VGDR VELSEN-YMUIDEN BEVERWUK EN OMSTREKEN De Klop op de Deur. IJMUIDEN IJMUIDEN-OOST YELSEN-NOORD BEVERWIJK DE TRIBUNE. JAARGANG t- NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal f 1.20, losse nummers 3 ct. ADVERTENTIEN: 1-5 regels f 0.75. Elke regel meer 15ct. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 1-3 regels 25ct., elke regel meer 10 ct. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM Agentschappen: Umuiden: H. BLOK, 3ac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-Oost: M. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstr. 16 en K. WESSELIUS, Leeuweriklaan 6; Velsen-Noord: 3. 3. WESSELIUS, Melklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan 11 w. Kantoor: Kennemerlaan 42, Telefoon 521. rAan de Lezeressen en Lezers DE WERKLOOSHEID. Als een "blijde verrassing in een moeilijken tijd dient Het Nieuwe Dagblad zich vandaag bij U aan. Het vraagt een vaste, blijvende plaats aan uw huiselijken haard. Het ver zoekt als een trouwe, dagelijks weerkeerende vriend in uw familiekring te worden op genomen. En het is geen opeter, allerminst. Het Nieuwe Dagblad geeft U in een be knopt bestek zeer veel, zooals dit eerste Aummer al toont. En het geeft in de eerste plaats al de berichten, verslagen en artike len die uw woonplaats betreffen. In den redactioneelen inhoud overheerschen die. In de advertentierubriek zullen de plaatselijke advertenties dat eveneens doen. Dit is het eerste dagblad, voor Velsen— IJmuiden, Beverwijk en Omstreken dat zoo- roei in zijn tekst als in zijn advertenties het 'plaatselijke belang doet domineeren. Bovendien is het verreweg het goed koopste. Uw trouwe nieuwe vriend geeft U veel, geeft U in de eerste plaats datgene dat logischerwijze uw grootste belangstelling ge niet, en vraagt U in ruil daarvoor het minimum. Voor een dubbeltje per week hebt U dage lijks Het Nieuwe Dagblad vroeg in den mid dag al in huis. U kunt U per maand abon- neeren voor 40 ets. en per drie maanden voor 1.20. Deze regelingen, als U ze een van beide wenscht toe te passen, geven U dan nog een extra-voordeeltje per jaar van 40 ets., en op dien grond bevelen wij ze U in het bijzonder aan. Het is trouwens voor velen gemakkelijker bovendien, eenmaal per maand of eenmaal per kwartaal te betalen, dan elke week. Het Nieuwe Dagblad is op het gebied van godsdienst en partijpolitiek strikt neutraal. Het zal ieders overtuiging op die gebieden ten volle eerbiedigen. ïn vraagstukken van algemeenen aard zal het zijn meening en overtuiging niet onder stoelen of banken steken. En als wij maar dadelijk een onderwerp van dien aard mogen aansnijden, dan is dat het belang rijkste dat in dezen tijd de menschheid vervult: hoe te komen tot Internationale Ontwapening, hoe den wereldvrede te hel pen verzekeren, hoe een einde te maken aan het gevaar voor oorlog, dat de funeste hoofdrol speelt in de huidige internationale crisis, die in de eerste plaats een vertrou wenscrisis is. Schrijver dezes heeft in een ander door hem geredigeerd dagblad reeds sinds jaren op dit gebied gestreden, en de ontvangst van het zoo prachtig geslaagde Petitionne ment voor Internationale Ontwapening van de Nederlandsche Dagbladpers heeft bewezen dat de stem van Nederland diepen indruk maakt. Ook in Het Nieuwe Dagblad zullen wij voor deze groote zaak strijden. Wij rekenen op een groot succes. En mogen wij dat niet, als wij U brengen hetgeen U verwacht, in den vorm waarin U dat het liefst hebt en waarin het U het meest boeitvoor belachelijk lagen prijs? Welnu danhet antwoord is aan U. Achter dit Nieuwe Dagblad staat een zeer krachtige, bloeiende dagbladonderneming met een groote reputatie in den lande. Ach ter dit Nieuwe Dagblad staan een keur van eersterangs deskundigen op dagblad-gebied en een groep- begaafde journalisten en uit stekende correspondenten. Gij weet bij voor baat dat de toon van Het Nieuwe Dagblad beschaafd zal zijn, dat het niet zal kwetsen, dat