Vervolg Plaatselijk Nieuws IJmuiden Veisen (5-3)' Politierapport Visscherij ingezonden Gevonden voorwerpen Mieren AGENDA. ZATERDAG. Thalia, Bioscoop, 8 uur. ZONDAG. Thalia, Bioscoop, 3, 5 en 8 uur. Velserbeek, Concert Theeschenken;, 3 uur, MAANDAG. Thalia, Bioscoop, 8 uur. Friesche Koffiehuis, Vergadering Alg. Mil. Pen- sioenbond, 7.30 uur. Oud-Kath. Kerk, Verkooping handwerken 3 10 uur. DINSDAG. Oud-Kath. Kerk, Verkooping handwerken 3—^ 10 uur. Doorzitten Stukloopen Bij de gisteren door de makelaars Bakker, Dijksen en Co. gehouden verkooping van 13 woonhuizen voor afbraak, staande aan den Vel- serduinweg, werden deze gekocht door den heer S. Waterdrinker té Beverwijk voor f 300. GEMEENTELIJKE HANDELSAVONDSCHOOL TE IJMUIDEN. In tegenwoordigheid van de Commissie van Toezicht en de leeraren had Dinsdagavond 17 Mei j.l. in de M.u.l.o.-school aan de Kerkstraat te IJmuiden, in welk gebouw de Handelsavond school gevestigd is, de uitreiking der diploma's plaats aan de leerlingen, die na het doorloopen van den vierjarigen cursus een voldoend eind examen hadden afgelegd. Van de 13 leerlingen, die aan het eindexamen hadden deelgenomen, verwierven er 10 het diploma. Nadat de voorzit ter van de commissie van toezicht, de heer A. J. Veltkamp, den leerlingen op een hartelijke wijze had toegesproken, terwijl hij er hun tevens op wees, ,wat op grond van het uit te reiken diplo ma redelijkerwijze van hen verwacht mocht wor den, overhandigde hij aan elk het diploma met de daarbijgevoegde puntenlijst. De namen der geslaagden zijn: B. Blok, Annie Dik, Rachel Hamburger, Annie Heere, H. Jaspers, K, Jongeling, H, J. Kuyk, R. van den Outenaar, J. van Pel, W. Verschoor. Den Vrijdag tèvorèn had de bevordering van de leerlingen naar een hoogere klasse plaats gehad. Van de le naar de 2e klasse werden bevor derd: Femma Boelsums, C. Boogaard, C. den Duik, W. Gravemaker, J. Hühl, E, van der Kar, E. Kuyk, Aagje Laan, Trijntje Lampers, Marie van Oosten, Henriet Polman, P. Schipper, A. Taber- nal, B. Tromp, C. de Waard, C. Langbroek en Willy van Heyst. Van de 2e klasse naar de 3e: Nelly Boon, J. v. d, Booren, M. Filarski, D, de Greef, H. Hoekstra, Nel v. d. Kolk, Greta Krab, W. Langbroek, H. Nederlof, J. de Niet, Joh. Prins, L, Spruyt, Cath, Stam, Cor. Timmerman, Lies Zwaan. Van de 3e naar de 4e klasse: G. Bosman, Jac, Dunnebier, Anna Gomes, An nie Groen, Lies Hopman, G. Lengton, Jansje van Pel, B. Teyl, Gerda v. der Weyden, J, Wijnberg. De nieuwe cursus vangt weer aan op Maandag 12 September a.s. Toen de commissaris van politie Maandag op weg was naar de Binnenhaven b. d, spoorbrug, voor het daar plaats gehad hebbende doodelijke ongeval, ontdekte hij onderweg, dat een jongen zich bij het spelen met kipkarren had verwond. De jongen had een been gekneusd en kon niet loopen. Op verzoek van den commissaris was een particulier zoo welwillend den knaap, Z. genaamd, via de pont naar het politiebureau Willemsplein te vervoeren, vanwaar de jongen naar de ouder lijke woning in de Duinstraat werd gebracht. DEPARTEMENT TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. De bij art. ^2 van de Wet voorgeschreven Leden vergadering van het Nutsdepartement werd Vrij dagavond 20 Mei gehouden in Hotel Augusta, iets later dan de wetsbepaling luidt, maar, aldus de voorzitter, niet eerder mogelijk, omdat de be schrijvingsbrief voor de Algemeene Vergadering op 7 en 8 Juni te