"Backin d Voor de Pinksterdagen Oetker-Caki DKOefker's Bakpoeder SPORT. VOETBAL. EIJENOORD—STORMVOGELS 2—2. Overzicht. Het is merkwaardig, maar een met invallers elend Stormvogels schijnt tegen eenzelfde le. npartij op vreemd terrein beter te spelen dan i :t volledige team op eigen terrein. Dit was het :val tegen Be Quick in Groningen, toen Struys i Thyssen op het appèl ontbraken, dit was Zon- ig jl. eveneens het geval tegen Feijenoord in otterdam, toen Blinkhoff, Boekelaar en Haak tot afwezigen behoorden. Het elftal zag er daardoor vreemd uit. De lin- erwing was die van het tweede elftal, Visman .ond op Struys plaats en deze speelde rechts- innen. Toen de voorhoede in deze eigenaardige saraen- .elling eenmaal ingespeeld was, werd er inder- aad aardig voetbal vertoond. 'Aan het spel van e Jonge en v. d. Velde was het duidelijk te mer en, dat zij geen vreemden voor elkaar waren. Zij egrepen elkaar heel goed en profiteerden van de nvoldoende bewaking. Begrijpelijkerwijs ontbrak aak het zoo noodige zelfvertrouwen en zou wat leer fighting-spirit geen kwaad kunnen, maar 'ver het geheel kunnen wij over deze invallers neer dan tevreden zijn. Struys voelde zich aan- ankelijk te veel halfback, maar na rust was hij al eel beter op dreef. Toen was ook Oldenburg op ijn best. Keer op keer gleed hij langs de Feijen. >ord-verdedigers. Hij was zeker één der beste aan vallers van het veld. De wijze, waarop hij den hrough-pass van Houtkamp benutte, was inder- laad uitmuntend. Ook over Vismans debuut kunnen we tevreden :ijn. Wel bleef hij meermalen wat te veel achter, waaruit we den back herkenden, maar hij was trapvast en greep resoluut in. In ieder geval een speler om in 't oog te houdex. De andere jeug dige spelers, de back v. d. Velde, speelde weer een goede partij. Zijn kracht schuilt in het steeds op tijd ingrijpen. Na de rust ontfutselde hij tot tweemaal toe Pijl, die hem reeds gepasseerd was, het leder op handige wijze, wat hem een verdiend applaus bezorgde. Van de „oude" spelers moet vooral Thyssen met eere genoemd. Vooral in de eerste helft heeft hij zich op buitengewone wijze geweerd. Bepaald jammer was het dan ook èn voor hem èn voor Koster, dat een schot van Pijl via het been van Koster in het net vloog. Feijenoord speelde vrijwel in denzelfden vorm als Donderdag. Pijl was dus weer de man in de voorhoede, echter nu wat béter gesteund door den rechterwing. In de middenlinie viel het mooie lage „plaatsen" van Van Heel op. Van de backs was Nooteboom de minste, maar was ook Van Dijke niet zoo op dreef. Voor de rust wist Feijenoord een 10 voor sprong te behalen, welken zij 7 minuten na de rust tot 20 vergrootte. Toen iwam de Storm vogels-voorhoede opzetten. Niet alleen werd de achterstand omgezet in een gelijk spel, maar het scheelde zelfs maar zeer weinig, of het was nog 23 geworden. De heer Vuyck had de leiding. Met zijn beslis, singen konden wij ons niet altijd vereenigen. DE WEDSTRIJD. Ten aanschouwe van een talrijk publiek stellen de volgende elftallen zich op. Thyssen Koster v. d. Velde Visman Snoeks Bakker Oldenburg, Struys, Houtkamp, v. d. Velde, de Jonge. hem echter op fraaie wijze den bal te ontnemen, waarschijnlijk 't meest tot verwondering van Pijl zelf. Het schieten van de Stormvogels is thans beter. De Jonge en v. d. Velde lossen een paar stevige schoten. Het eerste kopt Van Dijke, het tweede stopt Vermeulen. Juist, nu we moed krijgen op den gelijkmaker, vergroot Pijl op gelukkige wijze den voorsprong. Hij schiet n.l, tegen Koster aan, waardoor de bal juist in den anderen hoek vliegt, als waarin Thyssen ligt te zwemmen, (20). Gelukkig geven de Stormvogels den moed niet op en geen twee minuten later geeft Oldenburg na handig en snel spel Struys een kans, welke de ze thans accepteert (21). We krijgen nu een