ORGAAN VOOR DE Gl VELSEN Wo. 89 Woensdag 11 Februari 1985 10e Jaargang [JMUJDER COURANT OFFICIEEL. DRANKWET. Burgemeester en wethouders van U'elsen maken bekend, dat op 7 Fe- ruari 1925 bij hen is ingekomen een "fschrift van een aan Gedeputeerde taten dezer provincie gericht ver- lekschrift van H. J. Hegger wonende I Doetichem om vergunning voor den srkoop van sterken drank in het lein uitsluitend aan logeergasten in R,e beneden- en bovenlocaliteiten van et perceel, plaatselijk gemerkt K 10, Ki gelegen aan den Driehuizerkerk- ~"eg aldaar. Binnen twee weken na de dagteeke- ing dezer bekendmaking kan ieder gen het verleenen van deze vergun ning schriftelijk bezwaren bij burge- ieester en wethouders inbrengen. Velsen, 7 Februari 1925. Burgemeester en wethouders voorn,, de secretaris, de burgemeester, KOSTELIJK. RIJKENS. PLAATSELIJK NIEUWS. IJMUIDEN BEROEPSKEUZE. Op iniatief van de Vereeniging Volksonderwijs" heeft de heer P. van giever, onderwijzer te Zaandam voor ouders der leerlingen van school A jjm voordracht gehouden over het on- ftrwerp: „Voorlichting bij beroeps- 3uze". jOngetwijfeld is de beroepskeuze een ïderwerp van zoo groot en actueel Hang voor de ouders, zij het voor die ir leerlingen van de andere gemeen- t en bijzondere scholen misschien m nog meer belang dan voor de ïders der leerlingen van school A, it een bespreking daarvan de volle indacht verdient. „Wat moet mijn kind, mijn jongen el in de eerste plaats worden als hij 3 schoolbanken verlaat en den zali- ?n tijd van de jongenskiel achter den ig heeft," is een vraag, die elk ouder ch stelt, die waarachtig belang stelt belang heeft bij de toekomst van jn kinderen. Want ook, en thans nog .eer dan voor korten tijd, geldt deze 'aag voor de meisjes, nu zich een rooming openbaart diverse takken Im Staat- en Gemeentedienst voor jeisjes gesloten te houden. Behalve diverse boekjes, die het ïderwerp: „Wat moet mijn zoon wor- en" behandeld, bestaan er in een ^ntal gemeenten commissies, die an de ouders desgewenscht voorlich- <ng geven bij de keuze van een beroep joor de kinderen. Deze commissies 'jn, soms particuliere, soms gemeen- ilijke instituten. In het laatste geval ïtvangen ze gemeentelijke subsidie worden de leden der commissie van >orlichting door den raad benoemd. Over het werken dezer commissies 3eft de heer van Mever een inleres- inte en boeiende causerie gehouden, larbij een vergelijking makende tus- dien hetgeen voor een 50 60 jaren dien1 opzichte werd gedaan en wat S tegenwoordig door dè ouders der (nderen bereikt kon worden. De keuze van het beroep is de moei- jkste stap in het leven en een ver meerde keuze kan de noodlottigste ge- ilgen medebrengen. Over het algemeen doen de ouders Hp keuze en deze valt dan maar al te 5[fkwijls op een beroep, waarin bij het jiinst zware werk de grootste ver- iensten kunnen worden genoten, ulks is veelal een uiting van egoïs me, terwijl er echter het meest op ge it diende te worden, dat ieder mensch i de maatschappij op die plaats be oorde te komen, waar hij het meest an presteeren, door zich geheel in et voor hem bestemde beroep te kun- en uitleven. In die gevallen, waarin e mensch een beroep heeft gekozen vereenkomstig zijn bestemming, rordt de arbeid een lust; in vele an- ere gevallen een last. De taak van de commissies van voor- chting bij beroepskeuze is nu, reke ning houdende met de geaardheid, en aanleg en den physieken toestand an het kind, voor de kinderen, die ich bij de commissie aanmelden een eroep aan te geven, waarbij in hoofd- aak met bovengenoemde eigenschap en wordt rekening