i TROOST jjo Tabernal) {PIANOLES] Aanbesteding. Protestanten Ontwaakt Van den Gemeenteraad 5 ijmuiucN Bets Jongejans-Schatborn Adverteert in de IJrrmider Courant Openbare Verkooping Veiling te IJmuiden-Oost Maison DIJKSTRA Bruidkappen, (event, sluier te huur). WijkajZeeërw. 56 IJmuiden-Oost. Rome en den Bijbel en Rome en hare leeringen, Muziekschool i d. Gemeente Velsen Aanvang der lessen Donderdag 5 Januari a.s. BANKETBAKKERIJ Beveelt zich beleefd aan voor het leveren van alle soorten KOEK en GEBAK. J. TROOST, Olivier van Noortstraat 13. Vergadering .„van 27 December 1927 (vervolg) Beschikbaarstelling van een studiebeurs van ge meentewege ten behoeve van buitengewoon 1 begaafde leerlingen der Rijks Hoogere Bur gerschool te Velsen, ter voortzetting hunner (harer) studiën aan een Nederlandsche Hooge- schooL De heer Vermeulen dient een amendement in, bepalende, dat alleen dan één studiebeurs van f 100 zal worden gegeven, wanneer degene, die de beurs heeft gehad, zijn studiën aan de Uui- versiteit heeft beëindigd. Spr. zegt dat er een groot aantal studiebeur- zen in ons land is en meent dat er geen groote behoefte is aan nieuwe beurzen. Spr. wijst er op, dat er een teveel is aan gestudeerden, waar op b.v. door den rector-magnificus der Utrecht- sche Universiteit is gewezen en memoreert, dat in Zweden 100 ingenieurs als metaalbewerker moesten gaan werken, om aan den kost te ko- men. De heer de Nobel zegt een bezwaar te 'achten, dat er van verschillende scholen geschikte can- didaten voor de beurs zich aanmelden en dat dan l een vergelijkend examen moet plaats hebben! en dit examen zal dan moeilijkheden opleveren, i Spr. zegt het niet met den heer Vermeulen eens te zijn. Als er teveel afgestudeerden zijn, is dit geen reden om deze studiebeurs niet in ie stellen, want hier wil men zeer begaafden den weg naar de universiteit openen. Als er een te veel aan afgestudeerden is, meent spr, dat men de vermindering moet zoeken in dezen zin, dat ouders, die uit luxe of uit oogpunt van stand hun kinderen naar de Universiteit zenden, hoe wel die daar niet thuis behooren, dit niet meer doen. De heer Roelse bestrijdt eveneens den heer Vermeulen en zegt dat de kleinen voor het hoo- ger onderwijs ook hun penningske moeten beta len en daarom acht spr, het zeer in strijd met de democratische neigingen, die de hr. Vermeulen den laatsten tijd aan den dag legt, Spr. onder schrijft de bezwaren van den heer de Nobel wat de veelheid der candidaten betreft, maar hel voorgestelde amendement hierop is een compro mis, om het voorstel aangenomen te krijgen. De heer Dalmeijer zegt dat de gemeente een studiebeurs wil geven aan iemand, waarvan ver wacht wordt, dat hij na afgestudeerd zal zijn, wat voor de menschheid en wetenschap zal pro fiteered Wat de veelheid der candidaten be treft, spr. zegt dat ook de prix de Rome aan één persoon uit een aantal candidaten moet worden toegekend. De heer Groeneveld pleit warm voor deze studiebeurs en de heer ten Broeke meent, dal er in verschil met het buitenland in ons land niet zoo veel studiebeurzen zijn. De heer Schilling zegt geen bewonderaar van dit voorstel te zijn, omdat er genoeg arbeiders kinderen zijn, die. het verder zouden brengen, als zij daartoe in de gelegenheid waren. Maar als men naar het standpunt van den heer Vermeulen te werk ging, zou men ook de ambachtsscholen wel kunnen afschaffen. De heer Tusenius zegt ook geen bewonderaar van het voorstel te zijn. Vooral niet na de daar op ingekomen amendementen. Het is ingekomen als een blijvend monument ter berinnering aan het 50-jarig bestaan van IJmuideit, maar spr. had dit dan ook gaarne bepaald willen zien tot de inrichting voor middelbaar onderwijs, die we hier na veel moeite en na veel jaren hebben ge kregen. Sp. is