Dit is het merk WYBERT HUIS Yisscherjj en Scheepvaart. IX trapt af. Even blijft de bal in middenveld en dan neemt Visser bal mee. Op liet juiste moment hij af aan Sint, die echter buiten staat. Als de vrije trap is geno- onderneemt de Ajax-voorhoede snellen aanval. De Stormvogels sdiging wordt een oogenblik over- leld, doch v. d. Wint redt door uitloopen de situatie. Direct zit nvogels weer voor 't Ajax-doel. rhoff Sr. geeft Visser een goeden ;r, waarna dezen Van Heeswyk t werk zet. spoedig blijkt, dat bij Ajax de ierwing het gevaarlijkst is. Vol zet telkens Hamel aan 't werk, Iteeds goed kan voorzetten, dank 'tijn onvoldoende bewaking. Zijn jetten worden echter steeds door trapvaste Stormvogelsverdediging rschept. Eens ontneemt Blinkhoff op inderdaad fraaie wijze Rutte saus tot schieten. Stormvogels zit ischen niet stil. In hoofdzaak is Visser, die de leiding bij de aan- n geeft. Pelser is echter op zijn five en geeft geen kamp. Toch ziet kans een hard schot in te zenden |Van Heeswyk echter stopt. Van Wint wordt evenmin met rust .en. Het zijn en blijven voorname- jde aanvallen van rechts, die hem jhtrusten. Een hard schot van ers stopt hij keurig.' De Natris niet bijzonder op. Erkend dient, aij niet te veel te doen krijgt, jdanks het slechte weer verveelt publiek zich geen oogenblik. Er It, ondanks het gladde terrein, in j razend snel tempo gespeeld. Al- de Stormvogels-vleugelspelers niet erg op dreef. Ter afwisseling i Struys eens een vliegend schot, [Van Heeswyk moeite genoeg kost. inspireert blijkbaar ook Olden- even, want in het volgend oogen- suist een hard schot van zijn voet ,s de paal. ,ax komt nu geweldig opzetten, ar voorhoede speelt zeer vlug sa- Alleen de Natris wordt werkloos Jen. Broekman schiet eens zeer en zuiver in 't hoekje, maar Van (Wint zou Van der Wint niet zijn, jiij niet keurig stopte. Plots krijgt .lateis een bevlieging. Hij passeert "khoff Jr. en dan den toesnellenden .er. Een goal schijnt niet te voor- en, maar dan duikt Haak op en jeemt hem den bal. Direct is de mvogels-voorhoede dan weer in i. Visser schiet keihard rakelings ;s de paal. Na een mooiên center 'Snoeks, schiet plotseling Blinkhoff j naar voren. Hij wringt zich tus- m de beide backs door, Van Hees- loopt uit, waarna een worsteling jtaat, die tenslotte een corner op- rt. Nadat deze genomen is, ont- ,t weer een worsteling, die tenslot- idoor Pelser gewonnen wordt. Als .aan den overkant een prachtvoor- t van Hamel door allen gemist idt, is het rusten. ia een tiental minuten rust, trapt pnvogels tegen den wind in af. ix valt het eerst aan. Het is weer pel, die fraai voor 't doel plaatst, »r Rutte de kans echter niet be- Onmiddellijk brengt Sint en As- i nu snel op. De voorzet belandt- Oldenburg, maar Van Kol maakt v het leder afhandig. Ajax komt nu igen tijd in de meerderheid. De rm vogels-verdediging is echter sa- i Snoeks doet in 't midden goed k. Blinkhoff Jr. en Struys hebben linkerwing in bedwang, terwijl iter en Haak ook veel hechter duo (Tien. Toch moet v. d. Wint z'n ca- jteiten meermalen toonen. Een sgend schot van Broekman stopt p.i. prachtig voor corner, die Struys [Veld intrapt. (lormvogels komt nu ook weer meer ptten. Links vlot het beter dan voor fust, terwijl Visser als mid-voor uit- iend werk verricht. Alleen Olden- g is lang niet de oude. Uit een der rzetten van Asbeck krijgt hij een chtkans. In plaats van om Van i heen te draaien, schiet hij tegen pn aan. De Stormvogels komt nu s in de meerderheid. Heeswyk rdt aan t werk gezet. Als Snoeks i vrije trap naar Asheck heeft ge- fitst, zet deze mooi voor. Visser ;mt toe, maar Heeswyk grijpt hem I bal voor 't hoofd weg. Visser blijft i deze periode opvallen. Even later iet hij