FONGERS DE VERBOUWING NIEUWE ZENDING Enorme prijsverlaging. G. VAN DER GENUGTEN Spaar- en Voorschotbank Boaz Koopt uw ieddan in Matrassen G. B. A. HENSEN P. J. JANSSEN kl Mui mpzp m Mas a lipltfi topt Ma 119 pir tl biltr dn Hl. SCen<3.irils.st3raei.t <Q 113-117 levert solide artikelen. - Heeft de mooiste artikelen op het gebied van Menbelen, Tapijten eiz. Prima vaklieden aan onze zaak verbonden. Mfif Jpf «gnrjrat m. Aanbevelend, W® W»ll Jr Hebt Cl last van Vlooien Meubelmagazijn Behangerijj Stoffeerderij Verstekinrichting van LIJSTEN. Sieuwe Staalcollectie Behangselpapieren, j POMPSTRAAT 10 - IJmnidea-Oost. in de Noord-Hollandsche Bedden- en Matrassenfabriek 88 Kleine Houtstraat - Haarlem Teil. 15484 „Blanka" - Castricum Telefoon 2 Een slechte weg wordt op een Fongers goed. van af 72 gulden B "BP ONDERTRGUW- KAARTEN IS GESEED Het Vakkleedingmagazijn Paarlaarsteeg 1 - Haarlem SIG 4 SE M AG AZI JiN' „UB GUMSl1" ZEEWEG 64 - IJMUiDEN-OOST TR01PSTR. 61 - IJMUIDIN-OÖST Pellets volgens Dr. I. B, Meenk. E. M. Braskamp te Rijswijk (Z.H.) Kantoorboeken J. C König& Ebhardt. Boekh. P. F. C. Roelse te IJmuiden wandgedierte, mieren, molten, kippenluis, etc., koopt dan een pakje HELIOS", wettig gedeponeerd succesartikel zuiveringspoeder a 45 ct. Uitsluitend verkrijgbaar bij de bekende drogisten. Neemt proef. Een ware uitkomst. COÖPERATIEVE Gevestigd te IJmuiden Kanaalstraat 47 Raad van Toezicht: F, J, H. Schneiders, Mr. A. W. Hellema, A. de Wit, F. H. Luchsinger Rechtskundig Adviseur, Mr. A. W, Hellema. pM0 Bank verstrekt voorschotten tégen borgstelling of zakelijke zekerheid. Spaargelden worden tegen uitgifte van een boekje in bewaring genomen tegen een rente van 4 pCt, in 't jaar, voor een jaar vast 41/3 pCt. De bank is geopend: Eiken Maandag en Donderdag van 1921 uur. VRAAOT PRIJS BIJ O. ws O1. Ltdikaiitsn, Bedden, Matrassen. Wollen, Ge tikten en Molton Dekens. Slaapkamer-Ameublementen. - Speciale if richtii g voor bet vernieuwen en opmaken van matrassen in ééa dag retour. Franco heen sn wee.-. Heden stellen wij onzen prijs, droog (oegesiagen, gratis gemangeld, halen en bezorgen inbegrepen, voor de spotprijs 20 CENT per kilo voor geheel opgfmaakl of sluktarief. Vraagt prijscourant. Moderne Stcoirwasscheiij en Sirijkinrichlirg Dat hot rijden op een Fongers, zelfs op de slechtste wegen, nog aangenaam blijft, is te danken aan voor- deeien van bijzondere constructie en montage. De Fongers hebben een onwrikbaar, stijf raam, dat niet zwiept of veert en zijn gemonteerd met soepele, „snelle" banden. Daardoor behouden ze op hobbelige wegen hun rustigen, lichten gang en geven den be rijder een gevoel van vertrouwen en zekerheid. Het rijden op een Fongers blijft onder alle omstandig heden een genot. (compleet met vrijwiel\ rem, bel en reflector/ VACANT S. SMIT's IJMUIDER DROGISTERIJ Kanaalstraat 76 t.o. het Postkantoor. Leverl alle