spannenden strijd om de lei ding te aanschouwen. Direct na de aftrap is Ol denburg weer zijn bewakers te vlug af. Zijn voor zet komt bij v. d. Velde, die afgeeft aan de Jonge. Diens voorzet wordt ingeschoten, Vermeulen ligt op den grond, Nooteboom trapt weg, meteen schiet Houtkamp weer in, maar nu is Vermeulen op zijn post en vangt den bal op. Door v. d. Velde unfair op zij te zetten weet Pijl dan een vrij veld te krijgen. Hij schiet hard in den hoek, waar Thyssen op hetzelfde moment ook arriveert, en het gevaar afwendt. De Stormvogels-aanval laat vervolgens een mooi staaltje voetbal zien. Van Houtkamp komt de bal via v. d. Velde, de Jonge, Houtkamp bij Oldenburg, die ineens naast kanjert. Tien minuten voor 't einde plaatst Snoeks naar Houtkamp, die op zijn beurt over Van Dijke naar in de richting Vermeulen plaatst. Deze loopt uit en laat den bal gaan, om den toesnellenden Ol denburg af te houden. Dit mislukt, waardoor Ol denburg voor open doel komt en de stand op 2-2 brengt. 1 Hard wordt er nu voor 't winnende punt ge werkt. Bakker en v. d. Velde hebben den rech terwing goed in bedwang en Visman zorgt er voor dat Verbeek ongevaarlijk is. Pijl werkt voor twee, maar vindt steeds Snoeks of Koster op zijn weg. Thyssen heeft het kalm, maar op het Feijenoord- doel wordt menig schot gericht. In de laatste mi nuut breekt de Jonge gevaarlijk door. Hij passeert Nooteboom en plaatst vlak voor doel naar Olden burg, Deze schiet hard in maar via Vermeulens schoen vliegt de bal over de lat. Meteen kondigt Vuyck het einde aan. Eere-Comité Stormvogels. De volgende heeren hebben zich bereid ver klaard zitting te nemen in het eere-comité tot huldiging van Stormvogels op 12 Juni a.s. voor het behaalde kampioenschap, Jhr. Mr. J. W. G. Boreel v, Hogelanden, R. G. Rijkens, burgemeester, K. H. Tusenius, wethouder van onderwijs, W. A. Dólleman, notaris en Ir, G. A, Kessler, directeur der Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken. middag bij de brug een verkeersagent gestaan had, dan had dat voor dien agent „De Groote Kans" geweest. Dan had hij zijn kunnen laten zien, door de stroom van supporters(sters), die met hel 2e meegegaan waren, veilig de Keni-.emerlaan te lood sen. Niet alleen dat er nu maar een supporter is meegegaan, hebben de overige leden natuurlijk de schuld dat die „Groote Kans" onbenut voorbij is gegaan. Welgemoed trokken wij dan naar Haarlem, tot dat in Overveen ons een hinderlijk intermezzo trof, m.a.w. er was iemand die een lekke band had. Natuurlijk, banden die zoo hard opgepompt zijn dat er gemakkelijk een olifant op die fiets kan rijden, doen hun prestige natuurlijk afbreuk, wanneer zij dulden dat er menschen op wegrijden. Maar enfin, niettemin ging het met volle moed verder, totdat wij na eenig zoeken het Advendo- terrein vonden. Toen bleek echter, dat er geen scheidsrechter was, zoodal die functie vervuld werd door dien eenen supporter. Het 12-tal dan, dat de blauw-zwarte kleuren tegen Advendo Iff had te verdedigen, zag er als volgt uit. Aanval dames S. Velaski, L. de Wit, hee ren E. Kuick, F. Licht. Middenvak: dames N. Koningstein, N. Ka per, heeren W. Effern, J. Wildeboer. Verdediging: dames N. Bais, L. v. Lente, heeren Th. Engels, W. v. d. Kuil. Over den wedstrijd valt weinig te zeggen, daar er wegens de wind geen samenspel mogelijk was, hetgeen de blanke stand ook wel uitwijst, want G. S. D. was wel iets sterker. Na rust gingen Theo Engels en Willem Effetn aanvallen, hetgeen het spel wel wat aantrekkelij ker maakte. W. v. d. Kuil, toen in het middenvak spelende, deed lang geen onverdienstelijk werk. Zoo doorgaan van der Kuil. Over het algemeen is het spel nog te langzaam. Wanneer jullie een bal hebt, moet je je eerst oprichten, en dan pas weg werken, wanneer je dit niet doet, dan begint het spel al