CROOTE AFSLAI !Be Koningin van leren Mhielaran Bal-Masqué DE NADEEUGE GEVOLGEN Roggeveen''s Goederenhandel De Wiskottens' Meubelen Openbare samenkomst bij de Firma L. de Beurs Zonet twee Bnrgerwociihiiizei! SPECIALE UITVERKOOP VAN EXPORTLANDEN flink Dagmeisje Net Dagmeisje Net Meisje Oedipl. Boekhouder Magazijnknecht. Net Kosthuis Les in Boekhouden M. J. Holtslag- Moalenaars, Bakkersknecht Hoerenhuis, VEILING G. I). EOBBLAGE, EEN WOONHUIS Woensdag 4 Maart Bovenhuis Wegens vertrek Overtollige 8. Waterdrinker, SANGLINÜ&E SPreMgr. H. T. J. YAN VLIJMEN, j „UTRECHT EN ROME". van OSSEN- en VAEKE NSYLEESC] BcsteJk&ntoor 8iagerij Bloemstraat C 34 «01 «0| 10; «0.1 0! Erkende Pontschooï WEET U WAAROM? WAT WIJ VERKOOPEN Hebt IJ si eens een proef genomen Het adres voor levering op termijsbetfli mg-1 i THALIA THEATER - IJmniden geprolongeerd. „De Koningin van Sheba" Emballage afdeeling SLUI8PLE1N scherp concnrreerende prjjzes. twee procent redactie, "lp yï)e Rjjenkerf"1 - K. Wijnschenk, di" Gevraagd een niet beneden 18 j«ar. Wach buitens huis. L. de Beurs, Bloemstraat C 34. gevraagd. Adres Kanaalstraat 83. BIEDT ZICH AAN voor halve ol heele dagen. Adres bureau van dit blad. voorzien van prima referentiën, heeft nog enkele avonden per week be schikbaar en biedt zich aan voor het voeren der administratie van een flinke of meerdere kleine zaken, Br. onder no. 2439, bureau van dit blad. N. V. Kon. Ind. en Handel Mij. van P. de Oruijter Zn. vragen voor haar filiaal IJmuldan een AANKOMENDE Leeftijd 15—17 jaar. AanmeldenVrijdag 13-2-'25. Winkel Oranjestraat, tusschen 6 en 8 uur. gevraagd te Velseroord, geen beroepskosthuis, liefst met vrije slaapkamer. Br. onder Ietter K, Velserduinerbuurtwcg 72. gevraagd. Brieven onder No. 2442, bureau van dit blad. Ajour en, Pliseertn, Knoopen, Borduurpatronen. BIK- en ARNOLDKADE 45, t,o. Wilhelminakade. H. H. BAKKERS I Er biedt zich aaneen gemengd bedrijf, 2>/2 jaar bij het vak werkzaam. Adres B. v. d. Kolk, Velserduinerbuurtweg 89. TE KOOP, direct te aanvaarden, een volgens naar de eischen des tijdsingericht aan de Kennemerlaan. Adres: Fa. P. Heere en Zonen. TE IJMUIDEN (krachtens art. 1223 B.W.) in hotel „Nommer Een", op Vrijdag 13 Februari 1925, nam. 2 uur precies, ten ov. v. d. te Velsen gev. notaris, van met erf te I|muiden, Enschedéstraat 38, kad. gem. Velsen, afd. Ijmuiden, sectie I, nummer 1636, groot 77 c.A. Eig. v. d. heer O, H. Benlest. Nad. inl. ten kant. van notaris Boerlage, te Velsen. Het bestuur van het Symphonie- Orkest „Euphonie", organiseert op a.s., des avonds 8 uur een Bal- Masqué in de Concertzaal „Tivoli", waaraan verbonden zal zijn een wedstrijd voor het alle raardigste costuum en voor degene die zich het aardigste in zijn creatie gedraagt. Inleggeld f 1.Bij aanmelding te voldoen. Zich aan te melden de Ruijter- straat No. 24, Velseroord. TE HUUR een naar de eischen des tijds ingericht aan de Kennemerlaan. AdresFa. P. Heere en Zonen. van den heer Veldman, publieke verkooping, door den heer j. van Wijngaarden, deurwaarder, op 13 Februari a.s., in Hotel Willem Barendsz, om 4 uur. Verkocht zullen worden stoelen, tafels, kas ten, buffetten, bedden, spiegels, schilderijen, enz