ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN ij n na rat s No, 66 Woensdag 19 Me' 1986 lie Jaargang IJMUIDER COURANT HINDERWET. en wethouders der gemeente Vel tj" brengen ter openbare kennis, dat het verzoek van W. Fehres, te Haarlem, om op het perceel, kadastraal bekend gemeente Velsen, afdeeling Uinuiden, Sectie L, No, 1162, plaatselijk bekend C Haringkade no. 32, in welke inrichting gebezigd rullen worden een stoomketel en 3 electromoto- fen namelijk twee van 2 en 1 vaü 1 P.K., door hen is toegestaan, Burgemeester en wethouders der gemeente Vel sen brengen ter openbare kennis, dat het verzoek van de N.V. Ijsfabriek voor de Vischhandel Ver eeniging. te IJmuiden, om op het perceel, kada straal bekend gemeente Velsen, afdeeling IJmui den Sectie I, No. 2588, plaatselijk bekend wijk C Kanaalstraat nos. 6 en 8, te mogen oprichten een liftinstallatie, aangedreven door een electromotor van 6 P-K-. en zes ventilatoren, elk aangedreven door een electromotor van P.K., door hen is tocéestaan. Velsen, den 12 Mei 1926. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. kostelijk. R1JKENS. KIEZERSLIJST. Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend, dat de op 22 Maart j.l. vastgestelde^ kie zerslijst, zooals deze thans luidt, tot 15 Mei van het volgende jaar van kracht blijft, behoudens de wijzigingen daarin ten gevolge van rechterlijke uitspraken, welke wijziging der lijst bevelen, te brengen. De kiezerslijst blijft voor een ieder op de se cretarie der gemeente ter inzage nedergelegd en in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijg baar. Velsen, 15 Mei 1926. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. KOSTELIJK. RIJKENS. Plan III tot herziening van het uitbreidingsplan voor de gem. Velsen. Het hoofd van het gemeentebestuur van Velsen brengt ter openbare kennis, dat van heden af, ge durende veertien dagen, in uitvoerige kaarten uitgewerkt, op de gemeente-secretarie (4e Afdee ling), voor een ieder ter inzage wordt nederge legd, het bij raadsbesluit van 11 Mei 1926, no. 3, vastgestelde plan III tot herziening van het uit breidingsplan voor de gemeente Velsen. Velsen, 14 Mei 1926. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, RIJKENS. Waarom wij 18 Mei herdenken. Toen in 1898, slechts enkele dagen vóór de troonbestijging van onze Koningin, Czaar Nicolaas van Rusland zijn ontwapeningsmanifest door de wereld deed gaan, ging er een schok door de openbare meening in de verschillende landen. Hoog reeds waren de bewapeningslasten gestegen; de meeste volken gingen er onder gebukt. Zou, zoo vroeg men zich bij het lezen van het manifest af, deze monarch den weg weten te vinden om de wereld althans van een deel dezer lasten te be vrijden? Het antwoord op deze vraag is ontken nend geweest. De Vredesconferentie heeft niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, voor een groot deel daarom, wijl zij te hoog waren gespannen. Maar de eerste Vredesconferentie is van niets ver der verwijderd dan van eene mislukking. Want voor het eerst in de geschiedenis der wereld kwam men daar tot het besluit om een Gerechts hof tusschen de Staten tot stand te brengen; het Permanente Hof van Arbitrage, Toen was nog niet 1 levendig het besef, dat er een breede afstand ligt i tusschen arbitrage en werkelijke rechtspraak, zoo 1 in het nationaal als in het internationaal leven. Maar men wist, dat arbitrage diende ter beslech ting langs vredelievenden weg van internationale