„NIEUW ENGELAND", HAARLEM Strooboedi Spaar- a Voorschotbank Boaz NIEUW ENGELAND, Kruisstr. 33, HAARLEM Mïséh is 11 tel Zaterdag a.m. 2 aar OPENT Mej. W. vaa Pel BEKKO" KRUISSTRAAT 33 Jongeheeren Kmderkleeding voor spotprijzen. Solide Kleedlig voor reinig geld is ons devies. No i Thalia-Theater Omuidi ej VLAMMEN DEI JEUGD SPEEL NIET MET VUÜB. RUPERT VAN HENTZOU. OP HET T0ONEEL: Belastingzaken Administratie Controle. TH. KRUIJT WEINIGE LESSEN MEESTER IN DE KUNST J.DE HAAN, Jnlianapark 60 62 en 61 BANttOINOSK M SS 1 m W - ip - en geen geld ondergeteekende een zaak in BROOD, KOEK, BANKET, BESCHUIT BONBONS, DRUPS, BISQUE enz., alles uil de welbekende zaak van den heer J.C, VERWER. Beleefd aanbevelend, Marconlstr. h. Llppersheystr. 22 Schagcheistraat, Haarlem Groote ramen, groote prijzen, kleine ramen LAGE prijzen. Qaze prijzen zijn het laagst, terwijl nagst 't goedkoope ook steeds prima onde/deelen in voorraad zijn. Bewaar deze annonce. Alles contant. PINKSTER-RECLAME. Nieuwe solide Rijwielen m. tor p., m. kast 42, Frame 16.75. lorpedowiel 8.25. Wiel vanaf 2. Spatborder 50, Velg 1. Vork 1.55. Kettingwielen 1.70. Tand- wieltjes 20 ct. Torpedonaaf 6.50. Naaf 60 Spaak 1/2« Boutjes 1. Bouten 3. Spie 3. Spanner 3, As 10. Bracketas 20, Cup 8. Kogels 20.100. Velgboon 6, Rubber 18. Pedalen 0.901.10 enz. Pedaalas 16. Rubber 6. Craink 50. Ketting 50. Coventry, Perry 1.40 Dia mond 1.55. Renold 2.— Wipperman, Peugeot 1.Kettingkast 1.Ketting randje 60. Net 25 m. haakjes 30. Stuur 1,45. Hendel 5. Rem 70 Bel 15, Expan der 9. Haak 3. Balhoofstel 50. Stropstel 1.Zadelpen 50. Zadels vanaf 2. Imterry 4.Terryzadei 10.Pracht Hangveerzadel 3.75. Dtager 15. met roodl. 60, met stand 75. Kluw koord 40. Stuurtasch 70. Mandje 55, Belastinghou der 10 Banden 1,50. Michelin 1.90, Dun- lop 2.25. Bergoug 2.25. Binnenbanden 65, 80, 100, 125, 165. Lak 7. Bulli Berko V.T. en Torpedo-onderdeelen. Eenigste solide Berko-reparatie- inrichting. Let op No. 22. Let op 't kleine raam midden in de SCHAGCHELSTRAAT 22 BERKO. HAARLEM TH. J. ROZENBEEK. [COSTUU MS TELEFOON 136 HEDEN WOENSDAO en DONDERDAG 8.15 uur, bren. J wij een pracht film, een der grootste Supers van dit seizor iets buitengewoons. OEEN TOEOANO VOOR KINDEREN. Wij brengen VANAF VRIJ DAO tot ZONDAO Oloria Swanson in haar meesterwerk: VANAF MAANDAO het groole filmwerk: De concurrent van de veelbesproken kunstfilm Koenlngmir: DUO LE GRAND KARAKTER DUET EN SOLO. kif w oréei Advert derd) I Adver' rek VRIJC Tot pl uit» BUREAU VOOR ADMINI STRATIE EN CONTROLE TROMPSTRAAT 76 VELSEROORD. Telefoon 399 TIMMERMAN', METSELAAR l—l EN AANNEMER l—1 WILLEM BARENDSZSTRAAT 16 TELEFOON No. 467. zijn reeds voldoende om U te leeren psalmen en andere gewijde gezangen met orgelspel te begeleiden. U studeert terwijl U betaalt en is met t enige vlijt en aanleg weldra Desverlangd adressen van onderwijzers In orgelspel. Fraaie, solide, klankrijke orgels koopt U uit zeer groote sorteering het goedkoopst en best bij TELEFOON 12605 HAARLEM versterkt, verrijkt en zuivert uw bloed. Zij geeft u daardoor eene frissche gelaatskleur, een helderen oogopslag en die aan trekkelijke schoonheid die on afscheidelijk van eene krach tige goede gezondheid is. De S ANOUINOSE kost per tl., f 2.