deugdelijk onderzoek en snelheid eerste voorwaarden voor zijn berichtgeving zullen wezen. Welnu danhet antwoord is aan U. Abonneert U nog heden. Het wordt U gemakkelijk gemaakt. Zie de adressen op deze pagina. Het Nieuwe Dagblad luidt een nieuwe phase in in de prachtige, snelle en gezonde ontwikkeling van een der nijverste en krach tigste districten in ons land: het bezit van het volkomen eigen dagblad. Uw nieuwe trouwe vriend klopt aan uw deur. Laat hem binnen! Hij zal U veel geven, en zeer weinig vragen. NOG STEERS STIJGING. Het aantal bij de Gemeentelijke Arbeids beurs ingeschreven werkloozen bedroeg Za terdag 31 October 954, tegen 889 in de week daaraan voorafgaande. De bouwvakarbeiders stegen van 253 op 285 en de metaalbewerkers van 144 op 161. De groep kantoorbedienden steeg met 3 en be droeg in totaal 41. De groep losse- en fabrieksarbeiders steeg van 309 op 323, terwijl de diverse beroepen met 1 terugliep, en zoodoende op 105 kwam. De huishoudelijke beroepen kwamen op een totaal van 34. Er zijn dus over de voorafgaande week 65 werkloozen meer ingeschreven. Over de geheele linie is dus, (met uitzonde ring van de groep losse- en fabrieksarbeiders, welke met 1 terugliep en dus niet noemens waard geacht kan worden) oen stijging waar te nemen. DE VISSCHERIJ IN ENGELAND. LAGE CIJFERS OVER SEPTEMBER. Iedere pagina van dit blad is interessant En zoo blijft het! In de maand September werden in Enge land aangevoerd 896.578 cwts visch, ter waar de van 858.823 p. st., tegen 938.218 cwts van 1.020.477 p.st. in September 1930. Met de ha ring, makreel enz. er bij bedroeg de aanvoer 1.259.449 cwts, ter waarde van 965.947 p. st., tegen 1.283.192 cwts en 1.185.469 p. st. in Sep tember 1930. Met Schotland er bij was de totale aanvoer 1.648.438 cwts ter waarde van 1,229.489 p. st., tegen L641.607 cwts en 1.482.862 p. st. in September 1930. Ofschoon er dus 7000 cwts meer visch werden aange voerd, bedroeg de opbrengst 253.373 of naar den huidigen koers ongev. 2.500.000 minder. Aangevoerd werden aan versche en bevro ren visch 160.185 c^vts, ter waarde van 300.156 p. st. tegen 143.497 cwts en 282.019 p. st. in de zelfde maand van verleden jaar. Daarvan werden uit Nederland ingevoerd 14.345 cwts, ter waarde van 20 '33 p. st.. tegen 9846 cwts en 16.965 p. st.-in September 1930. Onze uitvoer is dus belangrijk grooter dan in dezelfde maand van het vorige jaar. Als we de waarae van het pond op gemiddeld 10 nemen, bedroeg de uitvoer in September 204.330 of 34.680 meer dan in 1930. Voor de eerste 9 maanden was de aanvoer in geheel Engeland 13.804.730 cwts ter waarde van 11.737.672 p. st., tegen verleden jaar 14.826.409 cwts en 13.005.464 p. st. Er is dus in 9 maanden een mindere opbrengst van 1.267.792 p. st. of nominaal 15 millioen gul den. Ingevoerd werden 2.439.283 cwts, ter waarde van 3.325.589 p. st. tegen 2.857.105 cwts in 1930 en 3.664.136 p. st. Dat beteekent dus een verminderden invoer van 338.547 p. st. of nominaal 4 millioen gulden. Nederland voerde in de eerste 9 maanden 76.524 cwts in ter waarde van 197.593 p. st., tegen verleden jaar in hetzelfde tijdperk 79.123 cwts en 229.074 p. st. Dat beteekent dus voor ons land een mindere invoer van 31.481 p. st. of nomi naal 377.772. Merkwaardig is, dat de invoer in Septem ber uit Noorwegen zooveel grooter was dan in September 1930, n.l. 31.580 cwts ter waarde van 76.210 p. st., tegen 14.758 cwts en 43.453 p. st. Dat is dus tegenover dezelfde maand van verleden jaar een toeneming varf 32.757 p. st. of bijkans 400.000. Ook de invoer uit Denemarken was grooter dan in September 1930, n.l. ruim 2000 cwts meer, in totaal 31.154 cwts ter waarde van 86.325 p. st. De invoer over de eerste 9 maanden was' voor Noorwegen en Denemarken echter ook minder dan verleden jaar. Beide landen voe ren echter veel meer visch in dan Nederland. Noorwegen in de eerste 9 maanden voor een waarde van 9 1/2 millioen gulden en Dene