i non Joh. de Waard. Soliede Schoenen zjjn bet Goedkoopst Heeren Modes, Hoeden Petten Magazijnen FLINKE J0N6EN, Koopt thans. Onze keuze is nu enorm Voor tiet uitgevoerd Drukwerk 18 HET ADRES fi¥, Drukkerij Sinjiwel, IJmuiden MEISJES PUROL H n n Jf n fJ n w n 10 Belooning Dagmeisje net Dagmeisje Net Meisje Ie huurn Pakhuis Be Zit- en Slaapkamer Fa. Smeenk- Alberts ma. GËV&AAGD 'een niet beneden 16 jaar. Aanmelden Waschinrichting, Snelliussfraat. Kanaalstraat C 46-48 Telefoon 171 Woonhuis te koop Woonhuis te koop, vertak te koop: Trouw- en Verlovingsringen. o SCHOENENMAGAZIJN J.P.KLAASSEN en de arbeiders kunnen telkens' ihoogere klasse worden geplaatst, took van een hoogere naar een la. '"klasse worden teruggebracht. a andag was er een conferentie tus- de directie der fabriek en afge- >eIj. Van georganiseerden en „rgau.ov.erden uit het personeel, ifpsweking van een verhooging der er Het resultaat dezer bespre- "ire® 9 dat de premies als volgt ver- jullen worden: voor klasse A Ï'Ka 'voor klasse B met 50 en voor ifLcmet 33Vs procent. Voor de klas- 1 k E worden de premies niet ver- fen J-1 eD "«i0DczePremies worden eens per maana d^uitbetaaid. "•4 Nation3'® Bond van Handels- ""'len Kantoorbedienden „Mercurius''. i;l Bovengenoemde bond houdt den 2en ^•'pinksterdag a.s, des namiddags van 1 'tot 3 uur> een ProPaSancia"Landdag 'voor de Provincie Noordholland op het e 'meettagsterreinin het Park Velserbeek. J Als sprekers zullen fungeeren de hee- 's.njac. Bakker, Bondsvoorzitter, en W. rh ran Haaien, 2e voorzitter van den Burgerlijk© Stand Veis en Geboorten: C, Goedhartv. d. Leek, d.; A. imade-Duin, d.; J. Moojen-Michiels, zH. trnmvers—Thyssen, z.; G. DijksenWichennk, z.; Alders—Bosman, d.; C. S. KraaijenoordSmit, S. VoetAllerliefste, z.; M, E. Hoogland j' man d.; M. de Blois—Mooij, z,; M. Provoost— .„land d.; G. J. Scheenaar'd—de Graaf, d.; R. Blom—v. d, Wensch, d.; H. PostDam, d.; S, Geldorp—Bulters, z. Overleden: Geertje Visser, 82 j., wed. v. H Hofland: A. M. de Jong, 81 echtgen. van C. Weerstand, SANTPOORT. Heden- en Vrijdagavond concerteert ons 'Symphonie-orkest „Caecilia" onder leiding van 'Tiaar directeur, den heer Kerkhoff, in „Zomer- ist" met welwillende medewerking van den heer duard Biele (cellist) en den heer P. Möhringer jegeleiding). Waar o.m. „Eine kleine Nachtmu- iek" van Mozart, de onvoltooide symphonie van ïranz Schubert en „Die Geschöpfe des Promo- 'theusvan Van Beethoven op het programma staan, :belooft het een mooie avond te worden, - Vrijdag j.l. werd in de bewaarschool iSpaarnberg" een tentoonstelling gehouden van Jleedingstukken vervaardigd door leerlingen van dezen winter georganiseerden naaicursus, uit gaande van de Haarl. Huishoud- en Industrie- iTchool, Van de gelegenheid tot bezichtigen van K.f een en ander werd een dmk gebruik gemaakt Naar men ons van vrouwelijke dus deskundige 1Was hel feutoongestelde die groote belangstelling' ten volle waard. VISSCHERIJ. b.esor7lmi"gen der aan den Rijksvisch- afslag te IJ muiden aangekomen visschers- vaartuigen waren Zaterdag 15 Mei 1926. B.X, 157 Herman f 511 Duitsche Stoomtreilers. S.D. 54 Neurmuhler f 3311 