-, 6 tl. f 11.-, 12 tl. f 21.-. Verkrijgbaar bij de meeste apothekers en goede drogisten. WACHTUVOORNAMAAK! VAN DAM Co De Riemerslr. 2c/4. Den Haag. Coöperatieve Gevestigd te Ijmuiden Kanaalstraat 47 Raad van Toezicht: F. J. H. Schneiders, Mr. A. W. Heüema, A. de Wit, F. H. Luchsinger Rechtskundig Adviseur, Mr. A, W. Helletna. Deze Bank verstrekt voorschotten tegen borgstelling of zakelijke zekerheid Spaargelden worden tegen uitgifte van een boekje in bewaring genomen tegen een rente van 4 pCt. in 'i jaar, voor een jaar vast 4'/, pCt. De bank is geopend: Eiken Maandag en Donderdag van 7—9 uurn.m. Ontvangen ten prachtmki HEERENCOS T UUNi in prijzen vanf25.enk, Tt Alleen het betert ml. O. SMEENK, Trompstraat 2, Tel. 341 VELSEROOS 'ten Luxe BROOD- BANKETBAKKERIJ PRES. STEIJNSTRAAT 15 - TEL. 438. Reeds 10 maal bekroond. EET VISSER'S BROOD MET GOUD BEKROOND! Vlugge en uette bediening. Aanbevelend, D. VISSER. Verzekert Uw AUTO, vla den B« B. N. Lage premie, schitterende voorwaarden, bij CORN. JANUS, tel. 543 te Velseroord, Fr. Naereboutstr. 1 Vraagt inlichtingen. G. W. BLIJDORP Bik- en Arnoldkade 2627 Tel. 496. MARKIEZEN TENTEN DEKKLEEDEN CARBOLINEUM - TEER - OLIËN VACANT WOLLEN VESTEN. TRUIEN. ONDERKLEEDING. HOEDEN PETTEN. JOH. DE WAARD1* HEEREN MODE MAGAZIJNEN, Kanaalstraat C 22-24 Telof. 171. Ver. Noord-Holl. Bewaking en Recherchedienst. Leiders: Edcius, v. d. Wal, v. Danizig, Leveren vertrouwde wakers voor toe zicht op woningen, kantoren, pakhui zen, villa's, heerenhuizen, bouwwerken. Goede controle op panden en personeel' TELEFOON 411. VACANT. BRILLEN op recept van H.H. Doctoren eischen nauwkeurige behandeling en dat kan men alléén vinden bij een vakman. Het beste adres daarvoor is: JULIANAKADE 58. C. ADMIRAAL - Opticien. Speciaal adres voor Zonnebrillen vanaf f 0.75. MARKIEZEN en ZONNESCHERMEN. Het adres is: EERSTE IJM. MARKIEZENFABRIEK Middenhavenstraat 39-43 - Telef. 313. VACANT (THE AMAZING QUEST) Uit het Engelsch door E. PHILIPS OPPENHEIM Vertaling van Mevr. M. J. Landré-Tollenaar. 53 „Vertelt u me eens precies w at u weet?" vroeg ze. „Ik heb den indruk gekregen," begon hij, „dat zich daar in dïe stallen een paard 'bevindt, dat door de buitenwe reld a'ls een volkomen waardeloos dier beschouwd wordt, maar dat in werke lijkheid Prince George is. In Februari van dit jaar stonden over dat geval ko lommen vol in de kranten: bet beroem de renpaard Prince George was steen- kreupel geworden en was In tegenwoor digheid van een veearts doodgeschoten, 't Was een handige truc. Ik herinner me, dat ze dat een jaar of zes geleden ook eens geprobeerd hebben, met welk paard weet ik niet meer, de naam is me ontschoten. In dit