UITBREIDING AUTO V E BHUUBIHBICHTIHB Meubelen op Afbetaling j Te koopLANDHUIZEN UÏEHlEil 10 EB i ill W. Swaap Wagens disponibel met en zonder Chauffeor. HET NIEUWE CENTRUM Ganga Joh, v. d. Horsty Billijke fariaven. ORANJESTRAAT 4 - Teief. 25 - UiUIDEN. Prima Anthraciet ±ci. Gildbiligging. Ji®*» toerisme, te land en te watei Boekhandel P. F. C. Roelsi Voor mi uitgevoerd Drukwerk IS HET ADRES N.V, Drukkerij Smjswel, iimisiÉn, Door aankoop Tan @en geheel nieuwe wagen is onze Verhuurfnrichtlng UITGEBREID, UmuideivOost BW Thuisbezorging zonder prpverhooging "i|q Zomepprijzen Brandstoffen A. van Wortel - Willem Barendszstr. 49 ILAAG ZIJN ONZE PRIJZEN EENTE Kantoor te IJmuiden Juiïscakade 4. Kantoor Willebrordstraat 90, Avond Spreekuur. Gr. Houtstraat 99 Gruno Vlokken Gruno Zeepfabriek „Samenwerking" te IJmuiden !11 voor alle in een bekende uitgave. Villapark Driehuis-Westerveld Noordholiaudseh Laudbouwcrediet De arme kleine Annie Steil U prijs op prima kwaliteit, het beste van het beste RUND-, KALFS- en VARKENS- VLEESCH voor de concurreerendste prijzen? Betrek dan Uwe Vleeschwaren bij HET NIEUWE CENTRUM Frans Naereboutstraat hoek Piet Heinstraat iterc Afmating 20—30 f 2.10 Afmeting 30—50 f 2.30. Eierkolen gamerkt O. N. voorloopig f 1.60. Alles franco bergplaats. Aanbevelend, SCHITTERENDE KWALITEIT Dit is iets waarop wij wijzen, Dit is toch geen kleinigheid Keus laat niets te wenschen over, Daarom raden wij u aan, Kom de brug maar even over, En dan naar Swier's Schoenhandel gegaan. Beleefd aanbevelend. G. SWIER Jac. van Heemskerkstraat 48 SCHOENHANDEL en REPARATIE INRICHTING. AANGESLOTEN BIJ HET NED. SPAARBANKBUREAU GEOPEND 's MAANDAGS en 's YBIJDAGS VAN 7—9 UUR. HOEK STATIONSWEG. GEOPEND 'a MAANDAGS en 'a VRIJDAGS VAN 7—9 UUR. POSTN 118147. TELEFOON 367. MARCONISTRAAT 3 IJMUIDEN TELEFOON 420 Maakt teekenlngen voor Bouw- en Hinderwetvergunning. Regelt ontwerpen met de Schoonheidscommissie. Maait prijsberekenin gen en geeft advies inzake bouwwerken, koop en verkoop van hulzen gronden. Levering van Blauwdrukken. Kunsttanden per tand f 2.50 Betere kwaliteit p. tand f 4 Oeheel gebit f 60. Betere kwal. gebit f 80. Pijnloos trekken inbegrepen. Tandheelkundig Specialist voorheen KRUISSTRAAT HAARLEM TELEFOON 13728 Spreekuren op werkdagen v. 1012 en 2—4; iederen avond van 79. De spreekuren zijn toegankelijk voor iedereen. nu voor de fijne Wasch. Brengt elke Huisvrouw in haar sas 10 cent per pak. Middenhavenstraat C 54, IJmuiden Aangeboden Prima gebouwde Woningen op zeer OUNSTIOE STAND te IJmuiden. Uitstekend geschikt voor geldbelegging. Br. bureau van dit biad. Öad-Katb, Dames- en Meisjesvereenigiggin "ifl VERKOOPING van alle door haar vervaardigde HANDWEI). KjjJ KEN op Maandag 23 en Dinsdag 24 Mei a.s., telkens van 3tot 10 uur des namiddags in de leeringkamer der O. K. Keil (ingang Bloemstraat). Tevens Thee en Gebakjes verkrijgbaar, HET BESTUUR. TIMMERMAN, METSELAAR EN AANNEMER WILLEM BARENDSZSTRAAT ié TELEFOON No. 4é7 Gewone winkelprijs. Gemakkelijke betalingscondities. Geheim houding verzekerd. Vertrouwd te klasse adres. Vraag! ini. onder brieven No. 2800, Bun au IJMUIDER COURANT. 15 Mei SNELVERBINDING met AMSTERDAM Halte in het park plm. 225 M3. grond. Bevat 5 kamers, badk. met aanleg, hal, keuken en groote zolder, Tuin met schuur. Electr,, gas en water. Koopprijs f 5400.— plm. f 4200.— hypotheek. Te bevr. W. VAN HEYST, Drieh. Kerkweg 20, Kleurendruk gratis. 1ste Gedeelte geheel verkochl. Verder nog slechls I LANDHUIS voor f 7500.