Amsterdam te houden vrij laat was binnengekomen. Nadat de Departement-secretaris, de heer Luchsinger zeer nauwkeurig en uitvoerig de no tulen der vorige Algem, Ledenvergadering .had voorgelezen, werd de bovenvermelde beschrij vingsbrief besproken en besloten adhaesie te be tuigen aan het voorstel van het Departement Hare, om te komen tot herziening van het door de departementen aan het Hoofdbestuur verschul digd quotum. Voorts werd vrij mandaat aan de afgevaardigden versttekt en tot afgevaardigden benoemd de heeren Luchsinger en PooL Bij de verkiezing van 3 leden van het hoofdbestuur zal ons departement zijn stem uitbrengen op Prof. Zeeman, den heer Ariens Kuppers en Prof, I. B. Cohen. In verband met deze verkiezing, werd de wen- schelijkheid uitgesproken dat ons Departement op de volgende beschrijvingsbrief een voorstel zal plaatsen om te komen tot een andere verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur. Naar de districtsvergadering Zaterdag 28 Mei te houden in Alkmaar werd eveneens onze se cretaris, de heer Luchsinger, afgevaardigd. Ter tafel werd nu gebracht de uitslag van het referendum onder de Nutsleden gehouden over de wijze, waarop in den komenden winter de intro ductie op de Nutsavond zal worden geregeld. Er waren 186 stemmen uitgebracht, van welke zich 120 hadden verklaard voor het invoeren van vaste introductiekaarten en 56 voor het systeem van bijslag. De vergadering besloot daarom het eerste voorstel, vaste introductiekaarten, tot wet te verheffen. Bij de rondvraag bracht de heer Luchsinger de subsidie voor de Nuts-bibliotheek ter sprake en wees de heer Baardt op de wenschelïjkheid om ons Departement te wijzen om de stichting der Kinderspeeltuinen in onze gemeente te bevorde ren, waarna de vergadering door den voorzitter werd gesloten. Uitslag aanbesteding door den Bouwkundige IC Boon, voor het bouwen van een garage en bierbottelarij, aan den Wijk aan Zeeërweg te IJmuiden, is als volgt; Gebr. Wijker en P. v. Duin, f 10445,J. Kes, f 10395.Lindhout en de Waard, f 10130.A. A. van Pel, f 9940,—H. Keuris, f 9835.—; Tier- sen en Wernekes, f 9700.firma V*P. Heere en Zonen, f 9450.L. Rings, Santpoort, f 9450. Cupido en Dalmeijer, f 9150. Bij Kon. Besluit van 16 Mei is benoemd tot ambtenaar van het openbaar ministerie bij de I kantongeiechten in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Alkmaar, mr. H. B. de Brueys Tack, thans ambtenaar van het openbaar minis terie bij het kantongerecht te Arnhem, Wagenin- gen, Nijmegen, Doesburg en Terborg, ter stand plaats Arnhem. Door de afdeeling van den Ned. Bond van Chr. Fabrieks-, Haven- en Transportarbeiders werd Donderdagavond een jaarfeest gehouden in het R.K, Vereenigingsgebouw, Door eten voorzit ter, den heer C. v. d. Steen, werd een openings woord gesproken, waarna een afwisselend pro gramma werd afgewerkt, o.a. muziek van de Man dolineclub „Mimosavoordrachten en een too- neelstukje „De Hellas'1 onder leiding van den heer F, A. J. Hunsche. De Haarlemsche rechtbank heeft J. H. pen ningmeester van de Brandstoffenvereeniging „Eensgezindheid" alhier, verblijvende te Alblas- serdam, wegens verduistering tot 6 weken ge vangenisstraf veroordeeld. De eisch was 4 maan den. ii-l -J i De Haarlemsche rechtbank heeft het vonnis van den kantonrechter tegen P. K., vischventer al hier, die wegens overtreding van het Reglement van politie voor de visschershaven alhier