Jmuider Courant I Iiiur: Ds. H. Holtrop. Officieel Plaatselijk Nieuws. IJmuiden. Velsen 1 Santpoort. Sport. itrdlg 21 Mel 2e blad. predikbeurten VOOR ZONDAG A.S. IJMUIDEN. ned. herv. kerk. Ds. Dijckmeester. L, Ds. Erdman, Heidel b. Cal. ■;U Zondag 9. JEÜGDKERK (Koning Willemshuis), de Heer Vermeulen. „OOPSGEZ. GEM. AFD. PROT. BOND. .«uur: Ds. W. Lulkinga. geref. kerk. ,ji Ds. S. v. Leeuwen. in,r: Dezelfde. chr. geref. kerk. 0uur: Ds. T. A. Bakker (uur: Dezelfde. oud.kathol1eke kerk. iuuri Pastoor L. Rinkel. („iir: Dezelfde. 3uur: Vesper. evangelisatie hoogeberg. IJmuiderstraatweg. Samenkomst, lidig uur en's avonds 7.30 uur aker Jenninga. ...jig Openluchtsamenkomst, Konings tij 'ssvonds 8 uur. indirdsgBijbelbespreking 8 u. 's avonds. Vrijheid van gedachtenwisseling. NED. HERV. KERK (Kalverstraat). jjr i Ds. W. Kroese, Ooopsbedienlng. „IJ uur: Dezelfde. GEREF. KERK (Willebrordslraat). 5uur: Dezelfde. VELSEN. ned. herv. kerk. Iiur: Ds. W. S. van Leeuwen. GEREF. KERK (Koningsweg), ur: Ds. J. D. Boerkoel. uur: Dezelfde. SANTPOORT. ned. herv. kerk. Dr. G. A. van den Bergh van Eysinga red. herv. evangelisatie. Ilni: Ds. Erdman, ljmuiden. GEREF. KERK (Lokaal Bethel). 10 uur: Ds. L de Joug, £m. predikant. .30uurDs. F. O. Petersen v. Bloemendaal. BEVERWIJK. doopsgezinde gemeente. 1 uur: Ds. van Calcar. I k HINDERWET. Bzjjemeester en Wethouders der gemeente öffl brengen ter openbare kennis, dat de ver- ai-- van: ii Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en tóbrieken, te IJmuiden, om op het perceel, i&lraal bekend gemeente Velsen, Sectie A,, ioi. 1017 en 1046, plaatselijk bekend fabrieks- 'tin, te mogen uitbreiden hare inrichting, door oprichten van een installatie tot het briket- uen van hoogovenstof, van een ertsbreekin- cling en van een hulppompinstallatie, in welke idling o.a. gebruik zal worden gemaakt van I electromotor van 60 en een van 75 P.K. en ie dieselmotoren van 75 P.K.; ie Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en iallabrieken, te IJmuiden, om op het perceel, dastraal bekend gemeente Velsen, Sectie A,, jf'. ^7, 1033 en 1032, plaatselijk bekend Oüii itieksterrein, te mogen uitbreiden hare inrich- g'1 j >1: door het bijplaatsen van 37 kooksovens bij Kooksovenbatterij, twee mengbunkers en het 1 breiden der bijproductenfabriek, door het bij- ütsen van diverse toestellen en werktuigen, o.a. p2!i a electromotor van 340 'en een van 15 P.K., jggfl w ten is toegestaan. atf^i den 17 Mei 1927. !%smeester en Wethouders voornoemd, df Secretaris de Burgemeester, j kostelijk. rijkens. HINDERWET. scllf ^meester en Wethouders der Gemeente ter openbare kennis dat ter aeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek van J. Bleeker, te IJmuiden, om P®rceel kadastraal bekend Gemeente Vel- Afdeeling IJmuiden, Sectie M, No. 4061, ,i l'* bekend Frans Naereboutstraat, no, 49, Heinstraat. Wo®nsdag, den 1 Juni 1927, des voormid- I til i f Ureni zal tén Gemeenteftuize gelegen- fefl' es*aan om bezwaren tegen dit verzoek in l:^en en deze mondeling en schriftelijk toe kwel de verzoeker als zij, die bezwaren heb- 'ne?j gedurende drie dagen voor het 3f: ^e?elde °P de secretarie der Ge- Ly, nn'3 nemen van de terzake ingekomen er,aan herinnerd, dat volgei de jurisprudentie niet tot beroep gerech- Hj2''? z^' ^ie Qiet overeenkomstig artikel 7 voor Gemeentebestuur of een 'M be h Z1,ner k^en zijn verschenen, teneinde ezwaren mondeling toe te lichten. 