VODR. VELSEN-YMUIDEN BEVERWUK EN OMSTREKEN UIDSPREKERS Vijftien jaar geleden. Mos-kou. Velsen's Bevolkingstotaal. ONS FEUILLETON. Ie JAARGANG No. 2. DINSDAG 3 NOVEMBER 1931 HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENT1EN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 15 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden medcdeelingen dubbele prijs. AGENTSCHAPPEN Kantcor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. IJmuidcn; H. BLOK, Jac. v« Heemskerkstraat 87; IJmuidcn-OostM. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 cn IC WESSELIUS, Lccuwcriklaan 6; W-l r-^-nord: .T. J. WESSELIUS, Mclklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenclaan 11 w. DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM De Welkome Bezoeker. Op den eersten dag van zijn verschijning is ons al gebleken dat dit Nieuwe Dagfblad een welkome bezoeker is. Zijn eerste klop op de deur blijkt met vreugde gehoord te zijn. In vijfduizend gezinnen is het binnengelaten en maakt het vandaag zijn tweede intrede. Velen hebben zijn vriendelijk verzoek, het als blij venden huisvriend te willen aanvaar den, onmiddellijk ingewilligd. Waarmee ik wil zeggen dat de abonnés op dit dagblad zich in snel tempo 'aanmelden. En geen wonder, want het wordt samen gesteld, geredigeerd, uitgegeven door een dagbladonderneming met een gevestigde re putatie. Die reputatie is. niet alleen oud, maar bovendien, en in de eerste plaats: voor uitstrevend, modern. Het nieuwe staat voor op. De geest des tijds, de polsslag van het he den, de Klop op de Deur leeft er in. Lees dit nummer met aandacht, let op de indeeling en op het vele dat in zes pagina's verwerkt is op een overzichtelijke, pittige' wijze. U vindt veel en afwisselende lectuur in een beknopt bestek. U ontdekt telkens het een of ander dat u bijzonder treft dat u eens even met uw huisgenooten wilt bespreken"; dat u stof tot overdenken geeft. Neem Het Nieuwe Dagblad in uw gezin op. Het geeft u zeer veel, het kost u maar een dubbeltje per week, of veertig cents per maand, of f 1,20 per drie maanden. De beide laatste betalingsmethoden zijn nog iets voor- deeliger dan de eerste, en niet bezwaarlijk wat het bedrag betreft, omdat dit dagblad immers veel goedkooper is dan alle andere! Leest u al een ochtendblad, neem dan Het Nieuwe Dagblad er als avondblad bij. U voegt dan al uw plaatselijk nieuws en de vele speciale attracties van Het Nieuwe Dag blad aan uw dagelij ksche lectuur toe. En het is een uitgaaf, die ieder zich veroorloven kan, 'die voor geen enkel huishoudelijk budget te zwaar is, die past in dezen tijd. De eerste en opvallendste actualiteit van Het Nieuwe Dagblad, thans het algemeene onderwerp van gesprek in dit district, is zijn lage abonnementsprijs. H. N. D. vraagt, u bij zijn trouwe lezers te mogen voegen. Heeft het goede papieren of niet? Doet het u een mooie, zakelijke, voordeelige aanbieding of niet? Welnu dan! U vindt op deze pagina de zes adressen waar u zich als abonné kunt aanmelden. Per telefoon aan nr. 521. Dank u...,. BEVERWIJK DENK OM DE BELASTING PLAATJES! Belastingplaatjes schijnen weer een groo- te aantrekkingskracht op de dieven te gaan uitoefenen. Zelfs wordt het rijwiel medege nomen om op een andere plaats van het be geerd voorwerp te worden ontdaan. Het ge lukte de politie om een der bedrijvers van deze diefstallen op het spoor te komen en te ar festeer en. Het bleek te zijn M. H. de M. alhier, die twee rijwielen had weggenomen. De politie wist de karretjes echter op te spo ren. Van een der rijwielen was het plaatje verdwenen. De aangehoudene bekende, dat hij het verkocht had. Een tweede „verzame laar" van belastingplaatjes, J.B. genaamd, en eveneens alhier woonachtig bedreef zijn diefstallen