geschillen, en men had vertrouwen in het middel, dat er spoedig een der internationale toekomst zou blijken! De eerste Vredesconferentie kwam samen op den naamdag van den Russischen Keizer: op 18 Mei. En het is, doch slechts ten deele, ter herinnering aan dien dag, dat wij 18 Mei herdenken. Want wij doen dit in sterker mate, omdat 18 Mei 1899 Nederland een nieuwe gelegenheid heeft geopend om zich het land van Hugo de Groot te toonen. Het Permanente Hof van Arbitrage toch werd te 's-Gravenhage gevestigd; het Vredespaleis, ge bouwd om dit Permanente Hof een onderdak te bezorgen, heeft aan Den Haag en Nederland nieuwe beteekenis geschonken. Geheel het werk der Vredesconferenties, waarop is gevolgd dat van het Hof van den Volkenbond en van de Academie voor Internationaal Recht, wordt aangeduid als 1 ..het werk van Den Haag", waarmede bedoeld wordt werk, dat uitzichten opent voor een betere internationale toekomst, voor eene verhouding tusschen de volken, die niet meer als vroeger op geweld en kracht, maar op recht en gerechtigheid is gegrondvest. Daarom herdenken wij 18 Mei. Acht jaren na de eerste Vredesconferentie kwam haar opvolgster samen. En schoon de resultaten dezer tweede Vredesconferentie van aanmerkelijk niinder beteekenis zijn dan die der eerste, heeft *ij een besluit genomen, dat van vèrstrekkenden invloed had kunnen zijn, had de oorlog er prac- hsch de doorvoering niet van verhinderd. Immers, de tweede Vredesconferentie sprak de wensche- hjkheid uit, dat internationale bijeenkomsten van dezen omvangrijken en vèrstrekkenden aard eens om de acht jaren regelmatig zouden plaats heb- ben. Daarmede schakelde zij het pacifistisch werk van Den Haag in de pracktijk der internationale politiek in; daarmede verschafte zij aan de paci fistische beginselen een kans om zich bij de op lossing van groote geschillen gehoor te verzekeren. Maar de oorlog kwam tusschenbeide, en toen na afloop daarvan te Parijs de overwinnaars samen kwamen om de vredesvoorwaarden vast te stellen, ®ocht van het werk van Den Haag niet worden Zelfs by bel bespreken van de bepalin gen, die voor den nieuw te stichten Volkenbond zouden gelden, mocht vooral niet de indruk wor den gewekt, dat er verband bestond tusschen de zen Volkenbond der toekomst en de Vredesconfe renties, die men rekende in een ver en geheel an der verleden te liggen. Maar de geschiedenis laat zich niet kunstmatig wijzigen. .Men kan aannemen, dat zonder Vredes conferenties er geen Volkenbond zou zijn tot standgekomen. Want deze Vredesconferenties heb ben nieuw leven gegeven aan een krachtig op bloeiende vredesbeweging; en deze vredesbewe ging heeft, ondanks de moeilijkheden van den oorlog, het hoofd niet in den schoot gelegd, doch, spoedig hersteld van den schrik, haar in 1914 toe gebracht, nieuwe -pacifistische eischen doen hoo- ren. En dit op zichzelf heeft weer medegewerkt tot het vestigen van de algemeene overtuiging, dat de groote oorlog niet mocht eindigen zonder dat het middel zou zijn gevonden om aan de oorlogen in de toekomst een einde te maken. Althans een middel, dat eenige waarborgen in deze richting bood. Dat middel is de Volkenbond. Had Wilson niet op de verwezenlijking van deze, zijn lieve lingsgedachte gestaan, mogelijk is het nog dat men te Parijs zou zijn uiteengegaan zonder den Volkenbond te hebben gesticht. Wilson's gebreken mogen te Parijs gebleken zijn; zij, die in den Vol kenbond een werktuig eener betere toekomst zien, kunnen hem voor het