—, en een VRIJSTA Ah D LANDHUIS met bijbehoorende meubelen, vaste waschtafel, badkamer enz. voor f 18000vr. op n. in Hoofdkantoor: Alkmaar Bijkantoren: Haarlem, Leiden, 's Gravenhage, Delft, Rotterdam en Hoor. Verstrekt handelscrediet onder diverse zekerheid als HYPOTHECAIR-VERBAND, BORGSTELLING ENZ. SPAARBOEKJES RENTE 4 Agentschap IJmuiden Kantoor Kerkstraatj IIS VAN H. GOURSHS—MAHLER DIT HET DUITSCH VERTAALD DOOR j. P. WESSELINK—VAN ROSSUM 76 Annie keek haar vader met wijd ge opende oogen aan. Ze was nog niet in staat te begrijpen, wat ze daar had gehoord. „Ja", zei ze zacht en zeer ontroerd; „ja ik voel ook liefde en vereering voor u als voor een vader." Aarzelend kwamen deze woorden over haar lippen, 't Scheen haar toe, dat de ka mer met haar ronddraaide. Zij greep naar een steun, de baron sloot haar in zijn armen. „Mijn kind! mijn innig geliefd kind! kom tot jezelf! Dit bericht brengt je geheel en al in de war, nietwaar? Zie me niet zoo angstig aan; ik ben je vader, je gelukkige vader, die zijn kind voor den eersten keer in zijn armen drukt. En jij je bent mijn dochter! de doch ter van mijne Maria een kostbare nala tenschap van je lieve moeder!" Annie beefde over haar geheele lichaam. „O neen dat kan niet waar zijn ik durf 't niet te gelooven," fluisterde ze, terwijl ze op 't punt was haar bewustzijn te verliezen. Hij liet haar zachtjes in een gemakkelij- ken stoel glijden, en streelde haar handen, terwijl hij naast haar zat. „Je bent geheel en al buiten jezelf je bent zoo verschrikt, want je kunt 't nog niet begrijpen. Och, Annie! 't is mij niet zoo moeilijk gevallen als jou nu, om er van overtuigd te zijn, dat 't bericht de waarheid is! Mijn hart had reeds langen tijd van tevoren gevoeld, wat jij voor me bent. Kom nu, mijn kind; doe je best wat te kalmeeren, en laat ik je eerst eens helpen om je hoed af te zetten, en den mantel uit te trekken, daarna vertel ik je alles, en dan zal 't langzamerhand wel weer helder worden in dat arme hoofdje," Als een bezorgde moeder hielp hij haar met hoed en mantel. Toen ging hij weer naast haar zitten, en kuste haar handen. „Wat ben je bleek geworden, mijn lieve kind; en wat kijk je me angstig aan! Maar ik denk dat er wel weer kleur op je wan gen zal komen en als ik je vertel, dat Nor- bert von Saszneck met een vurig verlangen naar zijn verloofde uitziet. Kijk! - ze wor den al weer rood! Ja, ja - jou Norbert weet alles al, dit bericht heeft ook hem van zijn angst en zorg bevrijd. Hij weet dat hij je nu al spoedig als zijn innig geliefde vrouw naar Saszneck mag brengen, zonder dat hij afstand behoeft te doen van deze erfenis van zijn voorgeslacht, 't Geheim van je geboorte is juist op den rechten tijd aan 't licht gekomen. En Norbert's oogen schitterden van geluk toen hij plot seling begreep, dat hij barones Hochberg liefhad. Maar ik doe niets dan pra ten van geluk en blijdschap. En die roode rozen op je wangen verleiden me tot aller lei zijwegen. Dus zal ik nu maar eens zwijgen en dezen brief, in mijn plaats, la ten vertellen. Die zal je alles wel ophelde ren. Intusschen bestel ik een dinertje voor ons beiden; ik heb nauwelijks iets gegeten sedert ik mijn wachtpost in 't postkantoor had betrokken. En nu voel ik werkelijk bij alle vreugde een razenden honger!" Hij gaf Annie den brief van juffrouw Hartmann en terwijl Annie nog bevend van ontroering, dien las, ging de baron in de kamer, waar Weidner wachtte, „Weidner, zorg er voor dat in den eet salon alles wordt gereed gemaakt voor een diner voor twee personen. En ik zou graag willen, dat jijzelf diende, want ik wil met mijn dochter alléén blijven." Weidner was een goedgedrild kamerdie naar; maar toen hij zijn meester de jonge dame, die hij immers zoo goed kende als „juffrouw Sundheim", de gezelschapsjuf frouw van mevrouw von Saszneck, zijn „dochter" hoorde noemen, kon hij toch niet beletten dat er een trek van