in Castricum. Hij werd aange houden, waarbij het gekaapte belastingmerk voor den dag kwam. De politie maakte van een en ander processeiwerbaal op. ZILVEREN JUBILEUM. De beide R.K. Drankbestrijdingsorganisa- iies „Kruisverbond'" en „Mariavereeniging' zullen op Donderdag 12 November gemeen schappelijk haar zilveren jubileum herden ken. Na de kerkelijke viering wordt het feit op den aangegeven, datum op feestelijke wij ze gevierd. Heb programma voor den feest avond, welke den leden wordt- aangeboden, vermeldt o.m. huldiging van de jubileerendc bestuursleden mevrouw Burger en den heer Jb van Zutphen benevens van een 25-tal le den die reeds gedurende een kwarteeuw hun krachten in dienst van het drankbestrij- dingswerk op R. K. grondslag stelden. Na dit officieel gedeelte zal het R. K. ge mengd Tooneel ensemble een tooneelspel opvoeren. STICHTING „KATHOLIEKE KRING". De stichting „Katholieke Kring" opent het winterseizoen op Vrijdag 6 Nov. a.s. met een tooneelvoorstelling voor leden en introducées. De N.V. Het Schouwtooneel, zal een opvoe ring geven van het blijspel „Onze beste vrien den" van Victorien SaTdou. VERBETERING GEVRAAGD. De bewoners van de Torenstraat hebben, een verzoek gericht aan het college van B. en W. om te willen bevorderen, dat in deze straat tegeltrottoirs worden aangelegd. Tevens wordt in het adres aangedrongen op het aanbrengen van een booglamp op een $er gevaarlijke-hoeken. Wij leven snel en de gebeurtenissen en toe standen van weinige jaren geleden zijn ons vaak al geheel ontgaan of staan ons nog maar schemerig voor den geest. Het is niet temin vaak interessant, ze eens even op te halen. Vooral in de gemeente Velsen, die zoo snel gegroeid is, geven ze vaak tot typische vergelijkingen met den tegenwoordigen toe stand aanleiding. Dit is een bewogen tijd, maar een waarlijk fèl bewogen tijd beleefden wij vijftien jaar geleden, midden in de oorlogsramp. Aan die periode zal dit rubriekje telkens korte her inneringen geven hetzij door een interes sante noteering uit het Velsensch-IJmui- densch nieuws van 1916 hetzij door een merkwaardig moment uit den oorlog. Want willen wij mede waken tegen een nieuwen oorlog, dan moeten wij den vorige niet ver geten, en het besef behouden wat oorlog was, en bij herhaling in nog erger mate zou zijn. Wij steken evenwel van wal met een echt- Velsensche gemeentelijke herinnering: een bericht omtrent de begrootingszittingen van vijftien jaar geleden: Vrijdag 3 Novmber 1916: De gemeenteraad van Velsen vergaderde ter behandeling van de gemeentebegrooting. De inkomsten uit den hoofdelijken omslag worden naar raming op f 260.000 geschat. In 1915 werd ontvangen f 150.000. Bij het eind der vergadering deelde de voorzitter mede, dat de door de regeering ter beschikking ge stelde aardappelen zeer grootte nadeelen dreigden te zullen opleveren, misschien wel f 30.000. Het slimste is dat bij niet aanvaar ding der gezonde aardappelen, de gemeente zonder aardappelen zal komen. De tijdelijke webhouder de heer Handgraaf zal zich te dier zake tot het Distributiebureau wenden. Gelijk met Den Bosch. Overtreft Zwolle reeds. In het vorige nummer maakten we eenige opmerkingen over het bevolkingstotaal der gemeente Velsen in verband met -dat van andere bekende gemeenten des lands. Wij hebben enkele cijfers nog eens precies nagegaan en ontdekt dat Velsen naar zijn bevolkingstotaal in één „klasse" is gekomen met twee provinciale hoofdsteden, n.l. Den Bosch (41.979) en Zwolle (40.282). Met zijn 42000 inwoners overtreft Velsen twee andere gewestelijke hoofdsteden, n.l. Assen en Mid delburg, verre en het zit een vijfde, Leeuwar den (47.967) reeds dicht op de hielen. Maar eer het zoover is zal het een andere vanouds vermaarde stad n.l. Breda (44.112) wel pas- seeren. Steden als Deventer (35,655) en Amersfoort (37.677) heeft Velsen al ver achter zich ge laten. DE TRAWLERGASTEN ZONDER DOMICILIE. Men schrijf ons: In de jongste raadsvergadering werd door een der leden medegedeeld, dat het niet juist zou zijn, dat er op de stilliggende schepen in de haringhaven, menschen huisden in de el lendigste omstandigheden. Zonder onder steuning, zonder ander onderdak dan het lo gies op de trawlers, waar zij hun domicilie kozen. Ook zou het niet waar zijn dat er menschen zijn welke zich aan het z.g. Kloos ter vervoegen om een middagmaal. Want, werd er gezegd, in de boeken der administra tie van de Cab. staan alle adressen van de opvarenden en er is er niet één bij, zon der adres. Doch wat beteekent een adres bij een zeeman, die zonder vrouw of kinderen de wereld doorzwerft? Een opvarende van een trawler is heusch niet aan een adres ge trouwd. Het stokerspersoneel bestaat toch hoofd zakelijk uit menschen die vandaag hier en morgen daar varen. Hoevelen zijn er niet bij, die alle landen en werelddeel en doorkruis ten? Waar blijft nu de waarde van een of ficieel adres? Bij de ontkentenis blijkt alweer hoe weinig waarde er aan officieele gegevens en cijfers toegekend kan worden. Het is tevens een prachtige demonstratie van de waarde van de Cab. voor de arbeiders in het algemeen. De regeering wist dat de f 4000 subsidie, wel ke zij aan de Cab gaf, geen weggegooid geld was. Wij willen hier enkele schepen noemen van de vele, waar de trawlergasten op verblijf houden. Deze zijn „De Westland", „Eclip tica" en de „Swift". De menschen welke hier op wonen, hebben in de meeste gevallen geen enkelen cent on dersteuning. Zij krijgen van enkele kamera den een vischje of een paar kwartjes en scharrelen zoo maar voort. Een zeeman kan, als het noodig is, met zeer weinig toe. Als men nu ook eens de moeite nam om aan het klooster en het seminarie te informeeren, zou men te weten komen, dat er dagen geweest zijn, waarop aan 76 menschen voedsel werd verstrekt. Geen kleinigheid voorwaar. Onder deze menschen waren personen, die door Maatschappelijk Hulpbetoon te 's-Gra- venhage met f 1 per dag voor eten, drinken en slapen naar IJmuiden gezonden werden, om ondanks de crisis vaart te zoeken. Deze menschen waren er echter niet het slechtst aan toe. Zij toch hadden nog f 1 per dag; de anderen niets. Maar, zooals de zeeman nu eenmaal is: men leeft te zamen, de een heeft dit, de ander dat. Maar een mensebwaardig bestaan is dit niet! (De brandstofJenschaarschte is in Moskou zoo groot, dat er tot nader order in particuliere woningen en openbare instel lingen slechts eenmaal in de drie dagen mag worden ge- gestookt.) Tjonge, dat is als oekase -Voor den Moscoviet niet mis, Hij zal nu wel leelijk merken, Wat de kou in Mos-kou is. Eenmaal in drie dagen stoken, Dat is als rantsoen niet gul, Dat beteekent idem zooveel Leningraden onder nul. De warmbloedigste vereerder Zal erkennen binnenkort, Dat het in den harren winter Toch maar een zoo-zooviet wordt. In den haard van 't communisme Was het nimmer nog zoo koud. En wat helpt het, je te troosten. Dat je 't hoofd er koel bij houdt. Als het heel systeem je koud laat. Dan verkoel je op den duur, Want je kunt niet veel bereiken Met zoo'n mondjesmaat van vuur. Onze eigen communisten Geeft dit stof tot rijp beraad. Of het heil wel heusch zoo groot is In den bolsjewistenstaat. Moskou exporteert hun brandstof Voor den revolutiebvand, Maar die wil steeds slechter branden, Door het nieuws uit Sovietiand. Bij beschouwing binnenskamers, Zien misschien zelfs zij 't verschil Met ons kleine onheilstaatje Waar men „stookt" zoo vaak men wil. P. GASUS. Op de eerste pagina van het tweede blad geven wij vandaag het eerste ver volg