tot f 3 boete of één dag hechtenis was veroordeeld, be- De Vrijz. Dem. Kiesvereeniging zal voor de gemeenteraadsverkiezing thans met de volgende candidatenlijst uitkomen: 1. P, Bosman, 2. Jac, de Nobel, 3. W, Lande- weert, 4. A. Peek, 5. A. F. C. Bückmann; 6 N. H. Edcius, 7. D. H. Renses, 8, W. A, Teune, 9. S. Vlessing, 10. Jb. Gouda, 11. J. Carst, 12. H. van Zanten, 13. A. P. Roza. De laatste drie heeren zijn er thans bijgekomen. Voorts besloot de vergadering, dat de heer Lan- deweert de raadsvergaderingen tot aan de ver kiezingen niet weer zal bijwonen. Bij de verloting, welke door de zangver- eeniging „Zang Veredelt" op touw gezet werd, is de uitslag, dat de prijzen gevallen zijn op de vol gende nummers: 78 155 149 112 69 37 72 2 110 15 8 98 34 131 126 189 9 en 172. Gelijk we in een advertentie in dit nummer kunnen lezen beginnen vandaag in de kegelbaan van hotel „De Prins" de kegelwedstrijden, die óp 22, 28 en 29 Mei zullen voortgezet worden, HET LAGER ONDERWIJS IN 1926, Aan het jaarverslag der Commissie van loe- zicht op het lager onderwijs in de gemeente Veisen over 1926 ontleenen wij het volgende: SAMENSTELLING DER COMMISSIE, Bij den aanvang van het jaar was de commissie van toezicht op het lager-onderwijs samengesteld uit de volgende leden: P. A, Barentsen, Voorzitter, Ds, G. J. Wis- sink, P. C, Grimbergen, J. Kleefstra, G Klimp, L W, Kuiper, N. H. Osendarp, W, H, van der Meer, Penningmeester, G. Severs en F. de Vos. Secretaris der commissie is E, W. dé Boer, commies ter secretarie. Wegens vertrek van Ds. Wissink en het bedan ken van P. A. Barentsen, werden in het begin van het jaar tot leden benoemd Mevr. de Vries RoblesMinckenhoff en H. de Jong. Laatstge noemde werd in de plaats van den heer Barent sen benoemd tot Voorzitter. In den loop van het jaar nam de heer de Jong weder ontslag als lid wegens vertrek uit de gemeente, terwijl ook de heeren Osendarp en van der Meer als lid bedankten. Door den Gemeenteraad is besloten de Com- missie uit te breiden met 10 leden. Thans bestaat de commissie uit de volgende leden: G. Severs, P. C. Grimbergen, G. Klimp, M. J. F. Pinxter, F. de Vos, L. W. Kuiper, M. van Veen, Ds. W. Luikinga, D Klaij, Mevr. E. J. H. KroeseRuiter, K. Faber, J. de Vries, G. J. Bremerkamp, P. de Jong, F. de Vos, Dr. N. Bakker, Mevr. R. BaakKreuning en W. A, Groenendaal, Twe leden moeten nog worden benoemd. WERKZAAMHEDEN DER COMMISSIE. De commissie hield in het afgeloopen jaar 4 vergaderingen. De punten in die vergaderingen öehandeld be troffen in hoofdzaak het volgende: BEW A ARSCHOOLONDERW1J S, Door Burgemeester en Wethouders werd het advies der commissie gevraagd omtrent de voor ziening in de behoefte aan bewaarschoolonder- wijs. De leden waren van oordeel, dat in het alge meen behoefte bestaat aan uitbreiding van dit onderwijs. Aangezien de commissie echter niet de beschikking had over voldoende gegevens om een omlijnd plan tot uitbreiding in te dienen, moest het advies in algemeenen zin worden ge steld. Geadviseerd werd: le. over te gaan tot den bouw van een 3 klassige openbare bewaarschool ,te IJmuiden, ten zuiden van de spoorlijn IJmuiden-Velsen, of, dien dit niet mogelijk mocht zijn, ter plaatse te stichten een houten hulpschool bevattende drie leslokalen en een speellokaal; 2e, in de afdeeling Wijkeroog, op een gunstig gelegen plaats, te stichten een houten hulpschool, met een aantal klassen