ZOMER-TRICOTAGE heuzie i Het adres Te Koop: J, C. VERWER BOAZBANK Sinjewel's Muziekhandel Prijsnoteering Kalverstraat 11-13-15, Belangrijke Mededeeling. I H. B. SCHOOL Verpachting Zeestrand. Nette commensaal Prachtig Bovenhuis Bovenhuis te huur, Café-Biljart, Lijstenfabriek „LUX" Inlijsten gratis. Broodwinning. Bezoekt de Kegelwedstrijden, die hedenmiddag om 3 uur in de banen Hotel „De Prins" beginnen. van Te koop: BRUID EM BRUIDEGOM voor Dames en Kinderen C. W. BöTTGER Telef. 421 Prins Hendrikstraat C 83-85 No. 596 Nette Jongen flink Werkman LOENDËRSLOOT's Warenhuis Wegens Hemelvaartsdag zitting op WOENSDAG 25 MEI Zelfde uren. v (fa. J. Duinker, Willemsplein). AMSTERDAMSCHE VLEESCÏÏHOUWERIJ Op alïe Uurwerken, Barometers Ameublementen, Buffetten Dressoirs, Linnenkasten Divans - Theekasten Bloemtafels, Gordijnen Karpetten en Linoleums I. JGLAS IJmuideri'Oost. Thalia-Theater - IJmuiden I Prins voor een Dag Pola Negri's Huwelijk Een uur van Liefde DE IJSVLOED Het Eiland der Hoop Lage pry zen - Moet Uw voordeel Frans van den Bpaber HLLEEft Trompstraat 115 Salon-Gramofoon f 45.- Mejjer Kroonenberg een DÉPENDANCE hebben verbonden [Beursstraat 7 (Hotel Noorman). VELSEN. i.nineldine van nieuwe leerlingen, J^RiPTEUlJK, vóór 24 Mei a.s. .„der mtdedeeling van naam, voornamen, geboorte- datum en geboorteplaat» van den leerling; nauwkeurig adres school, waar het laatst onder wijs genoten is naam en beroep vader (moeder of voogd). De directeur, DR. N. BAKKER. jij, die alsnog een gedeelte, ter bIiCdte van 10 M., van het zee- ilrand, gelegen ten Zuiden van de juldpier te IJmuiden, wenschen te pichlen, worden uitgenoodigd daar uit opgave te doen ter gemeente- accretarie (4e aid.), vóór 29 Mei a.s. OEVRAAOD. AdresWed 56rood. Booy, Kanaalstraat 56 TE HUUR, Bik Arnoldkade 11, f 7.50 per week. Te bevragen Joh. Darphorn, IJmuiderstraatweg 14e/e. f 6.per week, met ruim uitzicht op de sluizen. Br. onder no. 2988, bureau van dit blad. Te koop een te IJmuiden. Br. onder no. 2987, bureau van dit blad. KENIMEMERLAAN 25 Tel. 458 Alle soorten lijsten in ELKE MAAT worden U in den kortst mogelijken tijd geleverd. TE KOOP AANOEBODEN een machine voor 't maken van kokend water in tien minuten voor wasch en andere doeleinden. Adres: bur. van dit blad. Zoowel voor dames als voor heeren zijn fraaie prijzen te winnen. Di Oriffier der Arrondissements- (ichlbink te Haarlem, maaki be tont dal in de onteigeningszaken jVirbreeding Noordzeekanaal) van; Staat der Nederlanden, legen I Kcrstina Maria Hartoe, wed. c, J. Kalis te 's-Oravenhage. i ]in Machiel Kalis, aannemer te yOnvenhage. j fitter Hartoe Kalis, ingenieur Dordrecht. I Cornells /an Marie Corstiaan Kalis, aannemer te Voorburg en tegen Olto Willem Schaap, te Velsen. De nadere adviezen der deskun dig den löen Mei 1927 te zijner (Mile zijn neergelegd voor den jjd van 14 dagen ter inzage der (irlijtnen derden belanghebbenden Een complete ijsmachine met motor, goed voor hotel