doorzettingsvermogen, dat hij te dien aanzien heeft getoond, niet erkentelijk genoeg zijn. Wie de beginselen nagaat, waarop de Volken bond is gebaseerd; wie den grondslag gevoelt, waarop hij is opgericht, zal niet kunnen ontken nen, dat het werk der Vredesconferenties in Den Haag een overgang naar zijn totstandkoming be- teekende. De Volkenbond vindt levenskracht in de overtuiging, dat de belangen van alle volkeren der wereld medebrengen, dat hechte samenwer king tusschen hen zal ontstaan. Nog is de meening, dat een aanvalsoorlog een internationale misdaad is; meening die Hugo de Groot reeds drie eeuwen geleden predikte, geen gemeen-goed in geheel den Volkenbond, maar de tijd is niet ver meer, dat zij het zal worden. Werk als dat van den Volken bond laat zich niet in luttele jaren ontwikkelen; het bedoelt de geschiedenis der wereld een geheel andere richting dan de totdusver gevolgde te doen inslaan. Inplaats van op geweld en kracht, zal de wereld zich moeten verlaten op recht en recht vaardigheid. De steden en provinciën hebben zich tot Staten aaneengesloten, ook op dezen zelfden grondslag; waarom zou het onmogelijk zijn, dat de volken, zonder verlies van hun zelfstandigheid, insgelijks deden? Het politiek doel, dat bij de op richting van den Volkenbond voorzit en zijn daar mede verbandhoudend werk zuilen in deze ^erste jaren moeilijk tot volle ontwikkeling kunnen ko men. Maar reeds heeft de Volkenbond zich menig monument gesticht op het gebied van internatio nale organisatie; conferenties over practisch te verwezenlijken doeleinden, vroeger niet dan na lang en moeilijk overleg samengeroepen, zijn thans bijeen bijkans voordat men het weet. Van den Volkenbond gaat, wellicht zonder dat men het nog voldoende beseft, kracht uit, die allengs zal groei en en eenmaal zoodanig zal worden, dat deze ook in staat zal zijn in ernstige conflicten haar invloed te doen gelden. Maar dat zal niet bereikt worden in enkele ja ren tijds. Dat zal bovendien niet bereikt worden, wanneer niet aller vertrouwen zich op den Vol kenbond concentreert. Het gaat hier om den be kenden vicieuzen cirkel. Zonder vertrouwen kan de Volkenbond geen kracht ontwikkelen, en velen schijnen geneigd om dat vertrouwen eerst aan den Volkenbond te geven, wanneer hij door daden zijn. kracht heeft kunnen toonen. Men moet, ter- wille van het eigenbelang van het land en ook van individuen, dezen laatsten eisch Iatan varen. Men moet den Volkenbond gelegenheid geven zich te ontwikkelen, en werkt men daartoe mede, dan kan men eischen stellen. Teneinde die medewer king op groote schaal te geven, bestaan er in bij kans alle landen Vereenigingen voor den Volken bond. In Nederland is er de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. Zij is op politiek en gods dienstig gebied geheel neutraal; zij kent leden van alle kleur en richting. Zij is vertegenwoordigd im het meerendeel der steden en plaatsen van ons land door afdeelingen, die leden rondom zich groe- pe'eren. Telt zij zulk een afdeeling in Uw plaats nog niet, welaan, de taak ligt voor U cn Uw mede- inwoners om met grooten spoed zulk eene afdee ling op te richten. Het adres der Vereeniging is: Jan van Nassaustraat 93 te 's Gravenhage; gij hebt U slechts lot den Algemeen-Secretaris dier Ver eeniging te wenden en gij zult al de gegevens en inlichtingen ontvangen, die voor de stichting eener nieuwe afdeeling noodig zijn. Is er ten Uwent eene afdeeling, wel, bedenk dan, dat zij noodig heeft