gauw op rugby te lijken. Ook moeten jul lie, vooral de dames uit het middenvak wat min der loopen. Als er dan afgefloten wordt, geloof het dan maar gèrust, want daar zit het juist in. Als je wist dat je liep, dan deed je het niet, of voorkwam je het. Ook iels dat ik opgemerkt heb, is, dat er nogal veel gedoken wordt, d.w.z. dat als jc in den aanval bent, je onder de arm van de te genpartij glipt. Je staat dan vrij, docE dit is niet geoorloofd en geeft dan geen leeken van fair spel. Volgende week is, daar het 12-tal van den H. K. B. in Amsterdam speelt, voor G. S. D, niest te doen. L. Verbeek, Borremans, Pijl, Koonings, Petterson Dahlhaus v. Heel Donk v. Dijke Nooteboom Vermeulen Om 2.15 uur trapt Pijl tegen den wind in af. Ver brengen de Rotterdammers het niet, want Snoeks trapt den bal hard naar voren. Van Dijke tracht Oldenburg af te houden, wat mislukt, waardoor deze een mooie kans krijgt, maar Vermeulen weet het gevaar te bezweren. Voorloopig heeft de voor hoede der Stormvogels thans afgedaan en is die van Feijenoord aan 't woord. De middenlinie ver toont nog al groote openingen en vooral Petter son heeft veel vrij spel. Pijl schijnt er zin in te hebben en lost eenige harde schoten. Maar ook Thyssen heeft er zin in en „duikt" eenige harde schoten prachtig uit den hoek. Een schuiver van Pijl net in den hoek stopt hij al op bijzonder fraaie wijze. Als Feijenoord zoo een klein kwartier gedomi neerd heeft, trekt de St-linkerwtng er eens tus- schenuit. De Jonge weet zelfs Nooteboom te pas- seeren. Hij geeft v. d. Velde een goede kans, doch deze richt niet zuiver genoeg. Ook Houtkamp krijgt van denzelfden speler eei*. ïcans. Hij schiet in eens hoog over, doch had o.i. door alleen Van Dijke nog te passeeren een veel beter gelegenheid lot schieten gehad. Dan is Feijenoord weer de aanvallende partij. Petterson geeft een zuiveren voorzet, waar Thys sen net niet bij kan. Koonings zet zijn hoofd on der den bal en Feijenoord leidt (101. De Rotterdamsche aanvallen blijven gevaarlijk, terwijl Stormvogels zich tot slappe uitvallen be paalt. Oldenburg wordt te veel genegeerd Zijn collega aan den anderen kant heeft daarover niet le klagen en ook Verbeek wordt door Van Heel oiel werkeloos gelaten, wat wel zijn oorzaak vindt in 't 'feit, dat de Feijenoord-vleugelspelers1 nog al vrij worden gelaten. Koster zien we 'n paar maal den bal juist voor Pijls voeten wegtrappen er als Thyssen een kopbal van Koonings heeft wegge stompt, maar Pijl direct weer hard inschiet, trapt Koster den. bal weer uit 't doel. Eindelijk dan toch eens een gevaarlijke Storm vogels-uitval, Struys geeft zuiver langs Dijke den bal aan Oldenburg af. Een afgemeten voorzet volgt, die bij* v. d. Velde belandt. Vermeulen ver laat zijn doel en even'later vliegt het schot voor dc verste paal langs. Deze doorbraak geeft echter moed. Nogmaals is Oldenburg Van Dijke te glad af Thans geeft hij Houtkamp een nog mooier kans, maar deze zoekt nog steeds vergeefs raar zijn schot, Wanneer v. d. Velde bij een Feijenoord-aanval der: bal tegen Pijl aanschiet, rent cleze in zijn een- (je op Thyssen af. Een harde schuiver volgt, maar ook r.u weer redt de Stormvogels-keeper op mi raculeuze wijze. Tegen het einde van de eerste helft komen de Stormvogels er wat beter in. Bak- kc zet den linkerwing aan 't werk waar dik wijls verrassend handig wordt gecombineerd. De Jonge loopt eens snel naar binnen, waardoor hij een mooie kans krijgt, die evenwel verloren gaat, doordat hij hands maakt. Dan lost Struys einde lijk eens een schot, waarop wij tot dusver ver geefs gewacht hebben. Het vliegt evenwel net .vev de lat. Juist als -v. d. Velde een nieuwen aau- v.