IJ. V. V. STORMVOGELS V. T. 0. S. UIT DE GEMEENTE. VOOR DEN RAAD. Schriftelijke vragen van leden van den gemeenteraad op grond van art. van het reglement van orde. De lieer P. F. C. Roelse heeft onder aagteekeniiig van 26 Januari j.l., de volgende vragen gesteld: ,,Undergeteekende, lid van den Raad, zou gaarne Uw antwoord vernemen op de navolgende vragen: la. Waarom het \oorstel van on- dergeteekende c.s. tot stichting eener openbare school voor voorbereidend onderwijs te IJmuiden, bij de behan deling der gemeente-begrooting voor 1925 aangehouden tot na de behande ling dier begrooting, niet op de agenda van de 27 dezer te houden raadsverga dering voorkomt? b. Of, waar spoedige behandeling gewenscht is, om het ev. mogelijk te maken, dat deze inrichting nog met 1 April in werking kan treden, zooals wordt voorgesteld, mag worden ver wacht, dat dit voorstel in de eerste vergadering, volgende op die van 27 dezer aan de orde zal worden gesteld. 2a. Of het burgemeester en wet houders bekend, is dat aan kinderen op openbare scholen te IJmuiden circu laires zijn uitgereikt, opwekkende lid te worden der Christelijke zangver. „Looft den Heer" en b. Of verspreiding van dergelijke drukwerken, mede in verband met de daaraan te verbinden consequenties, in verband met het neutraliteitsstand- punt der openbare scholen door bur gemeester en wethouders kan worden getolereerd''. Omtrent de onder la en b gestelde vragen wordt het volgende medege deeld. Door de aanhouding van deze zaak tot na de behandeling van de gemeeri- tebegrooting, is de mogelijkheid, de school op 1 April a.s. te openen, uitge sloten. Tusschentijdsche opening komt ons niet gewenscht voor. In verband hiermede en omdat het aantal onderwerpen, dat behandeling eischte in de raadsvergadering van 27 Januari j.l., reeds van grooten omvang was, leek het ons niet noodzakelijk, op de agenda voor deze vergadering ook nog te plaatsen het door den heer Roel se bedoelde voorstel, opgenomen in gemeenteblad no. 164 van 1924, alsme de het daarmede verband houdende prae-advies en de voordracht, respec tievelijk opgenomen in gemeentebla den nos. 196 en 204 van 1924. Het ligt evenwel in onze bedoeling een en an der ten spoedigste te doen behande len. Ten aanzien van de onder 2a ver melde vraag kan worden medegedeeld, dat dienaangaande een onderzoek bij de hoofden der scholen is ingesteld. De resultaten van dat onderzoek zul len te zijner tijd aan den raad worden medegedeeld. De heer W. F. Visser heeft de volgende vragen gesteld: „Ondergeteekende verzoekt namens de soc. dem. raadsfractie de volgende vragen te mogen stellen. 1. Is het burgemeester en wethou ders ook bekend, dat er door het Hoogovenbedrijf parelcokes voor huis brand wordt verkocht, \oor een be trekkelijk goedkoopen prijs, mits bij afname van minstens 1 ton gelijk? 2. Zijn burgemeester en wethouders ook van meening, dat het in het be lang der bevolking onzer gemeente is, dat het gemeentebestuur met het Hoogovenbedrijf in overleg treedt, om van deze parelcokes een groot kwan tum te koopen, en deze, door de klein handelaren in brandstoffen welke hun medewerking in deze wenschen te verleenen, in kleine hoeveelheden te laten distribueeren, voor een, na over leg met bedoelde brandstoffenhandela- ren, door het gemeentebestuur vast te stellen prijs, opdat ook de minst gesi tueerden op een goedkoope manier aan brandstof kunnen komen? 