van ons geïllustreerde feuilleton, dat wij den lezers zeer ter lezing aan bevelen. r Voor hen die de inleiding niet ge lezen hebben hieronder de KORTE INHOllh VAN HET VOORAFGAANDE. Mr. Frans Veraarteen jong Haagsch advocaat, bezoekt een bal masqué in het kasteel Oud-Wassenaar, waar hij kennis maakt met een dame als ma troos verkleed. LANGS DE STRAAT. Gerrit. We zaten gedrieën op een bank bij de Vis- schershaven en lieten den blik gaan over de schepen, het water en de kade. „Jonge," zei Gerrit en hij veegde met den rug van zijn hand een druppel weg, dien de Octoberlucht aan zijn blozende neuspunt had doen ge dijen, herinner jullie je nog den tijd, dat ik jullie Zaterdagsavonds voor een dubbeltje moest scheren? Allemaal met een handdoek en je zeepte in met je vingers. Kom daar nou 's om. Toen was IJmuiden toch effen anders as nou, wat? Als je zoo die vischafslag ziet, waar de schuiten voorkomen en alles zoo in mekaar grijpt en je denkt dan aan Jan Visser, die zijn eigen afslagje had op straat. Nou, zei Jaap, je zou toch zeker niet wil len, dat 't anders was? Ze kunnen zeggen wat ze willen en ik weet, dat 't op het. oogen- blik met de crisis zooals ze dat noemen, hier niet alles vetpot is, maar toch zal je moeten bekennen, dat de jongens van IJmuiden het een jaar of wat geleden toch maar hebben aangepakt en dat hurry up ging. Toen jij de lui schoor voor een dubbeltje en dat was eigenlijk vijf centen te duur, wat had je toen in IJmuiden? Wat hadden we voor eigen visscherij? De Engelschman sleepte het meeste an. Wat was IJmuiden vroeger? Een dorp, niks was er te beleven en nou 't groeit aan alle kanten uit zijn kleeren, maar dat 's niks, er zijn lui genoeg, die het een nieuw pakje wil len aanmeten. 't Is nu wel wat slap in de bedrijven, niet? vroeg ik. Slap? zei Jaap en hij wees met breed gebaar tot naar Haarlem. Zoo slap is 't niet of !t grooit en gaat vooruit en dat komt, dat ze hier niet bij de pakken neerzitten. En wat de crisis betreftik groet jullie, want als 'k nog langer zit, kon de crisis wel eens bij me thuis opduiken weet je. A ju! DE VISSCHERIJRESULTATEN. Een mindere omzet van f 492.900.91 over October. OVER DE EERSTE TIEN MAANDEN VAN DIT JAAR 2.401.984.81 MINDER. Wij ontvingen de gedetailleerde cijfei's omtrent de vischomzet over October. Bij deze cijfers voegen wij tusschen haak jes de cijfers over October van het vorig jaar. Door 328 (424) stoomtrawlers werd aange voerd voor f 770.824.66 (f 1.215.953,79); door 7 6) Duit-sche stoomtrawlers voor f 27.764.86, (f 26.927, 60); door 0 (1) IJslander (f12952.18) door 3 (19) haringstoomtrawlers f 10017,69 (f 67013,23); door 5 (0) motortrawlers f 11246,47 (f door 1 (2) Duitsche stoom- haringloggers voor f 621,30 (f 4181,78); door 7 (9) stoom-haringloggers f 30781,48 (f 73679,58); door 24 (33) motor-haringlog- gers voor f 35412,94 (f 91549,93), door 0 .(1). Het Hoogovenbedrijf te IJmuiden met haven. Belgische stoomtrawler f 629,63. Verder kwamen nog aan den Rijksvischaf- slag 4 (12) motortrawlloggers met f 33041,53 (f 13357,50); 154 (33) Engelsche haringdrif ters met f 129.590,79 (f 101.119.84); 21 (2) Schotsche haringdrifters met f 20907,14 (f, 5035,85)6 (0) Duitsche motorkotters met f 4621,51 (f 25 (3) Deensche motorkot ters met f 26297,91 (f 3389,91)3 (0) Belgische motorkotters met f 2767,23 (f 738 (562) motorkustvisschers met f65473,74 (f51585,61); 9 (10) open booten met f 5720 (f 49,65); 1 (0) stoomkustvisscher met f 1109,60 (f Aan consignties werd verzonden voor f 14.578.33 (f 10594.21). De totale omzet over de maand October 1931 bedroeg f 1.185.119.38 tegen f 1.678.020.29 over October 1930, een vermindering dus van f 492.900.91. De totaalomzet bedroeg in de eerste 10 maanden over 1931 f 9.477,598,30 tegenover