ORGAAN VOOR DE GEMEENTE VELSEN No 51 Zaterdag 31 Mei 1927 12e Jaargacg Veraehjjnt Woensdags Zaterdags Officieel Van den Wachttoren 0verveen, fel. 10956 Plaatselijk Nieuws. Velsen IJMUIDER COURANT ^Beo(iprl|as f 1.P«r 3 maanden, franco per po«t f 1.35. Abonnemen- wordea aangenomen aan het bureau en bij de 'Agenten. rteatKu 2 maal achtereenvolgend opgegeven op het gewone tarief, M^nU kotteloog nog een derde keer opgenomen in het eerstvolgend y°0T Adre«iy«t 6 plaatsingen van deielfde tekst (onveran- ij! J4 13 plaatsingen (dus 3 maanden achtereen) f 8. >f| Örtttüln uiterlijk In te eenden WOENSDAG tot 9 uur v.a. en 1IJDAGS JT-i.*tio& van advertentlin *an Bulten de gemeente VELSEN in SStan^ gerechtigd het Advsrtentis-bereau P. F. C. Roelse, 1, «J NUMMER BESTAAT UIT TWEE EERSTE BLAD. tot 4 uur n.s dit blad IJsauiden. Uitgave van de N.V. UITGEVERS-MIJ. „IJMUIDEN" Adres voor Red&süa an M&latefHktEa N.V. DRUKKERIJ SINJEWEL WILLEMSPLEIN 11 TELEFOON 133 IJMUIDBH Ingezonden mededeelingen 40 ets. per regel Advertenties van 1 tot en met 5 regels f 1.iedere regel meer 20 ets. Compact gezette adverten ties van 1 t. en m, 5 regels f 1.25, iedere regel meer 25 ets. Kleine advertenties en familieberichten zoomede vereenigingg-advertenties uit de gemeente, uitgluitend bij vooruitbetaling, van 1 tot en met 5 regels i 0.75 iedere regel meer 15 cte. Bij niet contante betaling worden de gewone prijzen berekend. Advertentieg „adreg bureau van dit blad" 10 ets. extra; voor bezorging van op advertentieg ingekomen brieven wordt 10 ctg. in rekening gebracht. Bovengtaande regelprijzen worden met 5 cent verhoogd voor advertenties van buiten de gemeente Velsen. BEKENDMAKING DRANKWET. •emeester en Wethouders der gemeente Ten brengen ter openbare kennis: dat op 7 *927 bij hen is ingekomen een ,rzoekschrift van Hendricus Hermanus Clots, beroep winkelier, wonende te IJmuiden, om «lof voor den verkoop van uitsluitend alcohol en drank in de navolgende localiteit: den win ti van het perceel, plaatselijk gemerkt C 5 en aan de Visseringstraat aldaar, dat op 12 Mei 1927 bij hen is Ingekomen een lekschrift van Bernardus Waagmeester, van oep pensionhouder, wonende te Wijk a. Zee en in om verlof voor den verkoop van alcohol- Jenden drank anderen dan sterken drank in Me navolgende localiteit: de conversatiezaal en de Kt. en leeszaal van het perceel, plaatselijk ge- Btrkt F 391 en gelegen aan den Nieuwen Schulp- %ii aldaar. linnen twee weken na de dagteekening dezer jendmakingen kan een ieder tegen het ver- E tenen van deze verloven schriftelijk bezwaren ij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Velsen, den 13 Mei 1927. Burgemeester en Wethouders voornoemd, de Secretaris, de Burgemeester, J, KOSTELIJK. RIJKENS. IJMUIDEN. De economische conferentie. :e conferentie kan alleen beschou- fvingen houden en wenken geven, maar besluiten nemen. Toch moet men ze minachtend een praatconferentie noemen, Het feit, dat de conferentie ge- touden wordt, is al belangrijk. Daar ko men de voormannen uit de wereld van handel, bankwezen en arbeid en vele staten samen, afgevaardigd door 4e regeermgen. Een bewijs, dat men meer iin vroeger inziet den samenhang tus- schen het lot der volken, de solidariteit )k in hun economisch leven. Een volk kan niet zichzelf duurzaam be- roordeelen, door anderen te benadeelen. Xe waarheid ter conferentie geuit, wordt 's meer ingezien. Vandaar ook het algemeene verzet tegen de tolmuren, oge invoerrechten, waarmee men den wtenlandsohen concurrent weert, althans «nadeelt. De oorlog en de malaise hebben B 'n voortreffelijke maar erg dure les ge- fven: de volkeren hebben elkaar noodig moeten daarom samenwerken. Dat is grondbeginsel