er echter niet voor om, zooals de heer Vermeulen wil, de beurs te beperken tot één persoon, die dan eerst afgestudeerd moet zijn. Er is echter gezegd, dat er niet veel studiebeurzen in ons land zijn, maar spr. zegt geen cijfers te kunnen noemen, alhoewel hij gelooft, dat er dui zenden zijn en dat een schrandere jongen best een studiebeurs kan bekomen. Wat de opmerking van den heer Schilling over de ambachtsscholen betreft, spr, zegt dat een enquete in Rotterdam heeft bewezen, dat van de metaalbewerkers er 21/* procent van de am bachtsscholen komen. Spr. zegt dat de am bachtsscholen de jongelui tegenwoordig opleiden tot onderofficieren in de bedrijven. Het voorstel-Vermeulen wordt met 17 tegen 6 stemmen verworpen. Vóór de heeren Vemeulen, Krijger, Homburg, Maas, Zwanenburg en Nijssen, Aan de orde zijn de amendementen op de ver schillende artikelen. Het amendement-Nijssen c.s. op art. 7, om achter inrichtingen van middelbaar onderwijs te Velsen te lezen „of andere inrichtingen van middelbaar onderwijs" wordt met 19 tegen 3 stemmen aangenomen. Tegen de heeren Tuse nius, Baarda en de Nobel. De heer Tusenius stelt voor nu te wachten met verdere stemmingen over amendementen, om dat door dit nieuwe principe allicht eenige wij zigingen in het voorstel noodig zijn en spr. vindt beter, dat de zaak eerst nog eens door de com missie voor onderwijszaken wordt bekeken. De heer Dalmeijer zegt dat dit dus inhoudt, dat de wethouder aanneemt, dat het voorstel in zake de studiebeurs is aangenomen. De heer Tusenius: Ja zeker. De heer Roelse vraagt of dit onderzoek niet eerder had kunnen plaats hebben, Spr. wil er zicht niet tegen vezetten, maar vraagt het zoo te doen, dat het voorstel in 1928 kan functioneeren. De heer Tusenius zegt dat, nu door aanneming WITTE KRUIS, Aid. VELSEN. Het Witte Kruis geeft hulp in huis DOOR ALLEN, VOOR ALLEN. Stel niet uit wat gij heden doen moet, en geeft U op als lid der vereeniging. U heeft dan recht op kostelooze hulp van een der Wijkzusters en gratis gebruik van verpleegmateriaal. Inlichtingen betreffende het Lidmaatschap, worden gaarne verstrekt, door den Administra teur der vereeniging, den heer J. WOLTMAN, Witte Kruisgebouw, Sluioplein 32, IJmuiden. van het voorstel deze zaak zijn zaak is gewor den, hij haar vlug zal uitvoeren, wellicht reeds voor de volgende vergadering. De verdere behandeling dezer zaak wordt daar op aangehouden. Verleening van een crediet voor bijdragen in de zeepassagekosten vaa emigranten naar Canada. Het voorstel van B. en W. om hiervoor in 1928 f 500 toe te staan, wordt goedgekeurd. Benoeming van: a. twee leden van de Algemeen Burgerlijke instelling van maatschappelijk hulpbetoon; Aftreding: 1. G. van der Pijl. 2. J, E. Sluiters. Voordrachten: 1. G. van der Pijl: 2. W. Verhoef. 1. J. E. Sluiters; 2. Th. Ziegenhardt. Benoemd worden G. v. d. Pijl en J. E. Sluiters. b. twee leden van de Roomsch-Katholiek Burgerlijke instelling van maatschappelijk hulp betoon; Aftreding: 1. J. P. Handgraaf; 2. P. van Zutphen. Voordrachten!: 1. J. P, Handgraaf; 2. Th, Klauwers. 1, P. van Zutphen; 2. J, A. Huisman, Benoemd worden J. P. Handgraaf en P. van Zutphen, c. één lid der Commissie van toezicht op de Rijks Hoogere Burgerschool; Aftreding: J. S. Rut tende Bruin, Aanbeveling: 1. J, S. Ruttende Bruin; 2, A, de Groot Lzn. Benoemd wordt Mevr. J, S. Ruttende Bruin. d. één lid der Commissie van toezicht op de Visscherijschool; Aftreding: S. Baarda. Aanbeveling: 1, S. Baarda; 2, C. van der Plas. Benoemd wordt de heer S. Baarda. Verder worden benoemd de coramissiën tot wering van schoolverzuim en wel als volgt: Velsen. J. Kleefstra, J, Wuis, L. W, Kuiper, J. H. B. Bonarius, H. P. van Roozendaal, W. F. Visser, J. J. Rasmussens, P, C. de