-d wil ondernemen, kondigt Vuyck de rust aan. De tweede helft is nauwelijks begonnen, of v, d. Velde werkt zich door de Feljenoord-verde- diging. Vlak voor 'l Feijenoord-doel plaatst hij naar Struys, die onbegrijpelijk naast trapt. Na dit Stormvogels-wapenfeit is het de beurt van Feijenoord. Pijl werkt hard en weet tot tweemaal toe gevaarlijk door te breken. Van der Velde weet S. V. Y. Hemelvaartsdag is S. V. IJ. met haar twee elflal len naar Egmond aan Zee vertrokken tot het spe len van medaille-wedstrijden, tegen het eerste en tweede elftal van de E. V. V, „Zeevogels". Eén gedeelte vertrok des morgens 8 uur per fiets, ter wijl het andere gedeelte de reis aanving met den trein van 8.47 uur v.m. Liet het weer zich aanvankelijk goed aanzien, dit veranderde spoedig, en voor de trein vertrok waren de eerste regendruppels reeds gevallen. Menige angstige blik werd vanuil de coupé in de richting Zuid-West geworpen; en het eene weer bericht luidde al ongunstiger dan het andere, Niettegenstaande dat heerschte er een vroolijke' stemming in den trein, hetgeen voor een groot gedeele wel te danken was aan onzen „dirigent" met zijn koor, die niet moe werd telkens weer het een of andere humoristische stukje ten gehoo- re te brengen, en zoodoende de stemming op peil te houden. In Alkmaar werd den trein verwisseld voor het locaalspoortje dat Egmond met het overige ge deelte in contact houdt. Even voor wij Egmond binnenstoomden passeerden wij het terrein der .Zeevogels", waarop „Excelsior" een wedstrijd ipeelde tegen de „Zeevogels"-adspiranten, welken strijd door de jeugdige IJmuidenaren werd ge wonnen met 82, zoodoende de overwinningen reeks voor IJmuiden openende. In Egmond zagen wij ons vergast op de zoo- veelste bui, zoodat wij ons gedwongen zagen een zoo goed mogelijk heenkomen te zoeken. Dit ge lukte ons heel goed, en binnen eenige oogenblik- ken was het stille dorpsrestaurant veranderd in een bloeiende zaak. Na wat gegeten en gedronken te hebben werd de resteerende tijd (het was in- tusschen 11 uur geworden) gebruikt om het dorp te bezichtigen en eventueele familieleden te be zoeken. Om kwart voor twee gingen wij naar het ter rein, waar intusschen al een paar honderd men schen aanwezig waren en een „pierement" zijn vroolijke wijsjes liet hooren. Nadat het elftal ge kiekt was stelde het zich als volgt op: W. van Gelder, (d.), B. van Gelder, Zwart (a.), Westerhuis, Nieborg, Mulder (m.), Jonker, Visser, v, d. Wint, Nukoop, J. van Gelder (v.). Er werd direct vurig gespeeld, terwijl de par tijen tamelijk goed tegen elkaar opwogen. Bij een S. V. Y.-aanval schiet Jonker vanaf de linker wing hard op het doel, welk schot den keeper te machtig bleek, zoodat S. V. Y., onder groot ge juich der aanwezige IJmuidenaren, de leiding nam, met welken stand de rust ingang. Na de rust blijkt al aanstonds dat de Zeevogels niet bij de pakken neer zullen gaan zitten; inte gendeel, alles wordt er op gezet om gelijk te ma ken, hetgeen hun na een kwartier spelens gelukt. Deze stand blijft zoo tot de scheidsrechter einde blaast, zoodat de medaille door geen der partijen gewonnen is, waarom besloten werd een kwartier te verlengen. S. V, Y. valt onophoudelijk aan, en het is weer Jonker, die uit een doelworsteling den winnenden goal scoort, In dezen stand komt geen verandering meer, zoodat, tot groote teleurstelling der talrijke Zeevogels-enthousiasten, S. V. Y. met de medaille naar IJmuiden vertrekt. Hierna werd nog een medaille-wedstrijd ge- ;peeld tusschen de resp. tweede elftallen, waar- .n de IJmuidenaren, ook weer na verlenging, met 32 domineerden, zoodat S. V. Y. dus op een succesvollen dag kan terugzien. Na afloop der wedstrijden werden nog eenige gezellige uurtjes in Egmond doorgebracht, waarna wij om 8.04 uur n.m. naar IJmuiden terügkeerden. A.s. Maandag, tweeden Pinksterdag is de reis hoogstwaarschijnlijk naar Katwijk aan Zee, waar de beide elftallen dan zullen spelen tegen