keihard in, doch ook nu stopt i Ajax-keeper schitterend. En nog n later is het weer Visser, die het x-publiek doet sidderen, als hij al- voor Heeswyk komt. Met meer uk dan wijsheid weet deze echter te stoppen. la dit Stormvogels-offensief gaat spel weer meer gelijk op, om ten- te met een heftig Ajax-offensief te digen. Van der Wint krijgt het lar te verantwoorden, maar schit- md blijft hij de situatie meester, i schitterend ingekopten bal van .kers stopt hij meesterlijk. Een ko- 1 van Broekman vliegt tegen de lat. a den overkant schiet Oldenburg en de paal en trapt Sint netjes in van de sinds 78 jaren als het beste middel tegen hoest en verkoudheid beproefde TABLETTEN (n origineele doozen 65 en 45 Cts. :;i:i!Hi;iiniiiiH:iii:;tm:iiinniiiittiniiiiiiiin?iiiiiniiuifiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiinniiiui' I-Ieeswyk's armen. Dan kondigt Eymers spoedig het einde van dezen fraaien wedstrijd aan. Zondag speelde Stormveld I een vriendschappelijke wedstrijd tegen „Halfweg Vooruit'' (leidende ploeg le kl. H. V. B.), waarop zij een groote overwinning wist te behalen. De uit slag was 9—2. Keeper Raspoort blonk in dezen wedstrijd zeer uit, waarvoor men hem menig applaus bezorgde. Te vens speelde Stormveld II tegen Ken- nemers VI, die door de Velseroorders met 31 werd gewonnen, waardoor zij nu definitief beslag op het kampi oenschap legt. LAATSTE BERICHTEN. IJMUIDEN THEATER EN BIOSCOOP. De Directie van het bioscoop theater ^Thalia'' bericht ons, dat de film „De Koningin van Sheba" nog voor enkele dagen is geprolongeerd, zoodat ook zij, die tot heden niet in de gelegenheid waren dit geweldig filmwerk te zien, daartoe nog de mogelijkheid geboden wordt. Er is den laatsten tijd nog al eens over de film geschreven. Smaken verschillen nu eenmaal en de een houdt van de moe der en de ander van de dochter, doch zelfs de verstokte anti-biosccpers en daaronder zijn er velen, die het erg hoog en erg ontwikkeld vinden, door te doen afsof __ze niet van de rolprent houden zullen met bewondering naar dit interessante werk zien, waaruit nog wel iets bijblijft. Koning Salomo's oordeel, de spannende wagenrennen in de arena's, maar om heel kort te zijn, het verbluffende, ontroerende spel van den lieven, schattigen jongen van Koningin Saba, is een gang naar „Thalia" waard, voor hen die wel van mooie kunst houden. Alhier is opgericht een damclub, die hare speelavonden houdt des Dinsdags 8 uur in het KoningsWillems Huis. Het vöorloopig bestuur wordt gevormd door de heer P. Visser, Pres. Krugerstraat 24, en P. Schager, Huygensslraat. De club zal beginnen met een onderlinge competitiewedstrijd om prijzen. Personen die nog mee wilien doen kunnen zich tot Maandagavond vervoegen bij de bestuurs 'eden. Men maakte ons dezen morgen, tijdens den hevigen wind, nog eens op merkzaam op d. onhoudbaren toestand aan het veer over de \isschershaven achter het station. Terwijl de men schen in de vlet stappen, worden daai naast de vuilniskarren der gemeente in de openlucht uitgestort, zoodat m< ontoonbaar aan den overkant komt. Zou men voor stortplaats niet een meer afgelegen steiger kunnen uitzoe ken. Overtredingen Loterijwei Door de politie is gisteren bij alle hoofdagenten en agenten van de N.V. Utilé te Utrecht in onze gemeente een inval gedaan. Alle boeken en (beschei den werden in beslag genomen en te gen een drietal vertegenwoordiger.