enz. Tevens een zoo goed als nieuw bad met koperen gijzer. Uoederen voor deze verkoo ping kunnen dagelijks worden in gebracht. Inlichtingen verstrekt O. Jochems, Wilhelminaslraat 17. kunt u verkoopen tegen de hoogste waarde bij BEVERWIJK. Tel. 2175. zuiver plantaardig tonicum, is een ongeëvenaarde bron van kracht en energie voor ieder, die geestesarbeid te verrichten heeft, onverschillig van welken aard. De SANOUINOSE verhoogt de werkkracht van den gezon den mensch en geeft aan alle oververmoeiden en uitgepntten de verloren zenuwkracht terug. SANOUINOSE wordt ver kocht in groene flacons van ruim 300 gr. inhoud. Prijs per fl. f 2.6 fl. f 11. 12 fl. f21.—. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK I VAN DAM Co. De Riemerstraat2c/4. Den Ha-g. op Vrijdag 13 Februari 1925 in de Ned. Herv. Kerk te Ijmuiden Voorzitter: Ds. T. J. VAN OOSTROM SOEDE. Bisschop van Haarlem. ONDERWERP AANVANO 8 UUR DEURENOPENINO 7.30 UUR TOEOANO VRIJ. De kerkeraden der Ned. Herv. Oem., Doopsgezinde Oem., Chr. Oeref. Kerk, Kerkbestuur Oud-Kath. Kerk en afd. IjmuidenVelsen der Evangelische Maatschappij. Leveranciers van het fort IjmuidenVesting-Artillerie den Heldi Koninklijke Marine den HelderMarine Hospitaal den Helder. Hoofdkantoor ALKMAAR, Abbattoir, Telef. 151. TELEF. 93. OSSENVLEESCH. VARKENSVLEESCH per 5 ons Ossenlappen f0.50 enkel magere Osselappen f0.55 3 pond doorregen Osselappen voor f 1.25 Biefstuk f0.80 Ossehaas f0.80 Roastbeaf en Rollende f0.60 Doorregen Rollade f0.55 Oehakt Ossen en Varkens door elkaar f0.50 per 5 t. Magere Varkenslappen I0J Karbonade f o; Varkensgehakt f 01 Versche Worst Sausijsjes Vet gerookt Spek Mager gerookt Spek Pekelspek Beleefd aanbevelend, TE HUUR OF TE KOOP aan de TROMPSTRAAT, TE VELSEROORD. Brieven onder no. 2443, aan het bureau van dit blad. DirectriceL. QUARLES DE QUARLES HAARLEM geeft bij voldoende deelname cursussen in Stenografie, Typen, Handelscorrespondentie. Zich aan te melden Donderdagavond 12 Februari tusschen 8 en 10 uur, Hotel No. 1 Bovenzaal. I van Staking, Loonsverlaging, Werkloosheid enz. drukken bij U j zwaarder als bij anderen. Omdat die anderen onze klanten zijn en steeds voor een zeker bedrag bij ons in Rek.-Courant staan. Eenvoudiger uitgedrukt omdat die anderen steeds koopen op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Complete Meubileering, Bedden, Dekens, Matrassen, Karpelten, Loopers, Oordijnen, Tafelkleeden, Matten, Manufacturen, Lin- geriën, Werkgoederen, Heeren-, Dames- en Kinderconfeclie, Schoenwerk, Kinderwagens, Orgels, Piano's enz. enz. Schrijf ons slechts een briefkaart en we komen bij U. Onze Magazijnen zijn geopend van 9 lol 6uur. Zaterdags .9.8 Raamsingel 46, Haarlem bij de Or. Houtbrug. Dijk 30, Alkmaar. Singel 16, Amsterdam. Heerenstraat 10, Hilversum. Wij verloonen wegens het enorme succes, HEDEN WOENSDAG en DONDERDAO Hel mooiste filmwerk ooit vertoond. VANAF A.S. ZATERDAO vertoonen wij TWEE HOOFDNUMMERS. Wegens overname vanaf heden verkrijgbaar in de alle artikelen noodig voor visthverpakking tegen Alle erkende Vischhandelaren genieten van hun omzet ft 96 door RUDOLF HERZOQ. Ewald Wiskotten trad de stoep op en belde aan. Hetzelfde slordige dienst