gehouden. «Daarom dienen in de eerste plaats |i die commissie zitting te nemen die nderwijzers, die de kinderen gedu- Tegen slapeloosheid, Overspanning, Gejaagdheid, Prikkelbaarheid en Examenvrees, gebruikt men de Zenuwstlllende en Zenuwsterkende Mijnhardt's Zenuwtabletten rende hun schooljaren nauwkeurig hebben willen en kunnen waarnemen en observeeren, voor wie de kinderen niet uitsluitend leerobjecten zijn ge weest, waarin het bijbrengen van een dosis kennis als hoofdtaak wordt be schouwd. Verder een arts bijv. de schoolarts en, teneinde plaatsing te verkrijgen, een aantal werkgevers, die grondig bekend zijn met de eischen, die aan eenig beroep of bedrijf gesteld worden. Aan de hand van door leeraren en artsen uit te brengen rapporten en na gehoord te. hebben de ouders, wordt dan na onderling overleg over het te kiezen beroep een bespreking gehou den en zoo mogelijk de keuze vastge steld, terwijl de onmisbare medewer king van welwillende werkgevers wordt aangezocht om den leerling ge plaatst te krijgen. Terecht noemde spreker dit een mooi, maatschappelijk werk. Na de pauze besprak de heer van Mever nog in het kort de wensche- lijkheid der oprichting van een com missie van voorlichting bij beroeps keuze voor onze gemeente. In hoever re deze zich tot IJmuiden zoude be perken, dan wel voor de geheele ge meente meende hij de beslissing aan belangstellenden te moeten overlaten. Ofschoon een particuliere commissie, samengesteld uit ouders, onderwijzers, opvoedkundigen, schoolartsen, werk gevers en werknemers ontegenzegge lijk veel zou kunnen doen in dit maatschappelijk werk, echter zou hij er verreweg den voorkeur aan geven de commissie te zien samengesteld door de gemeentelijke overheid. Wegens verkrijging van de laatste treinverbinding naar Zaandam be perkte de gelegenheid tot gedachten- wisseling zich tot enkele gestelde vragen. De heer van Mever verklaarde zich echter gaarne bereid mede te willen werken aan de oprichting van zoodani ge commissie, waarvan hij een wel verdiend applaus mocht in ontvangst nemen. In het zeemanshuis aan de Bik- en Arnoldkade werd Vrijdagavond een ruit ingegooid. Voor den dader hield men een zekere K. W., die in kennelijken staat van dronkenschap verkeerde. W. beweerde het niet ge daan te hebben, maar eon viertal bracht hem toch maar naar het poli tiebureau. Door den hoer N. B. werd bij de politie aangifte gedaan, dat van zijn zaak in de Prins Hendrikstraat een winkelruit is vernield. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld. In den nacht van Maandag op Dinsdag vond de politie in de timmer manswerkplaats van den heer in de Prins Hendrikstraat een deur openstaan. Bij onderzoek bleek er niets vermist te worden, zoodat men waarschijnlijk de werkplaats niet ge sloten heeft. Een verzoek. Op 7 Januari 1925 is door een jongen van ongeveer 16 jaar, aan den IJmui- der Straatweg te Velseroord, een steen geworpen in de machinekamer van een voorbijrijdende machine. Daardoor werd een ruit verbrijzeld en slechts per geluk ernstiger ongeluk ken voorkomen. Juist op dat oogenblik passeerden eenige vrouwen. De commissaris van politie verzoekt dezen wouwen, zich te willen aanmel den op zijn bureaai, te IJmuiden. Door de politie alhier werden aangehouden een viertal jongens, die een hoop touw vervoerden, hetwelk van diefstal afkomstig bleek te zijn. Het waren de gebroeders S. uit Vel seroord. Het touw was gestolen van den opkooper K. aan de Visschersha- ven. Een vorige partij touw, ook door hen gestolen, was reedjs verkocht aan een opkooper te Velseroord, W. v. V., te gen wien ook