marken voor een waarde van 9 millioen gul den. Daarbij steekt ons land met zijn nog niet 2 1/2 millioen gulden ongunstig af. In het In het licht van deze cijfers bezien, zouden we kunnen vragen, of de uitvoer uit ons land niet grooter zal kunnen worden. DE NOOD DER WERKLOOZEN. De plaatselijke raad uit de Fed. Velsen der S.D.A.P. en IJ.B.B. hield een openbare ver gadering in .Flora" waar als spreker optrad de heer W. F. Visser, lid van den Raad alhier met als onderwerp: „De nood der werkloozen en hoe daarin verandering te brengen". Nadat de heer de Waal bij de opening had medegedeeld dat de heer v. d. Welle uit Am sterdam bericht van verhindering had ge zonden, kreeg de heer Visser het woord. Spreker memoreerde dat de directeur der Arbeidsbeurs een overzicht heeft gegeven van de werkloosheid in deze gemeente. De laatste cijfers geven een totaal van 890, doch dit cijfer zal wel heel spoedig ot 1000 ge stegen zijn. Wij moeten ons beraden, op welke manier het beste de nooden der werkloozen gelenigd kunnen worden. De moderne vak beweging houdt zich al geruimen tijd bezig met verbetering der toestanden. Aanvaarding van het Rijkssubsidie zal ze ker een verslechtering voor de werkloozen zijn. Vervolgens behandelde spr. de urgentie van het vraagstuk van den woningbouw te Velsen (N.) Meermalen is hierover gespro ken, doch men is er nog maar niet mede be gonnen. Als men. in VelsenCN.) deze wo ningen ging bouwen, zcuden daardoor zeer vele werkloozen weer aan het werk kunnen gaan. Dat de werkloozenzorg de twee ton zal overschrijden is zeker geen verblijdend ver schijnsel; de belasting zal daardoor verhoogd moeten worden. Maar dit mag geen belet sel zijn om de werkloozen te vrijwaren voor den honger. Er moet drang op de regeering uitgeoefend worden, evenals op de gemeente besturen, wier taak het is de nooden der werkloozen te lenigen. Met de verzekering, dat de S.D.AP. steeds op de bres zal staan voor de nooden der ar beiders, eindigde de heer Visser zijn rede. De heer Hemiink, welke hierna het woord kreeg, besprak in hoofdzaak de crisis in het buitenland, waarna de 48-urige werkweek be handeld werd. Als ieder zich daaraan zou houden, zou er niet zooveel werkloosheid zijn, zeide spreker. In onze gemeente wordt te wemig voor de werkloozen gedaan, maar wij zullen steeds blijven hameren om hierin verbetering te brengen. Laat men voorzichtig zijn, riep spre ker uit, als wij het niet langs normalen weg kunnen verkrijgen, zullen, wij wel middelen beramen en een weg zoeken, die zal leiden tot een betere arbeidsvoorziening en betere werkloozenzorg. Voor debat gaf zich op de heer B. Spren- <*er de Rover, vertegen>v rdiger van het N A.S., waarna het zeer rumoerig 111 de zaal werd. Nadat de beide sprekers den debater beantwoord hadden, werd de volgende motie voorgesteld en met algemeene stemmen aan genomen: ..De openbare vergadering, belegd dooi den plaatselijken Raad uit de Fed. der SDAP. te Velsen en den IJB.B., in de zaal van Tivoli, dringt er bij de regeering en by den raad van Velsen op aan, al die maatrege- len te nemen, wellce er toe kunnen strekken de nooden der werkloozen te verlichten, aio- als* le. werkverruiming; 2e beschikbaarstel ling van kleeding, dekking, schoeisel en brandstof; 3e. onverwijlde invoering van schoolvoeding; 4e. verhooging der steunnor- men De vergadering besluit deze motie te zenden aan den raad van Velsen en de re- geering". ONZE EERSTE JUBILEUM P.JASPERSE. Zaterdagmiddag was in het Patronaatsge bouw het personeel van den Reinigingsdienst samengekomen, om den heer P. Jasperse. die op 1 November 25 jaar in gemeentedienst was, te huldigen. Toen de jubilaris met zijn echtgenoote, na met een auto van huis te zijn gehaald, dooi de heeren Telgrom en Mertens naar de tus- schen groen en bloemen versierde zitplaatsen waren geleid, nam Wethouder Dunnebier het woord om den jubilaris te complimen teeren. Het is voor mij, als wethouder van Open bare Werken niet alleen, maar tevens na mens het College van B. en W. een aange name taak, aldus spreker, U Jasperse, geluk te wenschen met het feit, dat U de gemeente Velsen gedurende 25 jaar hebt gediend op BURGEMEESTER RIJKENS! Toen dit blad nog in wording was, hebben wij ons tot den burgemeester van Velsen, den heer R. G. Rijkens, ge wend en hem van de stichting van „HET NIEUWE DAGBLAD" op de hoogte gebracht. De heer Rijkens zeide ons, de komst van de courant met vreugde te begroeten, daar er behoefte bestaat aan een goed, echt-plaatse!'