meisje opende, en liet hem zonder veel omhaal in het atelier. Ook hier was al les precies als vroeger. Te midden van een heidenschen rommel lag de ver grijsde schilder op zijn divan en ver sliep den dag. En van den ezel lachte Van Dijck's jeugdige schoone Marche- sa Spinola goedig neer op den ouden scholier, die eens zijne jeugd voor ta lent gehouden en overal zijn leertijd uitgeraasd had, totdat hem van beiden slechts de copie gebleven was. De jonge man bekeek hem oplettend, liet door den wijn rood gekleurde ge laat was smartelijk in de kussens ge drukt. Kleur en uitdrukking van het gelaat leverden een zeldzaam contrast met elkander op. „Wellicht droomt hij juist," dacht Ewald Wiskotten, „dat hij zijne jeugd naar zijne gave en niet naar zijne be geerten benutte, opdat hij op zijn ouden dag niet voor de menschen zal behoe ven te liegen. Dat moest de vreeselijk- ste gedachte in de eenzaamheid zijn: minder te wezen dan men zich den schijn geeft. Neen, ik zal hem niet wak ker maken. De tijd heeft slechts waar de voor hem, als hij hem verslaapt!" Zacht keerde hij naar de deur terug. De beeltenis der Marchesa Spinola keek hem glimlachend na. „Ik kom ook tot je," zeide hij kalm, „al die schoonheid vind ik ook, al is ■het langs andere paden." „Ben je wijzer geworden, Ewald?" „Als wijsheid doelbewustheid is „Weet je wat Moltke eens in den Duitschen Rijksdag gezegd heeft? Slechts op eigen kracht berust het lot van iedere natie. Dat is ook op iederen mensch in het bijzonder van toepas sing." „Ik heb de mijne nu begrepen. Nu kunnen er nog slechts verrassingen, maar geen teleurstellingen voor mij komen." „Blijde verrassingen." „Dezulke, die we ons zelf bereiden, Paul." „Kijk eens naar den overkant. Loo- pen daar de oude Korten en' diens vrouw niet?" Hij wenkte het grijze paar vroolijk toe. „Ze zijn blijven staan. Dan moeten we hen wel aan spreken." „Goeden dag! Goeden dag, mijne heerenl Is dat mijnheer uw broer niet, mijnheer Wiskotten? Ei, natuurlijk herinner ik het mij nog. Ik heb aan u een mooi uur van geestdrift voor de kunst te danken, en mijn geheugen be waart de heerlijke herinneringen als zijne grootste schatten. Verbeeld u eens. ik ben bij Bismarck geweest." „Daareven spraken wij over Moltke." „Dat prijs ik ten zeerste, mijne hee ren. De heilige vaderlandsche namen moeten voortdurend van mond tot mond gaan. Maar ik ik heb in le venden lijve in het Sachsenwald voor onzen Bismarck gestaan!" „U waart bij Bismarck!" „Ja, m'n jonge vrienden, ik, de oude Korten heb met Paschen zelf met den Rijkskanselier gesproken." j „Hij heeft mij leelijk geblameerd," klaagde het oude moedertje. „Dat kan ik niet gelooven, mijnheer Korten," vergoelijkte Paul Wiskotten. „Mijn trouwe celkameraad," onder richtte de oude dichter, „weet niet of wil niet weten, dat de humor het wezen va.n alle levenswijsheid is. Daarom hielden de groote mannen van alle tij den in den omgang van den humoris- tischen toon." „Laat hij u eens vertellen, wat hij daar weer uitgehaald heeft." j „Ja, mijnheer Korten, hetgeen de vrouw wil, wil God. Nu moet u biech- ten." „Luistert dan, m'n jonge vrienden. Ik was met een deputatie schrijvers uit vele Duitsche steden in het