Handenarbeid Kiespijn Sanapirin V. 8. V. Dr. de Vries Robles Engelsche les aangeboden Net Meisje Dagmeisje net Dienstmeisje Net Meisje Flinke Werkster Een oj twee Kamers werkplaats 2 ongem. Kamers Bovenhuis een Burgerwoonhuis Burgerwoning Kinderwagen TE KOOP AANGEBODEN Zit- en Slaapkamer TE KOOP een Zaak Fornuis, Te koop Woonhuis, Haarlem Kachel te koop. woon- en winkelhuis Vervormen Dameshoeden Veranderen Bontwerken f. G. Schaaf, Ijmuiden. Aanbesteding. OFFICIEEL. Spreekuur Gem. Geneeskundige. De gemeentelijke geneeskundige is wegens afwezigheid van 14 September tol en met 26 September verhinderd zijn gewone spreekuur te houden. VOETBAL. R. C. H.—STORMVOGELS. Zooals wij reeds in ons nummer van Woensdag mededeelden, is door den compelilie-leider voor Zondag a.s. ingelascht de wedstrijd R. C. H. Stormvogels, 't Behoeft zeker geen betoog, dat dit een voorname wedstrijd is. Wie een klein beetje in de voetbalwereld thuis is, weet dat aan deze ontmoetingen altijd een pikant smaakje is. Met vorige seizoen bracht voor de competitie beide malen Stormvogels de overwinning. Voor den Holdert-beker was R. C. H. fortuinlijker. Die twee competitie-nederlagen zullen ongetwijfeld den R. C. H.-ers dwars zitten, zoodat zij er mor gen alles op zullen zetten, teneinde Stormvogels met een nederlaag huiswaarts te sturen. Nu is het lot dusver in de eerste klas nog geen enkele club gelukt Stormvogels bij den aanvang van het seizoen een nederlaag toe te brengen en wij heb ben zoo'n idee, dat zulks ook morgen niet zal geschieden. Ongetwijfeld beteekent het een ge duchte handicap, dat het doel morgen niet door v. d. Wint zal verdedigd worden. Op het mo ment, dat we dit schrijven, weten we wel niet, wie zijn plaatsvervanger zal zijn, doch ondanks dit, kan gerust gezegd worden, dal Stormvogels door deze vervanging gehandicapt is, tenzij het der elftal-commissie gelukt nog vóór Zondag een tweeden Van der Meulen te ontdekken. Maar keepers als de twee hierboven genoemden zijn er maar heel weinig. Een geluk mag het heeten, dat Stormvogels beschikt over een uitstekend back- siel, nu ook Haak weer aanwezig zal zijn. Op Koster en Haak zal morgen een groot deel van onze hoop gevestigd zijn. In de middenlinie heeft de elftalcommissie, we zouden haast zeggen gelukkig, Snoeks op de Spilplaats gelaten. In de vriendschappelijke wed strijden tegen E. D. O. en W. F. C heeft Bakker op deze plaats wel niet onaardig gespeeld, doch de aangewezen midhalf lijkt hij ons niet. Thans staat hij weer op zijn oude plaats. We hopen van harte,dat het hem gelukken moge een dusdanig „elkaar begrijpen" met Koster te bewerkstelli gen, dat de R. C. H._rechterwing op een ge- duchten tegenstand stuit. De samenstelling van de voorhoede lijkt ons werkelijk niet slecht. Als het binnentrio het spel niet te „peuterig" houdt, dan zijn er van Visser c.s. wel doelpunten te verwachten. Stormvogels, play up! Pakt van stonde af aan flink aan, want bedenkt: De eerste figuurlijke klap is een daalder waard. Tevens wordt bekend gemaakt dat in den ver volge de elftallen worden saamgesteld door de nieuw gevórmde elftal-commissie, welke Maan dag a.s. vergadert in het clublokaal, 's avond: uur. Verder dat deze week verschillende leden zijn toegetreden. Plet 1ste elftal vertrekt per spoor om 9 uur naar den Helder, om legen de vereeniging van dien naam te spelen. Van der Wint zal het doel weer verdedigen van „V. S. V Het elftal is thans als volgt samengesteld: Van der Wint De Witte v. Zutphen Böhm Bruidschaar Wey De Bakker, Zwanenburg, v, Heyst, v. d. Pieter man, Stappers. Het Stormvogels-elftal. Dit is als volgt samengesteld: N. N. Haak Koster Struys Snoeks Bakker Oldenburg, Blinkhoff, Visser, Boekelaar, Asbeck. OFFICIEELF, MEDEDEELINGEN. Iedere Maandagavond 8 uur bestuursvergade ring in het clublokaal. Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond van 6 tot 8 uur oefening onder leiding; Zaterdagmiddag vanaf 3 uur voor de lagere elftallen. Voor Zaterdagmiddag 12 September om 3 uur is vastgesteld de wedstrijd V. S. V, 2 tegen V. S. V. 3. HELDER—V. S. V. V. S. V. opent morgen het seizoen met een competitie-wedstrijd tegen Helder. Nu is ons vai de samenstelling van het elftal den Helder-men schen weinig bekend, doch mocht het van de sterkte van het vorige seizoen wezen, dan be teekent dit voor V. S. V. een zwaren wedstrijd. Zij mag zich dan ook gelukkig achten, dat haar doel zoo goed verdedigd wordt en waar ook haar back-stel uit het goede hout gesneden is, ver achten wij weinig tegenpunten. Het hangt dan o.i. ook hoofdzakelijk van de voorhoede af, of beide punten mee naar Velseroord gaan. TREKVOGELS. Hedenmiddag 5 uur, speelt Trekvogels I een riendschappelijken wedstrijd tegen V, I. O. S. 1 op het V. I. O. S.-lerrein. De a.s. competitie-wedstrijden zullen door Trekvogels gespeeld worden op het terrein gele gen aan den Driehuizerkerweg, (ten Zuiden van /eiserbeek). Deze terreinverandering, die, dank zij de welwillendheid van den WelEd. Heer de Vries tot stand gekomen is, zal wel spoedig blij ken een verbetering te zijn. De keurelf tallen van het Ned. Elftal. De Ned. Elftal-commissie vergaderde Woens dagavond 9 September te Amsterdam en stelde voor de op 20 September te Utrecht te houden wedstrijden tusschen vier keurelftallen de volgen de elftallen samen. Deze worden niet aangeduid door le, 2e elftal enz,, of door A, B enz., doch en kel door de kleur: Rood; v. d. Meulen (F.F.C.; Denis (H.B.S., aan voerder), Vermetten (H.B.S.); Dik (Haarlem), Franssen ('t Gooi), Vaags (Vitesse); Manssen (Excelsior), Küchlin (H.B.S.); Sandberg (H.V.V.) Terbeek (N.A.C.); Weber (Sparta). Blauw: Quax (A.D.O.); Rodermond (Be Quick, aanvoerder); Tetzner (Be Quick); Baldinger (Concordia); van Boxtel (N. A. C.); Andriessen (Ajax); v. d. Meer ('t Gooi), de Haas (Be Quick) Visser (Stormvogels); Bak (Excelsior), Hemmes (Be Quick). Groen; Rambonnet (Be. Quick); van Kol (Ajax), van Haeren (Wilhelmina, aanvoerder) Lefèvre (Kampong), Wamsteker (A. S. C.), van Heel (Feijenoord); Snouck Hurgonje (H. V. V.); Volkers (Ajax); Jongbloets (N.O.A.D.), Perucal (E.D.O.), Sigmond (H.F.C.). Wit: van Tilburg (N.O.A.D.); Lebret (D.F.C.): van Dijke (Feijenoord); Geutskens (R.C.H.); van Daalen (Haarlem); Groen (Be Quick; Gielens (Hercules), Tap (A.D.O.); Buitenweg (Hercules, aanvoerder), van Baar v. Slangenburg (H. B. S.); de Natris (Ajax). Sportkr. pijn en aangi rijft men het tandpijn en aangezichtspijn verdrijft men het beste met Buisje 75 cent (Mijnhardt) PLAATSELIJK NIEUWS. IJMUIDEN Onze plaatsgenoot, de 'heer D. Vis ser, President Steijnstraat 15, die reeds 'herhaaldelijk met groot succes deel nam aan verschillende exposities op bakker ij-ge hied, werd deze week op nieuw op een vaktentoonstelling be kroond. Het was de Nationale Bakkerij Ten toonstelling, gehouden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der afd. Apel doorn der Alg. Ned. Bakkersbond, waar 800 inzenders elkander het pri maat betwistten. Niettegenstaande deze groote deelname, werd de heer Visser bekroond met den 2en prijs, waarvoor hem een verguld zilveren medaille en een zilveren kunstvoorwerp (molen) werd toegekend. Damclub D. C. IJ. Dinsdag (hield bovengenoemde club hare jaarvergadering, ter opening van het damseizoen. Met. de opening door den voorzitter en de verslagen van secretaris en pen ningmeester kwam direct de> gezellige geest der clubavonden weer naar voren Er werd gesproken over uitbreiding der club, wat mogelijk is, doordat de speelavonden voortaan zullen plaats vinden in het Koning-Willemshuis. Het bestuur werd eenigszins gewij zigd en bestaat thans uit: T. Visser, voorzitter, P. Scliager, secretaris, G. Jaspers, penningmeester en W. Voogt. adjunct. Tot en met I October kunnen zich nog nieuwe leden aanmelden op de damavondeii. Einduitslag 1924 is als volgt: Groep I. G. Kroon 15 punten; W. Voogt 15 p. P. Visser 15 p., H. Muller 12 p., P. Scha. ger 11 p., P. Schaap 8 p., Joh. Kramer 7 p., P. Kemink 5 p., P. v. 't Riet 3 p., P. v. d. Velde 0 p. Groep II D. Ott 18 punten, IT. Schaap 16 p., G. Jaspers 13 p., W. Kemink 12 p., D. Tcr- horst 8 p., B. Meiboom 7 p., A. Ingel- sche 5 p., J. Ruiten 4 p., W. v. d. St.een 4 p., W. de Vries 3 p. VELSEN Witte Kruis. Donderdagavond vergaderde de afd. Velsen van de N.H. Vereeniging „Het Witte Kruis" in het stationskoffiehuis, onder leiding van den voorzitter, den heer J. IT. Unger. Zooals de onvriendelijke gewoonte der paar duizend leden, die op hun tijd Ivan het werk van Het Witte Kruis profiteeren en er op critiseeren, dat meebrengt, liet men het bestuur alleen de zaken bedisselen met 2 belangstel lende leden 2 leden, die als verslag gever d:e vergadering bijwoonden. Na de formeele zaken, als opening en notulen, werd de beschrijvingsbrief voor de jubileums algem.-vergadering van de vereeniging voorgelezen en kort besproken. Als afgevaardigde naar dat belang rijke samenzijn zal voor de afdeeling optreden de heer L. W. Kuiper. Tot commissie voor het nazien der boeken van den penningmeester, over 1925, werden benoemd de heeren F. J. H. Schneiders, R. S. van der Veen en W. H. van der Meer, eventueel als hunne plaatsvervangers de heeren Ir. J. P. Jo- sephus Jitta en B. Slikkerveer, allen te ïJmuiden. Aan het slot der agenda kwam nog de rondvraag, die eenige kleine opmer kingen uitlokte en een van buitenge woon groot belang, voor een zeer groot deel der leden. Dat was de vraag van den heer Van Telgen over de vorderin gen die gemaakt worden om te komen tot stichting van een wijkgebouw te Velseroord. Reeds geruimen tijd be staan die instellingen te Velsen, ÏJmuiden en Santpoort, doch in het groote Velseroord, waar de behoefte er aan wellicht het meest is, niet. De verpleegster is te vinden in een of ander, dikwijls wisselend particulier persoon en, als er verplegingsmateriaal noodig is, ga-at men maar zoeken in Velsen of in ÏJmuiden. Deze toestand is een schande voor de naastenhulp in onze gemeente. Uit het antwoord van den voorzitter, aangevuld door den penningmeester en eenige commissieleden, kregen we het volgende beeld. Omstreeks 7 jaar geleden werd een commissie benoemd om 'dat gebouw tot stand te brengen, die met grooten spoed aan het werk toog, tot ze om streeks f 2100 verzameld had en op rente gezet. Daarbij hoopte men op eenige groote giften, aan grond, en aan geld uit het Keizer Wilhelm-fonds. Aan den grond kwam men echter niet toe en het geld werd bestemd om in de kosten van verpleging te voorzien. Wellicht eenigszins ontmoedigd, is de commissie in rust gevallen, tot on langs, vooral op initiatief van Zr. de Beurs, die meer dan een ander het ge brek ondervindt, opnieuw eenige actie is ontstaan. Thans zal ook de commis sie weer bijeenkomen en de voorzitter uitte den vvensch, dat ze dan spoedig haar doel bereikt zal hebben, geholpen door velen. Hij wekte dan ook de aan wezigen op, naar hun vermogen inwoners van Velsen er'op att maken dat het voor die velen te toch maar een klein kunstje het luttele bedrag dat noodig k te brengen. Het Witte Kruis ze^-e mers: allen voor een. Na deze beVn king werd de vergadering geslote^ Burgerlijke Stand Velsen. Geboren: A. S chotvanger.^7*- z.; M. van Vierzen—Rietdijk 7?! Schmidt—Baak, d.; H. M. den Rmii v. d. Wel, z. Ondertrouwd: D. Ladanern van Gelder, P. J. Dekker en F Ba Jhr. A. F. de Savornin Lohman en Verweij; A. F. F. Grimminck en l Berkhout; J. v. der Lugt en A. WiikJ A. Riedeman en E. Malestein. Gehuwd: A. C. van Rijn en 1 van Leeuwen; P. A. van Croonend en H. C. Keirsgieter; IT. Visscher en Slings; G. J. Morren en L. J. Corput. Overleden: Bauke Baren j., z. van H. Barendsen en W. Jan van der Steen, 64 j., echtgenT J. de Jong; Neeltje van Vuuren echtgen. v. L. de Neef. VISSCHERIJ. Naar vernomen wordt ligt het in de bed een derde politievaartuig, en wel het k woordige stoomloodsvaartuig nr. 6 uit (e ten voor het toezicht op de visscherij on" Noordzee, speciaal voor de haringvisscherii j| vaartuig zal onder commando komen van" tenant-ter-zee le klasse J. J. A. van Staved SCHEEPVAART. - Hedenmorgen passeerde hier, in de si® het groote toeristenschip Ormonde, van Kon hagen naar Amsterdam. Het is een groot pi giersschip, toebehoorende aan Orient Sli Navigation Line te Glascow. Morgen vertrekt weer uit Amsterdam. - Alhier kwam heden binnen het s.s. Caluna, van Zweden naar Blyth, als bil om te bunkeren. IJMUIDEN Donderdagmiddag zag men boven ljffiu; een militair vliegtuig, met iets achter 2icb als op sleep. Later bleek het ons dat dat v: werp dienst deed als schijf, waarop men b het strand, uit een ander vliegtuig vuurde, ta dus een luchtgevecht immiteerde. BESTEL UW DRUKWERE BIJ DE N.V. DRUKKERIJ SINJEWEl IJMUIDEN WIIJ.EMSPI.EDi Den 23sten September a.s. hopen onze geliefde Ouders ARIE SCHAOER en AALTJE RONO hun 25 jarige Echtvereeniging j le herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen. ARIE. PIETER. ijmuiden, 8 September 1925. J Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het plotseling over lijden van onze geliefde Moeder, Behuwd-, Oroot- en Overgroot moeder ANTJE MARET-NA ASTEPAD, in den ouderdom van ruim 92 jaar. Namens de Familie: Velseroord, Wed. S. van den Braber-Maret Haarlem, W. Maret. M. Maret—van Oenen. Amsterdam, Wed. A. StrijderMaret. Amsterdam, C. F. Ltoovelaar M. StoovelaarMaret. Familie v. d. Braber en kinderen. Velseroord, 5 Sept. 1925. Velserduinerbuurtweg 230. Voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen bij het overlij den van ons innig geliefd Dochtertje en Zusje CORRY betuigen wij, ook mede namens de Familie, onzen hartelijken dank S. SMIT C. SMIT— RAAMAN FRITS. Ijmuiden, 12 September 1925. zal MAANDAG 14 SEPTEMBER van 2—3 uur namiddags itfKN-TEH. (SLOIjD) Bij genoegzame deelname is onder- geteekende voornemens met Octo ber a s. een cursus ie geven in eenv. hoularbeid f 5.per maand materiaal enz. inbegrepen). Inlich tingen bij A. P. STOLK, gedipl. A. en B., Hoofd eener school te Ijmuiden. N. B. Ook privé-onderricht in kar- tonarbeid. Wij betuigen onzen hartelijken dank aan allen, die van hun be langstelling blijk