.': dagblad in Velsen. En hij heeft zich onmiddellijk als abonné opgegeven! een wijze waaraan ieder een voorbeeld kan nemen. Steeds hebt gij in uw werkkring de belangen der gemeente behartigd. En wan neer wij dit op prijs stellen, wil ik ér aan toevoegen dat een ieder, die in den tegen- woordigen tijd in gemeentedienst is, een voorrecht heeft boven ieder, welke een par ticuliere betrekking vervult, omdat men in gemeentedienst meer verzekerd is tegen werkloosheid. Het College heeft het niet alleen bij woor den willen laten, zeide spreker, doch door U een stoffelijk blijk van waardeering ter hand te stellen, U tevens willen toonen, dat uw werken in dienst der gemeente wordt gewaar deerd. Met den wensch dat de jubilaris nog lang zijn krachten aan de gemeente zou mo gen blijven geven, overhandigde de wethou der den heer Jasperse een enveloppe met in houd. Bij ontstentenis van den directeur van den Reinigingsdienst sprak de voorman Pelle- gron nog enkele woorden en overhandigde den jubilaris een horloge met inscriptie en een zilveren potlood. De heer Jasperse dankte voor de waar- deerende woorden en de geschenken. ONTPLOFFING. In de werkplaats van Gebr. v. R.. aan den Velserduinweg had een ontploffing plaats doordat een acetyleentoestel, dat achter de werkplaats stond opgesteld, uit elkaar was gesprongen. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats, terwijl buiten het toestel nog een paar ruiten en draden van de radiocentrale vernield werden. Tijdens de ontploffing bevond zich nie mand bij het toestel. A.R. KIESVEREENIGING. De A.R. Kiesvereeniging te Velsen (N.) houdt op 6 November een vergadering in de vergaderzaal der Geref. Kerk, waar Dr. van Katwijk zal spreken over het onderwerp: „Het beginsel van privaat-bezit, gegeven in de Heilige Schrift. Abonnés voor dit blad kunnen zich schriftelijk of mondeling aanmelden bij de navolgende odressen: Kantoor Het Nieuwe Dagblad, Kennemerlaan 42, Telef. 521. Agentschap: H. BLOK, 3ac. van Heemskerkstraat 87. Agentschap: M. N. DE WOLFF,Albert Cuypstraat 16. Agentschap: K. WESSELIUS, Leeu weriklaan 6. Agentschap: 3. 3. WESSELIUS, Melk laan 62. Agentschap: P. KASPERS, Groene laan 11 w. De wedstrijd V. S. V.-H. F. C. Ik dacht, dat ik mijn Hollandsch kende, dat een voetbal een voetbal was, een schoen een schoen, een speler een speler, een doel een doel, maar het is anders. Het is anders. Een voetbal is een ding. „Doe weg dat din°" „Weg met dat ding", „Voor het doel met het ding", „Op je kop met dat ding" en andere publiekelijk gegeven adviezen op de tribune hebben mij geleerd dat een voetbal een ding, h t ding is. Een schoen, een voetbalschoen is een slof. „Hij krijgt "m op z'n slof zegt mijn buur man en nog schiet-ie het ding naast". Een speler is een kruk, een sof, een stak ker, een koekebakker, een zenuwepees, een pingelaar of een prul, en een wedstrijd is „vodden", „solpartijtje", „een lamme boel", ^,een pietepeuterig geknoei". Dit zijn algemeenheden. Ook bijzonderheden heb ik vernomen. V. d. Wint, de doelverdediger van V. S. V. is _L dit voor hen die dat nog niet wisten „een kerel als een boom; maar hij zit heele- maal in het verband en hij lijdt pijn". Deze bijzonderheid werd door mijn omgeving op De Tribune" druk besproken. De algemeene opinie was, dat v. d. Wint, door onder deze omstandigheden uit te komen, zeer yeel ris keerde en zijn gezondheid minstens op het spel zette. Mijn linkerbuurman wendde zich tot mij alsof ik medezeggingschap in het doen en laten van het V. S. V.