Weerdt, Mevr, Bar- tels. Santpoort. M, Rutte,, J. P. Handgraaf, J. C. Bonarius, J. J. van Wort, C. G. Dekker, P. Keers, Th. Zie genhardt, J. S. Visser, P. van Meurs. IJmuidem (Oostelijk deel). A, Taanman, B. Lavoo, J. Bontenbal, J. F. de Liefde, A. de Wit, J. Visser, P. C. Grimbergen, F. van der Zee, IJ. J. Reitsma. IJmuiden. (Westelijk deel), A. P. Roza, P. J. Lubbers, G. Severs, J. Q. Borgwat, P. Pool, C. van Leeuwen, J. P. van der Does, Ph. A. Risch, A. de Waal. RONDVRAAG. Dé heer Vermeulen spreekt over de betonbrug te IJmuiden, een veel te smalle brug, waarop ongelukken niet kunnen uitblijven. Spr. vraagt of die gaasbescherming daar met goedkeuring van B. en W. is aangebracht en of deze bescherming tijdelijk is. De heer Schilling zegt dat de bescherming met toestemming van B. en W. is aangebracht. Deze is echter tijdelijk, zooals de geheele brug tijde lijk is. Spr. zegt dat het ontwerp voor een nieu we brug reeds bij de commissie voor Openbare Werken is geweest en straks bij de financiëele commissie komt. De heer Tusenius zegt indertijd tegen die be scherming te zijn geweest. De heer Vermeulen: De vergunning voor die bescherming is voor onbeperkten tijd en dus de finitief. Met leedwezen hoort spr., dat B. en W. daartoe hebben meegewerkt; er waren betere op lossingen, dit was de allerslechtste. Spr. hoopt dat de plannenj voor een nieuwe brug spoedig verwezenlijkt en de onderhandelingen met de Ned. Spoorwegen heropend zullen worden. De Voorzitter zegt dat de Ned. Spoorwegen er niets aan doen. De heer Vermeulen zegt dat het hier toch werken betreft, die door de Ned. Spoorwegen zijn aangelegd. De heer Tusenius zegt dat de bescherming is aangebracht op advies van wethouder Dunnebier. Spr. acht den toestand ook zeer gevaarlijk en dat er niet meer ongelukken gebeuren, is een wonder. De heer Dalmeijer vraagt waarom de staat van bezittingen en schulden der gemeente niet meer wordt gedrukt. De heer Nijssen zegt onderzoek toe. De heer Schaar vraagt waarom enkele werk- loozen van een kerstgave zijn uitgesloten ge worden. De heer Schilling zegt dat hem geen enkel ge val bekend is. De heer Schaar zegt de gevallen dan te zullen noemen. Te kwart voor elf wordt de vergadering ge sloten. DAMMEN. Damclub „llmuiden" Dinsdagavond j.l. werd in het clublokaal van bovengenoemde club de 12de ronde gespeeld voor de onderlinge competitie. In Afd. A van groep I wist H. Schaap Sr. het na een door hem goed gespeelde par tij tegen Basstra zoover te brengen dat de uitslag remise werd. Ook Dukel had het tegen Broek lang niet gemakkelijk en slaagde in 't eindspel er pas in om zijn partij te winnen. Met de partij H. Schaap Jr.Koetsier was dit ook het geval, daar eerstgenoemde na een zware partij, in 't laatst de puntjes veroverde. In Afd. B had Visser het dezen keer te gen Smit bijzonder gemakkelijk daar deze lang niet zoo sterk speelde als we van hem gewend zijn, en eerstgenoemde dan ook op goedkoope wijze aan de overwin ning kwam. Dan was het de Boer, die na een spannende partij van Post wist te win nen. In Groep II was Oldenburg zoo fortuin lijk om Gravemaker te verslaan, terwijl Hendrikse voor een verrassing zorgde door Venus te kloppen. Schager ondervond van Hel led oom niet veel tegenstand, zoo<ïat hij nogal gemakkelijk zijn parti) van hem wen. Na een van beide kanten goed ge speelde partij moest v. d. Velde de puntjes aan Cox afstaan. De Graaf gaat nog steeds op den goeden weg voort, zoodat Ketting geen kans kreeg om te winnen. In Groep III won Kramer na een vlug gespeelde partij van Neervoort, De inte ressantste p_artij in deze groep was die van v. Wolferen tegen Vis. Daar eerstgenoem de erin slaagde te winnen staat hij nu met Vis momenteel op de bovenste plaats, zoo dat het in deze groep wel zal gaan span nen wie deze plaats zal bezetten, daar