of cafétwee broodkarren, ijskasten, tuinstoelen, toonbanken, winkelbakken, koffie molens, groote en kleine winkel bussen, groote staande waterbak, drie brandkasten, driewielige fiets met dichte bak en aanhangmotor, j geschikt voor ijsfiets en andere doeleinden; twee stofvrije winkel kasten, vleeschsnijmachine merk v. Berkel, snelveger Holland-Utrecht, twee groote staande winkelvitrines, I drie ton 7/estontakel. je adres is S. WATERDRINKER, Beverwijk, Telefoon 2175. De Oriffier der Arrondissements- lichtbank te Haarlem, maakt be. lend dat in de onteigeningszaak (Virbreeding Noordzeekanaal) van: ia Slaat der Nederlanden, iegen Cornells Zwanenbure, landbou- wer Ie Velsen. Het nader advies der deskundigen den lóen Mei 1927 te zijner Oriffie li neergelegd voor den tijd van veertien dagen ter inzage der par ijen en derden belanghebbenden. Oaat U trouwen of herdenkt U een jubileum. Vergeet „De Zoete Inval" niet. U heeft daar het dubbele voor de zelfde centen als elders, en toch, EERSTE KWALITEIT door de groote omzet. Mijn koekjes overheerlijk van 16, 18 en 20 cent per ons. Oebakjes a 7 ct. per stuk, Beleefd aanbevelend, Dames-Camisoles in alle kwaieiten vanaf 75 cent Tricot-zijden Dames Combinations vanaf,f 1.95 met bijpassende Dames Directoirs vanaf f 1.45 Verder in alle PRIJZEN, MATEN en KLEUREN. Chemise-Enveloppes in wit, rose etc. vanaf f 1.45 en beter. Dames Hemdbroeken (partijtje). Opruiming met 20 procent extra korting. Aanbevelend, De Oriffier der Arrondissements rechtbank ie Haarlem maakt be- Irend dat In de onteigeningszaak (Verbreeding Noordzeekanaal) van: tin Staat der Nederlanden tegen it Naamlooze Vennootschap „Manische Plaatwcllerij en Pij- finjabriek." voorheen J. D. B. Olie tl Oonnerman, gevestigd te Velsen. Hel proces verbaal van nader onderzoek en hel nader advies van inkundigen den 16en Mei 1927 te rijner Oriffie zijn neergelegd voor den lijd van veertien dagen ter in. uge der partijen en derden belang- hebbenden. Fa. Cupido en Daimeijer Aannemers AANOESLOTEN ONDER Beleefd aanbevelend, Dr. IJ. Hanneman, Stationsweg 68, vraagt met begin Juni een Dienstbode-Huishoudster Aenmelding 1 Juni, 's-avonds 7-8. OEVRAAOD flinke Costuumnaaisters l«|en hoog loon. Stoutenbeek's Medemagazijnen Beverwijk. 56 tevrugd, voor loop- en licht ad- •Inistratlef werk. Zich aan ie mel den ten kantore der N. V. Sleep boot Exploitatie Maatschappij „IJmuiden". Biedt zich aan alle voorkomende werkzaam heden, ook borg kunnende storten wieven lett. K, bureau v. d. blad. f 4000. Zeer mooie en solied ge bouwde burgerwoonhuizen, modem ingericht en van alle comfort voorzien, op zeer goeden stand te IJmui- den-Oost. f 2500 per perceel. Twee kleine woonhuizen aan den Zee weg bij de Willebrordstraat Ie IJmuiden Oost, goed ver huurd doch zonaer contract f 6800 vrij op naam. Pracht wo ning, met voor en achter fllnken tuin. Vrije poort. Spoedig te aanvaarden. Bes ten stand te Beverwijk, f 3500 vrij op