hetzelfde tijdvak in 1930 11.879,592.11, dus in het geheel een verminderde omzet van f 2.401.984,81. Zooals uit bovenstaand overzicht blijkt, wordt de achterstand steeds grooter en is nu reeds gestegen tot bijna twee en een half millioen gulden. ONZE HANDEL EN INDUSTRIE. DE SCHEEPVAART IN OCTOBER. In de havens der Hoogovens zijn in de maand October aangekomen 39 zeeschepen, waarvan 8 geladen met erts, 2 met steenkolen en 1 met fosfaat, terwijl 28 schepen aankwa men om ijzer en cokes in te nemen. Er vertrokken 37 zeeschepen, waarvan 25 met een geheele of gedeeltelijke lading ijzer en 1 met een lading cokes. Van de ladingen ijzer waren bestemd 9 voor Engeland, 5 voor Zweden, 3 voor Noorwegen. 2 voor Finland. 1 voor Denemarken, 3 voor Italië, 1 voor Tur- keije en 1 voor Duitschland, terwijl de lading cokes voor Denemarken was bestemd. In October 1930 kwamen voor de Hoog ovens aan 30 zeeschepen, waarvan .11 met erts, 3 met kolen en 1 met cement, zoodat er thans 9 schepen weer in deze maand aaii- kwamen. Er vertrokken verleden jaar in Oc tober 33 zeeschepen, waarvan 16 met een la ding ijzer, zoodat er thans 10 schepen meer met lading vertrokken. Voor de papierfabriek te Velsen kwamen in October aan 3 stoomschepen, waarvan 2 met houtstof en 1 met hout, tegen verleden jaar in dezelfde maand 4 stoomschepen, waarvan 3 met hout en 1 met houtstof. Het blijft met de scheepvaart voor de papierfabriek treurig gesteld. In de scheepvaartberichten kan men telkens lezen, dat schepen met hout naar Vel sen onderweg zijn, zoo de vorige maand de Alcor en de Balto van Archangel en de Gixty Four van Leningrad, doch deze schepen zijn nooit te Velsen gearriveerd, doch gingen naar andere havens. Verder zijn voor IJmuiden in October nog binnengekomen 14 zeeschepen, waarvan 1 met stukgoed, 1 met makreel en 2 met steen kolen voor de P. E. N.-centrale, terwijl 2 sche pen binnen kwamen om te bunkeren en 3 als bijlegger. Verleden jaar kwamen in October 17 zeeschepen binnen, waarvan 4 met haring en 2 met emigranten, zoodat er dus weer 3 schepen meer binnen kwamen. In 't geheel zijn er dus in October voor onze havens aangekomen 56 zeeschepen, tegen verleden jaar in dezelfde maand 51 schepen, dus thans 5 schepen meer. HET PLANTSOEN OP HET KENNEMERPLEIN. Men heeft thans nu de nachtvorsten ko men, de bloemen en planten uit het plant soen op het Kennemerplein verwijderd. Nu alles weg is, is het een kale boel geworden, in tegenstelling met andere plantsoenen, als b.v. op het Tasmanplein, waar men heesters en rozen heeft geplant. Er zal nu gewaakt moeten worden, dat de grasgazons van het plantsoen niet vernield worden, wat kan, omdat er geen hekwerk omheen is, ook geen ijzeren paal, gelijk op het Tasmanplein. Van een steenen afzetting der perken is reeds een gedeelte vernield en een aantal steenen ver dwenen. De goudvisschen zwemmen nog in den vijver, maar die zullen ook wel spoedig in warmer omgeving gebracht moeten wor den. Zoo mooi als het plantsoen dezen zomer was, zoo troosteloos en kaal zal het er dezen winter uitzien. EEN AUTO GESTOLEN. DE DIEF VEROORZAAKT EEN AANRIJDING Op den hoek van den Velserduinweg en" de Accasiastraat heeft een aanrijding plaats gehad tusschen een auto en een wielrijder. De laatste, de R. uit IJmuiden, werd licht gewond, terwijl het rijwiel geheel vernield werd. De auto stond met linker voor- en achterwiel op het linkertrottoir van den weg en werd licht beschadigd. De bestuurder van de auto had de vlucht genomen. Later bleek, dat de auto in Bloemen daal was gestolen en toebehoorde aan S. te Haar lem. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld. HET NIEUWE DAGBLAD wordt een volledig blad en dus zal ook een rubriek van Vraag en Aanbod Advertenties niet ontbreken. