom III en Nicolaas, de stoomlegger Burgemeester Vening Meiness, benevens de zeilloggers Engelina, Johanna en Maria Louise. Van de meeste dezer schepen zijn bijkans alle opvarenden omge komen. Tragisch was ook de ramp van de Johanna, die bij Texel strandde en waarbij alle opvarenden verdron ken. Wij gedenken deze dooden en met hunne dierbaren staren wij hen droevig na. En wij herhalen hier de sympathieke woorden, door wet houder Vermeulen rn de laatste raadsvergadering gesprokenMocht het nu genoeg zijn, mocht de vrede spoedig komen! Want liever minder verdiensten en minder winsten, dan tot zulken prijs Hoe vaak werden wij ook op andere wijze herinnerd aan de gru welen van den oorlog en zagen wij de ellende er van. Menigmaal toch werd hier een uitgeputte bemanning van een getorpedeerd schip aan wal gezet, of werd het lijk van een verongelukten vlieger of het over schot van matrozen aangebracht. Natuurlijk gaan wij de gunstige uitkomsten onzer visscherij r^iet stilzwijgend voorbij. Want het is een levensbelang onzer gemeente. Die goede uitkomsten waren voor vele Maatschappijen zeer noodig. Dit is al meermalen in ons blad gememoreerd. Want voor den oorlog stond het niet schitterend met het Visscherij bedrijf. Nu is dit anders. Vele bedrijven zijn er weer boven op gekomen, vele nieuwe Vennoot schappen zijn gesticht. De vloöt vermeerderde met een aantal mooie nieuwe schepen, vooral met zeil loggers, zoodat de haringvisseherij hier steeds meer beteekenis krijgt. Verschillende reeaers en handelaars laten nieuwe pakhuizen en kantoren bouwen, daarnaast verrijzen nieuwe ijsfabrieken en handelsgebouwen, zoodat ook het bouwbedrijf niet te klagen had. Al was bet geen schit terend jaar voor patroons en arbei ders in de bouwvakken, vooral ook met bet oog op de moeilijkbeden bij het verkrijgen van de benoodigde materialen. Niettemin is er een steeds voort gaande groei op allerlei gebied in onze gemeente. Overal openbaart zich energie en frissche levenskracht. De industrie breidt zich uit en ont wikkelt zich, waarbij ook de toe neming der bevolking gelijken tred houdt. Al weer moeten wij herhalen dat deze toename veel grooter zou zijn, wanneer er niet zulk een nij pend gebrek aan woningen was. Echter is er hoop op verbetering in dezen toestandverschillende bouw- vereenigingeD toch hebben hunne plannen tot woningbouw op groote schaal Opgemaakt ea hopen deze eerstdaags tot uitvoering te brengen. Ook in andere vormen uit zich deze groei. De nieuwe schooi te Wijkeroog werd geopend, de Rijksnormaalles sen te Velsen worden van het oude gebouw naar eenige lokalen van school E overgebracht. Het oude gebouw komt beschikbaar voor het bedrijf Openbare Werken, waardoor de secretarie de zoo noodige uitbrei ding kan bekomen. De vereeniging tot stichting eener Ambachtsschool werd opgericht en met grooten ijver doet het bestuur moeite om de school er zoo spoedig mogelijk te doen komen. De Burger avondschool werd voorloopig met een klas uitgebreid, op Wijkeroog werden Teekencursussen opgericht en in Santpoort is een taalcursus tot stand gekomeu. Te IJmuiden is bij de Ned. Herv. Gemeente een tweede predikants plaats gesticht, te Velseroord is de Geref. Kerk geconstitueerd gewor den, terwijl de Minister van Finan ciën een bedrag op de begrooting voor 1917 heeft uitgetrokken voor een predikant der Ned. Herv. Ge meente te Velseroord. Allérwege dus groei en levensuiting, getuige ook de opening der Bad- en Wasch- inrichting te IJmuiden, de oprich ting van Coöperaties enz. Groote rampen deden zich in de gemeente gelukkig niet voor. Wel enkele branden, waaronder het vriendelijke kerkje der Ned. Herv. Gemeente te Santpoort, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag, 27 Februari, afbrandde. De nieuwe kerk is eehter reeds in aanbotfw. Te Velsen verbrandde de bakkerij van den beer Denkers, te IJmuiden brak op 29 November een felle brand uit in het nieawe gebouw der Agentuur- en Handels-Maat schappij. De oorlog en als gevolg daarvan de duurte der levensmiddelen gaf aanleiding tot het houdenvan betoogingen, meetings enz. Ook was er strijd tusschen huiseigenaren en huurders. Alles liep echter betrekkelijk goed af. Onze Burgemeester werd weer herbenoemd, De raad werkte dit jaar met veel ijver. Veel is tot stand gebracht. Verschillende ver- eenigingen en instellingen vierden een feest, de meeste van het 25- jarig bestaan. Enkele