-elftal had met de woorden: ,,'k Zou dien man voorloopig maar opbergen, anders speelt-ie nooit meer, en dat zou zonde en jammer wezen van zoo'n reuze-keeper". Ik heb verantwoordelijkheids gevoel en daarom breng ik dit advies, door middel van „Het Nieuwe Dagblad" aan den „kerel als een boom" over. Ik heb raadgevingen genoteerd; vele raad gevingen, bijvoorbeeld: „En nou schieten Jong!" „Profiteer nou van die zwakte!'' „Te lang Jules, te lang!" „Goèie Piet". „Opzitten H. F. C.! Opzitten!" „Vooruit V. S. V. Hurrr-Hurrr". „Loop dan inach böööh". „Ach man, ga d'er toch uit". (Dit advies werd niet opgevolgd). „Vooruit met dat ding en nou weg met die graszooien!" „Niet puntere, niet puntere". „Je wil het weer alleen doen. maar die andere zijn toch geen wasse-beelde!". en op deze motieven ontelbare variaties. Ik dacht dat ik mijn Nederlandsch kende. Maar 'k zeg met Speenhof f: ,,'t Is anders". Ik dacht dat het vaderschap een band des bloeds was, maar ik heb een man van 60 hooren roepen (en hij had het tegen een speler van 22); „Wat dacht je nou eigenlijk vaderl ik dacht dat „lekker" een begrip was ter uitbeelding van eenig zingenot, ten aanzien van het gehemelte bijvoorbeeld, waar de smaak schijnt te zetelen. Mis, „lekker" heeft niets te maken met Weespermoppen of ko nijn met appelmoes. Want.Gejus van der Meulen schiet „lekker" uit.... En hoe het spel was? Ik raad u aan: Kijk er het verslag op na. Ik geeft slechts meeningen weer van ande ren. „En dan nog alleen meeningen van vóór rust, toen ik heb hooren zeggen: „'t Is deddeklasspel". en „Dris geen aarduggeid an" en „Dat noemen ze voetbal't Is een zenuw partijtje". Helaas riepen dringende bezigheden mij elders na rust. Had een expert ter linker zijde mij niet verzekerd, dat de wedstrijd ge wonnen zou zijn door de ploeg die het eerste doelpunt zou maken? Daar had ik op willen v/achten. Ik ging weg. En in mijn ooren klonk het: „En wat moeten ze met dien stakker in de voorhoede doen?" En de stoere jongens uit Velsen en Haar lem, bezweet, met verhitte gezichten er zwoegende borstkassen, zochten welgemoed hun kleedkamer op. Dravend kwamen zij op het zwarte hol onder de tribune aan. Stevige knapen in rood en wit en blauw; een leuk spel van kleuren op het kortgeschoren groene veld, een vroolijk. piquant gedoe op een zach- ten herfstdag in IJmuiden. U.X. POLITIEHONDEN DRESSEER- CLUB O. B. K. De politiehonden Dresseerclub „Oefening baart Kunst" hield Zondag een demonstra tie op het terrein ,de Snip". Het bestuur had zich de medewerking van den heer Ouds hoorn verzekerd, die een luidspreker-instal latie op het terrein had aangebracht, waar door de voorzitter, de heer de Ruiter, het zeer talrijk opgekomen publiek kon mede- deelen. hetgeen er al zoo plaats vond. Onder meer werd gedemonstreerd 't achtervolgen en ter plaatse houden van 'n rijwieldief, 't vast houden van een dief, die een banklooper heeft bestolen en het gestolen geld opsporen Alles werd zeer goed door de honden afge werkt. Men moet het geduld bewonderen van hen, die de beesten tot deze prestaties kun nen brengen. Mooie staaltjes van schranderheid werden nog getoond door „Max" van den heer C. C. Haak; „Iwan" van den heer K. Broekhuizen; „Lomp Isaak" van den heer II. Rimek en „Minke" van den heer E. B. Misbeek. COMMUNISTISCHE PARTIJ Door de afd. IJmuiden van de Communis tische partij wordt hedenavond een open bare vergadering belegd in de zaal van Tivoli waar als sprekers zullen optreden de heeren Louis de Visser en A. van Woensel, lid van den gemeenteraad, onderscheidenlijk met het onderwerp: „Democratie of Sovjet" en „Over den gemeenteraad van Velsen." DIEFSTAL. Door Z. te IJmuiden is aangifte van diefstal van zijn rijwiel, dat hij ge plaatst had achter de Visscherijschool al hier.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1