3. Zoo ja, zijn burgemeester en wethouders bereid, naar de mogelijk heid van het in vraag twee bedoelde een onderzoek in te stellen." B. en W. hebben terzake advies in gewonnen vau de commissie voor gas en water, welke het volgende schrijft: „Met bétrekking tot de door het lid van den gemeenteraad, den heer W. F. Visser, gestelde vraag inzake ver strekking van parelcokes van het Hoogovenbedrijf door tusschenkomst van de gemeente, hebben wij de eer U in overweging te geven, den heer Visser te antwoorden, dat, daar bij particuliere brandstofhandelaren pa relcokes reeds te krijgen is voor f 1.20 per IJ. L., zijnde de prijs welke even tueel ook aan de gemeente zou moeten worden betaald, er voor de gemeente geen enkele reden is om de bedoelde tusschenkomst te verleenen." BESTEL UW DRUKWERK BIJ DE N.V. DRUKKERIJ SINJEWEL IJMUIDEN - WILLEMSPLEIN GEMEENTERAAD. Vergadering van 10 Februari 1925. Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden. De Voorzitter doet mededeeling van de ingekomen stukken. Een besluit van Ged. Staten, waar bij zij aan de besluiten van B. en W. van Velsen en van Beverwijk, strek kende resp. tot opheffing van de Huur- commissie te Velsen en tot intrekking van de aanwijzing van de Huurcom- missie te Velsen voor de gemeente Be verwijk, de goedkeuring onthouden. Een verzoek van Mej. T. Peek om eervol ontslag als onderwijzeres aan school D wordt eervol verleend. Vervolg ingekomen stukken. Eene dankbetuiging van de vereeni- ging tot bestrijding der tuberculose te Velsen, voor de toegekende subsidie voor 1925. Een bericht van A. Groenendijk te Rotterdam, dat hij zijne benoeming tot. onderwijzer aan de school voor bui tengewoon lager onderwijs aanneemt. Een verzoek van F. de Vilder, om hem met ingang van 1 Maart a.s. te willen ontheffen van de functie als lid van het R.K. burgerlijk armbestuur (voorgesteld wordt het gevraagde ont slag met ingang van genoemden da tum, onder dankbetuiging voor de be wezen diensten, eervol te verleenen). Goedgekeurd. Als voren van de Nederlandsche Middernachtzending om een jaarlijk- sche subsidie van f 10.of mèer te verleenen (als ongezegeld ter zijde ge legd). Een verzoek van B. en W. van Heem stede om ondersteuning van een aan den raad dier gemeente ingezonden adres met welk adres de raad zijne instemming heeft betuigd, waarbij in overweging wordt gegeven de Re geering te verzoeken, maatregelen te treffen om langs beteren weg dan an nexatie het land tot voorspoed te bren gen. (Voor kennisgeving aan te ne men, aangezien dergelijke adresbewe gingen behooren uit te gaan van de Vereeniging van Nederlandsche Ge meenten). Goedgekeurd. Een adres van het R.K. Kerkbestuur van den IJ. Grégorius van Utrecht te IJmuiden, waarbij verzocht wordt de verordening, houdende de eischen, waaraan een lokaliteit moet voldoen om voor vergunning of verlof in aan merking te komen, te wijzigen. (In handen van B. en W. om advies). De heer Roelse komt terug op de door hem gestelde schriftelijke vragen over de op te richten voorbereidende school te IJmuiden. Spr. zegt dat, het niet de bedoeling is geweest bij het aannemen van het voorstel bij de be handeling der begrooting om deze zaak aan te houden, maar om zoo mogelijk de school met 1 April te openen. De heer Landeweert zegt dat het voorstel op de agenda voor de volgen de vergadering kan geplaatst worden. De heer Groeneveld zou willen dat dan het geheele bewaarschoolonder- wijs in de gemeente onder de oogen wordt gezien. Er is in dit opzicht meer te doen dan IJmuiden alleen. De heer