de groot ste verwondering over zijn gelaat gleed. En hierover begon de baron te lachen hij lachte luid, en pakte Weidner aan een knoop van zijn jas. „Weidner, ik neem 't je volstrekt niet kwalijk dat je mij zoo verbaasd aankijkt. Maar je kunt me gerust gelooven: juf frouw Sundheim is mijn wettige dochter; en van nu af heet ze: „barones Hoch berg''. Hoe dat alles zoo is gekomen zul je later ook wel hooren; en dan kun jij het in huis aan de andere bedienden vertellen; dan behoef ik er geen verdere opheldering van te geven. Zorg nu maar, dat mijn dochter en ik iets te eten krijgen." Weidner begreep er nog niets van, maar hij deed wat zijn meester hem had bevolen. Buiten de kamer gekomen kon hij even wel niet laten om zijn hoofd te schudden en de schouders op te trekken alsof hij wilde zeggen: „Daar moet een ander maar uit wijs worden!" Baron Hochberg kwam weer in den sa lon, en ging stil naast Annie zitten. Ze had den brief nog niet uitgelezen en hij wacht te, tot ze 't papier in haar schoot liet val len, en verward naar hem opzag. Vader en dochter zagen elkaar eenige ©ogenblikken zwijgend aan. Eindelijk vroeg de baron zacht: „En wat zal mijn dochter nu doen?" Snikkend viel Annie hem om den hals. „Vader! mijn vader! mag ik 't nu werkelijk gelooven dat u mijn vader is?" Baron Hochberg hield haar vast tegen zich aangedrukt. „Voel je dit niet, mijn lieve kind? Ik l heb er geen oogenblik aan getwijfeld, dat wij bij elkaar behooren." J Weer keek ze hem aan. „Ja, vader! beste vader ook m ij n hart verlangt naar u. Nu kan ik ook be grijpen hoe 't kwam dat ik mij dadelijk zoo tot u getrokken voelde." „De stem der Natuur sprak zoo duide lijk in ons maar wij wisten niet wat ons tot elkaar trok." De uren, die nu volgden, waren voor vader en dochter even schoon; ze hadden elkaar immers zooveel te zeggen! Ze moesten een brug leggen over een klove van twintig jaren; en er was zooveel te vertellen. Zonder 't te willen noemde de baron zijn dochter nog voortdurend „An nie". „Ik moet er eerst aan wennen om je een anderen naam te geven. Ik kan 't nog niet begrijpen, dat ik je nu in 't vervolg „Ma rianne" moet noemen," zei hij, alsof hij zich wilde verontschuldigen. Ze greep zijn hand. „Laat mij mijn ouden naam behouden, beste vader. Ik ben onder dezen naam op gegroeid. Mijn lieve pleegouders, aan wie ik zooveel te danken heb, noemden me zóó; en Norbert heeft mij óók zoo ge il noemd. Allen die mij liefhebben k me onder dezen naam. Laat hem k behouden. Annie" kan immers ooi: goed een verkorting van „Marianne'1 i h De baron keurde haar voorstel dus bleef 't Annie". Later reden ze samen naar 't pee E Annie zou zoodra mogelijk haar eigen 141 inpakken, en met mevrouw Haller air; nen. De baron had ook kamers voor F in het hotel besteld, en haar bagage daarheen gebracht. Ook voor mevrouw von Saszneck kamers besproken. Natuurlijk wilde Annie precies* j wat er gebeurd was, toen haar vade? onverwacht op Saszneck was verscto Ze lachte gelukkig toen hij haar l dat Norbert met hem naar Be willen gaan. 't Viel haar nu moe ze moest wachten om hem terug te zk- ze op Eckartsberge waren; en tochh nog zoo kort van tevoren gedacht, hem nooit weer zou ontmoeten. Maai onderdrukte haar verlangen, en j zich geheel aan haar vader, Veil1 vroeg ze hem, of zij een paar woorden Norbert mocht telegrafeer en. Lachend kuste hij haar, en stuk papier en een potlood vóór haar? ({fi Snel schreef ze: fo „Lieve lieve Norbert! !P ge Annie.'' Verder niets. Maar in deze'woorden haar geheele hart. Haar vader glimlachte toen hij zag int ze had geschreven. „Dat is weinig en toch heel zei hij. Wordt ren'M (i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1927 | | pagina 4