Quick Bois. Dammen D C. F. Dinsdagavond 11 Mei was het de laatste damavond, ter welker gelegenheid een speler van de Haarlemsche Damclub een simultaan séance gaf. Daar de voorzitter wegens ziekte niet aanwezig was opende de secretaris, waarna 20 spelers aan de séance deelnamen, w.o. drie intr. van de Damclub „Exelsior". De heer van Fijk speelde zeer voor zichtig, wat veel tijd kostte, doch de dam club „IJmuiden" hield zich taai, wat wel blijkt uit den uitslag, n.l. door 6 spelers werd gewonnen, 5 remise en 9 verloren. Na den wedstrijd werden de prijzen uitgereikt, gewonnen in den groepenwedstrijd In Oroep I 1ste prijs H. Muller. 2de P. Schaap. 3de Joh. Kramer. In Oroep II 1ste L. Wartenhorst. 2de C. Strijker. 3de W. de Oraaf. speciaal aanbevolen een van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen te Koog- Zaandijk, waar de jury gevormd werd door de heeren Hazebroek, Leistikow en Sam. Vlessing. Het korps van den heer Klut ging er onder zeer bedrukte omstandigheden heen, door het niet meedoen van eenige beste krachten en in ern stige zorgen verkeeren van anderen, wegens fa milieomstandigheden in de gezinnen. Niettemin ocht Wilhelmina gelauwerd uit den strijd weer- keeren. In den marschwedstrijd reeds behaalde men een le prijs met 42 punten. In den concertwedstrijd was het verplichte num mer Antigone, ouverture van F. Andrieu en het vrije nummer: La reine Maud. Ouverture de con cert van L. Boyer. Daarmede verkreeg het korps 121punt, zoodat ze ook daar met een le prijs beloond werd. Hoewel er, met hel oog op bovengemelde per soonlijke omstandigheden, dezen keer geen gele genheid is voor een openlijke huldiging van direc teur Klut en zijn mannen, wenschen wij hem toch, langs dezen weg, veel succes in de hoogere regio nen der muziek. Zondag j.l. vroeg weer de nationale zangwed strijd te Westzaan de aandacht. Tusschen zeer veel, uitermate gunstig bekend staande koren, dong daar in de 2e afdeeling mannenkoren mee, het IJmuiden's Mannenkoor, dir. N. Gonlag. Het verplichte nummer was „Liefdedicht" van Is. 01- i man, terwijl het koor als vrij nummer zong: Mijn land is een land der zee, van Mosmans. Daar er in deze afdeeling zeer goed gezongen werd en de deelnemers elkaar nïet zoo ver ont liepen, was de spanning voor de uitspraak der jury groot. Zoo werd de 3e prijs toegekend met 32 stem men, waarna met algemeene stemmen de 4e prijs aan onze plaatsgenooten werd toegewezen, Ook dit koor ontvangt onze hartelijke geluk- wenschen. In de godsdienstoefening Zondagmorgen j.l. der Geref. Kerk, kon worden medegedeeld dat Ds. S. van Leeuwen ,te Franeker, het beroep naar deze kerk, in de vacature Ds. Jansen, had aange nomen. Ds. S. van Leeuwen, in 1883 te Scheveningen ge boren, werd in 1910 predikant te Oostermeer, stond daarna van 1914 tot 1921 te Houwerzijl en diende vanaf November 1921 de kerk te Franeker. Gisteravond gaf de Geheelonthouders Too- neelvereeniging „Voor uw Naasten" een uitvoe ring in Thalia. Deze vereeniging speelt te Velseroord steeds voor stampvolle zalen, waarin zij aanleiding vond om thans eens een grootere zaal, te IJmuiden te huren. We kunnen ons dan ook de teleurstelling inden ken, die de voorzitter in zijn openingsrede uit sprak, ook al gaf hij een redelijke verklaring van dat feit, toen de zaal slechts zeer matig gevuld was en deze onderneming een finantieele strop bleek te zijn, tenzij allen voldaan hebben aan zijn uitnoodiging, om als donateur toe le treden. Eerst werd opgevoerd het dramalisch tooneel- spel in een bedrijf: „Naar den ondergang". Dil stuk is een propagandastuk, waarin de idinpzalige gevolgen van het gewoontedrinken in felle kleu ren geteekend zijn. En daar deze vereeniging be schikt over een paar goede krachten voor een drama, slaagde zij er in om het tooneelgebeuren levend te maken. Wel bleek deze groote zaal, voor de stemmen van een paar jeugdige spelers, iets boven hun macht te gaan. Na dien kregen we een kluchtspel in drie bedrijven: „Tante Jutta uit Calcutta". Een klucht op het thema van „George wil wel" enz.', wellicht iets gekuischt in de uitdrukkingen, zoo als de eisch van amateurs is. De aanwezigen hebben zich tranen met tuiten gelachen om de dolle situaties die daarin voorko men en de vereeniging heeft er zich zeer zeker wel vrienden mee verworven. Na afloop was er gelegenheid tot dansen. 