bekende personen gingen van ons heen, zoo o. a. de heer Wriste, oud-raadslid, die veel voor onze gemeente is gefeest. Met dit al meenen wij de voor naamste gebeurtenissen in het afgeloopen jaar te hebben gememo reerd. Hopen wij dat het nieuwe jaar wederom een jaar van voorspoed voor onze gemeente zal zijn. Maar mocht het- toch vooral worden, waarnaar wij zoo sterk verlangen: een jaar dat den vrede brengt. Dan eerst zullen wij waarlijk blijde zijn. Dan zullen wij 't hoofd weer vroolijk omhoog heffen en met nieuwe kracht zulleu wij werken en streven om onze gemeente groot en krachtig en sterk te maken. Wij hopen dat daartoe ook onze courant zal mogen medewerken. Plaatselijk Nieuws. IJMUIDEN. Weder een smartelijk verlies heeft onze visschersvloot getroffen. wordt vermist de 16-jarige F. L. Men vreest, dat den jongen een ongelnk is overkómen. VELSEROORD. R. K. Coöperatie. Men meldt van hier aan de N. H. Ct Alhier is tot stand gekomen, een R. K. Coöperatieve verbruiksvereeni- ging, als onderafd. van den Ned. R. K. Volksbond, afd. Velseroord. Dit zal zeker voor een arbeiders plaats als deze, een zegenrijke uit komst zijn want uitgenomen het finantieel voordeel is deze vereeni ging een verheffing van het arbeiders gezin. Het bevordert zoowel de samenleving als ook het zedelijk leven, door onderlinge opvoeding der vereeniging, en het bestrijden der vervalsching der eerst noodige levensbehoeften. Wij kunnen dan ook niet anders doen, dan de leden van den R.K. Volksbond van Velseroord, dringend aan te sporen, deze Roomsche onder neming door deelneming tp steunen. Reeds hebben zich 50 gezinshoofden aangemeld, laat dit getalzich drie maal vermenigvuldigen, dan zijn wij er zeker van, dat R.K. Velser oord een succesvolle toekomst tege moet gaat. SANTPOORT. 1JMUIDER COURANT 'tJaar heeft haast zijn loop volbracht; 't Afscheid klinkt ons tegen. Ziet. een nieuwe tijdkring wacht, Met ellende of zegen? Bedankt. Ds. M. J. A. de Vrijer te Odijk heeft voor de toezeggiDg van het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente alhier bedankt. Personalia. De heer J. A. Kroon, reserve sergeant-majoor instructeur op het Pantserfort alhier, slaagde op het onlangs ge houden examen, vanwege de Fede ratie van Handels- en Kantoorbe- diendenvereenigingen in Nederland, voor het diploma boekhouden Mercurius. 25-Jarige dienstbetrekking. Aan den Heer R. Kuipers, Machinist aan boord van de sleepboot Cycloop, werd ter gelegenheid van zijn 25-jarige dienstbetrekking bij de sleepdienst-firma Zurmuhlen namens de firma een gouden horloge met inscriptie geschonken. Omgekomen. De stoomtraw lers Nicolaas en Zaanstroom III moeten als verloren beschouwd worden en zijn daarmede weder twee volledige bemanningen door onbekende oorzaak noodlottig om gekomen. yermist. Sedert Dinsdagavond Diefstal. Van Vrijdag op Za terdag 1.1. zijn bij den heer de Vries op „Shamrock" uit de garage 3 autobanden ter waaide van ruim f 30®.gestolen. Het slot was verbroken. Zaterdagsmorgens ont- dekje men den diefstal. Van de da ders is nog geen spoor ontdekt. Kerstfeest. Den 2e Kerstdag avond vierden de leerlingen der Zondagschool van de Ned. Herv. gemeente in de Bewaarschool met een Kerstboom, welke luisterrijk versierd was, bet Kerstfeest. Onder leiding der onderwijzeres, Mej. Rem mers, zongen de kinderen mooie kerstliederen, welke afgewisseld werden door eene leerzame en boeiende Kerstvertelling bij monde van Ds. van der Bergh van Eijsinga. De noodige geschenken en versna peringen ontbraken niet. De ouders en vele belangstellenden woonden de feestelijkheid bij. Rechtbank. De Haarlemsche rechtbank veroordeelde G. A., vrachtrijder alhier, wegens verboden invoer tot f 10 boete of 10 dagen en J. B., zonder beroep alhier, wegens mishandeling tot f 15 boete of 15 dagen. Feestavond. Donderdagavond bereidde de oud-Minister Cremer op zijn kasteel ,.Duin en Kruidberg" aan zijn arbeiders, personeel en pachters, allen met hun kinderen, een mooien en gezelligen feest avond, waarbij zij rijkelijk onthaald werden en bovendien geschenken ontvingen. Er werd een bioscoop voorstelling gegeven, opgeluisterd door de muziek van een klein orkest. In beeld werd gebracht de rijstteelt in Ned. Indië, waarbij de gastheer tot in de kleinste bijzon derheden de noodige uitleggingen tot verduidelijking gaf. Daarop

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1916 | | pagina 1