leden, zoo mogeiijk vele. Wendt U dan tot het Afdeelingsbestuur te Uwer plaatse, en geeft U op als lid. Dan doet ge al thans wat ge kunt om den Volkenbond een kans te geven zich te ontwikkelen tot een instituut, dat tot een geheel gewijzigde verhouding der vol ken het zijne kan en zal bijdragen! Dit zal het beste bewijs zijn, dat onze tijd de beteekenis van dezen 18 Mei wil erkennen. PLAATSELIJK NIEUWS. Laxeertabietten werken bij on regel - matigen stoelgang zonder kramp of pijn. Doos 60cant Bij Apoth.en Drogisten 614 IJMUIDEN. Vrijdagavond had de IJmuider Federatie, in samenwerking met het N. A. S., een openbare ver gadering uitgeschreven in de groote zaal van Tha lia, met als onderwerp: De Engelsche staking. De ze vergadering was slechts matig bezocht, vrij ze ker een gevolg van het einde der spanning. In zijn openingswoord wees de voorzitter, de hr. Brandsteder daarop, doch tevens dat, al moge dan de algemeepe staking opgeheven zijn, nog zeer zeker trouw van de IJmuider kameraden geëischt zal worden, omdat de mijnwerkers nog staken, zoodat het parool blijft: geen Engelsche schepen bunkeren, noch kolen naar Engeland verschepen. Wel zijn de levensmiddelen, zooals visch,. weer vrijgelaten voor import en export. Als eerste spreekster trad op Mevr. Henriëtte Roland Holst, die er op wees dat thans in Enge land gebeurd is, wat men voor korte jaren nog onmogelijk had geacht. De Engelsche vakbeweging is overgegaan tot dé revolutionaire klassenstrijd en heeft, om de mijnwerkers te helpen uit den klauw van het kapitalisme, eenige mülioenen ar beiders doen staken. En dat moge dan spoedig en onverwacht weer geëindigd zijn, het zal zich her halen. Steeds meer zal het proletariaat ook van Engeland zich bewust worden van zijn taak, in den strijd tegen het kapitalisme. Spr. gaat na de geschiedenis van de Trade Unions. Dat waren reeds de machtige vakbewe gingen toen ze nog in het gevlei stonden bij de kapitalisten als organisaties waarmee men praten en handelen kon. Zij ontkenden den klassenstrijd en schreven botsingen toe aan een toevallig uit eengaan van belangen. Tol voor misschien 20 jaren een kleine minderheid begon het oeter te verstaan en den strijd wilde voeren tegen het kapitalisme. Vooral in den oorlog bleek van het bestaan van die minderheid, in ernstige staking. En na den oorlog, toen het Engelsche proletariaat de regee ring belette Sovjet-Rusland in den oorlog te ver nietigen. Met deze staking als kroon op de bewe ging van al dien tijd. Zoo is het Engelsche prole tariaat niet langer meer de beweging van zoete jongens, die angstig aan den parlementairen en legalen weg vasthouden, doch een beweging die zich, van zijn kracht bewust, steeds meer zal doen voelen. Vervolgens sprak Sneevliet, die begon met een groet aan de IJmuider kameraden, die hij had lee- ren bewonderen in hun strijd voor eigen lotsver betering en die hij nu had leeren zien, als inter nationaal solidair met hun Engelscne kameraden. Omdat IJmuiden vrijwel de eenige haven is waar men volledig geweigerd heeft tegen het verzoek der strijdende Engelschen in te gaan, door ook maar een schip te helpen varen, terwijl b.v. op de Vondelingenplaat, bij Rotterdam 34 schepen, als door onderkruipers, geholpen zijn. Namens het bestuur van het N.A.S. daarvoor een woord van hartelijken dank. Thans, op het IJmui der voorbeeld komen ook uit L»elfzijl en Harlin- gen goede berichten. Daarop bespreekt de heer Sneevliet, in aan sluiting aan de rede van