0 KORFBAL. ADVENDO III—G. S. D. 0—0. Deze week dan eerst maar een les in opvoed kunde. Toen ik zelf nog op school was, kreeg ik daar ook les in en de leeraar probeerde aan mijn verstand te brengen dat er in ieders leven een gebeurtenis voorkomt, die met beide handen aan gegrepen moet worden, welke gebeurtenis gevoe gelijk betiteld kan worden als „De Groote Kans". Daar ik echter nog nooit zoo'n gelegenheid heb meegemaakt, hechtte ik geen geloof aan die woor den. Doch nu ben ik overtuigd. Wanneer Zondag naar OetKers Recept gebakken met i voor direct gebruik gereed Gistpoedcr- Backin vervangt de gist. Met Backin rijst het deeg onder het bakken. Benoodigdheden 500 gram meel 250 gr.-boter 0.60, of" marg. 200 gram suiker. f 0.18 0.35 0.10 0.24 0.07'lf 0.05 0.02 f 1-01*/» 4 eieren 1 pakje Backin... 1 citroen liter melk- 1 theelepel zout Bereiding: Men roert de boter tot room, voegt hieraan suiker en eieren toe en ten slotte roert men het zout en de bloem, waardoor men eerst de Backin vermengd heeft, er door, onder toevoeging van een weinig melk. Ten slotte 'mengt men de geraspte citroen» schil en het sap van den citroen er door en doet dit mengsel in een met boter inge» smeerden vorm en wordt dit bij een matige hitte 'U uur in den pven gebakken. Men lette vooral op Backin van Dr. Oetker, en dat op elk pakje als Eenige Importeurs E. Ostermann 6. Co., A'dam, vermeld Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een gratis*receptenboekje toezenden. Vervolg Plaatselijk Nieuws. IJMUIDEN. 't Is op dit oogenblik weer den tijd der con coursen op het gebied van muziek en zang. Bijna geen Zondag gaat voorbij of er zijn van de plaat selijke vereenigingen, die meedingen in een con cours en de successen bewijzen dat het muzikale leven hier op een peil staat, dat gezien mag wor den. Hemelvaartsdag dong het Chr. Fanfarecorp: Wilhelmina mee, in de afd. Uitmuntendheid van het concours van den Noord-Hollandschen Bond In het R.K. Vereenigingsgebouw gaf gister avond de St, Josephs Gezellen Vereeniging voor de 2e keer een opvoering van het tooneelspel in 3 bedrijven: ,,'t Hoogste goed", door Louis Haver. Dit stuk werd, door deze jonge dilettiifitenclub, kranig opgevoerd; men kon merken dat de aar zeling van de eerste opvoering overwonnen was. In het bijzonder verdienen hier genoemd te wor den de vertolkers van de rrollen van Jan en Piet v. d. Hoogen en de kinderrol van Marielje v d. Hoogen, die vervuld werd door de jongejuffrouw Mooi en een hartelijk applaus ontlokte. Het geheel was een zeer mooie avond. Bij de Maandag gehouden aanbesteding voor de levering van rundvleesch, gerookt- en pekel- spek aan de menage van het fort IJmuiden, voor het tijdvak van 1 Juli31 December, werd inge schreven als volgt: L. de Beurs per K.G. versck rundvleesch f 1.20. bevroren rundvleesch f 0.699, gerookt spek f 0.899. pekelspek f 1.18. R. Spoclstra per K.G, versch rundvleesch f 1.30. gerookt spek f 1.pekelspek f 1.16. P. Pauw per K.g. bevroren rundvleesch f 0.72, gerookt spek f 0.98, pekelspek f 1.18. Wegens slapte is bij de Oceaan Yisscherij Mij ran 15 man en bij de firma Groen aan 12 man ont slag verleend. De Staatscourant bevat de statuten der N.V. Vlsscherij Mij. Lewile alhier. Naar Hl. Dbl. verneemt, hebben zich voor de betrekking