der conferentie. Er zijn heel wat beroemdheden te Ge- bijeen. Een hunner is de Engelsche tconoom Layton, die op de gansch andere ositie van Europa heeft gewezen: een "f verandering, die door den oorlog versneld maar voor den oorlog reeds kon worden gemerkt. Het is de moeite waard, het in- van Layton te leeren kennen. Euro zoo oordeelt hij, heeft zijn bevoorrecfi- w positie in de wereld verloren. Immers Tonische kennis, kapitaal, het modern -- enz. hebben zich meer algemeen 'ver de geheele wereld verspreid. Daarbij komt, dat Amerika van schul- lenaar schuldeischer der oude wereld is gorden. Amerika is thans Europa's i Maar het weert daarbij zoo- 'tol mogelijk de producten uit de landen, vjj e linantieel van hem afhankelijk gewor- zijn. Nederland weet er van mee te wen. Immers uncle Jonathan heeft ons mge millioenen geleend tegen een yan 6 maar tevens hindert of !ti r ^en *nvoer onzer producten niet (]fteen ^00r hooge invoerrechten maar ook 1r ^zwaren op te werpen, die niet al zuiver gemeend zijn. Ook den men- enwvoer houdt Amerika tegen. Voor 'oorlog gingen er ieder jaar l1/3 mil- ji0n j^dverhuizers uit Europa naar Ame- a- Dat aantal is met meer dan de helft jminderd, hoewel er in de oorlogsjaren )v®rstak ^G0n em^ran*en ^en oceaan 'I e®n paar dingen doen Europa scha- usland is als markt voor de Euro- nuj rij tok ali peesche nijverheid weggevallen. Duitsch- land moet als schadevergoeding voor 2x/2 milliard Mark meer uitvoeren dan noodig is, om zijn invoer in evenwicht te houden. En eindelijk werkt in Europa de ver keerde neiging, om afzonderlijke indus trieën te vestigen ter voorziening van kleine, onafhankelijke markten. En juist de productie op groote schaal bevordert de wereldwelvaart het best, zooals in Ameri ka blijkt. Niet alle opmerkingen van den heer Layton zijn nieuw, maar bijna nooit wordt eraan gedacht, dat Europa een bijzondere bevoorrechte positie bezeten, maar thans verloren heeft, omdat men thans over heel de wereld de Europeesche techniek en. we tenschap toepast. Het oude Europa komt nooit terug. Het nieuwe Europa zal moe ten leeren, om tijdelijke moeilijkheden te overwinnen, maar ook om als gelijke met de andere werelddeelen zich in te span nen, opdat het niet aan verarming en wan orde ten prooi zal vallen. Door deze en andere inzichten kan de conferentie te Genève een vuurtoren in den nacht der malaise worden. Maar licht afwerpen is een ding en zich naar dat licht richten en waakzaam en werkzaam te zijn, om daar bij vooruit te komen, is een- ander. WERKEN VOLGENS EiGEN- EN GEGEVEN ONTWERPEN Ijsiïiiiden, Stranden. Het woord is zoo oud als de zeevaart, maar het wordt in de laatste jaren in een geheel nieuwen zin gebruikt. Vooral in on ze taal worden vele beelden aan de zee en zeevaart ontleend. We kennen allen wrakken en schipbreukelingen ook onder de menschen. Ook op de levensreis kan men leelijk uit den koers raken en schip peren en laveeren gebeurt niet alleen op het water. Het gaat ook menschen zonder zeemansbeenen niet altijd voor den wind en zonder eenig verstand van de takelage te hebben, moeten we wel eens bakzeil halen. We zouden wel een heele~roman kunnen schrijven in beelden, aan het le ven op het water ontleend, en misschien ook wel zoo boeiend, dat de lezers bij de lectuur niet onder zeil zouden raken. Maar het woord stranden in figuurlijken zin is, vergissen we ons niet, uit den oor logstijd, die onze taal met vele, lang niet altijd fraaie woorden heeft verrijkt. Door den oorlog werd het verkeer heel moeilijk. Sommigen bleven onderweg en konden niet verder; dan heetten ze in het vreemde land gestrand te zijn. Ook nu wordt dit woord gebruikt bij verhindering, om ver der naar