proces-verbaal zal wor den opgemaakt, terzake van het op- koopen van goederen van kinderen, heneden den 18-jarigen leeftijd. De IJmnider Volksstem. De gemengde arbeiders-zangvereen. „De IJmuider Volksstem", dir. de heer J. Post, had Zaterdag leden en donateurs vereenigd in Tivoli. Zooals de voorzitter in zijn openingswoord op merkte: de eerste uitvoering Entre nous. Het koor, dat we voor dien niet anders dan met strijdliederen kenden, zong thans een 8-tal heel aardige num mers. De tekst der liederen werd telkens vooraf gedeclameerd door een der jongere leden, wat we in velerlei op zicht prijzenswaardig vinden. Muzikale medewerking verleerden Mej. A. Blinkhof (piano) en de heer J. de Waal (viool). Deze jeugdige dilet tanten speelden eenige wij zware nummers zeer goed. Na de pauze werd een blijspel „Leen me je kamer" gespeeld, terwijl een ge zellig bal den avond besloot. De zaal was geheel vol. De nieuwe regelingen in het traw ie rbedrijf doen thans zoolang dienst, dat de uitwerking er van is te bespeu ren. De schepen komen goeddeels in den vooravond binnen, wat niet alleen aangenamer is voor de opvarenden, maar ook voor de menschen aan den kant, als b.v. de vischlossers, die nu heter hun taak voor den nacht kunnen bepalen. Aan de overzijde is nog steeds een overcompleet van menschen die vaart zoeken, maar vruchteloos. Enkele jkeeren gebeurt het, dat op het laatste oogenblik opvarenden - weigeren mee ite gaan, doch niet dikwijls, gelijk vroeger. Dinsdagmorgen ontstond een oogen blik een geschil, doordat een reederij leischte dat een schip moest varen, omdat de schipper meende dat men voor des avonds 9 uur binnen was ge komen. De andere mannen verklaar den dat het later was geweest en men dus nog een dag mocht blijven. Daar inderdaad op overtuigende wij ze werd aangetoond dat de laatsten gelijk hadden, werd de order om te varen ingetrokken, zoodat de vrede hersteld was. Maandag en Dinsdag, bij eenige keeren hoogwater, rees het buitenwa ter zoo hoog dat het schutten gestaakt moest worden. - Naar men ons vertelde, zou dat het gevolg zijn van vliegend stormweer in den Noord-Atlantischen Oceaan, waardoor de vloedgolf uit het Noor den, die gewoonlijk hier ternauwer nood merkbaar is, thans een zware na vloed veroorzaakte. VELSEROORD. Beroep ingevolge artikel 76, 2e lid der Lager-Onderwijswet 1920. Ingevolge de regelen, bedoeld in ar tikel 4 der instructie voor Gedepu teerde Staten, is bepaald, dat de open bare behandeling van het raadsbesluit dd. 30 September 1924, houdende be schikking op eene door het Bestuur der „Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te Velseroord" ge meente Velsen, krachtens artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 inge diende aanvrage, benevens het daar tegen ingediende beroepschrift, is be paald op Woensdag 4 Maart 1925 des middags 12 uur in het gebouw der Provinciale Griffie, Jansstraat 46, te Haarlem. Deze afkondiging geschiedt door plaatsing in het gemeenteblad inge volge beschikking van Gedeputeerde Staten krachtens het 4e lid van arti kel 2 der bovengenoemde regelen. Crematie Mej. J. G. Töpfer. Zaterdagmiddag had de crematie plaats van wijlen Mej. J. G. Töpfer, voorzitster der sociaal-democratische Vrouwenclub te Velseroord, die ook verder in de kringen der S. D. A. P. en in de Ned. Ver. t. afsch. v. alc. dran ken een vooraanstaande persoonlijk heid was. Voor de stoet ging het vaandel der Vrouwenclub, terwijl de kist, af gedekt met de roode en met de blau we vaan, naar het crematorium werd gedragen door leden der S.D.A.P. Terwijl de kist op de katafalk werd