geval is Prince Ge orge ingeschreven als Mr. Pontifex en natuurlijk zal hij winnen." „Ja, dat zijn de feiten", zeide ze half luid. „Maar toen ik mijn broer smeekte om in 's hemelsnaam van zijn plan af te zien hij is in den grond van zijn 'heeft? Hij is weggegaan, zoodat ik al leen met dien Sam Brownley achter bleef. U weet niet wat een slecht rnensch dat is. Ik moet u eerlijk zeggen, dat ik heel 'bang was. Op 't laatst heeft hij geprobeerd om me op te sluiten. En toen ben ik weggeloopcn." „En daar zitten we nu,'' zeide Bliss lachend. Ze knikte. „En wat bent u nu van plan te doen?" ging bij voort. „Ik weet het nog niet", was het ant woord. „Het eeniige wat ik voel is een groote opluchting, dat ik daar heel huids vandaan gekomen ben. Die man ik ben heusch niet laf, maar ik moet u zeggen dat ik doodsbang was, toen Jack was weggegaan en toen Ze brak eensklaps af en sloeg toen haar handen voor haar gezicht. En of schoon Bliss koud en doodmoe was, trilde hij een oogenhlik van drift, toen hij dat gehaar zag. „De ellendeling'', mompelde hij. Gedurende een paar minuten schrei de ze zachtjes uit. „Weet u, wat ik zou aanraden?" zei de Bliss 'eindelijk. „Laten we langs de zen lagen weg naar Newmarket terug gaan. In het hotel daar hehoeft u niet bang te zijn, dat ze u zullen overvallen. Da'n schrijft u een briefje aan uw broer hart niet slecht, maar op het oogenblik staat hij volkomen onder den invloed om hem te melden, dat het in uw be- van dien Sam Brownley werd hij zoo; doeling ligt om bij de rennen tegen- onhebbelijk, dat ik me voor hemj woordig te zijn. En dan kunt u hem schaamde. Hij is beslist zijn hoofd kwijt meteen zeggen, dat uw handelwijze ge- geraakt door de gedachte aan al dat» heel zal afhangen van het al of niet geld. En weet u, wat hij toen gedaan' loopen van Prince George. Dat u de zaak openbaar zult maken, als hij uw raad in den wind slaat." „Het beteekent de totale ondergang voor Jack," zuchtte ze, „maar er is niets aan te doen. Zullen we dan nu maar weggaan?" Ze was nu een 'heel andere persoon lijkheid dan het arrogante meisje met wie hij den vorigen avond den tocht begonnen was. Ze sprak nu bijna nede rig, de bevelende toon was geheel ver dwenen. Bliss reed een zijweg in en binnen het uur waren ze weer in New market terug. „Goeden nacht en dank u nog wel," zeide ze vriendelijk, toen ze zich om draaide om, voorafgegaan door het ka mermeisje, naar haar kamer te gaan. „Ik zal het briefje nog even schrijven voordat ik naar 'bed ga. De nachtpor tier zal het dan wel naar u toebrengen. Ik hoop, dat u goed zult slapen." „Hoe laat moet ik morgenochtend present zijn, Mevrouw?", vroeg Bliss. Even aarzelde ze met haar antwoord. „We moeten zorgen, dat we bijtijds op de renbaan zijn," zeide ze toen. „Zoudt u willen informeeren hoe laat ze beginnen?" ,-,Ik zal er voor zorgen Mevrouw," was het beleefde antwoord. Laat Uw Drukwerk verraarlf! bij dc N.V. DRUKKERIJ SINJEfE Willemoplein 11 en 16 Td