van hoofdinspecteur van politie 21 sol licitanten aangemeld. VELSEROORD. Middeiistamdstentooiistelliiig. Naar wij vernemen werd Maandagavond in een vergadering van het Comité tot het houden eener tentoonstelling voor den Handeldrijvende» en In- dustrieelen Middenstand der gemeente Velsen, definitief besloten de tentoonstelling, onder Eere voorzitterschap van den Edelachtbaren Heer Bur gemeester der gemeente Velsen, le houden van 5 tot 13 Juni a.s. in het Patronaatsgebouw te Vel seroord, Het aantal deelnemers is reeds zoodanig, dat het slagen tamelijk verzekerd is, De volgende za ken zijn reeds vertegenwoordigd: Moderne wand- bekleeding, Manufacturen, Sigaren en Toilet artikelen, Heeren Modeartikelen en Costuums, Rijwielen en Motoren, Luxe artikelen, Photografi- sche artikelen. Radio, en Muziekinsi.-umenten, Nevenproducten Hoogovenbedrijf enz. Er zijn nog enkele M2 standoppervlakte opc-n. Zij, die prijsstellen op deelname, dienen zich te haasten met aangifte, daar anders gevaar bestaat, dat geen ruimte meer beschikbaar is. Tot a.s. Zaterdag bestaat nog gelegenheid de resteerende oppervlakte te bespreken bij den heer J. Th. Verzylbergh, Velserduinerbuurtweg 127 te Velseroord, 's avonds na 5 uur. Aan de tentoonstelling zullen verschillende at tracties verbonden worden, terwijl een gezellig zitje en muziek de aantrekkelijkheid tot bezoek zullen verhoogen. De bazar van Euphonie, de vorige week houden, heeft bruto f 390 opgebracht. VELSEN. In de jongste raadsvergadering te Heemsk deelde de burgemeester op een desbetrefi 'j' vraag mede, dat het gemeentebestuur ond k F** delt met Beverwijk over het betrekken van TC Heemskerk zou dan via Beverwijk als distriK i?1 M' bedrijf hoogovengas gaan gebruiken. e' Onze ïepciiboomen vertoonen zich on t&ï schillende plaatsen in het'dorp, vooral lanrt T lft Stationsweg, niet in blakenden welstand. Verscheiden takjes zijn bladerloos, dUs i wel door de gevreesde iepenziekte aangetast Zaterdag vergaderde de vereeniging L- derspeeltuin te Velsen" opnieuw. Daar werd k L sloten insignes aan te schaffen, waardoor kan weten of de spelende kinderen werl'i''I»5 recht van toegang hebben. Tot meerdere geW Ptl heid van spel werd besloten eenige speelf,.'! r aan te schaffen. Daar deze dingen natuurlijk kosten meebrengen, rekent het bestuur er on steeds meer alle inwoners van Velsen als lid Uit donateur zullen toetreden, waardoor niet all het terrein^ maar ook de inrichting, een dér ma sten van Nederland kan worden. ei De Ringrijderijvereeniging „De Prins" k J Dinsdagavond in Hotel De Prins le Wijkeroog algemeene vergadering, welke een feestelijk rakter droeg en zeker dientengevolge goed zocht was. Er waren 16 dames en 21 heeren. VOO De heer G. Hannema van Beverwijk opende mei vergadering met een woord van welkom en er op, dat gewoonlijk de vergaderingen slecht zocht worden, dus verheugde zich thans bijzond» over de goede opkomst. Misschien is dit gr03' Cb bezoek wel te danken aan de bijzondere atl:Jt Poi ties, aan deze vergadering verbonden. De heeren De Boer en Zwanenburg vergastte- H" de aanwezigen op muziek van piano en harmon; ca' Ir Zonder aan de capaciteit van den pianist, de- iit- heer De Boer te kort te doen vermelden (r het bijzonder de virtuositeit, waarmede de beken' de heer Zwanenburg zijn harmonica bespeel^ e. daarmee daverend applaus behaalde. De voorzitter deelde mee, dat deze vergaderirf belegd was in verband met de behandeling y,' het reglement en de aanvraag van de koninklijk, goedkeuring. Nadat het reglement in zijn geheel was voorfd T lezen, volgde de artikelsgewijze behandeling. L Er werden slechts kleine wijzigingen in aanf» bracht en daarna werd het in zijn geheel aufcf nomen. We willen dienaangaande slechts dit mededeel- De^ vereeniging behoudt den naam van j),L Prins". Er zullen gewone- en eereleden zijn, {fI Syn: wijl tevens een Beschermheer zal worden Mn{Jaa! nomen. De contributie zal voor 1 persoon f Jjjg8' en voor een heer en een dame samen f 4.