'ta. den 18 Mei 1927. ^meester en Wethouders voornoemd, iw!!8"8' de burgemeester, RIJKENS. toSTEüjk. ONS NATUURSCHOON door G. VOET. Onze gemeente is gelukkig rijk bedeeld met natuurschoon. Wij hebben ons mooie park Velserbeek, wij hebben den Drie- huizerkerkweg en mooie boschwegen, waar nog gewandeld mag worden. Voorts Roos- wijk, waar men ook nog volop kan genie ten van de prachtige natuur, Santpoort met zijn prachtige wegen en den heerlij ken Neethof en nog veel meer: bosch, zee en strand. Maar er wordt de laatste jaren in onze gemeente zoo enorm gebouwd, dat we voor ons natuurschoon moeten gaan waken. Wij hebben voor eenigen tijd reeds gepleit, dat nabij IJmuiden eenige duinen bewaard blijven. Men is met de nieuwe straten niet zoo ver meer af van den Moer- berg, waar zoovelen, jong en oud, hebben genoten van het schitterende uitzicht over de zee en den omtrek. Wat zou het niet herlijk zijn, als dit duin en nog een paar duinen daaromheen konden bewaard blij ven als een klein duinpark tusschen de huizenrijen. Er is. echter meer. Wanneer men het uitbreidingsplan onzer gemeente beziet, merkt men op, dat de gronden van het Velserduin reeds geheel in kaart zijn gebracht. Zelfs het geheele duinter- rem nabij de Noordzeekust staat daarop reeds in bouwblokken aangegeven en er rondom been loopt vanaf den Zeeweg een groote weg met een breedte van 25 Meter. Eén ding is helaas niet te verwezenlij ken, n.l. dat het Velser- en Heerenduin als natuurmonument bewaard blijft. Dat zou millioenen kosten en daaraan is geen den ken, Wat zouden wij het anders gaarne willen. Want is Velserbeek mooi, hier in dit duinterrein vertoont de natuur zich nog in ongerepte pracht. Hoe heerlijk is het daar te wandelen, b.v. langs die mooie laan met prachtige dennen op de duinen, of langs al die kleine laantjes temidden van hoog en laag hout, waar de nachtega len zingen hun wonderschoon lied, waar de lijsters slaan en de koekoek roept, waar de schoonste duinpartijen een ver- rukkelijken aanblik opleveren. O, ware er een Croesus, die onze gemeente dit koste lijke landschap als een natuurmonument aanbood, met de onverbreekbare bepaling, dat het nooit bebouwd mag worden. Nu dit wel een vrome wensch zal blijven, wil len wij opwekken, om niet alles te beder ven en zooveel mogelijk van het natuur schoon te behouden. Want er wordt al druk gebouwd in Velserduin. Als men langs den Velser duinweg loopt, ziet men achter de westelijke huizenrij heele stra ten verrijzen. Wij hebben er deze week eens een kijkje genomen. Als wij nabij de Eikenstraat het bosch ingaan, komen wij in een laan, waarin een dubbel heerenhuis wordt gebouwd. Het is de Paulus Potter straat,' nu nog een echte boschlaan met prachtige beukenboomen, die hun takken met weelderig jong groen breed uitspan nen. De Bouwexploitatie Maatschappij, die deze terreinen heeft gekocht, is bereid, om mede te werken tot behoud van zoo veel mogelijk natuurschoon. De dubbele rij prachtige beukenboomen b.v. wil zij laten staan, zoodat de eene rij boomen dan in de voortuinen der huizen komt en de andere rij op het zuidelijk trottoir van den straatweg. Vanwege het bedrijf Open bare Werken schijnt men echter te hebben beslist, dat dit niet gaat en dat deze boo men dus moeten vallen. Evenwijdig van den Velserduin weg loopt vanaf de Paulus Potterstraat een straat in noordelijke richting, die aan eene zijde reeds geheel bebouwd is en aan de andere zijde voor een groot deel. Dit is de Gerard Doustraat. Nog een nieuwe straat is in aanleg, die weer evenwijdig aan de Pau lus Potterstraat loopt, n.l, de van der