naar behoefte en deze school te openen zoo mogelijk op 1 September 1926; indien dit laatste bezwaren mocht onder vinden, dan wordt aangedrongen op de vorming van een voorbereidende klasse in de openbare lagere school G; 3e, a. voor de bestaande kleine bijzondere bewaarscholen de technische en hygiënische eischen, door de verordening op de subsidiëering van bewaarscholen gesteld, te handhaven omdat dit in het belang is van de leerlingen dier scho len; b. de bepalingen van de onder a bedoelde verordening omtrent de te betalen salarissen en het verplicht aan te stellen personeel milder te maken, met dien verstande, dat het geven van goed onderwijs is gewaarborgd. Uitbreiding van het ledental der commissie. In een der vergaderingen werd door den Wet houder van onderwijs er de aandacht op geves tigd, dat het naar zijne meening aanbeveling ver diende indien de commissie wederom overging tot schoolbezoek. Genoemde Wethouder moti veerde zijn oordeel door de verklaring, dat de aanraking tusschen het college van Burgemees ter en Wethouders en het onderwijs uit den aard der zaak gering was, waarom er z. i. een schakel moest zijn, het toezicht betreffende, om hem en het Gemeentebestuur behulpzaam te zijn. De commissie is z.i. niet een zuiver adviseerend li chaam, maar is ook belast met het toezicht op het onderwijs en daarvoor achtte hij schoolbezoek noodig. -11 De commissie kon de meening van den Wet houder onderschrijven, doch vestigde er de aan dacht op, dat de leden, die een functie bij het lager-onderwijs bekleeden, zich ingevolge de wet telijke bepalingen van schoolbezoek moeten ont houden. Deze taak blijft dus over voor de overi ge leden, wier aantal voor het regelmatig bezoe ken van alle scholen veel te klein is. Bovendien bestaat nog het bezwaar, dat van dit aantal nog niet alle leden over voldoenden tijd kunnen be schikken om deze taak op zich te nemen, zoodat het schoolbezoek praktisch weinig van beteeke- nis kan zijn. Zal het schoolbezoek eenig nut af werpen dan moet deze taak over meerdere leden kunnen worden verdeeld. De commissie vond hierin aanleiding Burge meester en Wethouders te adviseeren den Ge meenteraad voor te stellen het ledental uit te breiden tot 20. v Den 8 Februari 1927 is daartoe door den Ge meenteraad besloten. De commissie hoopt in het volgende jaarver slag mededeelingen' omtrent het in 1927 gehou den schoolbezoek te kunnen doen. Tuchteloosheid van de Jeugd, Door het Gemeentebestuur werd advies ge vraagd omtrent een circulaire van Tucht-Unie, waarbij in het bijzonder werd gezocht: a. In de verordening of de Instructie betref fende het onderwijs eene bepaling op te doen nemen, waarin de onderwijzers bevoegd en ver plicht worden verklaard, gevallen van tuchte loosheid, bedreven bij het gaan naar en het ko men van de school te behandelen alsof zij in de school waren bedreven; b. Maatregelen te doen nemen tot het achter halen van spijbelaars; c. in de gemeente ruime speelgelegenheden te openen en leiding bij het spel te doen geven. De commissie was van meening, dat als een onderwijzer ziet, dat een leerling baldadigheid pleegt, hij als opvoeder, dien leerling daarop zal wijzen, is het niet in de klas, dan afzonderlijk. Een onderwijzer heeft daartoe geen bevoegd heid noodig. Bovendien moet hij met het bestraf fen van baldadigheid, op straat gepleegd, erg voorzichtig zijn, wil hij niet in conflict komen met de