Mevr. Roland Holst, de staking, die volgens het stakingsbulletin van 11 Mei, in de oogen der stakingsleiders er zoo goed voorstond en 12 Mei, in den middag, werd opge heven. Hoe komt dat? Wel, de strijd was begonnen, tegen den wil van de gematigden in de stakingsleiding, waarvan b.v. Ramsay Mac Donald de algemeene staking alge meene onzin noemde en de gematigde elementen in de regeering, als Baldwin, die steeds wilde on derhandelen. Tenslotte wisten de Die-hards Wins ton Churchil en Johnson Higs den strijd te doen ontbranden, doch toen de toestand steeds meer critiek werd, was weer de sfeer aanwezig, die de burgerlijke stakingsleiders, Thomas, Clynes, Hen derson en Mac Donald met Baldwin om de con ferentietafel brachten, om toe te geven aan de eischen der regeering. En reeds blijkt uit de be richten, dat het kapitalisme wraak neemt. In middels staan de mijnwerkers nog in strijd en voelen zich als verraden. De oorzaak van dit re volutionair optreden van de Engelsche arbeiders is de zich thans ook aan hen opdringende klas senstrijd, ondanks het feit dat b.v. -m een Londen- sche voorstad de vergaderingen van den stakings- raad met gebed geopend werden. En dat opdringende klassebewustzijn zal, on danks het verraad der burgerlijk denkende lei ders, oorzaak zijn dat de strijd opnieuw zal ont branden. Dat is de taak van de revolutionaire minderheden, zoowel in ons land als daarbuiten, om de reformistische vakbeweging op te stuwen naar den daadwerkelijken klassenstrijd. Er was geen debat. De Staatscourant bevat de statu ten van de N.V. Exploitatie Mij. IJmui- den-Oost. Het bestuur van den R.K. Metaal- bewerkersbond, afd. IJmuiden, zal met zijn leden dezen zomer vier excursieda- dagen houden. Daarvoor heeft bet be stuur reeds bij de vier voornaamste be drijven in de gemeente Velsen toestem ming verzocht tot bezichtiging. 1-Iet dubbel spoor op bet baanvak IJmuiden—Velsen is 15 dezer in ge bruik genomen. Zondag zagen wij bij de beton brug de eerste treinen elkaar pas- seeren. Vroeger moest alhier vaak een trein wachten voor een van Velsen ko mende trein, ook al was deze te laat. Dit is nu voorbij. VELSEROORD. Zooals wij reeds eerder hebben ge meld, wordt op het landgoed Veis er- duin van Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden alhier a.s. Maandag (Twee den Pinksterdag) een Kinder zen dings- feest gehouden. Er zullen twee spreek plaatsen zijn, een voor de groote cn een voor de kleine kinderen. Het openingswoord zal worden ge sproken door Ds. W. Krolse alhier, het slotwoord door Ds. W. S. van Leeuwen te Velsen. Op de spreekplaats voor de groote kinderen zullen het woord voe ren Dr. M. J. A. de Vrijer te Amsterdam, zendeling A van Dijk te Heemstede en de heer J. E. Sluiters te Santpoort,, ter wijl voor de kleine kinderen zullen spreken Mej. C. van Ileyst en de heer W. F. C. de Wijs te Velsen en de heer J. Luit alhier. De bazar, dezer dagen ten bate der Ned. Herv. Kerk alhier gehouden, beeft o.g. f 800 opgebracht. De vorige week had, van Woens dag tot Zaterdag een bazar plaats ten bate van het symphonie-orkest Eupho nie, in Tivoli. Deze bazar, hoewel niet buitengewoon groot in opzet, diende om Euphonie in staat te stellen de, bij den brand het vorige jaar, aangerichte schade te herstellen. Natuurlijk was bet een gezellige gele genheid; daar staat de naam Euphonie wel borg voor. De bazar was natuurlijk aangevuld met allerlei gelegenheid tot. raden, lo ten, werpen, sjoelbak enz. Bovendien was