Landeweert zegt dat de school te IJmuiden los staat van de andere deelen. De heer Vermeulen zegt dat dit niet de bedoeling is van den raad. Deze was wel de kwestie van het bewaar- schoolonderwijs algeheel te herzien. Er was vroeger wel besloten openbare bewaarscholen te Velseroord en te IJmuiden te stichten, maar die te Vel seroord is te duur gemaakt. Omdat het bewaarschool-onderwijs zoo veel kostte, hebben we er toen een streep onder gezet en besloten niet verder te gaan. Als we dus nu weer beginnui, moet het over 't geheel gaan. Spr. stelt dan ook voor deze zaak bij de com missie voor het lager onderwijs aan hangig te maken. De Voorzitter zegt dat het voorstel betreffende de school te IJmuiden dan niet in de volgende vergadering komt. De heer Visser zegt dat er een belof te is voor IJmuiden en dat die inge lost moet worden. De heer Nijssen zegt geen verant woordelijkheid te gevoelen voor een besluit, dat acht jaar geleden genomen is. De heer Roelse zegt dat men nu met allerlei chicanes komt. Als men liever de openbare voorbereidende school niet wil, laat men dit dan zeg gen. De heer Schilling zegt dat de heer Vermeulen er een politiek zaakje van maakt. Spr. zegt dat het nu tijd wordt dat IJmuiden met bijkans de helft van de inwoners een openbare bewaar school krijgt. Spr. is er niet voor om de zaak naar commissies te zenden, maar wil afwerk maken. De heer Dunnebier zegt van harte te willen medewerken voor de tot standkoming van een openbare be waarschool te IJmuiden. Echter is spr. niet voor de oplossing, zooals de voor stellers die willen. Als men voorstelt den directeur van openbare werken op te dragen een plan te maken voor een nieuwe school, zal spr. dadelijk voor stemmen. De heer Landeweert zegt dat ieder nu wel overtuigd zal zijn van de be hoefte eener openbare bewaarschool voor IJmuiden. Wil de raad dan be sluiten het raadsbesluit inzake de sub- sidiëering der bijzondere bewaarscho len intrekken, dan kan iedere aan vraag opnieuw behandeld worden. De heer Groeneveld kan zich daar mede vereenigigen, want nu worden nieuwe bijzondere scholen gehandi capt. De heer Dalmeijer gelooft dat de meerderheid van den raad best voor een oplossing te vinden is. De heer Vermeulen zegt ieder oogen- blik te vinden te zijn voor een open bare bewaarschool te IJmuiden, als men ook de andere streep wil wegha len en de mogelijkheid van subsidie openen voor bijzondere bewaarscho len. Spr. is ook niet voor de oplossing, zooals men die wil. Wel wil hij steu nen den bouw van een nieuwe ge meentelijke bewaarschool en kunnen dan de kinderen tijdelijk in leegstaan de lokalen worden ondergebracht. De heer Schilling constateert dat de heer Vermeulen een draai heeft ge nomen. De heer Landeweert vindt heel mooi wat de heer Vermeulen wil, maar waar vindt hij in Oud-IJmuiden grond voor een nieuwe school. De heer Vermeulen: Die is er wel. De heer Tusenius: Grond van Been hakker? De heer Roelse: Ja! Het voorstel van den heer Vermeu len om de zaak naar de commissie voor onderwijs te verwijzen met ver zoek zoo spoedig mogelijk advies uil te brengen, wordt met 201 stem aan genomen. Tegen de heer Visser. De Voorzitter stelt nu aan de orde de benoeming van een gemeente-ont vanger. Benoemd wordt met algemee- ne stemmen de heer J. J. Wringer, thans waarnemend ontvanger. Tevens wordt besloten de betrekking van commies ten kantore van den ge meente-ontvanger op te heffen en in te stellen de betrekking van adjunct commies aan dat kantoor. Aan de orde is het bezwaar van Ge- dep. Staten tegen het raadsbesluit tot reorganisatie van de Mulo-school te IJmuiden. Hierbij komt aan de orde een motie van den heer Tusenius, luidende als volgt: „De gemeenteraad spreekt de wen- schelijkheid uit dat school A ook na de reorganisatie, of splitsing in aard en wezen gelijk z^il blijven en dus het uitgesproken karakter van opleidings school zal behouden." De heer Tusenius licht deze motie toer" De heer Roelse dient namens de soc.