Drogerijen, Chemicaliën, Specialité's en Ziekenverplegingsartike- len, Grootste sorteering Eau de Colognes Parfumeriën Toiletartikelen. TELEFOON 197. CENTRALE DROGISTERIJ. KENNEMERLAAN No. 39 LEVERTRAAN. ECHTE OUDE MALAGA f 1.20 TELEFOON 584. J. F. HUP JE KON. WILHELMINAKADE 57. Behanger Stoffeerder Bedden-, Matrassenmaker Beleefd aanbevelend. Vakkundige bewerking. Minimum prijs. Werkplaats: PRINS HENDRIKSTRAAT 81. Vacant N V. DRUKKERIJ SINJEWEL WILLEMSPLEIN. HEEREN MODEMAGAZIJNEN Kanaalstraat C4648 Telefoon 171, GROOTSTE KEUZE HOEDEN, PETTEN, OVERHEMDEN, HEEREN ONDERKLEEDING. - Aanbevelend, JOH. DE WAARD. EERSTE PROTESTANTSCHE BEGRAFENIS-ONDERNEMING voor SANTPOORT en OMSTREKEN. Aanbevelend, J. P. VAN BRUSSEL - Kerkweg 18. Lux* BROOD- A BANKETBAKKERIJ PRES. STEIJNSTRAAT 15 - TEL. 438. Reeds 12 maal bekroond, EET VISSERS BROOD MET GOUD BEKROOND! Vlugge en nette bediening. Aanbevelend, D. VISSER. HET ADRES VOOR SCHOONMAAKARTIKELEN, VERF WAREN, GLAS en BEHANSELPAPIE- REN ia en blijft het voordeeligste bij P. KEERSEMAKER, Cornelia Drebbelsiraat 35 (over de Brug) IJMUIDEN. EERSTE IJMUIDER MARKIEZENFABRIEK MARKIEZEN - ZONNESCHERMEN KAMPEERTENTEN enz. enz. MIDDENHAVENSTR. 39-43, IJMUIDEN TELEFOON INTERC. 313. ZIET ONZE NIEUWE ETALAOE BETREKT ZIJN ARTiKELEN STEEDS UIT lste KLAS FABRIEKEN. U KUNT DUS VERZEKERD ZIJN VAN PRIMA WAAR. LET OP HET ADRES! VITRAGES - ALLOVERNETS k 21 cent - TAFEL-EN SCHOORSTEENKLEEDJES IN NIEUWE DESSINS TEVENS OOED ADRES VOOR ALLE SOORTEN KOUSEN SOKKEN TRICOTAGES ENZ. DAT Indien gij keelpijn heb, dit te verzachten is DAT Uw hoest en benauwdheid spoedig kunnen verdwijnen DAT Verkoudheid niet meer zoo! lastig behoeft te zijn DAT Uw dorst, welke ontslaat bij fiets- en wandeltochten over stoffige wegen, gestild kan worden zonder te drinken. DAT Uw pijp of sigaar lekkerder van smaak kan zijn WAARDOOR? Door het gebruik van de Bijna bij alle drogisten en apothekers verkrijgbaar in sierlijk doosje met portret a 30 ct per doosjeLet op de letters E.M.E. op den achterkant van het doosje. Waar niet verkrijg baar wendt U zich tot Voor het maken en ophangen van Uw gordijnen leverl P. J. JANSSEN U desverlangd alle noodige hulp tegen zeer matig tarief. Wilt U zelf sommige werkzaamheden verrichten, dan geeft P. J. JANSSEN U gaarne goeden raad en levert de noodige fournituren. Oordijnen in allerlei soort zijn op ALLE dagen en ALTIJD zeer voordeeiig te koopen bij Anegang heek Warmoesstraat, Haarlem. HANNOVER LONDEN WEENEN ons ALOUDE FABRIKAAT met ERKENDE WERELDREPUTATIE Is in de courante for maten en liniaturc-n thans weer voorhanden bij onzen vertegenwoordiger. Wij herinneren hierbij aan de ONOVERTROFFEN BINDWIJZE onzer registers, aan de UITSTEKENDE PAPIERKWALITEIT en het in het gebruik zoo doeltreffende QROOTE AANTAL CIJFERLIINEN in de GELDKOLOMMEN.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1927 | | pagina 3