weer verschenen het waarzeggend, wonder Mad. Locdumand, dezelfde die eens den grooten wereldoorlog voor spelde. Het meest aantrekkelijke vonden we wel het panorama van den slag aan den Yser, door Euphonie het vorige jaar meegenomen uit België. Nog eens her leefde in onze gedachten het. slagveld van Nieuwpoort, zagen we de schrikke lijke gebeurtenissen bij Dixmuidon en Yperen. Voor het opgroeiende geslacht al weer'beelden uit. de historie, die ze met afgrijzen moeten leeren. We hopen dat de 'bazar van Euphonie haar doel bereikt zal hebben. VELSEN. Voor het toelatingsexamen tot de le klasse der Rijks II. B. S. alhier heb ben zich 47 leerlingen aangemeld. De Tooneelvereeniging „Concordia". Wijkeroog heeft Zaterdagavond in het gebouw Concordia eene opvoering gegeven van „De Hofslachter" een blij spel in 3 bedrijven van Oscar Walter en Leo Stein. De regie berustte bij den heer L. Holtslag, die alle eer van zijn werk heeft. De (huiskamer op den voorgrond en de slagerswinkel op den achtergrond van het tooneel deden het zeer goed. In het eerste bedrijf zien we den hof- slachter, Frederik Rommel cn zijne echtgenoote zeer verheugd over 't suc ces van hun zoon Wilhelm, die een jaar als militair gediend heeft en aan het eind van dezen diensttijd geslaagd is voor zijn examen als reserve-luitenant, welk feit \s avonds zeer feestelijk ge vierd zal worden. Vader heeft schoone plannen met zijn stamhouder, die hem moet opvolgen in zijn schoon ambt als bofslachter. Een prachtig slagersmes, een helder witte jas en een dito boezelaar liggen voor zoonlief gereed. Deze heeft echter andc re aspiraties, hij wil studeeren en heeft zich reeds aan de universiteit doen in schrijven als student. Dit leidt tot een botsing, tengevolge waarvan Wilhelm de ouderlijke woning verlaat cn met lesgeven zijn studie en onderhoud tracht te bekostigen, wat hem zeer zwaar valt en aan zijn schoeisel en kleeding wel een beetje minder waar dig voorkomen geeft. Zijn nichtje Gusti. dat bij zijn ouders inwoont, én in wie deze gaarne hun toekomstige schoon dochter zouden zien, bad niet veel met dit plan op en zou veel liever een huwe lijk willen sluiten met. Rudolf Gimpern, den zoon van den volksvertegenwoordi ger, die bij den slager op kamers woont. Rudolf moet van vader studeeren, maar heeft geen lust en geen geschikt heid, welke Wilhelm juist overvloedig bezat. Het komt tusschen de drie jongelie den tot een verklaring. Wilhelm be looft geen poging te doen tot een hu welijk met Gusti en Rudolf neemt zich ernstig voor. har<l te gaan werken, om zich door studie een positie te verove ren, die hem in staat zal stellen, haar te kunnen huwen. In bet tweede bedrijf zien we, dat het den student niet heeft mogen gelukken met goed gevolg exa men te doen, maar bij ontpopt zich daar als een uitstekend zakenman, bij wien de hofslachter in 't niet verzinkt. Gusti blijkt de bezitster te zijn van 75000 mark cn dit wordt de grondslag van een zeer groot bedrijf, dat den sla ger ten gronde dreigt te doen gaan. als hij geen toestemming tot het huwelijk tusschen Gusti en Rudolf geeft, waar door hij compagnon kan worden. WITTE KRUIS. Iedere Woensdagmiddag van half drie tot dri. uur stelt de Vereeniging het Witte Kruis, in di Chr. Nat. School te Velseroord moeders gratis irl de gelegenheid raad te vragen omtrent de voedin; aan haar zuigelingen. Het advies wordt gegevei door den Consulent, Dr. Hanncman. Voor kraamverzorging, welke ook door boven; genoemde Vereeniging