— - ^u jaar bedragen. Jaarlijks wordt 1 algemeene leden-vei gehouden ter behandeling van huishoudelijk) ken en 2 feestvergaderingen, 1 in den zomer in den winter. Het bestuur zal bestaan uii een voorzitter, doJ de vergadering aangewezen, een vïce-vooraiM".^ een secretaris, een vice-secretaris, een penning meester en vijf commissarissen. den Door de vergadering werd de heer G. HaniiPf ma tot voorzitter gekozen, de rest van hel t: stuur zal gevormd worden door de heeren K Meyer, G. Schoo, J. van Gameren, A. van 1\\, J. Nol, M. Zwanenburg, I. Hagen, K. de Boer K. Luyting. Na deze verkiezing sprak de voorz, zijn grmtl tevredenheid uit over de voorspoedige «fhan: at' Hng der zaken en riep den moreelen en finac- eelen steun van allen in en sprak den wenscln! dat het met de Vereeniging steeds excelsior dkc gaan. Hij vroeg wie der aanwezigen eenige aanwirl had te geven tot het samenstellen van een aam programma voor de eerstvolgende feestelijkhèi Met de opmerkingen uit den boezem der gadcring over een springconcours, ringstekttt 0 paard en eieren rijden zal door het bestuur rrlt-l' ning worden gehouden. De behandeling der agenda werd op aaneen® wijze afgewisseld door prachtige muzieknum,ter en een dansje. Tot slot werd een loterij gehouden om 6 aarJijel'K prijzen, die getrokken werden door den beerj d;| Boer, een kaasje, mevrouw K. de Boer, een faarf, den heer J. Boogaardt, een hammetje, denbeerG. cq Hannema, een kaasje, den heer J. Kuiper doosje bonbons. Hierna bleet het gezelschap nog eenigen tijd doosje bonbons en dep heer C. de Liefde een doo>.ij je bonbons. Door dc Rijkspolitie van Wijkeroog c IJmuiden is proces-verbaal opgemaakt tegen ee zestal bewoners van woonschepen, die gemtrlj liggen in een loshaven aan de sluiswerken albe,II wegens het bewonen van woonschepen, waarmll niet de vereischte vergunning tot het bewomll daarvan, was verleend. Wat de inrichting dier schepen betreft, waaro;ll o.a. bij enkele, door 10 a 11 personen bijeen, dai en nachtverblijf wordt gehouden, moet naar e:# mededeelde, deze heel wat te wenschen overlaiï|| vooral wat betreft de geldende 1 voorschriften, gesteld bij de wet op woonwagail en woonschepen 1918. Bovendien worden door^l eigenaren van die schepen, waarbij deze mft I schen werkzaam zijn, de aannemers J, W. B. enï v, Z,, aan de sluiswerken, geen geringe huurpt zen tot het gebruik van die woonschepen bed«- gen; men spreekt zelfs van f 2 per week en persoon voor een oude schuit, wat dus bij woning door 10 personen, f 20 per week maakt Keti - Er wordt spoed gezet achter de uitbreiè van het gemeentehuis. Op 10 dezer werd het the bel aanbesteed en op. 17 Mei werd met het werk V gonnen en na een paar dagen is de afbraak va:'- oude huizen al een heel stuk gevorderd, Vrijdagavond arriveerden le twee Haagsche jongelui, Theod, IVaaid en Carel Derwig, die het plan gi opgevat, om een reis om de wereld" m maken. J.l. Zondag zijn ze uit den Hte' - vertrokken, met zich meevoerende eW driewielig trekwagentje, waarin complete radioinstallatie is geplat Onderweg hopen ze door het geven va radio-concerten en het verkoopen vsj kaarten den kost te -verdienen. H. plan is naar Hl. Dbl. meldt, om via AJ maar en Amsterdam naar het Zuidt te trekken, om dan eerst een bezoek11 brengen aan België. Vrijdagnacht hebben ze hun tent i! Velsen opgeslagen. Aan de Papierfabriek bestaat, als bekend is, een premieregeling het personeel. Deze premieregeling- een soort toeslag op het toon v°°r j door de arbeiders verrichte 'Prestr Er zijn vijf klassen voor deze preim6 'j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1926 | | pagina 2