- werd proces-verbaal opgemaakt. VELSEROORD Men deelt onS mede dat Jaap Eden als 16-jarige jongen niet te Vel seroord woonde, maar op Velserend (bij de ruïne van Brederode.) Tooneel Zondagavond gaf de tooneelclub van den R.K. Vrouwenbond een opvoering van het historisch spel „Hedwig, de moeder der armen". De zaal was goed bezet met belangstellenden, die gedu rende het mooie spel onafgebroken hun aandacht bewaarden. Er werd over het algemeen zeer goed spel geleverd. Vooral de hoofdrol len waren in goede handen. De mooie costuums en decors werden zeer be wonderd. Het hartelijk applaus na elk bedrijf bewees, dat het spel wel gewaardeerd werd. Revue. Zondag a.s. zal worden opgevoerd de 'bekende revue „Waar blijf je nou" in het Patronaatsgebouw. N. Hl. Ct. VELSEN De nieuwe gemeente-ontvanger. De gemeenteraad heeft gisteravond tot gemeente-ontvanger benoemd den heer J. J. Wringer, thans waarnemend ontvanger. Nadat de heer Wringer in handen van den voorzitter de ver- eischte eeden had afgelegd, werd hij door den voorzitter gelukgewenscht. De voorzitter wees er op, dat de heer Wringer op eervolle wijze be noemd was, n.l. met algemeene stem men, waaruit bleek dat de raad ver trouwen in hem had. De voorzitter hoopte dat de heer Wringer evenzeer het groote vertrouwen zou winnen, dat zijn voorganger had en even nauw gezet tot in de kleinste zaken. De heer Wringer was sinds 1 Jan. waarnemend ontvanger on voordien sinds 1 October 1918 commies ten kan tore van den ontvanger. Voor de stoompont „Wijkeroog" is de dienst veranderd. In plaats van 9 uur begint de morgendienst om half negen en eindigt 's avonds 6 uur in plaats van half zeven. Dinsdagavond dreigden de lich ten op Wijkeroog uit te gaan, maar 't bleef bij dreigen. To Vel son echter ging do straatverlichting uit. Bij den winkelier B. op den Ko ningsweg wierp Zaterdag j.l. een jon gen al spelende zijn klomp zoo hard tegen een winkelruit, dat er zware scheur in kwam. De heer B. was ge lukkig voor hem in eene verzekering. De politie heeft eenige jongens in de lurven genomen, die achterop auto's en autobussen klimmen. Dat is een gevaarlijk spelletje met het te genwoordige drukke verkeer. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen K. W., die zijn hond zonder muilkorf liet loopen, wat niet toelaatbaar was. Mej. L Danser, enquetrlce van de Ver. tot bestr. der T. B. C. in onze ge meente, is met ingang van 1 April a s in gelijke betrekking benoemd te Haarlem Zuster Wi dhouwer, enquetrice van de Ver. tot bestr. der T. B. C., heeft haar ont slag gevraagd en verkregen. Het is wel jammer, dat herhaalde verwisselen van enquetrice's. !s hier geen werkkring weg gelegd voor eenige dames uit onze ge meente? Burgerlijke Stand Velsen. Geboorten: C. B. Oldenburg Koose, d.J.v. d. Wiele-Weesie, d.A. de Jong Brandsma, z.A. M. DuindamPiokker, d. E. v. Roon Waterlander, d. ;R.C. Tuyn Schilling, z.M. Roos—v. d. Berg, z. M. Meinders Zonneveld, d.; B. W.Thiele Verbeek, d.M. K. Koks—Arisz, z. Overleden: Antonto Smit, 12, j d. v. C. Smit en W. Blok Elisabeth Noorwegen, 75 j, wed. van D. v. Os Catharina Johanna Sneekes, 23 jongehuwd. SANTPOORT Op Zaterdag 14 Febr. zal de heer P. ide Nobel met hét I-Iaarlemsch Christ. Gemengd koor en de meisjes- zangklasse uit Bloemendaal een con cert geven in het Prov. Ziekenhuis na bij Santpoort. Zoowel patiënten als verplegend personeel hebben toegang tot dit concert. Gezien het succes van de uitvoering, welke het vorige jaar gegeven werd twijfelen we er niet aan, of ook dit concert zal aan de genoodigden een ge notvollen avond bezorgen. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der redactie Godsdienstige samenkomsten. Het comité voor de godsdienstige samenkomsten herinnert, aan de sa menkomst, die a.s. Vrijdagavond in de Herv. Kerk zal worden gehouden en waarin Mgr. H. T. J. van Vlijmen, bis schop van Haarlem der Oud-Kath. Kerk, zal spreken over „Utrecht en Rome"'. Een opwekking tot bijwoning dezer samenkomst is zeker overbodig, het comité vertrouwt dat de Herv. Kerk Vrijdagavond te klein zal blijken, Daarom wordt den ingezetenen aan geraden vroeg te komen, opdat op tijd kan worden aangevangen. Er zullen zooveel mogelijk zitplaatsen bijge maakt worden, opdat ieder rustig de rede kan hooren. De kerkeraden der Ned. Herv. Gem. Doopsgez. Gem. en Chr. Geref. Kerk; Kerkbestuur der Oud-Kath. Kerk en afd. IJmuiden-Velsen der Evangelische Maatschappij. Geachte Redactie! Beleefd verzoekt de ondergeteeken- de eenige plaatsruimte in Uw blad voor het volgende. In verschillende dag- en weekbladen zijn artikelen verschenen aangaande de staking in het visscherijhedrijf, zoo ook in de IJmuider Courant van j.l. Zaterdag, al was dat dan ook overge nomen uit Het Volk. Elk een, die de staking heeft gevolgd, zal wel hij het lezen gezegd hebben: het gemodder begint. Ik zal zulks niet doen, maar acht het toch noodig er wat van te zeggen, om het idee weg te nemen, dat de Federatie zwijgt. Dat de staking is geproclameerd door een groepje schreeuyvers. kunnen we gerust buiten beschouwing laten, om reden dat ieder, die binnen kwam, zonder het minste verzet zich er bij aansloot, tot zelfs in Engeland toe, waar men de opvarenden zoo maar aan wal wilde zetten en Engelsche zee lieden voor hen in plaats nemen. Ze brachten het schip te IJmuiden en gingen in staking. Maar zulks ge beurde ook in vorige stakingen, waai de C. B. in meewerkte. Wij vragen ons af: was het toen wel geoorloofd en nu niet? Neen, Damme, dat zijn spijkers op laag water zoeken. Wat de steun aangaat: toen dooi den C. B. het pamfletje uit werd gege ven, waarin stond: „Wordt.lid van den grootsten bond; wij geven aan staande Zaterdag f 13.50", was de op merking zoo juist van eenige stakers, n.m. je wilt ons nu koopen, om ons la ter weer te verkoopen. Deze woorden misten hun uitwerking niet, want men verdween met die pamfletten en kwam niet meer terug. De Federatie hield een vergadering en er werd besloten geen steun uit te keeren voor de twee de week en niet de minste last is er door gekomen. Er zijn zelfs heel wat jongens geweest, die in 't geheel geen steun wenschten te ontvangen. Wat de duur van de staking aan gaat en de bewering dat een dergelijk resultaat geen 7 weken staken waard is, dat is een helder oogenblik van den modernen leider. Alleen met deze opmerking, dat het jammer is dat zulks niet met de staking in TWENTE is gezien. Daar liet men 8 MAANDEN staken en joeg toen den arbeider met een loonsverlaging van 7'/a de fa briek in. Maar, schreef Stenhuis, wij hebben toch gewonnen, n.m. financi eel zijn we er beter van geworden. Nu, DAMME, bij de Federatie is het pre cies andersom: de kas nog armer en de arbeider heter en daar zijn we grootsch op. Als men nu eens na gaat, wat in twee jaar tijd is bereikt, n.m. een afdeeling op te bouwen tot TWAALF HONDERD man en sinds verleden jaar Augustus ongeveer 20 gld. per maand meer en den meerderen vrijen tijd na een reis van langer dan tien dagen. Werkelijk, dat hebben de zeelieden niet te dan ken aan de flinke houding van DAM ME of aan den C. B. En nu de dominees en de pastoor daar hebben wij het eigenlijk aan te danken. Werkelijk, DAMME, dat is erg klein van je. Het standpunt van ons was dat wij bereid waren met ieder te spreken die zulks wenschte, al was het een Rabbi e geweest. Aan de stakers was toch het woord om op te heffen of door te zetten. Nu verschijnt deze week een bro chure van de Federatie, waar de heele zaak in verwerkt wordt. Ik geef Damme in overweging ook deze eens goed te lezen. En tot slot dit. Wij zijn bereid om Damme tegemoet te komen. Als de Federatie nu werkelijk zoo verkeerd heeft gedaan, roept ons ter verant woording, b.v. door een debat-vergade ring uit te schrijven, waar de C. B. en de Federatie hun