zijn doel te reizen. Zoo stranden er vele emigranten in Rot terdam. Zij komen vooral uit Oost-Euro pa en behooren grootendeels tot het Jood- sche volk. Daar zitten ze in de vreemde, groote havenstad en kunnen niet verder, loopen gevaar als ongewenschte vreemde lingen naar hun eigen land en hun armoede en nood teruggestuurd te worden. Om den armen, doortrekkenden vreem deling in zijn nood bij te staan, doet veel de Rotterdamsche vereeniging Montefiore. Zij zorgt voor het paspoort en visum, als die niet in orde zijn, helpt de passage be talen, als daarvoor geld te weinig is, geeft Jkleeren en staat de zieken bij. Er zijn oud jes, die uit Rusland op weg zijn naar fami lie in Amerika. Ontdekt de dokter de veel voorkomende hoofdziekte, favus, dan wor den zij niet aan boord toegelaten. Men kan zich hun ellende voorstellen. Montefiore helpt dan met doktershulp, zoodat zij ver der kunnen reizen, als de haarziekte weer genezen is. Er komen ook honderden emigranten uit Oost-Europa, om hier werk te vinden; alleen enkelen slagen erin. De anderen worden voortgeholpen naar Bel gië of Frankrijk, waar men vreemde werkkrachten beter gebruiken kan, hoewel dit er ook niet beter op wordt. De gestran- den worden in een asyl opgenomen; het vorige jaar was er zelfs een ex-minister en een gewezen professor onder. Monte fiore besteedde het vorige jaar bijna f 12000 voor dit goede werk. De gestrande. 0 menschen moeten weer losraken en na j stan<i gekomen. vaak wat opgekalevateerd te zijn, de reis' 0m, m,al het laa'ste JTV «e"darbe«!?: j nen deeien we mede, dat net voorloopig v-omite vervolgen naar de haven van een nieuw en: met groote meerderheid van stemmen tot bestuur goed levensbestaan. gekozen is. Het zijn de heeren P. J. Stals, M. J. Voor het examen derde stuurman groote stoomvaart zijn Woensdag in Den Haag geslaagd de heeren C. de Vries en H. Borggraaf alhier. Wij hier in Amsterdam en in Neder land, schrijft het „HbL", leefden in de waan, dat de hoofdstad sedert honderd jaar via Nieuwediep en sedert vijftig via IJmuiden met de Noordzee in verbinding eersten staat. Dat is een illusie. In „The Sphere" van 14 Mei leest men, dat het wonder, dat de waterstaat in IJmuiden bouwt en waarvoor men de grootste bewondering heeft, Amsterdam met de Noordzee zal verbinden en dus een enorme tijdbespa ring belooft, omdat het voor de schepen niet meer noodig zal zijn om het lan ge Schiereiland Noord-Holland te varen .en door de Zuiderzee. Over de scheepskameelen daar spreekt „The Sphere" niet en het vertelt zijn le zers ook niet, dat wij de hoofdstad wel een directe verbinding met de Noordzee moes ten geven, omdat wij de Zuiderzee immers gaan afsluiten. Er staat nog meer fraai's onder deze plaatjes, van de grootste sluis ter wereld, de deurkast aan de landzijde wordt ver keerd aangeduid, maar al te veel ineens van dit fraais durven wij onzen lezers niet vóór te zetten. Onder het personeel der Papierfabriek was de volgende Bekendmaking verspreid: BEKENDMAKING. Het bestuur der vereeniging tot verleening van geldelijken steun aan de weduwen der werklie den, in dienst geweest bij de Naaml. Venn. Ver. Kon. Papierfabrieken der firma Van Gelder Zo nen alhier, maakt door dezen bekend, dat op den 29en Maart 1927 deze vereeniging is opgericht. Het bestuur hoopt, dat allen, die tot heden nog geen lid zijn, dit nu zoo spoedig mogelijk zullen worden, ten einde eene betere regeling der uit- keeringen aan onze weduwen en daarmee gelijk gestelde vrouwen te verkrijgen. Veel wil het bestuur over het doel der vereen, niet zeggen, Ieder zal toch moeten toestemmen, dat de tegenwoordige toestand niet bestendigd kan worden. Wij willen een billijke en rechtvaar dige regeling, zonder aanzien der personen. Treedt allen als lid toe, opdat de uitkeeringen zoo groot mogelijk worden. De portier J. de Pater heeft zien bereid ver klaard, Uwe namen als leden te noteeren. Verzuimt niet, om dadelijk U aan te melden: Wat heden een ander overkomt, kan morgen U gebeuren; zorgt zooveel in uw vermogen is, voor de toekomst van uwe vrouwen en kinderen, als gijzelf er niet meer zijt. Namens het bestuur: A. VERGOUW, Voorzitter. J. A. VAN BEL, Secretaris. Ve'^en, 14 April 1927. Geheel juist was deze niet, daar de Vereeniging nog opgericht moest worden en het bestuur dus slechts een voorloopig comité genoemd kon wor den. Naast de twee onderteekenaars hadden zich nog 5 anderen geplaatst om dezen avond tot de definitieve oprichting over te gaan. En de op richting is na een breedvoerige bespreking tot de Groot, R. Roos, A. Vergouw, J. A. van Bel, D Blok en C Schaap, die allen hun benoeming aannamen. Een verheugend feit is, dat reeds ruim 400 per sonen als lid zijn toegetreden. Toen de voorloopige voorzitter, de heer A. Ver gouw na met een woord van welkom de verga dering geopend te hebben en het doel der bijeen komst meegedeeld had, meldden zich verscheide ne personen uit de talrijk opgekomenen aan, om het woord te voeren. Talrijke en soms zeer van eikaar afwijkende denkbeelden werden naar voren gebracht, maar al spoedig bleek, dat bijna allen sterk sympathi seerden met het voorop gestelde doel en kon men met de behandeling van het voorloopig reglement beginnen.. Vereeniging tot verleening van geldelijken steun aan de weduwen en daarmee gelijk gestel de nagelaten betrekkingen der werklieden, in dienst geweest bij de Naaml. Venn, Vereen, Kon. Papierfabrieken der firma Van Gelder Zonen te Velsen. REGLEMENT. Artikel 1. Het doel der vereeniging is, bij elk sterfgeval ten bate der weduwe of daarmee gelijk gestelde vrouw af te dragen minstens 50 ct. per lid. Hoo- gere bijdragen worden gaarne aangenomen, doch zijn niet verplicht. Artikel 2, Onder werklieden, lid dezer vereeniging zijnde, worden verstaan alle arbeiders, tot en met den rang van baas of werkmeester. Artikel 3, Onder weduwen worden verstaan wettelijke echtgenooten der werklieden. Met weduwen worden gelijk gesteld vrouwen, die hun kostwinner verloren. Artikel 4. De leden der vereeniging zijn verplicht, bij elk sterfgeval hunne contributie te betalen op den eersten Donderdag, volgende op het sterfgeval, met dien verstande, dat tusschen clen datum van het sterfgeval en dien Donderdag één betaaldag moet voorkomen. Artikel 5. Voor degenen, die thans nog geen lid der ver eeniging zijn, bestaat de gelegenheid, om zich hiervoor aan te melden, tot 1 Juni 1927. Na dezen datum is de gelegenheid gesloten. Deze bepaling geldt niet voor hen, die na I Juni 1927 in dienst der firma Van Gelder Zonen tre den. Voor dezulken geldt een tijdvak van twee maanden, om zich als zoodanig te laten inschrij ven. Artikel 6. Niet-betaling der contributie heeft, zonder nadere aanzegging, schrapping als lid ten gevol ge Artikel 7. Het bestuur bestaat uit 7 leden: voorzitter, se cretaris, penningmeester en 4 commissarissen, door de ledenvergadering bij meerderheid der aanwezige stemmen gekozen. Om de twee jaar treedt een deel van het be stuur af: den eersten keer voorzitter, secretaris en één commissaris (bij loting aan te wijzen en 2 jaar later de penningmeester en fle overige 3 commissarissen. Eén maal in de 2 jaar, in de maand April, wordt eene ledenvergadering be legd, waartoe het bestuur eene algemeene op roeping aan de leden richt. De eerste algemeene ledenvergadering moet in het jaar 1929 worden gehouden. Namens het bestuur: A. Vergouw, voorziter. J. A. van