Heistraat, waaraan een Amsterdamsche bouwondernemer een aantal huizen gaat bouwen. Even verder gaande, komen wij aan een der verrukkelijkste plekjes van Vel serduin. Wij staan voor het hek, dat het groene grasveld omgeeft voor het jacht huis van Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden. Midden in dit grasveld rijn een paar heuveltjes, bezet met prachtige boomengroepen en daarvoor is een kleine vijver. Wat al feesten zijn op dit schoone [plekje gehouden: zendingsfeesten, mee- t tings van drankbestrijders enz. Duizenden hebben er genoten van de schoone natuur, f Is het nu niet vreeselijk, als wij zien, dat midden door dit wonderschoone plekje een strataweg is geprojecterd, waaraan ter weerszijden huizen zullen verrijzen? Al dit schoons moet dus verdwijnen? Wij hopen, dat het niet zoo ver zal ko men. Dit mooie plekje moet gespaard blij ven. Voorloopig is er nog geen gevaar, want de eigenaar heeft dezen grond nog niet verkocht. Wij hopen echter, dat de gemeenteraad zich beraden zal, om te voorkomen, dat dit kostelijke plekje niet verloren gaat. Want zoo iets kan' men niet maken. Wij zouden willen, dat de raad een commissie uit zijn midden benoemde, om aan de hand van het uitbreidingsplan te onderzoeken wat er aan natuurschoon kan worden gespaard. Als men het groote uitbreidingsplan in handen neemt, ziet men niets dan wegen en vierhoekige en vijf- of zeshoekige bouwblokken. Maar weten de raadsleden, dat die wegen en die bouwblokken vaak door de schoonste brokken natuur gepro jecterd zijn? En het is zeer goed mogelijk, om wat natuurschoon te sparen. Wellicht zal een geprojecteerde weg dan hier of daar een kromming krijgen en dus nie+ kaarsrecht blijven, maar dat mag geen bezwaar zijn. De Willebrordstraat bewijst, dat een gebogen weg veel mooier is dan een rechte straat. Laten wij een voorbeeld noemen. Vanaf bovengenoemd jachthuis loopt een aller aardigste laan met iepenboomen naar den Velser duinweg, De gronden aan den oos telijken kant van dezen weg zijn reeds verkocht en er zal op gebouwd worden. Dit mooie laantje moet nu voor een groot deel verdwijnen. Ware het nu niet moge lijk, dat dit laantje behouden bleef? Zoo vragen wij, of de weg, die vanaf Huize Voor-duin dwars door dat prachtige stuk natuur is geprojecteerd, niet omgelegd kan worden, opdat dit heerlijke brokje behou den blijft? Wij meenen, dat de gemeenteraad hier een belangrijke taak heeft te vervullen en wij spreken den wensch uit, dat de raads leden binnenkort een excursie naar het Velser- en Heerenduin willen maken, om zich persoonlijk van den toestand op de hoogte te stellen. Het nageslacht zal ons niet anders dan dankbaar zijn, wanneer wij zooveel moge lijk van het natuurschoon behouden. Laat oud-IJmuiden een afschrikwekkend voorbeeld zijn. Hier is het kostelijkste na tuurschoon, dat heel gemakkelijk ver woest kan worden, maar dat men dan ook nooit meer terug krijgt. Een polikliniek. Men heeft aan de bestuursleden van de Neutrale Ziekenhuisvereeniging IJmuiden al dikwijls gevraagd, hoe het nu stond met het voornemen, een ziekenhuis naast de in aanbouw zijnde Roomsche inrichting op te richten. Zooals men weet, heeft het co mité, dat zich indertijd spontaan had ge vormd, om de protestactie tegen het be sluit van den gemeenteraad, waarbij voor 50 jaar f 10.000 subsidie per jaar aan de Mariastichting werd verleend, te leiden, omgezet in een Vereeniging tot stichting van een niet-R. K. Ziekenhuis, later ge naamd Neutrale Ziekenhuisvereeniging IJmuiden. Er zijn