ouders. Verder wordt naar de overtuiging der commis sie de meeste baldadigheid bedreven door jon gens boven den leerplichtigen leeftijd. Besloten werd te adviseeren, aan de onder a en b vermelde punten geen gevolg te geven op grond van de hierboven vermelde bezwaren. Ten aanzien van het onder c vermelde was men van oordeel, dat vooral in de afdeelingen IJmuiden en Velseroord het inrichten van speel gelegenheden gewenscht is, zoo mogelijk met hulp van de gemeente. De grootste stuwkracht voor de tot standkoming van deze speelgelegen heden moet naar de meening van de commissie echter uitgaan van de ouders, in samenwerking met daartoe meer in het bijzonder aangewezen vereenigingen. Getracht moet worden te geraken tot oprichting van een vereeniging, welke zich de oprichting en exploitatie van speelgelegenheden ten doel stelt. Een der leden nam op zich omtrent dit punt overleg te plegen met den Voorzitter van de ver eeniging „Volksonderwijs". Dit lid bracht het volgende rapport uit. „De vorige vergadering heb ik op mij geno men, naar aanleiding van een schrijven der Tuchtunie en de besprekingen die daaromtrent zijn gehouden, een poging te doen tot het oprich ten van een vereeniging te IJmuiden, die zich ten doel stelt, het inrichten, onderhouden en ex- ploiteeren van een .kindertuin, ongeveer zooals dit te Wijkeroog is geschied. De Wethouder van onderwijs deelde mede, dat het Bestuur van Volksonderwijs met B. en W. een bespreking hadden gehad over kindertuinen en speelplaatsen. Wordt vervolgd. Santpoort Alhier is Maandag overleden Ds. J. R. van Eerde, ,em. predikant der Ned, Herv. Kerk, tot 1921 predikant te St. Anna ter Muiden. De over ledene heeft 52 jaar het predikantsambt uitge oefend en werken geschreven over het Mattheüs- en Johannes-Evangelie. Ter teraardebestelling heeft heden te Bloemen daal plaats gehad. Sport. VOETBAL. R. C. H.—H. F. C. 5—3. Voor het kampioenschap van Haarlem speelde R. C. H. Woensdag jl. tegen H. r". C. een zeer enthusiasten wedstrijd, welke tenslotte, ondanks de aanwezigheid van onzen internationalen doel- verdediger met 53 door de thuisclub werd ge wonnen. Aanvankelijk leek het er op, dat R. C. H. met flinke cijfers zou gaan winnen. De voorhoede speelde een snel "open spel, waarbij de vleugels flink aan 't werk werden gezet. En deze vleugel spelers waren dit vele werk volkomen waard, want zoowel Brugman als Koning gaven keurige voorzetten. Vooral eerstgenoemde was keurig op dreef. O.i. was hij de beste voorhoede-speler van 't veld. Door zijn doortastendheid was hij den H. F. C.-rechtshalf Kuypers voortdurend te vlug af. Bovendien gaf hij blijken over een zeer hard schot te beschikken, waarmee hij zelfs tot twee maal toe v. d. Meulen wist te passeeren. Haar meerderheid wist R. C. H. in slechts één doelpunt om te zetten, dank zij het goede kèepen van v. d. Meulen en het minder goede schieten van het R, C. H.-binnentrio. Hoe meer de rust naderde, hoe beter H, F. C, er in kwam. De R. C. H.-verdedigihg was echter goed op dreef; speciaal het kopwerk viel op. Radsma kreeg dan ook niet veel te doen, wat maar goed was ook, daar hij ons niet erg „safe" leek. Miezerus c.s. hielden echter vol en kort voor de rust kregen zij loon naar werken: Twee maal werd Radsma gepasseerd. Rus: 2-1, Na de thee werd onmiddellijk flink aangepakt. Met een ontzettend hard schot wist Brugman al spoedig v. d. Meulen te passeeren (22), maar toen Radsma een hoog schot van den H.F.C.