Hoilandsche Stoomtreilers. IJ.M. 374 Dcrika VIII f 2107 n 72 Caroline f 1730 n 175 Trio f 1728 i* 74 Poseidon f 1800 323 Walvisch f 1352 84 Pallas f 1850 491 Timor I 1751 432 Raaf f 1359 tt 62 Concordia f 1670 37 Maria Elisabeth f 1607 Loggers. K.W. 144 f 206 K.W. 70 f 634 n 148 f 233 170 f 206 n 49 f 184 19 f 179 158 f 219 112 f 156 ii 67 f 322 45 f 169 Maandag 17 Mei 1926. Hoilandsche Stoomtreilers. IJ.M. 124 Derika XI f 2207 5 lnie f 1570 195 Azimuth f 2602 22 »a f 2468 20 Olga f 2043 109 John Brown f 2638 38 Jenay Elsa f 2480 290 Qreuvers f 2458 203 Derika XVI f 1803 326 Hibernia f 1577 W 28 Walrus f 2235 107 Jeane f 1948 23 Alcmaria f 1309 I» 135 Begonia f 1863 365 Holland VI f 1981 152 Paris f 101 Duitsche Stoomtreilers. 8.X. 127 Hanseat f 4683 H.H. 65 Heinr Jeneveld f 4729 H.C. 15 Senr. Brandt f 5210 S.D. 59 Nöbeling f 2110 Deensche Motorkotter. S. 90 f 826 Er is geen deugdelijker middel voor het verkrijgen en behouden van een fraaie Huid van Handen en Oelaat.dan 30 60-90 Loggers. K W. 147 f 288 K.W. 48 f 113 25 f 399 15 f 272 20 f 322 62 f 293 54 f 286 152 f 430 129 f 292 SCH 328 f 243 110 f 392 K.W. 74 f 185 154 f 496 38 f 378 79 f 299 66 f 336 163 f 258 16 f 274 Dinsdag 18 Mei 1926. Hoilandsche Stoomtreilers. IJ.M. 154 Protinus f 1407 18 Azalea f 2418 153 Juliana 1 2410 143 Balder f 2177 120 J. T. Cremer f 2871 6 Eduarda f 1869 238 Joh. Marie f 1386 104 Annie f 20' Duitsche Stoomtreilers. H.C, 25 Balten 1919 O R. 15 Oisela f 4311 P.O. 88 Felix f 1825 Zeillogger. K.W. 36 f 739 Men meldt uit Enkhuizen: Met de ansjovis-visscherij, die reeds dadelijk zeer goed inzette, gaat het nog steeds crescendo, en dagelijks stijgen de aangevoerde hoeveelheden. Vrijdag werd weder een record gehaald door den aanvoer vanpl.m. 55000 K.G. of ruim 4.000.000 st. van 92 vaartuigen, is pl.m. 600 K.G. per vaartuig, tegen een middelprijs van f 0.4! per K.G. Voor de visschers en knechts is het thans in dit cen trum een gouden tijd. De laatsten maken thans dagloonen van vaak f 25 en meer. Ook in de vele ansjovis-zouterijen worden thans hooge loonen verdiend, terwijl het koppen der vischjes, wat stuk voor stuk moet geschieden, den laatsten werklooze nog arbeid verschaft, Tengevolge van de moeilijke financieele om standigheden, waarin de Duitsche visscherij ver keert, zal de Duitsche zeevisscherij Mij. Nord- deich in liquidatie gaan. Schepen en gebouwen zullen ten verkoop worden aangeboden. De stoomtrawler Paris' IJM, 152, kwam uit zee terug, wegens defecte ketel. In de week vaji 10 tot 17 Mei 1926 zijn te IJmuiden uit zee binnengekomen 54 en naar zee vertrokken 55 stoomschepen. OFFICIEELE PRIJSNOTEERINO in de Rijksvischhallen te IJmuiden. Maandag 17 Mei: Trawlvisch. Per 50 K.Q. 138 kisten Tarbot f 62.— f 31. 30 Oriet 48.— 8. Qr. Schol 46.— 33 '4 Middel Schol 42.— 31.- 21 Zetschol 31.— 22 1147 Kleine Schol 22 4.40 Bot 9.— 3.40 81 Schar 7.50 6.— 8 Tongschar 35.— 30.— 277 Pieterm.Poontjes 17.— 4.40 '6 Qr. Schelvisch 43.— 25.— 27 Mid. Schelvisch 31.— 13 50 132 KI. mid. Schelv. 24.— 13.— 701 KI. Schelvisch ii 17.— 6 125 Qullen (groote) 14 50 7 375 Oullen (kleine) R 10 2.60 212 Wijting 5.