- dem. fractie een motie in, bedoelende om de discussies te beperken tot het voorstel om de opleidingsklasse te verbinden aan een der A scholen. De heer Dunnebier zegt dat na het laatste raadsbesluit er maar één 12- klassige A-school zal komen. Langdurig wordt over de zaak ge sproken. Als gesproken wordt over het Soc.- Dem. voorstel, zegt de heer Landeweert dat spreker voor; zijn standpunt in de S. D. A. P. evenveel aanhangers zal krijgen. De heer Tusenius zegt dat men met alle geweld 80 kinderen in de oplei dingsklasse wil brengen, terwijl deze nu met 35 kinderen goed was. Spr. zegt echter dat voor de stichting van een bijzondere neutrale school alles gereed is. Stemmen: De stok achter de deur. Het voorstel-Roelse c.s. wordt met 138 stemmen aangenomen. Tegen de heeren Handgraaf, Dunnebier, Lande weert, ten Broeke, Tusenius, Schui tenmaker, Groeneveld en Sluiters. De heer Tusenius zegt nu de stich ting van een neiitrale school te zullen bevorderen. De voorstanders van het openbaar onderwijs hebben daarvoor gezorgd, met medewerking van de andere voorstanders van 't openbaar onderwijs van rechts. De leden der S. D. A. P. protestee ren hiertegen. De heer Tusenius: Zie u maar naar Rotterdam. De heer Visser: Wie hebben in de Kamer voor de onderwijsverslechte- ring gestemd? De heer Vermeulen zegt geen be zwaar te hebben om twee lagere scho len in school A te stichten. Dat scheelt alleen het verschil in salaris tusschen een onderwijzer en hoofd. Spr. hoopt dat dit ook den heer Tusenius bevre digen zal. De Voorzitter schorst een oogenblik de vergadering. Na heropening zegt de voorzitter dat men tot overeenstem ming is gekomen. Men wil nu school A verdeelen in le.: een 6-jarige lagere school met een opleidingsklasse voor H. B. S. en Gymnasium; 2e.: een 6- jarige lagere school en 3e.: een 4-klas- sige Ulo-school. De heer Landmirt zegt zich hier mede te vereenigen, omdat hij nog lie ver op zich neemt de bezwaren van drie hoofden in één schoolgebouw, dan te moeten meewerken tot verbrok keling van het onderwijs. De voorgestelde regeling wordt aan genomen. Hierna is aan de orde de reorganisa tie van het lager onderwijs. Met eenige wijzigingen en aanvullin gen wordt het concept-voorstel goed gekeurd. De vaststelling van een nieuw re glement voor de 'burgerlijke armbe sturen en van daaruit voortvloeiende besluiten wordt aangehouden. Op verzoek van de Protestantsche Dragersvereeniging te Santpoort om aanschaffing van een automatische inrichting voor het nederlaten van lijkkisten op de algemeene begraaf plaats De Biezen wordt goedgunstig beschikt en aan B. en W. hiervoor een crediet van f 250 verleend. Op het verzoek van W. F. J. Meijer te Wijkeroog om het uitbreidingsplan te wijzigen of hem vergunning te verlee nen tot het bouwen van een tijdelijke berg- en werkplaats aan de Melklaan aldaar, stellen B. en W. voor afwijzend te beschikken. Verschillende leden vragen of men den verzoeker niet kan tegemoet ko men. B. en W. verklaren