houding uiteen zul len zetten. U dankend voor de opname, Namens de IJmuider Federatie: G. BLAAS, secretaris. bij vroegere jaren. In de eerste 10 maanden, schrijft, de „D. F. Z.", werd 44.000 ton kabeljauw gezouten tegen 26.000 in denzelfden tijd van 1923. De verkoop was echter niet zoo gunstig; de uitvoer was maar weinig meer dan in bet vorige jaar, zoodat groote voorraden zijn overgebleven. In 1.924 was er geen kabeljauw in ijs naar En geland gestuurd, maar veel was er ge zouten, omdat men meende, dat voor gezouten visch een verbetering van prijs te wachten was. De aanvoer schijnt nu grooter dan de vraag te zijn. Vóór den oorlog leverde Ierland maar weinig pekelharing op de we reldmarkt, de haringvangst ging het meest in versch'en staat in consumptie. In de laatste 9 jaar is bijna niets gé* pekeld. In 1924 is men weer begonnen en 5000 tonnen pekelharing zijn in ex port gebracht, 4000 naar Amerika en 900 naar Duitschland. In het centrum der Iersche visscherij te Ardglasz in Noord-Ierland, werd totaal 5664 ton nen haring gezouten, die alle vlug ver kocht zijn. In Amerika werd voor Ier sche haring een hooge prijs* betaald, wel f 60.per ton. De haringvangst in Ierland bedroeg in 1924 45000 ctrs., of 10.400 ctrs. meer dan in 1923. De waarde wordt geschat op f 360.000. De Storm. De stoomtrawler Juliana LT.M. 153, van de Visscherij-Maatschappij „De Vooruitgang"' kwam bier gisteravond binnen met geheel afgewaaide schoor steen. De stevige wind was pok oorzaak dat een der schermen, die de vischhal af sluiten, ingedrukt werd. Stormschade. De aan de Visscherij-Maatschappij Praxis, alhier, toebehoorende stoom trawler Penelope, IJ.M. 64, heeft aan zienlijke schade aan dek bekomen. Het schip kwam 'binnen met gaten in het dek, waar de achtergalg aan bakboord was losgeslagen. De stoomtrawler Trio, IJ.M. 175 van de V. E. M., kwam Zondagavond binnen met eenige zieken onder de be manning. De eene was een gewoon geval, de andere had bij het binnenhalen van het net een zware steen, die mee in de kuil was terecht gekomen, over het been gekregen. Nadat de geneesheer de patiënten had onderzocht, werden zij per auto naar hunne woningen vervoerd. SCHEEPVAART. In de week van 2 tot 9 Februari 1925 zijn te IJmuiden uit zee aangeko men 54 stoomschepen en naar zee ver trokken 53 stoomschepen en 1 zeelich ter. IJmuiden. Aangekomen 9 Februari: Dronning Margaretha, motorschoener, Londen, cement; steiger sluisbouw. Het Maandagavond van hier naar Gibraltar vertrokken stoom schip Tellus, van de Kon. Ned. Stoom boot Mij. is gistermorgen terugge keerd met machineschade. Het schip maakte in de Buitenhaven vast om te rèpareeren. Waterstand IJmuiden te huur gevraagd, op netten atand in IJmuiden. Brieven onder No. 2444, bureau van dit blad. Februari 1925 H. water L. water Dagen v.m. n.m. v.m. n.m. 12 5.20 5.31 1.00 1.18 13 5.56 6.09 1.33 1.56 14 6 35 6.52 2 08 2.32 15 7.17 7.37 2.45 3.11 16 L.K. 8.00 8.27 3.25 3.55 17 8.58 9.33 4.13 4.50 18 10.09 19.59 5.18 6.08 VISSCHERIJ. Hiermede vervullen wij den Ireurigen plicht U kennia te geven van het overlijden onzer lieve Moeder, Behuwd en Grootmoeder QEESKE VELTKAMP geb. Elskamp, in den ouderdom van 72 jaar. Uil aller naam A. J. Veltkamp. 9 Februari 1925. (Eenige en algemeene kennis- geving). De schaarsche vischvangst op de Noordzee is weer oorzaak dat de trawlers het op verschillende andere vischgronden gaan zoeken. Zoo vertrok de Zaanstroom IV IJ.M. 197 de vorige week naar de Murray Firth, terwijl de Jenny Elisabeth IJ.M. 38, het bedrijf aan de Westkust van Engeland is gaan uitoefenen. De IJslandsche "vangst op kabel jauw stak in 1924 bijeonder gunstig uit

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1925 | | pagina 3