— 2.70 55 Makreel 22.— 12.50 5 Horsmakrecl 4.— 3.— 21 Rog 20 st. 22.— 10.— 63 Kabelj. 125 kg. n 44.— 25.— 2973 stuks Or. Tong k.g. w 1.70 1.60 11294 Middel Tong 1.70 1.35 15946 Kleine Tong 1.10 0.90 48 Vleet, stuk f 1.88 0.90 166 Leng 2.33 0.50 153 Heilbot 06.65 3.3J 2026 Koolvisch 0.64 0.21 Dinsdag 18 Mei: Per 50 K.O. 52 kisten Tarbot 1 61 f 40.— 7 Griet 46.— 20.— 3 Gr Schol 45.— 3 Mid. Schol 45.— 4o] 11 Zetschol 37.— 35. 397 Kleine Schol 26.— 5. 22 Schar n 9.50 6.50 3 Tongschar 32.— 31.— 89 Pieterm. Poontjes 17.— 4.- 10 Gr. Schelvisch ii 50.— 36.- 18 Mid. Schelv. 34.— 23.— 82 KI.mid.Schelv 20.— 15.— 372 KI. Schelv. 15.— 6.50 46 Gullen (g*\) ii 17.- 8.50 113 Gullen (kl.) 9.50 11 3.60 56 Wijting ii 6.— 4.- 8 Makreel 18.— ii 3 Horsmakreel 4.40 8 Rog, 20 stuks,, 22.- 14.— 41 Kabelj. 125 k.g. i» 46 24 1264 stuks Or. Tong,K.O. 1.70 1.65 stuks Mid. Tong Kg. f 1 80 f 1.60 Kl. Tong 1.50 1.30 Vleet, p. stuk 1.55 1.40 Leng, 4.— 0.83 Heilbot 48 3.95 Koolvisch 1.50 0.31 Kreeft 1 80 1, Zslm 7.50 n 3508 18 126 79 536 4 1 Hospitaal Kerkschip .,De Hoop"'. De Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van zeelieden van elke^ nationaliteit, Hospitaal Kerk schip „De Hoop hield in het gebouw van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam een algemeene vergadering. De voorzitter, de heer Chr. Beels, opende de ver gadering met een korte rede, waarna secretaris en penningmeester hun jaarverslagen uitbrachten. Aan deze verslagen is het volgende ontleend: Wat betreft de verrichtingen van „De Hoops werd medegedeeld, dat in totaal door den genees heer F. G. van Asperen van 6 Juni28 October 1925, verdeeld over vier kruistochten, behandeld werden 195 patiënten, waarvan in de haven van Lerwick (waar 7 maal werd binnengeloopen) 152 patiënten. Voorts werd rapport uitgebracht over de jong ste oefentochten om de Noord en Zuid met groe pen leerlingen van de Kweekschool voor de Zee vaart te Amsterdam. Besloten werd, dat de volgende kruistocht van ,,De Hoop" op 22 Mei a.s. zal aanvangen. verkochte stoomtreiler. De stoomtreiler Verano IJM. 48 van de Zeevis scherij Mij. „Noorderlicht" is door tusschenkomst van de Makelaars Bakker en Dijksen onderhands verkocht aan den heer N. Hol alhier, SCHEEPVAART. De laatste dagen wordt er weer heel wat ijzer van de Hoogovens over zee verzonden- Zoo laadde voor die fabriek het s.s. Ask, dat daarna naar Rotterdam ging, om bij te laden en nam het s.s. Allau een lading ijzer in voor Stock holm. IJmuiden. Aangekopien 15 Mei: Ask, st., Am sterdam, om ijzer te laden, Hoogovens; 16 Mei: Al lau, st., Guernsey, idem. Vertrokken 13 Mei: Thisbe, st., Rotterdam, le dig; 16 Mei: Ask, st., Zweden via Rotterdam, ijzer en stukgoed; 18 Mei: Allan, st., Vasteras, met ijzer, Velsen. Vertrokken 15 Mei: Baltic, schoener, Amsterdam, met restant-lading cement. WATERSTAND IJMUIDEN. Mei 1926 H. water L. water Dagen v.m, n.m. v.m. n.m. 20 9.16 9 53 4.20 4.58 21 1028 11.04 5.33 6 23 22 1139 6.46 736 23 0 07 0.34 751 8 30 24 0 55 1 22 8.41 9.17 25 1 38 1.59 0,26 9 58 26 2 13 2,36 10 10 10 34 Deen Zomertijd. aDe Heer en Mevrouw L. DIJKSEN—WICHERIMK geven hiermede kennis van de ge