gaven tijdens de ziekle en het overlijden van onze geliefde Echtgenoote en Moeder. Ook onzen dank aan Dr. Veldman voor de trouwe hulp en bijstand in alles ons geboden. FAMILIE K. VALKENIER. Ijmuiden, September 1925. Conversatie, Handelscorresponden tie, door gediplomeerd leeraar. Billijke condities. Brieven onder letters L H, bureau van dit blad 88 oud 14 jaar, zoekt plaatsing In Winkel of Atelier. Br. Zeeweg 98, Velseroord. gevraagd, in klein gezin, Zondags vrij. Prins Hendrikstraat 97. Biedt zich aan een voor beele of halve dagen, goed kunnende werken. Adres: bureau van dit blad. gevraagd voor den winkel, niet jonger dan 17 jaar, in Sinjewel's Boekhandel, Willemsplein. gevraagd. Willebrordstraat 59, Velseroord. (ongemeubileerd), te huur gevraagd Brieven onder No. 2617, aan het bureau van cit blad. TE HUUR een ruime of Pakhuis, te Ijmuiden. Te bevra gen Trompsrraat 118, Velseroord. Te huur voor DAME ALLEEN bilt. cond. Terrasweg 14 O Sant poort (Dorp). TE HUUR een naar de eischen des tijds in gericht aan den Kennemeriaan, bev. 6 Ka mers, Badkamer, Keuken, Zolder en een Plat met Schuurtje. Te bevr. bij de fa. P. Heere en Zonen. Te huur gevraagd in oud- of nleuw-IJmuiden, op een weekhuur van circa tien gulden. Brieven onder No. 2611, bureau van dit blad. 88 NETTE in Oud-ljmuiden te koop. Adres Bureau van dit blad. Een zoo goed als nieuw en goed onderhouden ie koop aangeboden. Adres School straat 10, Velseroord. Meubelen, Bedden, Ledikanten enz vanaf 14 September tot 19 Septem ber. AdresLunchroom Westerveld, Driehuis. Gemeub. of ongemeub. met gebruik van Keuken te huur gevraagd, in Ijmuiden, door jonge lui. Br. onder no. 2616 bureau van dit blad. 2 Heerenhuizen, Burgerwoonhui zen, 1 Winkelhuis met Kelder pakhuis. BOUWTERREINEN gelegen Julianakade, Marconistraat en Drie- huizerkerkweg. Te bevragen bij K. Boon, julianakade 33. Te koop gevraagd 88 in ÏJmuiden, waarbij goede woning voor klein gezin. Brieven onder, No. 2612, bureau van dit blad. Te koop een in besten staat, f 10.Adres te bevr. Boekh. P. F. C. Roelse. 6 Stoelen, 2 Klokken, 2 Ledikanten met Bedden, een Kinderledikantje, een Kastje en een Naaimachine. AdresSanderstraat 3, Velseroord, TE KOOP, op zeer billijke voor waarden een solied degelijk in Oud-ljmuiden, direct te aan vaarden. Brieven onder no, 2618, bureau Ij muider Courant. Hoeden- mm\ Pelterijen Anegang- ztehagchdstr. Sierlijke Jaarsma Stookkachel f20.—. AdresDonkers, Stationsplein 1 C, Ijmuiden. TE KOOP op goeden stand te Velseroord een solied gebouwd koopsom t 4200.Te bevragen J. Bleeker, Velseroord. Een advertentie gepisats! in de IJMUIDER COURANT beeft stseda a «cc es. Het goedkoopste adres voor het van waaronder: Velourhoeden Vilthoeden enz. en het van is Burgemeester en Wethouders vu Velsen zijn voornemens op Donderdag 24 September I92i, des namiddags 2 uur, ten Raadhui:: te Velsen, in het openhaar aanle besteden /4. Hst bouwen van een map 's ij n en kantoorgebouw B. Het verbouwen van hetk staande gasdruk-regulattm en metergebonwtje C. Het maken van gemetsilii terreinafscheidingen mi ijzeren hekwerk ten behoeve van het gemeentelijk gas- en waterleidingbedrijf te Vel seroord. Bestek met 3 teekeningen zijn, zoolang de voorraad strekt, ver krijgbaar bij het bedrijf openbare werken le Velsen ad I 4.— p# stelfranco per post f 4.25, tl ontvangst van postwissel. HET ADRES VOOR :-: HANDELS M DRUKWERKEN :-: IS N. V. DRUKKERIJ SINJEWEL IJMUIDEN WILLEMSPLEIN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1925 | | pagina 6