zich tot nader onderzoek bereid en wordt het voor stel dus aangenomen. Bij het voorstel tot vei'koop van grond ten noorden van den Stations weg te Velsen zegt de heer Vermeulen dat het hem zeer spijt dat B. en W. toch met het voorstel komen, na het geen er in de besloten raadszitting over is gezegd. Spr. vindt het vooral verkeerd, omdat men midden in het stuk grond een perceel wil verkoopen, waarom niet eerst een exploitatie-plan gemaakt. Spr. meent dat deze strook grond langs het Noordzeekanaal in handen van de gemeente moet blijven. Vanaf Westerlicht tot aan het postkantoor is deze strook, op een paar perceelen na, in handen van de gemeente. -Deze gronden zouden juist in aanmerking komen, om te worden uitgegeven in erfpacht. Met 't oog op de economische ont wikkeling der gemeente moet deze strook aan de gemeente blijven. Spr. weet wel dat de regeering geen stei gers in het Noordzeekanaal wil heb ben, maar het zou niet onmogelijk zijn hier in dezen grond een haven te ma ken, waar schepen kunnen laden en lossen. Spr. zegt dat de aanvrager ook aan den overkant, kan bouwen en wil de zen grond behouden. De heer Dalmeijer verklaart dat de soc.-dem. fractie het standpunt van den heer Vermeulen deelt. De heer Bosman zegt dat er van eon haven daar wel niets zal komen, om dat Amsterdam ons dit wel zal be letten. Het zou wel gaan, als Velsen bij Amsterdam hoorde. De heer Tusenius zegt dat er veel grootere plannen zijn voor het stich ten van haventerreinen in onze ge meente. De heer Sluiters zegt dat daar op dat hooge stuk geen haven is te ma ken, dat moet in den polder gebeuren. Spr. zegt dat men van Velserbeek een park wil maken en dan is er veel aan gelegen dat daar geen industrie komt en dat aardige woningen aan den Sta tionsweg een mooie omlijning aan hel park geven. De heer Dumiebier zegt dat de ge meente nu al jaren de tuintjes van Meershoef in bezit heeft en dat. men nog steeds wacht op een gelegenheid, om ze geschikt van de hand te doen. Spr. zegt van harte voor den aan koop van Velserbeek te zijn geweest en wil medewerken om er een lusl voor de gemeente van te maken en geen last. Spr. meent dat de gemeente goed doet den grond te verkoopen en ook om niet direct den hoogsten prijs te vragen. Als or één schaap over den dam is, komen er wel meer. Het voorstel tot verkoop wordt met 136 stemmen aShgenomen. Tegen de heeren Vermeulen, Roelse, Schil ling, Dalmeijer, Schaar en Visser. Het voorstel tot overname van de Hageveldstraat wordt goedgekeurd. Hierna wordt de vergadering geslo ten. OFFICIEELE MEDEDEEUNGEN. Uitslag™ j.l. Zondag gespeelde wed strijden: AJAX—STORMVOGELS I 0—0 STORMVOGELS II—R. C. H. II 3—4 STORMVOGELS III—R. C. H. III 2—3 Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld: E. D. O. I—STORMVOGELS I te 2 uur R. C. H. II—STORMVOGELS II Aanvangsuur wordt nader bekend gemaakt. E. D. O. III—STORMVOGELS III 10 u. Spaarndam IIIStormvogels V 10 u. Stormvogels VI—Kennem.rs VI 12 u. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Uitslag 7 Februari 1925 V. I. O. S. I—G. F. G. I 3-' Voor a.s. Zaterdag is vastgesteld: V. I. O. S. II—Vitesse 2.30 urn Eerste elftal krijgt nader bericht.. Zaterdagmiddagcompetitie. Na een lange rustpoos speelt V. I. S. II tegen Vitesse. Wij verwachte een overwinning der thuisclub. Trei vogels ontvangt G. F. C. II, welke ut menteel de tweede plaats inneemt. Daar deze laatste nog een kans q het kampioenschap heeft, verwaci ten we dat Trekvogels het niet mal lijk zal hebben, hoewel wii van bj een overwinning verwachten. ss SPORT. I VOETBAL. AJAX—STORMVOGELS 0—0 Overzicht. 