boorte van hun zoon LEONARD. IJmuiden, 15 Mei 1926. Kennemerlaan 76. OeborenJAN MARTJNUS, zoon van O. VOET en S. VOET—Allerliefste. IJmuiden, 16 Mei 1926. JeKennemerlaan 40. Inplaats van kaarten. t Heden overleed na een lang durig-, doch geduldig lijden na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, Mejuffrouw MAR1JTJE KRAB-ZWART, in den ouderdom van 87 jaar. Namens de Familie. IJmuiden, Kon. Wilhelminakadé 49rood. De uitvaartdienst zal plaats hebben a s Donderdag te half tien en de begrafenis om 2 uur te Egmond aan Zee. aan dengene, die gezien heeft dat de aulobus „Kennemerland" is be schadigd geworden. J. VOS EEN NET OEVRAAOD, bij O. van der Kolk, Velserd. buurtweg 102, Velseroord OEVRAAOD in klein gezin een niet beneden 17 jaar. Adres Mevr. Janzen, Kanaalstraat 33, IJmuiden. Aanmelden na 7 uur 's avonds. OEVRAAOD, niet beneden 18 jaar. Adres bureau van dit blad. Direct gevraagd hulp in kleine Huishouding waarvan de vrouw rust moet houden. Zich te vervoegenRijksstraat weg 149, Velseroord. in de Industriestraat, lang 20 Meter, ook geschikt voor Autogarage. Te bevragen bij de Fa. P. Heere en Zonen. TROMPSTRAAT 4 VELSEROORD TEL. 341. Buitengewone algemeene verga- dering van aandeelhouders der N.V. Visscherij Maatschappij Zaanslroom A op 3 Juni 1926, 's morgens 10.30 uur ten Kantore der Vennootschap te l/muiden. De punten van behandeling lig- gen ter visie ten kantore der Ven nootschap. De Directie Buitengewone algemeene verga dering van aandeelhouders der N.V. Visscherij Maatschappij Zaanstroom K op 3 Juni 1926, 's morgens 10.45 uur ten Kantore der Vennootschap Ie IJmuiden. De punten van behandeling liggen 'er visie (en Kantore der Vennoot ,C"8P- De Directie. TANDARTS VELSEN Stationsweg 68 Donderdag 20 Mei OEENSPREEKUUR Gevraagd Bejaard man om des Zondags in OA RAGE de wacht te houden. Adres Bureau van dit Mad. OEVRAAODGemeubileerde met kookgelegenheid. Brieven met opg. van prijs onder no. 2785, bur. van dit blad. jongelui die wenschen te trouwen zoeken Kamers met kookgelegenheid. Brieven onder No, 2783, bureau van dit blad. is een artikel van vertrou wen. Daarom Dames wan neer u prijzen en kwaliteit vergelijkt, is het uw belang deze ie koopen bij een vertrouwd adres Aanbevelend, Doet uwe inkoopen vroegtijdig. Om de drukte het hoofd te bieden zijn wij gedurende deze week tot 's avonds 9 uur geopend Zichtgoederen worden, indien mogelijk tot Vrijdag gegeven. Zaterdag gaat niets opzicht Aanbevelend, TE KOOP Koek en Banketzaak iti volkrijke buurt te Velseroord. Koopsom f 600 Br. onder No. 2784, bureau v. d. blad. direct te aanvaarden. Te bevragen Kanaalweg 32, Velseroord. direct te aanvaarden. Te bevragen Rijpstraat 25 54 WEGENS een compleet nieuw 4-lamps Radio- Toestel, met korte en lange golf spoelen, f 150—een stel Lancaster Gordijnen f 7.—; 7 bevlogen Post duiven f 15.—; een postduivencon- stateur f 40.—. Adres bureau van dit blad. J. P. HAZEVOET, Oranjestraat 20 f 625 f 6 50 s Heeren Molliëres Heeren Hijgbottienes Dames 1-Bandschoenen vanaf f 5 25 F KANAALSTRAAT 59 Naast het Postkantoor.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1926 | | pagina 3