wordt uitgeoefend, wend. men zich tot het bestuurslid der Vereeniging Mevrouw Dijkstra, Trompstraat 77 le Velseroord Tarief naar draagkracht f 5—f 15. compagnon De slager beleeft angstige oogonblik ken. Zijn huurder zegt hem zijn huis op, zijn aanstaande neef zegt hem de hypotheek van 75000 mark op, zijn knechts, die hij niet missen kan zeggen hem den dienst op en in wanhoop roept hij tot. zijn vrouw: „Moeder, zou jij mij nu ook maar niet opzeggen? In het derde bedrijf komt gelukkig alles terecht. t Gaat met de studio van Wilhelm naar wcnsch en de verzoening met Ru- dolf cn Gusti komt tot stand ei. de slachter wordt prachtbedrijf. Dit is in 't kort de inhoud van hel stuk, waarin natuurlijk tal van situa ties voorkomen, die bij de toeschouwers een homerisch gelach doen opstijgen. Natuurlijk komen er nog meer perso nen in het'stuk voor dan de reeds ge noemde. Er is nog een wijnhandelaar Rönge met vrouw cn dochter Else en een winkelmeisje en een knecht, maar dezen vervullen sleciht.3 bijrollen, of schoon. laten we dit er bij zeggen, op zeer verdienstelijke wijze, hoewel we van meening zijn, dat de lieer Rönge wat te veel geagiteerd deed zonder noodzaak. Dit zelfde maar in nog heviger mate hebben we tegen het optreden van den hofslachter. 't Scheen, dat deze doorloo pend zoo'n beetje schor van opwinding was en dat was toch niet noodzakelijk om een cholerisch temperament uit te beelden. We vonden het ietwat overdre ven, maar overigens uitstekend, welke qualificatie we ook aan de overige hoofdrollen willen toekennen. Een da verend applaus bewees, dat het publiek ook deze meening toegedaan was. Gusti was een lieftallige verschij ning. die met oom, tante, neef en aan staande prachtig spel leverde cn het verwonderde ons niets, dat ze het hart wist te veroveren van haren aanstaan den schoonvader, den volksvertegen woordiger, overigens iemand die door zijn daden moest imponeer en, daar hij het door zijn uiterlijk voorkomen niet zoo direct kon doen. Het Concordia-strijkje leverde zeer verdienstelijk werk, door mooie mu ziek te geven vóór den aanvang en tij dens de pauzen, want die tijdperken duurden overdreven lang. Het bezoek was vrij goed. Een gezellig bal sloot den avond. Een juffrouw, uit Velseroord, reed op de fiets, over de niet verharde we gen in Velserbeek. De politie waar schuwde haar en met de fiets aan de hand liep zij verder. Toen ze echter een eind van den agent verwijderd was steeg ze weer op. Daarbij had ze echter geen rekening gehouden met de door- zichtruimten en evmin met den loop van haar pad. Althans, even verder sneed dezelfde agent haar den weg af en waarschuwde, thans meer dreigend. Nu vatten de juffrouw en haar gezel schap vlam en begon te razen en schel den, zoodat er toen voor den politiedie naar niets anders overbleef, dan- pro ces-verhaal op te maken. De Politieschietv ereeniging in deze gemeente viert a.s. Vrijdag haar 10- jarig bestaan en wel met schietwed strijden in de Breesaap en een feèst- avond om 8 uur in Hotel De Prins. Arbeidsbemiddeling Velsen. Als werkloos ingeschreven 15 Mei '26: 1 mandenmaker, 3 machinisten, 4 sto kers, 1 voorslaandëj, 5 bankwerkers, 1 plaatwerker, 1 vuurwerker, 1 ketelma- ker, 2 sigarenmakers, 3 visschers, 1 kantoorbediende, 35 los arbeiders. Gevonden! voorwerpen. Een armband, een gabardine regen jas en een foto-broche. Inlichtingen te bekomen aan de politiewacht in Velser beek.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1926 | | pagina 1