1 Hoe er gespeeld is. Stormvogels en Ajax hebben Zoi dag op een zeer slecht terrein een wei strijd gespeeld, zooals wij er teget woordig maar zelden meer zien. ons nummer van Zaterdag schrevf wij, en daar bij hadden wij 't oog? Stormvogels dat dit een elftal f dat wel goed spelen kan, maar 't ni' altijd doet. Nu, Zondag hebben blauw-witten niet alleen goed, ma; zelfs uitstekend gespeeld. En wal van Ajax betzelfde getuigd kan wtf den, is het te begrijpen, dat het ze talrijke publiek heeft kunnen geniet' van een prachtigen wedstrijd. Het sj ging ontzettend snel op en neer, zo dat 't maar goed was, dat- de leidii berustte, bij een scheidsrechter, <i als bij intuïtie gevoelt, dat er off-si in 't spel is. De spelers. Beginnende bij Stor vogels willen wij in de allereer plaats memoreeren het schitteren; werk van Visser. Hoe hij op een deif lijk terrein er den geheelen middj zoo'n tempo in heeft weten te houd: is ons een raadsel. Zooals hij dez' middag speelde, is hij stukken bei; dan het vorige seizoen. Na hem nc, men wij *in de voorhoede Sint. f. schoot niet veel dezen middag, iti| maakte fraaie openingen. Na de rr was hij als links-binnen uitstekei' Toen speelde ook Asbeck, die voor rust niet veel deed, iets beter. Blit' b.off Sr. speelde zeker niet onverdir stelijk, maar toonde op sommige t- menten te weinig snelheid van haii;- len, waardoor de tegenpartij geleg. heid kreeg zich te herstellen. Old burg's spel herkenden wij niet. P' wijl deze anders wel eens te x, „drijft" met den bal, gaf hij het lei1 thans vaak te vroeg af. Van de verdediging, die als geP zeer goed was, noemen wij het ee< Van der Wint, De hardste schoten, glibberigste hallen, had hij ste< klemvast. Dat hij dan ook dezen mi dag in Amsterdam den indruk h«f gevestigd tot onze beste keepers te' hooren, is zekér. Na hem een plu» voor Blinkhoif Jr. Na zijn falen tejf V. O. C. heeft hij zich dezen midi geheel gerehabiliteerd. Met Struys,. jammer na de rust op halve kr£ speelde en later zelfs uitviel, heefl de Natris. en Broekman goed iiD dwang gehad. Koster en Haak si: den tegenover den uitstekenden Af* rechtervleugel. Zij hebh'en zich beid vooral ook IJaak, goed gehouden. de rust had Hamel echter te vèeL spel. Even willen wij ook nóg w# op het goede steunen der voorhof door Haak. Snoeks tenslotte sped heel wat heter dan in den laatst tijd. Zijn kopwerk viel weer zeer Zooals gezegd was oök Ajax dreef. In dé voorhoede was de rd tervleugel uitstekend. Volkers, hai? dribbelaar als hij is, wist steeds f rig den bal vrij aan Hamel toe te len, die op zijn beurt voor fraaie v£ zetten zorgde. Ook Broekman1 best, speelde alleen minder metc vleugelman samen. De Natris en Bt hoewel niet bepaalt slecht, w£ minder. s De beste verdedigers waren F( Pelser en Van Kol. Vooral de laa speelde een prima partij. De midP linie mag eveneens met deze genof1 worden, hoewel het plaatsen van I' sink op de vleugels beter kon. Kei. Van Heeswyk is geen Van der V1 maar heeft niettemin eenige nu fraai gered. De wedstrijd. i Het is ruim twee uur, als de volui de elftallen zich opstellen. Van IJeeswyk f* Pelser Van Kol Martens Hassink de Krujgj Hamel, Volkers, Rutte, Brockrod de Na; Asbeck, Visser, Sint, Blinkhoff Si Olderi Haak Snoeks Struyft Koster Blinkhoff Jr. e y. d. .Wint

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1925 | | pagina 2