Bel, secretaris. Velsen, 14 April 1927. Met enkele kleine wijzigingen werd het aange nomen. stappen achterwege gelaten. Het is echter in het der bewoners zeer gewenscht, dat de plannen zoo spoedig mogelijk ten uitvoer worden gebracht. Een andere, niet minder ernstige klacht bereik te onze commissie van de bewoners van de Ste- phensonstraat te IJmuiden, Vermoedelijk tenge volge van het niet-functioneeren van de riolee- ring, hadden vele bewoners last van stank in hunne woningen. Bij het door onze commissie in gestelde onderzoek bleek, dat inmiddels eenigc verbeteringen waren aangebracht. Bepaalde rou ten waren niet aan te wijzen, in hoofdzaak, om dat door den aannemer verzuimd was, een revi- sieteekening der rioleering te maken, waardoor een grondig onderzoek niet kon plaats vinden. In het geheel werden 18 klachten over bodem verontreiniging door onze commissie behandeld. De meeste klachten kwamen voor in het lande lijke gedeelte onzer gemeente. Hier cn daar vond onze commissie nog vrij primitieve toestanden, vooral op het gebied, van den afvoer van laeca- liën. Te ontkennen valt echter niet, dat de toe standen, ook op het platteland zich geleiu— verbeteren. Verontreiniging van de lucht. In verband met de luchtverontreiniging door de Vischmeelfarbiek aan de Zuidzijde van de Vis- schershaven, waarvan reeds in ons vorig verslag gewag werd gemaakt, dient te worden vermeld, dat de eigenaars, ingevolge besluit van Burge meester en Wethouders dd. 10 Februari 1926 we derom vergunning tot het voortzetten van het voor de omgeving zoo hinderlijke Pedrijf kregen en wel voor een proeftijd van 31/s maand. Naar aanleiding hiervan zond onze commissie dd. 18 Maart een schrijven aan Burgemeester en Wet houders, waarin het vertrouwen werd uitgespro ken, dat na het verstrijken van den proeftijd een definitieve vergunning niet zal worden verleend, indien met het opleggen van voorwaarden het verspreiden van stank niet is te voorkomen. Na verloop van den proeftijd is door Burgemeester en Wethouders de vergunning voor de fabriek in de Industriestraat ingetrokken. Deze werd toen overgebracht naar een pand aan de Trawlerkade. Een beroep, ingesteld door de eigenaars bij den Raad van State, is thans nog hangende, zoodat deze aangelegenheid nog niet tot een beslissing is gekomen. Onze commissie maakte gebruik van de haar door den Raad van State geboden gele genheid, om inzake het beroep, een bezwaar schrift bij genoemd college in te dienen. De wijze, waarop het laden van straatvuil ge schiedt aan een der steigers aan de Noordzijde van de Vissch^-shaven, welke steiger tevens wordt gebruikt als aanlegsteiger van een veer dienst naar den overkant, gaf onze commissie aanleiding, Burgemeester en Wethouders te ver zoeken, om te zien naar een andere gelegenheid, daarvoor. Tevens wees onze commissie genoemd college er op, dat het vervoer van öet straatvuil nooit plaats vindt in afgedekte schuiten, zooals is voorgeschreven. Naar aanleiding van dit schrijven ontving onze commissie van Burgemeester en Wethouders be richt, dat onderhandeld wordt over het verkrij gen van een andere gelegenheid voor het storten van het vuil en dat maatregelen warden genomen, dat de vuilnisschuiten worden afgedekt. Een en ander vond plaats in de eerste maanden van het verslagjaar. Er is echter in den toestand nog geen verandering gekomen. Het vervoer van het vuil vindt nog steeds plaats van denzelfden steiger in niet-afgedekte schuiten. Verbetering van woningen, overbevolking enz. Over het algemeen kan worden gezegd, dat het jaar 1926 voor de volkshuisvesting in onze ge meente een goed jaar is geweest. Immers kwamen in deze periode, behalve een groot aantal, door