in den tijd sinds de protestactie heel wat besprekingen gehouden, er is veel gereisd, maar aan de stichting van een ziekenhuis is heel wat verbonden en dit gaat met groote sommen gepaard. Intusschen is het bestuur vast besloten de plannen voor den bouw van een zieken huis door te zetten. Als begin van baar plannen, zal bet bestuur binnenkort, waar schijnlijk 1 Juni, een polikliniek openen. Daartoe is in huur verkregen het perceel Koningsplein, hoek Kerkstraat, waar vroe ger het kantoor der directe belastingen was gevestigd. Dit perceel is men bezig thans in te richten. Het bestuur vond in Dr. L. J. Büller benoemd chirurg aan het Roode Kruis- Ziekenhuis te Beverwijk, den man van wetenschappelijke kennis en ervaring, die de leiding der polikliniek op zich zal ne men. De opening der polikliniek maakt, dat men voor behandeling bij specialisten niet meer naar Haarlem behoeft te gaan en dus ontslagen wordt van alle bezwaren, die daaraan verbonden" zijn. Aan de kli niek toch worden verschillende specialis ten verbonden, die op vaste uren zitting zullen houden in de kliniek hier. Zoo is Dr. L. J. Büller aan de kliniek verbonden als chirurg en gynaecoloog, Dr. L. J. Coe- nen te Haarlem als zenuwarts en Dr. Kamminga van Haarlem als neus-, keel- en oorarts. Met andere specialisten wordt nog onderhandeld. De naam van de vereeniging zegt reeds, dat deze kliniek geheel neutraal is. Wan neer patiënten na onderzoek door een der specialisten in een ziekenhuis moeten wor den opgenomen, zullen zij in de keuze van het ziekenhuis geheel vrij zijn. De opening dezer kliniek in een plaats met 22000 zielen voorziet zeker in een groote behoefte. Binnenkort zullen nadere mededeelingen worden gedaan, n.l. wanneer de kliniek geopend wordt en op welke dagen en uren zij open zal zijn. De afdeeling Velsen en Omstreken van de Alg, Militaire Pensioenbond belegt a.s. Maandagavond een buitengewone ver gadering in het Friesche Koffiehuis te ÏJmuiden-Oost, waarin de heer C. H. Keer, lid van het Hoofdbestuur, zal sprken over ,,Een strijd om recht." Beukman alhier en aan H, Reehorst alhier, P. Siksma te Haarlem en A. P. Bakker alhier ieder één perceel. In de courant van Woensdag j.l. vermeldden we abusievelijk, dat de heer C. School te Leiden geslaagd was voor het examen Ass.-Apotheker. Dit moet zijn de heer C, Schol. Dinsdagavond hield de afd. IJmuiden en omstreken van den Ned. Aannemers- bond in Hotel Velserbeek haar eerste jaar vergadering, welke goed bezocht was. De voorzitter, de heer P. Heere, gaf in zijn openingsrede een overzicht van de gebeur tenissen in het aannemersbedrijf in het af- geloopen jaar, waarbij hij memoreerde de samensmelting van de afdeelingen van den Nederl. Aannemersbond en van de Pa- troonsvereeniging tot één afdeeling „IJmuiden en omstreken". De afdeeling telt thans 25 leden. Aangaande de steen zetters, die na de staking nog niet weer waren aangenomen, werd besloten deze, zoodra er werkgelegenheid voor hen is, weer aan te nemen. Met de metselaars worden onderhandelingen gevoerd ovei de loonen, althans wat betreft degenen dit georganiseerd zijn in den Modernen, R.K. Christelijken of Neutralen Bond. Eer moeilijkheid hierbij is, dat sommigen bi) de syndicalistische Federatie zijn aange sloten, met welke organisatie de Aanne mersbond geen landelijke overeenkomst beeft. De vergadering werd besloten met een gezellige bijeenkomst in de Theeschenke- rij. Het gedeelte van den nieuwen weg onder Velsen, dat reeds geasphalteerd is, ter lengte van