- linksbuiten uit zijn handen liet vallen, leidde H. F, C. weer (32), Toen kwam R. C. H. weer geducht opzetten, „Nekkie" Koning gaf, ondanks de strenge en vaak minder faire bewaking van Hooraans een paar mooie voorzetten, waarvan Hanse er schitterend één benutte (33). Van dat oogenblik af bleef R. C. H, stukken sterker. Nieuwenhuis c.s. voedden hun voorhoe de uitnemend. Brugman was een dóórloopend en een doorlóópend gevaar. Met een ontzettend hard schot, waarbij v. d, Meulen zich o.i. niet geheel juist opstelde, gaf hij R. C, H. de leiding (43), welken voorsprong Ruysch nog wist te vergrooten R. C. H, verdiende de' over.winning volkomen. Zij komt nu in de finale tegen den winnaar van E.D.O.Stormvogels. KORFBAL, STEDEN-WEDSTRIJDEN. Op Hemelvaartsdag (26 Mei 1927) op het terrein v, d. voetbalclub R. C. H. a. d. Meerweg, Haarlem De volgende wedstrijden zullen gespeeld wor den: A. 10.3011.30 AmsterdamDe Zaanstreek. B. 11.3012.30 HaarlemDordrecht, C. 2.003.45 Winnaar AWinnaar B. De propaganda-commissie van den H. K, B. verzoekt de plaatselijke Korfbalvereeniging hare leden te willen opwekken de±e belangrijke wed strijden bij te wonen, opdat er een goede propa ganda van het Korfbalspel uitgaat, DAMMEN. Dam-Kampioenschap Groot-IJmuiden, Overzicht. B. Dukel won in een mooie partij van D. Ott, W. de Graaff deelde de punten met F, de Boer, J. Kramer won van F, Bastra, terwijl de titelhou der H. Muller wederom won en thans wel van Visser. De partij J, SmitH, de Boer werd af gebroken. De uitslagen waren alsnog: D. Ott—B. Dukel 0—2 W, de GraaffP. de Boer 1—1 J. KramerF, Bastra 20 H. Muller (titelhouder)P. Visser 20 J. SmitH. de Boer afgebr. De onderlinge competitie. Hier werd een interessante partij gespeeld en wel tusschen de heer F. ZonneveldG. v. Zan ten. Beide heeren hadden 2 partijen gewonnen, terwijl deze partij door den heer G. v, Zanten gewonnen werd, zoodat laatstgenoemde speler nog steeds ongeslagen is. A. Post behaalde zijn eerste punt en wel tegen J. Franssen, welker par tij in remise eindigde. L. Koetsier won van A, Schager. De uitslagen waren dus: F. ZonneveldG. v. Zanten 02 A. PostJ. Franssen 11 L. KoetsierA, Schager 20 M. de BoerJ. Broek afgebr. De besommingen der a; slag te IJmuiden aangekomen in den rijksvischaf- visschersvaar tuigen waren: 18 MEI 1927. IJM. 110 Zaanstroom I f 3112 IJM. 27 Zwarte Zee 2301 IJM. 41 Catania 2656 IJM. 53 Derika VI 2731 IJM. 70 Zeehond 2347 IJM. 64 Penelope 1622 IJM. 6 Polaris 2074 IJM. 23 Alcmaria 1806 IJM. 41 de Hoop II 2101 IJM. 193 de Hoop 102 HC. 151 Serv, Brandt 60 19 MEI 1927. IJM. 26 Witte Zee f 1704 IJM. 41 Roode Zee 1590 IJM. 5 Inie 2267 IJM. 405 Derika II 2659 IJM. 10 Jacq. Clasine 3817 IJM. 190 Herm. Jacoba 3672 IJM. 59 Clasina Luther 3504 IJM. 325 Gloria 2279 IJM. 192 Pelikaan 2089 IJM. 153 Ada 2038 IJM. 50 Simon 40 IJM. 267 stoomharinglogger 2016 E 142 Deensch motorkotter 1308 20 MEI 1927. IJM. 135 Begonia f 1744 IJM. 180 Holland IV 2005 IJM. 126 Derika X 1878 IJM. 84 Pallas 1715 IJM. 10 Jacq, Clasine 12 Gistermorgen werd door d firma wed S. I. Groen aangifte gedaan, dat in haar pakhuis aan het Sluisplein was ingebroken. Men was binnen gekomen door het uitsnijden vah een 'ruit. Een hoeveelheid tong wordt vermist. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld. Deze week kwam de Urker bótter UK 113 hier binnen met een mijn aan boord,die tijdens de visscherij was opgehaald. Het gevaarlijke ding zat vol met gaten. De botter werd bij het fort vastgemaakt en marine-autoriteiten werden ge- waarschuwd, om de mijn te doen demonteeren. Scheepvaart IJmuiden, Aangekomen 18 Mei: H. A. M. 31, hopperzuiger, Maassluis, Binnenïiaven; 19 Mei: Grimgerde, st., Rotterdam, om te laden, Hoog ovens. Vertrokken 19 Mei: 'Grimgerde, st., Kopenha gen, met ijzer. Veisen, Aangekomen 19 Mei: Ardgarrock, st., Swansea, steenkolen, Papierfabriek, Het stoomschip Noordwijk is 18 dezer te Bilbao in lading gegaan voor de hoogovens alhier. IJmuiden. Woensdag had op de nabij de Nachtegaallaan een botsing btstït 4 schen een Brockway-autobus en een van Vroom en Dreesman uit Haarled' laatstgenoemde auto ernstig bescha Door de politie wordt een onderzoek l Veisen, Bij den rijwielhandelaar den Wijkerstraatweg vervoegde zich w jl. II., die een nieuw heerenrijwiel °it! bood. Daar de handelaar de zaak echter trouwde waarschuwde hij de politie, aao^' toen mededeelde, het rijwiel te bevèrwiïki ben ontvreemd uit het café van 'S, ïegL woonachtig is te Uitgeest, waar hij verblir in een woonwagenkamp, is procesverbail1' maakt, waarna hij ter beschikking vaa (j tie is gesteld, terwijl het rijwiel in bes|j<; nomen. Deze week werd door een I4„j ■jarig a aangifte gedaan, dat in het bosch door openbare schennis der eerbaarheid was liet kind kon echter geen signalement man opgeven. Nu het weer zomer wordt de ouders dubbel gewaarschuwd zijn voor kinderen. Buiten verantwoordelijkheid der f Geachte Redactie, Vergun mij een plaatsje in Uw blad, bij, baat mijn dank, DE NOOD DER In verschillende bladen is vernield, dat de besturen van de diverse organisaties roep -aan de gemeente is gedaan, met hef, spoedig een werkverschaffing in het leven h pen, om rede dë nood der havenarbeid^ hoog is. En dat is volkomen waar, de nood vele gezinnen zeer hoog. Voor enkele weken terug heb ik no; schrift gezien in den 1 Mei-optocht als de zee is de ellende der visschers" boven had moeten staan, nog dieper a is de ellende der havenarbeiders. Nu juich ik het toe, dat er eindelijk gedaan wordt, vele havenarbeider» zullen ook met hart en ziel naar verlangen. Maai, om wordt er door de besturen niet eens a antwoord, aan de eischen die de havenark hebben gesteld. Ten eerste nu de werkloosheid wordt er door de voorzitters, die tevens maken van de Commissie van oogluikend toegelaten, dat me dienst, die toch al meer verdienen als ie k arbeiders, ook tevens het volle pond de trawler-verdeeling. Voor ons is het niet vreemd meer, rotté toestand bestaat al anderhalf ja» voor de lezers, die met onzen toestandnr, de hoogte zijn, die zullen gaan denken; ij nu bestuurders v,an arbeiders-organisaties, Als zij nu al die menschen ook eeiis a ketting gingen' leggen, net als de visclilosr, er hun bestaan in moeten zoeken, dan; werkloosheid al aardig verminderen. En als zij ook eens gehoor wilden'gévèn roepstem van de havenarbeiders, o'm' dêli die in Engeland markten, en die ,dan perot hier weer eens terug komen, hetzelfde lol!) laten betalen als de Duitschersj'want •moet een Duitscher die bier alle reizen® f 2.50 per man meer betalen, als de trawlers die hier 1 maal per maand lm Dat zijn grieven die in de werldóosheii nen voorzien. Mochten de besturen het niet dat zij bang zijn voor zieltjes te elk zieltje is tachtig cent,, welnu bavenaili laten ,wij dan zelf de handen ineen slaan, s gen: al die schepen die naar Engelad zullen wij beschouwen als buitenlandse!» pen, en wij zullen lossen net als de Dè één allemaal, en mochten de heer,en reedis geen genoegen mee nemen, welnu laten f ren ze dan allemaal maar naar Engeland Zij hebben al vele malen geageerd bij nisters over de Duitsche booten die hier n maar geven zelf steeds een goed voorbeeld Wij mogen ze ook niet belettep, dal schepen naar Engeland sturen, de en ieder zoekt zijn voordeel, zoo ook daarom hoop ik ook dat deze wenschzot' tie in het bedrijf zal worden ingewilligd. Met dank voor de plaatsing, Een werkloos iïavenarfi M. KONINGS! BURGERLIJKE STAND VELSEN. Geboorten: H. M. KraaijeveldNij veld, z.; O. J. DikPopken, d.; A. Langbroekden Bra- ber, d.; C. C. VeenGroeneveld, d. Overleden: Christiaan van Biezen, 30 jaar, ongehuwd; Marie Smidt, 89 j., wed. G. Retz; Ro- kus C, Zwemmer, 18 j., z. van R. Zwemmer, Ondertrouwd: H. C, Stigter en J. A. de Nooij; J. Th. J. Rijcken en A. P. Verrijk; J. Nauta en H, A. E. Schmidtmeyer; G. W. v. Zut- phen en C. C. Eggermont; A, den Dunnen en J. v. Zutphen; H. de Wyer en A. van Hoüwelinge; A, Wigchert en M. A. G. Handgraaf; P. Schoorl en G. C. Dijkman. Gehuwd: W C. de Boer en H, Bergers; J, de Boer en G. Goedhart. IJmuiden, Bureau Willemsplein. Een sleutel, een boodschappenmand, een ring met sleutels, een dop van auto, een dameshandschoen, een armband, een bondje, een mondharmonica, een postduif, een rijwielbelastingmerk, een kinder muts. Bureau Engelmundusweg, Een klein bruin damestaschje mét inhoud, een rij'wielbelasting- merk, een bruine damesportemonnaie met inhoud, een bril, een huissleutel, een zwarte verrekijker, een pakje margarine. Veisen. Bureau Wijkerstraatweg. Een bruin- lederen portemonnaie met inhoud, een knipmes. De vereeniging Oud-Katholiek 0"i ningsfonds heeft Dinsdag te Utrecht b'Ji algemeene vergadering gehouden, De voorzitter, pastoor B. A. van iu zijn openingswoord een korten terugw 40 jaren bestaan van het fonds en heri® aan, dat men daardoor heeft kunnen ov«l kerkbouw te Amsterdam, IJmuiden en" Opgericht werd'een onderlinge assuranti^ ging en een centrale oud-katholieke.*' De heeren Th, P, van der Steen te Aö en B. J. Hermans te Léiden Werden alsl" het hoofdbestuur Herkozen. Op voorstel van de afdeeling een post op de begrooting gebracht voor den van propagandalezingen om het ken der oudkatholieke beginselen in dan der geloofsgenoöten alleen, te bevo"<j nog een post :(-f 750)' ten behoeve van "t kas tot verbetering der honoraria vat doende geestelijken, terwijl op voórsts afdeeling Utrecht besloten werd, om den van den geleerden balling, pr-oL® (overleden 2 October 1728 in het Pri Amersfoort) in 1928 op gepaste, wijze Voorts werd goedgekeurd een voprsf Amersfoort gedurende 20 achtefeenvo! ren een jaarlijksche subsidie van f hel! nen voor den bouw van een kerk. Voorts werden op voorstel van stuur de volgende subsidies verleend: t gemeente te Arnhem; f 150 aan de commissie der Centrale Oud-Katbohe theek; f 300 aan de Oud-Katholiek® f aan de Vereeniging voor kinderbeschef De aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem Vlijmen woonden o.a. de vergaderio» Vervolgens werd per auto een 'oC naar de Pyramide van Austerlitz, watf meenschappelijke. maaltijd de jaarbj. i komst besloot.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1927 | | pagina 6