geplaatst, en de familie en verdere be langstellenden plaats namen, speelde het orgel: „O, zoete dood" van Bach. Het eerst werd het woord gevoerd door Mevr. Rooze, \oorzitster der soc. dem. Vrouwenclub uit IJmuiden, die er aan herinnerde dat de overledene 8 jaar geleden hier een afdeeling had gesticht en tot aan haar doodTleidster was gebleven. Vooral in den distribu tietij d heeft zij nooit verzuimd voor de arbeidersvrouwen op te komen. Namens de vereeniging voor faculta tieve lijkverbranding, afd. Velsen en namens de afd. Velseroord van de Ned. Ver. t. afsch. v. alc. dranken sprak de heer Y. J. Reitsma een woord van dank en afscheid. De heer Rooymans herdacht de over ledene als een medestrijdster die hij meer dan 20 jaren, te Eindhoven, Am sterdam en Velsen gekend heeft. Voor de S. D. A. P. sprak de heer L. v. Hameien. Laatste spreker was de heer J. Hey ligers, die tevens namens de familie dankte voor de zeer groote belangstel ling. Onder de tonen van „Aan de strij ders" van Mevr. Troelstra, daalde dc kist, waarbij het vaandel der club een laatsten eeregroet bracht. Zeer velen waren diep ontroerd bij het heengaan van deze eenvoudige vrouw. Tijdens het spelen van „Ich bete an die Macht der Liebe" verliet men het ■crematorium, dat geheel vol was ge weest met geestverwanten. VELSEN Zaterdagavond a.s. zal de H. B. S.-Vereeniging een feestavond houden in het gebouw Concordia te Wijkeroog. De leening van f 2000 ten bate der kerkvoorgdij der Ned. Herv. Gem. was in een week spontaan volteekend. Loonsverlaging aan de Rubberfabriek, Door de Ned. Ver. van Fabrieksar beiders was in 1923 met de directie der rubberfabriek „Holland", alhier, een contract afgesloten, waarin o.m. werd bepaald, dat, mocht de bedrijf stoe- stand dit noodig maken, er met April 1924 een loonsverlaging van 5 kon worden ingevoerd. Daar evenwel op dien datum de stand van de onderne ming gunstig was te noemen, werd de verlaging niet doorgevoerd, men was van gedachte, dat de bestaande loo- nen voor een jaar werden gecontinu eerd. Nu is evenwel aan de organisatie en het personeel bekend gemaakt, dat de 5 verlaging 7 Februari zou worden doorgevoerd. Op een hierover gehouden conferen tie van het hoofdbestuur der Ned. Ver. en de directie, bleef deze op^ haar standpunt staan, de organisatie is ech ter van oordeel, dat als er geen over eenstemming is te bereiken, deze kwestie aan een scheidsgerecht be hoort te worden onderworpen. Een niet-offïciëele raadszitting. Zaterdagmiddag had op het gemeen tehuis een bijeenkomst plaats van de leden van den gemeenteraad met den burgemeester, ter bespreking van de plannen van exploitatie van het land goed „Velserheek". De bespreking' duurde eenige uren. Arbeidsbemiddeling Velsen. Als werkloos ingeschreven 7 Febr. 1925: 10 timmerlieden, 3 metselaars, 9 schilders, 1 voeger, 2 kuipers, 1 meu belmaker, 2 letterzetters, 6 bankwer kers, 2 plaatwerkers, 1 vuurwerker, 1 loodgieter, 1 chauffeur, 1 voorslaan- der, 1 machinist, 4 stokers, 1 zeilma ker, 2 bakkers, 5 visschers, 3 kantoor bedienden, 92 diversen. WIJKEROOG. Kinderspeelterrein op Wijkeroog. In een lang gevoelde behoefte is thans voor de afd. Wijkeroog voorzien. Door den Gem. Raad is een stuk grond in huur afgestaan groot 2600 M2 aan de vereeniging „Kindervreugd". De bewoners van Wijkeroog, voorna melijk zij, die kinderen hebben, kun nen niet anders dan dit besluit toe juichen, aangezien de kinderen nu vei lig kunnen spelen op hon terrein. Nie mand zal hen nu kunnen verjagen van de eene onveilige plaats naar de an dere. Het is ons speelterrein zal hun ver dediging