ongeveer 350 M. is voor alle verkeer opengesteld. Het naast dezen nieuwen weg gelegen stuk van den ouden weg is afgesloten. De keien worden uit dit deel verwijderd en zullen worden gebe zigd als afsluiting voor de aspbaltbaan in den nieuwen weg. Door de anti-stemdwangpartij zijn in de gemeente Velsen in drie kieskringen de volgende candidaten gesteld: 1. J. A. Koppelman, 2. L. Grapendaal, 3. W. Wagenmans, 4. L. A. Lubbers. Deze partij had bij de vorige candidaat- stelling slechts voor district III een lijst ingediend, thans zal ze dus voor alle drie kieskringen een lijst indienen. Aangaande den stand van zaken met betrekking tot de plannen tot verruiming van het Noordzeekanaal, vernemen wij, dat de door het Rijk aangekochte en ont eigende perceelen op de voor de verbree ding benoodigde strook met 1 Januari 1928 ontruimd moeten worden. Er zijn thans nog 3 betrokkenen met wie omtrent den afstand hunner eigendommen nog geen overeenstemming is bereikt. In de week van 915 Mei is in deze gemeente één geval van roodvonk voorge komen. Voor „Vox Humana" komt er in de week van 2431 Mei „werk aan den win kel". Om te beginnen vooraf n.l. op eerst- genoemden datum een concert in „Zomer- lust" gegeven. Den daarop volgenden dag zingt het koor op de Haarlemsche tentoon stelling de „Heba". Zondag 29 Mei wordt in de eere-afdeeling van het Zandvoort- sche concours gezongen, terwijl tenslotte op 31 Mei nogmaals een concert in „Zo mer lust" wordt gegeven. Op de concerten werkt het kinderkoor mee. In de gehouden leden-vergadering van de Turnvereeniging „Santpoort" werd tot bestuurslid gekozen Mevr. Keizer, zoodat het bestuur thans bestaat uit de heeren Krom (voorz.), Volmer (secr.), Ouwerkerk (penningm.), en de dames Bremerkamp en Keizer. WITTE KRUIS CONSULTATIE-BUREAU. Wegens verblijf van Dr. Y. Hanneman in het buitenland zal het Consultatie-Bureau voor zui gelingen tot nader aankondiging gesloten zijn. Voor kraamverzorgirig, welke ook door boven genoemde Vereeniging wordt uitgeoefend, wende men zich tot het bestuurslid der Vereeniging. Mevr. Suwerink, Trompstraat 72 te IJmuiden- Oost. Tarief naar draagkracht f 5f 15. VOETBAL. K. H. C.—STORMVOGELS. De bekerwedstrijd K. H. C.Stormvogels, welke morgen op het K. H. C.-terrein te Kampen zou gespeeld worden, is uitgesteld tot Hemelvaarts dag. d xrr u ul 4 f V. S. V.-GOUDA. - B. en W hebben de verpachting van Morj,en 2a, dan de lanj, yerbeide ontmoet;n(, het zeestrand bij de Zuidpier alhier als y S. V.-Gouda gespeeld worden. Zooals wij volgt gegund: twee perceelen aan E. G. J reeds Woensdag j.l. aantoonden, behoeft V.S.V. WITTE KRUIS. Stel niet uit lid te worden van het Witte Kruis tot dit noodig is. Ziekte komt onver- wachs, het noodlidmaatschap kost u dan f 4.—. Voor f 1.50 Contributie per jaar dus 3 cent per week is men lid en heeft dan recht op kostelooze hulp van een der wijk zusters en tevens gebruik van verpleeg- materiaal. Opgave van lidmaatschap gelieve men te richten aan den Administrateur den heer J. Woltman, Gebouw Witte Kruis te IJmuiden. maar één punt te veroveren, om reeds de tweede klas binnen te stappen We achten hiertoe de roodwitten best in staat, ja, verwachten zel's bij een normale krachtinspanning hunnerzijds een overwinning, We verwachten, voor deze ontmoeting veel belangstelling. V. S. V.