IS Netie ailercring Billik® prjitt VACANT H he: doi hel nej bli te hu [se1 vr is Den volgenden middag om tien mi nuten voor tweeën stonden Bliss en de jonge dame, die zijn tijdelijke werk geefster geworden was, te samen recht op in de auto, met alle aandacht in de richting van het nummerbord te turen. Ondanks de groote mensckenmassa heerschte er op dat oogenblik een op vallende stilte, 't Was of alle aanwezi gen in spanning stonden te wachten, totdat de nummers omhoog geheschen zouden worden. „Daar heb je ze," zeide Bliss opge wonden. Langzaam aan werd het groo te zwarte hord met witte cijfers opge- lieschen. In haar opwinding greep het meisje Bliss bij den arm. „Nummer acht," fluisterde ze heesch, „nummer acht, kunt u ook zien of 't erbij is?" „Neen, het is er niet," stelde Bliss haar gerust, ,,'t Is er heusch niet. Kijk zelf maar." Aan alle kanten steeg er gemompel op. Ploseling weerklonk van den kant waar de bookmakers stonden een luid tumult. Krachteloos liet ze zich neer vallen. Een heer, die vlak naast haar stond, liet zijn kijker zakken. „No. 8. Mr. Pontifex schijnt niet te loopen", zeide hij halfluid tegen zijn buurman. „Ik begreep er ook niets van wat de menschen ermee voor hadden om zooveel geld op hem te zetten. Hij heeft nooit de minste kans gehad." Even keek het meisje Bliss aan, on middellijk begreep hij wat ze wilde. Hij liet zijn motor aanloopen en lang zaam rijdende verlieten ze de renbaan, „Waar wilt u naar toe, mevrouw?" vroeg hij. „Ik weet het heusch niet", antwoord de het meisje, terwijl ze zich op haar gemak in een hoekje van haar comfor tabele leeren zitplaats zette. „En 't kan me niet schelen ook, als het maar bui ten is en een heel eind hier vandaan. Laten we eerst maar hieruit zien te komen, dan kunnen we wel verder zien." HOOFDSTUK XXI. Met groote handigheid wist BI auto uit de groote menigte omrit voertuigen los te werken. Even reden ze langzaam de New Road op. Toen ze de renbaandi flink eind achter zich hadden, stii. fc< „Als u me nu precies zoudt» zeggen, waar u naar toe wilt gs? li begon (hij. „Ik weet het heusch niet. niet wat bedenken?" t „Ja, dat gaat toch moeilijk. Vl ligt Newmarket, Londen ligt ej i eind achter ons en Cambridge': z geus aan den linkerkant," zeiö Zijn metgezellin sloeg haa' naar achteren en keek hem aaa „Beslist u maar," zeide zeto^ verschiliig. „Hoe lang wilt u rijden? E® uur?" vroeg hij. „Hoe komt u erbijIk heb J gehuurd om een flinken tocht minstens een paar weken, te Bj Alsof hij een klap in 't gezic1" gekregen, keek Bliss haar aan. „En moet ik mee?" „Natuurlijk, wie denkt u, daL - de auto besturen moet?" Met een mistroostig Bliss naar den grooten hutkom stevig achterop gebonden was „Niet om een aanmerking te Hj mevrouw," zeide hij toen, »n$ vind, dat ze me dat hadden zeggen. Ik heb niets bij me en niet om gedacht had, was ik 1 der overjas meegegaan." Wordt ver«f

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1926 | | pagina 4