naam. Klein, doch zeer geschikt woonhuis, aan den Zeeweg bij den Velser- duinweg te Ij muiden-Oost. f 30000 Pracht zaak in Brood en Banket, in zeer welvarende, plaats van Noord-Holland, geheel compleet met ge bouwen, oven,machines, ge reedschappen, f 3000 totf 10.000 per perceel, eeni- ge zeer goed verhuurde woonhuizen in IJmuiden, pracht geldbelegging. TE HUUR fit per week, winkelhuis met goede woning te IJmuiden, beste gelegenheid voor da mes-kapsalon, f 55 per maand, zeer mooi win kelhuis met bovenwoning op prima stand te IJmuiden, voor alle doeleinden ge schikt. Hypotheek beschikbaar, Assuran tiën, Taxatiën, Opmaken van huur en koopcontracten Inschrijving van te huur en te koop zijnde perceelen op zeer voordeelige voorwaarden. Makelaar TH, KRUIjT Kanaalstraat 47 IJmuiden Telefoon 399. De BESTE in kwaliteit De GOEDKOOPSTE in prijs Alléén verkrijgbaar in Zeeweg 53 - IJ muiden-Oost ZIE ONZE ETALAGE. Ontvangen 'n groote sorteering van de nieuwste moderne succesnummers nnenïminrr 'n succesnummers van het laatste jaar "prUIIlllllg 12>/2 cent per nummer 10 nummers f.1. Albums met 30 succesnummers 25 cent. Groote sorteering Studiemuziek voorbanden voor piano, orgel en viool, in ZIE DE ETALAOE. W" NEPTUNUSSTRAAT 30 W. BARENDSZSTRAAT 26 ZEEWEG 122 BREESTRAAT 154 RUNDVLEESCH Gehakt 45 3 Soepvleesch 45 Doprr. lappen 45 Magere Riblappen Rosbief Rollade Vet Biefstuk 55 60 60 60 50 1.25 1.25 1 25 1 50 1 80 1 80 1 80 1 50 per pond 90 VARKENSVLEESCH Lappen Carbonade Fricandeau per pond 70 70 75 KALFSVLEESCH. Lappen per pond 60 O: hakt 60 Fricandeau 70 Rookworst 65 enz. heden 10 procent korting. Ziet de Etalage. Aanbevelend, Meyer Kroonenberg Gediplomeerd Horlogemaker, Kanaalstraat 60, IJmuiden. I VOOR Telefoon 136. Deze week brengen wij een zeer uitgebreid programma Zaterdag, Zondag en Maandag 8 uur twee hoofdnummers. Eerste hoofdnummer In de hoofdrol Saetla, de bekende partner van Maclste. Als extra Hoofdnummer ter gelegenheid van de buitengewone Prachtfilm waarin de temperamentvolle POLA NEORI de hoofdrol vervult Zondag 3 en 5 uur MatinéePRINS VOOR EEN DAO Dinsdag en Woensdag In de hoofdrol VIOLA DANA Donderdag (Hemelvaartsdag) 3, 5 en 8 uur Een buitengewoon mooi Filmwerk. In de Hoofdrol RICHARD TALMADOE. Verwacht binnenkort DE OROOTE PARADE. en laat nu Uw brandstoffen thuii bezorgen door Prima Anthraciet 20X30 2.10 idem 30X50 2.30 Eierkolen voorloopig f 1.60. Deze prijzen zijn alleen voor de maand Mei 1927 geldig en zijn zeer voordeelig. Let op het adres s.v.p. 1 Zwitschersch werk met 2 veeren, met garantie. Op alle andere Muziekinstumenten thans 10 procent korting. Alleen bij KANAALSTRAAT 60 GROOT IJMUIDEN Verkoop en repareeren met garantie. ■4=3SS^ I Hiermede maken wij onze Cliënlèle bekend, dat wij aan onsl Hotel-Café-Restaurant „CENTRAAL", DAMRAK 18 - A'DAM I Logies met uitstekend ontbijt 12.50 p, p. Aanbevelend, H. C. L. KEST1NO.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1927 | | pagina 7