particulieren gebouwde woningen, de laatste der 295 gemeentewoningen gereed. Als gSvolg hier van konden vele onbewoonbaar verklaarde wo ningen worden ontruimd. Eenige konden eindelijk v/orden afgebroken. Alhoewel door een en ander In art. 1 werd het voorgestelde bedrag van 50 ongetwijfeld een groote verbetering tot stand is l. verlaagd tot 25 ct. In art, 2 werd na het woord dekomen, val tot ingelascht en met. Art. 3 en 4 werden ongewijzigd aangenomen. In art. 5 werd de maand Juni vervangen door Juli. Art. 6 bleef ongewijzigd, evenals art. 7, waar van we den uitslag der bestuursverkiezing ïeeds boven vermeldden. Over den naam der Vereeniging zal later be slist worden. Het eerste sterfgeval heeft reeds plaats gehad, het betreft den arbeider P. Mulder te Beverwijk, die pas eenige dagen na de voorloo pige oprichting overleed en welk geval volgens het ingestelde reglement behandeld zal worden. Gezondheidscommissie. Uit het verslag der Gezondheidscommissie over 1926 nemen wij nog het volgende over: Verontreiniging van den bodem. Ook in 1926 ontving onze commissie wederom st meerdere klachten over verontreiniging van den j v< gekomen, valt niet te ontkennen, dat groot bodem. Een ernstige verontreiniging werd ge constateerd achter woningen aan den Engelmun- dusweg. Aangezien daar ter plaatse een riolee ring ontbreekt en er ook geen behoorlijke stapel- putten aanwezig zijn, had zich op het aangren zende terrein een ware modderpoel gevormd. De eigenaar der woningen was niet bereid, de noo- dige verbeteringen aan te brengen. Aangezien er toentertijd nog geen plannen bestonden tot rio leering van den Engelmundusweg, gaf onze com missie als voorloopige oplossing in overweging, de aldaar aanwezige welput, die als zoodanig niet meer werd gebruikt, als stapelput te doen inrich ten, Inmiddels besloot de gemeenteraad echter, genoemden weg te bestraten en te rioleeren. Dientengevolge heeft onze commissie verdere deel der gemeentewoningen, als gevolg van het lage bedrag, dat door het rijk als maximum- bouwprijs wordt gesteld, n,l. f 2300.tot f 2400.- per woning plus f 600.voor den grond, niet voldoet aan de eischen, aan een behoorlijke ar beiderswoning te stellen. Voor groote gezinnen zijn de meeste dezer woningen absoluut onvol doende. De steeds stijgende prijs van den bouwgrond in onze gemeente is zeker niet bevorderlijk voor den bouw van arbeiderswoningen. In verband hierme de wijzen wij op een door het Dagelijksch Bestuur van het Instituut voor Volkshuisvesting en Ste- debouw ingesteld onderzoek, naar aanleiding van de circulaire van den Minister van Arbeid, Han del en Nijverheid dd. 9 Juni 1926, welk onderzoek ten doel had, gegevens te bekomen van den in vloed van deze circulaire op den bouw van ar beiderswoningen. Uit de door de gemeente ver strekte inlichtingen bleek dat, terwijl de prijs oor bouwrijpen grond voor arbeiderswoningen be- in deze gemeente in 1914 nog f 2.50. per M2 droeg, deze was gestegen tot f 7.a f 10.in 1926. De prijs van den bouwgrond, benoodigd voor een eengezinswoning, 92 M2 tegen f 8.be draagt derhalve f 736.Sus f 136.meer dan volgens bedoelde circulaire wordt toegestaan. Als antwoord op de bij het bedoelde onderzoek ge stelde vraag, of de in de circulaire gestelde be perking van den grondprijs, tengevolge zal kunnen hebben, dat er meer dan thans woningen boven- elkander worden gebouwd, deelde het gemeente bestuur mede, dat het verwachtte, dat dit wel het geval zou zijn. Het bouwen van woningen bovenelkaar mag, uit een economisch oogpunt beschouwd, te verdedigen zijn, onze commissie is vim oordeel, dat bovenbouw, in het belang der

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1927 | | pagina 1