Sachsen wald. Tusschen de eiken komt de Vorst, Duitschland's heerlijkste eik, te voorschijn. Een der onzen hield een toespraak! De vorst beantwoordde die vloeiend. En toen sprak hij gemoede lijk nu eens den een en dan weer den ander aan, en ik bemerkte wel, dat hij de grootheid der Duitsche dichterzie len op de proef wilde stellen. Plotse ling valt zijn blik op mij. Bismarck's oogen, mijne heeren! En Bismarck's hand lag in de mijne! Ja, in de mijne „Maar daar kunt u toch trotsch op zijn, mevrouw Korten." „Laat hem eerst maar verder vertel- len." De grijze dichter lachte behaaglijk. „Wij hadden het onderscheidingstee- ken der schrijvers op de borst. Een gou den ridder met gevelde lans. En de I vorst tikt op het versiersel op mijn jas- opslag en vraagt: Wat stelt dat voor? Excellentie, de edelste ridder, St. George. Ja, zegt Bismarck on knip oogt, maar ik zie den draak niet? En ik begrijp het en antwoord prompt: Onze draken, excellentie, hebben we thuis gelaten." Plagend gaf hij zijne levensgezellin een duwtje in de zijde. „Maar dat is toch prachtig, me- vrouw Korten," lachten de Wiskottens. „Omdat het u niet betreft. Maar zeg zelf eens: Wat zal Bismarck nu eigen- lijk van mij denken?" „Ik zal hem de zaak schriftelijk ver- i klaren," beloofde Paul Wiskotten het i gebelgde moedertje, „en ik zal er bij- voegen, dat men uw man als dichter nooit gelooven kan." j „Dat kan hem geen kwaaid doen." En zij scheidden. I „Zoodra de oude heer nog eens in den hemel arriveert, zal daar groote verlegenheid heersch'en." „Waarom?'' „Omdat hij reeds op aarde geduren de zijn leven in staat van onschuld verkeerde. Bij zoo iets houdt het avan- cement op.'' „Wat Weert aan idealen te kort komt, heeft hij te veel." „Hij heeft eigenlijk niets anders dan 1 idealen. Republiek of monarchie, zo mer of winter hij bespeelt geestdrif tig de harp." „Het leven moet stijgingen hebben, Paul. Slechts niet verzanden. Of het zand zwart is of wit, mag geen onder scheid uitmaken." Zij kwamen op Barmer gebied en schreden langzamer voort. Thuis zou s weldra de gansche familie veren zijn. si „Is het nog tijd een kleinen o:j< te maken, Paul?" vroeg Ewald \YV ten, toen ze het middelpunt dero de Altenmarkt, bereikt hadden, "w ja, als 't je blieft. Ik zou alleen h even bij Kölsch goeden dag willeie< gen." „Kölsch is nog in de fahrieth loopt tegen zevenen." le „Ik wou Anna begroeten." Paul hief het hoofd op, keetw broer lachend aan en sloeg de: naar Kölsch' woning in. Ernst Ete deed opeiï. d< „Jij hier, Ernst? Heb je vacantd< nomen?" sc „Den Zijnen geeft de Heer het ivc I slaap. Ik moet naar Italië." bl j „Je moet?" m j „Gewild heb ik niet. Maar mijvt moet zeker wel gekomen zijn. DeP« de-Rome is mij in den schoot geflifh Eene ernstige vermaning.'' „Je wilt naar Rome?" „Je hoort toch, dat ik het moctH „Verkoop nu eens geen onzin,'ee het gekomen?" er „Och, de academieprijs moet ven worden. Het een of anderege geefsche fonds, om den ijver erzij houden. Onze leerlingen hebbbc olieverf gewoonweg gedronken,er op het doek was niettegenstaaitfgr niets van een kleurenroes te bespre la de Wordt rertl^ er FO

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1925 | | pagina 4