OPENING Spaarbank 4 pCt. Adverteert in dit blad. CLIMAX Spaar- en Voorschotbank Boaz Koopt Maandag WENSCHT U NOG MEER N. V. CROSSLEY MOTOREN - DEN HAAG D. Jiais J zn., Makelaar Oliehandel „DILO" fa. J. K. L. Bargerbos NATIONALE BANKVEREENIGING D. de Waard Comestibles en fijne Vleeschwaren. Boter Kaas. Volksdrogisterjj Bloemstraat 12, Kapitaal 110 000 000 - Reserve f2.100.000 Het adres voor alle soorten Smeerolie en Va- cuumolie, Gas-, Motor- en Lichtolie. Benzol enz. N.Y. IJmnider Agenturen en Administratiekantoor Hypotheken, Scheepsverbanden, Te koop: Hnizen, Winkelhuizen en Bouwterrein. Brand- Inbraak- verze- Transport- (keringen Reisbagage- M. B0SMA Wzn., KALVERSTRAAT 41 IJVERIGE SOLIEDE AGENT GEZOCHT DOOR DE BRAND-, INBRAAK- EN AUTOVERZEKERINO Vraagt inlichtingenBelast zich met aan- en verkoop van woningen enz. Hypotheken. KANTOOR KERKSTRAAT 5 Zaterdag a.s. 12 April zal door ondergeteekende GEOPEND worden een zaak in Beleefd aanbevelend, E. J. NIEUWEN HU IS. Hagelingtrweg O 51, Santpoort. CoAperatleve Oevestigd te IJmuiden Kanaalstraat 37 Raad van Toezicht i Ir. W. Polderman, P. J. H. Schneider. Daze Bank verstrekt voorschotten tegen borgstelling of zakelijke zekerheid Spaargelden worden tegen uitgifte van een boekje in bewaring genomen tegen eene rente van 4 pCt. In 't jaar, voor een jaar vast 4'/i pCt De bank is geopend i Eiken Maandag en Donderdag van 7—0 uurn.m Sponsen Zeemleer Witkwasten Wit- en werkboenders Verfkwasten en penseelen Alba Witkalk Crème kleur, voor gordijnen Meubel politoer (prachtige kleur en glans) Wasbeitsen Vernissen EEN RUIME KEUZE IN: Verf en Lak in bussen (Ripolin Veluvine) Stroohoeden Vernis Inge's Kleedenverf Ooud- en Zilverbrons Terpentijn Fijn geschaafde bijenwas Helio's (verdelgingsmiddel voor onrein) Closetpapier (glad en Crepe) Linoleumwas Wrijfwas (rood, geel, wit, bruin en zwart.) „Koen's Oerardin" Waterverf 18 kleuren. Chablonen en platte kwasten enz. enz. Beleefd aanbevelend, Gedlpl. drogiste. Kantoor ta IJmuiden Kanaalstraat 52 TEL. 415. WILHELMINAKADE 23. Kanaalstraat 65, IJmuiden Dir.: L. M. C AMMAN Telefoon 103 Agentschap van de Nationale Hypotheekbank Agentschap van de Rotterdamsche Scheepshypotheekbank Verzekeringen Bouwcredieten, Crediethypotheken, Voorschotten, Boekhouding en AdmlnistratlEn Te bevragen bij K. BOON, Bouwkundige, Kanaalstraat 81. TIMMERMAN, METSELAAR I—I EN AANNEMER I—I WILLEM BARENDSZSTRAAT 16 TELEFOON No. 467. Bezorgt: Het Assurantiekantoor van TRAWLERKADE C 37. Telefoon 456, IJmuiden. De inkoop van Lompen, Metalen Touwwerk en aanverwante artikelen Is uitsluitend VELSEROORD - TELEFOON 146 tegen de hoogste marktwaarde. Spa&rbusies beschikbaar, zoolang de voorraad strekt. Rente 4 pCi Onder voortdurende contrêle van der Accountantsdienst der Nutsspaarbanken. Zitdag voor IJmuiden: 8 Maandags van 7—0 Hefimstraflt 9 Yoor Vclsereord: Woensdag'* van 78 Willobrordafr 8 De „Emmabloem" M. YERSEKE, Januari 1924. N. V. CROSSLEY MOTOREN. DEN HAAG. Wij gevoelen ons overgelukkig U het volgende te kunnen mededeelen van Uw geleverde 50 P. K. CLIMAX MOTOR die wij in Februari 1923 in de vaart hebben gebracht. Met de CLIMAX hebben wij pi.m. tien maanden op de Zuiderzee gevaren, gedeeltelijk te Yerseke en op de Westerschtlde gelost en zonder eenige stoornis alle reizen volbracht. Wij hebben dit jaar hoegenaamd geen onkosten gehad. De Motor verbruikt per reis (volaan) in 55 uur draaiende aan één stuk, drie vaten ruwe olie en pl.m. 25 liter smeerolie. Dat bij andere motoren vergeleken, zeer weinig is. Wij weten dat proefondervindelijk, omdat wij ook andere motoren gehad hebben en nog hebben. Ik heb al dien iijd niet schoongemaakt en geen zuiger er uit gebad en merk niet de minste onregelmatigheid. Naar mijn overtuiging is de motor van het beste materiaal gemaakt en voor zoover ik kan nagaan van de beste en de nieuwste constructie. Er zijn zeer veel motoren die wel in krachten afnemen maar mijn CLIMAX is nog even sterk ais den eersten dag. Wij zijn dan ook de snelste van de Zeeuwsche vloot, behalve een van 90 P. K. en een CLIMAX van 80 P.K., welke laatste alles overtreft. Dan is het de allereenvoudigste motor die ik ooit gezien heb in de bediening. Nergens geen gesukkel mede, sproeier goed, alles goed. Tenslotte nog een klein staaltje van zijn kracht. Verleden zomer waren wij met storm op de Zuiderzee; een van onze medemakkers viel de motor stilik nam hem mede op sleep. Toen kwam er nog een bij oni met een andere motor van 35 P.K. en wij met zoo een dito schip achter ons, kon ons niet krijgen. Aan alien die een motor moeten aanschaffen, kan ik met volle overtuiging de „CLIMAX" warm aanbevelen en niemand zal spijt van zijn koop hebben. Van deze naar waarheid geschreven verklaring kan de Crossley-Motoren-Fabriek gebruik maken en dank de Croaiiey eerstens voor zijn prima motor, het neusje van den zalm, en tweedens voor de stipte en nette uitvoering. (w.g.) E STOBBELAAR, Yeneke. Men schrijft ons thans uit Yerseke, dat de motor nu voor het eerst (n« ca. 3000 werkuren) schoongemaakt is, doch dat de machine nog wel 3000 uur had kunnen draaien, zoo schoon was ze nog. Bovendien was er geen slijtage te bespeuren en is onze klant vol lof over den motor.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1924 | | pagina 4