ook van Zanten nog een heel goede kans heeft om daar te komen. De Groot brengt er tot nog toe niet veel van terecht, ditmaal moest hij de puntjes aan Dol afstaan. De uitslag is dus als volgt: Groep 1 Afd. A. F. Zonneveld—G, v. Zanten 1) H, Schaap Sr,F. Basstra 11 B. DukelJ. Broek 20 D. Ott—H. Muller 2) H, Schaap Jr.L. Koetsier 2—0 Afd. B. P. VersteegP, v. d. Kuil 1) P. VisserJac. Smit 2—0 H, KoelemijP. Schager 1) Joh. KramerP. Schaap 2) H. de BoerA. Post 2—0 Groep II. G. OldenburgW. Gravemaker 20 H. HendrikseL. Venus Jr. 20 A. SchagerE, Helledoorn 20 P. v. d. Velde—J. Cox 0—2 W. de GraafC. Ketting 20 K. SchaapChr. Strijker 1) Groep UI N. ZwaanJ. v. Zanten 1) M. Neer voortB. Kramer (T2 H, v. WolferenTh. Vis 20 J. Wilder omN. Amsing 1) G. WilderomW. Vermeer 1) J. DolJ. de Groot 20 1) uitgesteld 2) afgebroken. Competitie van den districtbond Haarlem en omstreken. Voor bovengenoemde competitie zal de Damclub .IJmuiden P' met het volgende tiental uitkomen: Bord 1. H. Koelemij, 2, Joh. Kramer, 3, B. Dukel, 4. H. de Boer, 5. F. Basstra, 6. J. Smit, 7, D. Ott, 8. H. Schaap, 9. P. Visser, (aanvoerder), 10. L. Koetsier. Reservespelers zijn: P, Versteeg, F. Zon neveld en J. Broek. Voor deze competitie is het wedstrijd programma voor de damclub IJmuiden I" als volgt: Maandag 9 Januari. „IJmuiden" I„Haarl, Damclub" III. Donderdag 12 Januari. D. I. D. I„IJmuiden*' I. Woensdag 18 Januari. Damclub „Haarlem" II„IJmuiden" I. Woensdag 25 Januari. „IJmuiden" I„Castricum" I. Maandag 6 Februari. „IJmuiden'1 I„Beverwijk" I. Maandag 13 Februari. „Hoofddorp'' I„IJmuiden" I. Tevens deelen wij mede dat de vierde wedstrijd te Beverwijk en de laatste te Haarlem gespeeld wordt. Wilhelminakade 48 - GEEFT BURGEMEESTER EN WET HOUDERS VAN VELSEN zullen op DONDERDAG 12 JANUARI 1928, des namiddags 2 uur, ten Raad- huize te Velsen, in het openbaar aanbesteden Het bouwen van een 7-klassige o. 1. school met gymnastieklokaal op een terrein in „De Ratelste IJmuiden. Bestek met 8 teekeningen zijn, zoolang de voorraad strekt, van 3 Januari as. af verkrijgbaar ien kantore van het Bedrijf Openbare Werken te Velsen, ad I per stelfranco per post na ontvangst van postwissel. PIANO-LEERARES, kan in Januari weer eenige leer lingen plaatsen. Olivier van Noortstraat Succes verzekerd. TE IJMUIDEN, krachtens art. 1223 B.W. OP VR1JDAO 6 JANUARI 1928 in Hotel Nummer Een, des middags 2 uur (precies) ten overstaan van Notaris W. A. Dólleman te IJmuiden van Het WOON- EN WINKELHUIS met vrijopgaande BOVENWONING en ERF aan het Willemsplein te IJmuiden, no. 6 zwart en rood. Eigendom van den Heer B. L, M. Ojertsen. Verhuurd boven voor 17.— per week beneden eigen gebruik. Bezichtiging op 28 en 29 Dcc. a.s. en 4 Jan. a.s. van 2—4 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris. (wegens sterfgeval) in café FLOIRA, op Woensdag 11 Januari 1928, nam. 2 uur precies, ten overstaan van den te Velsen gev. notaris G. D. BOERLAGE, van: Een huis met erf en grond, te IJmuiden-Oost, Wiilemsbeekweg E 139, kad. sectie M. no. 3014, gtoot 9 are 60 centiarein 3 perc. en gecomb. Beh. tot de nal. van Mej. de Wed. Koek—Alders. Nad. inl. ten kantore van nol. Boerlage voornoemd en bij den makelaar D. Bus te Velsen. Specialiteit in blijvende haargolven en haarverving met garantie. Gedipl. Dames Coiffeur den Haag 1923. Bruxelles 1925. MimsÊimmÊmssamgsmaMa over dit onderwerp zal DINSDAG 3 JANUARI een OPENBARE LEZ1NO worden gehouden in 'I KONINO WILLEMSHUIS. Spreker de Heer: W. HOLWERDA, Pred. Aanvang 8 uur. Zie verder s. trooiblljetten. Toegang vrij. Opgericht April 1916. Directeurende Heeren S. VLESSINO en N. GONLAO. Aangifte van nieuwe leerlingen bij N. GONLAG, Wilhelminakade 21, IJmuiden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1927 | | pagina 2