-team ziet er als volgt uit: v. d. Wint v. d. Pieterman v. d. Grïendt Böhm Bruidschaar Wey de Bakker, Heyerman, Zwanenburg, Horemaji, Hillekamp. T. v. IJ. A.s. Hemelvaartsdag trekken we er weer mei de fiets op uit en wel onze traditioneele tocht naar Bergen. Op de oefenavonden is al een en ander besproken, waaraan ik alleen nog wil toevoegen dat als plaats van samenkomst het Willemsplein is aangewezen, vanwaar we 's mor gens om klokslag 7 uur vertrekken. Zorgt dus al len met veel vrienden en kennissen op tijd aan wezig te zijn. Denkt er aan uw fiets te versieren met onze mooie clubvlaggetjes, waarmee we trotsch aan ieder toonen: „Hier is T. V. IJ. met haar vrienden en vriendinnen!" Daar dien dag het lokaal natuurlijk gesloten is, zijn de lessen als volgt verzet: Jongste jongens turnen volgende week op Dinsdag om 6,30, Jong ste meisjes op Woensdag om 5,30 uur. Dames op Dinsdag 8,15 uur. De lessen van jongens en heeren op Woensdag blijven onveranderd. Ver zuim geen enkele les, met het oog op onze groote uitvoering op 2en Pinksterdag. TURNIA. DAMCLUB „IJMUIDEN". Eindstand van de onderlinge competitie. Groep I. gesp. gew. rem. verl. punt. Joh. Kramer 22 15 5 2 35 H. Muller 22 13 6 3 32 P. Visser 22 12 6 4 30 D. Ott 22 11 3 8 25 P. Schaap 22 10 4 8 24 G. van Zanten 22 9 5 8 23 P. de Boer 22 9 5 8 23 H. Schaap Jr. 22 6 11 5 13 Joh. Kroonsberg 22 5 4 13 12 *j P, Schager 22 7 1 14 11 B. Dukel 22 3 5 14 11 L. Koetsier 22 4 3 15 11 Groep II. gesp. gew. rem. verL punt. F. Zonneveld 22 15 2 5 32 J. Smit 22 14 2 6 30 H. Schaap Sr. 22 13 4 5 30 Chr. Strijker 22 12 5 5 29 W. de Graaf 22 10 4 8 24 K. Schaap 22 8 6 8 22 P. v. d. Velde 22 6 5 11 17 G. Oldenburg 22 6 4 12 16 J. Wartenhorst 22 9 7 6 15 A. Schager 22 4 6 12 14 A. Boxman 22 4 5 13 13 Th. Vis 22 4 4 14 10 Wegens niet opkomen. H. Schaap Jr. 10, P. Schager 4, Joh. Kroonsberg 2, J. Wartenhorst 10 en Th. Vis 2 strafpunten, In de tweede groep werd de match van drie partijen om den tweeden prijs tusschen J. Smit en H. Schaap Sr. door eerstgenoemde gewonnen. Tot de prijswinnaars behooren de volgende spelers. Groep L Joh. Kramer 1ste prijs. H. Mulder 2de prijs P. Visser 3de prijs. D. Ott 4de prijs Groep II F. Zonneveld 1ste prijs. J. Smit 2de prijs- H. Schaap Sr. 3de prijs. Chr. Strijker 4 de prijs. Tevens zal aan den heer Joh. Kramer voor het behaalde clubkampioenschap als extra-prijs een verguld zilveren draagmedaille worden uitgereikt, SIMULTAAN-SEANCE DOOR H. ZITMAN. Ter gelegenheid Yan de prijsuitreiking, welke a.s. Dinsdagavond in de eaal van G. v. d. Oute- naar zal plaats hebben, zal door den heer H. Zitman (Kampioen van Haarlem) een simultaan seance gegeven worden voor de leden van bo vengenoemde vereeniging. Aanvang 7.30 uur. OLYMPISCHE SPELEN 1928 AMSTERDAM. Beknopt overzicht van de data der Olympische Spelen. Hockey: van 1726 Mei, Voetbal: van 27 Meipl.m, 15 Juni Gewichtheffen: van 28 en 29 Juli. Athletiek: van 29 Juli4 Aug, en 6 Aug. Schermen: van 29 Juli11 Augustus. Worstelen: van 30 Juli5 Augustus. Moderne Vijfkamp: van 31 Juli4 Augustus. Zeilen: van 29 Augustus. Roeien: van 610 Augustus. Wielrennen: van 3 en 5 Augustus. Zwemmen: van 411 Augustus. Boksen: van 711 Augustus. Gymnastiek: van 310 Augustus. Ruitersport: van 912 Augustus. Demonstraties: Korfbal en Lacrosse: 7 Augustus. WATERSTAND IJMUIDEN. Mcl 1927 H. water L. water Dagen v.m. n.m. v.m. n.m. 21 5.45 6.12 1.22 1.45 22 6.31 7.00 205 2 29 23 7.27 8 02 2 53 3.19 24 L.K. 8.33 9.10 3 49 4 24 25 9 47 1023 4 58 5 45 26 11.01 11 32 6.16 7 06 27 0.06 7.26 8.13 28 0.34 1.07 8.30 9 12 29 1 29 1.59 9 25 10 00 30 2.17 2 46 10.18 10 46 31 305 3.30 11 09 11 29

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1927 | | pagina 5