worden. Maar thans is het woord aan de be woners van Wijkeroog in 't algemeen en de ouders in 't bijzonder, de ver eeniging „Kindervreugd" in staat te stellen, het terrein te kunnen meubi leren. Het kind wil afleiding, wil af wisseling hebben, daarom kan de ver eeniging niet te mild zijn met de in lichting van het terrein op deskundige wijze. Mannen met ervaring werden en zullen worden geraadpleegd. De voor zitter van de Amsterdamsche Speel- tuin-Vereeniging gevoelt zooveel voor onze zaak, dat hij bereid werd gevon den, het doel en streven van Speeltuin- vereenigingen uit een te komen zetten. Waar een zoo'n deskundige op dit ge bied als de heer A. P. K. Paree geheel belangloos voor ons dit over heeft, la ten dan ook de bewoners van Wijker oog dit waardeeren en komen in drom men a.s. Vrijdagavond 7.30 uur naar Concordia, waar het nuttige en het aangename dien avond elkaar de hand zullen reiken. Een en ander zal met zang en muziek worden opgeluis terd. SANTPOORT R. K. Kies vereeniging. Door de R.K. Kiesvereeniging, alhier, werd in het café-restaurant „Zomer- lust" de jaarvergadering gehouden. Deze zoo belangrijke vergadering was weder slecht bezocht en 't is te betreu ren, dat, ondanks de groote verkiezin gen van dit jaar, de animo voor het (bezoeken der vergadering zoo miniem is. Door don voorzitter, den heer J. P. Nijssen, werd de vergadering met den tChristelijken groet geopend. Door den secretaris werden de zeer uitgebreide notulen gelezen, welke werden goedgekeurd. De hr. Warmer dam kreeg 'n extra pluimpje voor zijn .correcte notulen. De heer Z. Maarschalk braéht ver slag uit als penningmeester over zijn geldelijk beheer. De heeren Antonioli en J. J. Duijn zagen de boeken en be scheiden na, welke in orde waren, waarna de penningmeester bedankt, werd voor zijn geldelijk beheer. Ingekomen was een schrijven van mej. Ruigvoorn, dat zij bedankte als bestuurslid. Door den voorzitter werd een korte uiteenzetting gegeven van de taak van 't Adviseerend College. De heer Duijn vroeg het drukken on verspreiden van brochures omtrent dergelijke zaken. De 'heer J. Maarschalk bracht ver slag uit als afgevaardigde naar den Rijkskieskring. De aftredende be stuursleden, de heeren C. v. Warmer dam, P. Visser en Jac. Graman, wer den met overgroote meerderheid her kozen en in de vacature van mej. Ruig voorn werd gekozen de heer J. de Rui ter. Tot afgevaardigden naar don Prov. en Rijkskieskring werden hij acclamatie herkozen de heeren J. Nijssen en J. Maarschalk. 11 Februari zal het 25 jaar geleden zijn, dat de R.K. Kiesvereeniging afd. Santpoort, is opgericht. Dit feit wilde de voorzitter eenigszins feestelijk her denken en deze maand een vergade ring beleggen, waar tegelijk de candi- daatstelling voor leden van de Twee de Kamer zal plaats vinden. Door de R.K. Propagandaclub „St. Engel- mundus", zullen dan eenige stukjes worden opgevoerd. Op deze vergade ring zullen alle R.K. kiezers welkom zijn. Na rondvraag volgde sluiting. N. Hl. Ct. DRIEHUIS. Debatingclub. Door dc R.K. Propagandaclub „St. Engelmundus", in de parochie Drie huis—Velsen, is naar de N. Hl. Ct. meldt, als onderafdeeling opgericht een Ontwikkelings- of Debatingclub met aanvankelijk 17 leden. A.s. Maandag half 8 uur 's avonds wordt een vergadering gehouden in café „Roozenstein", waar reglement en statuten vastgesteld zullen worden en een definitief bestuur zal worden gekozen. Wie zich alsnog wil aanslui ten, wende zich tot het bestuur der Propagandaclub, of melde zich op de vergadering.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1925 | | pagina 1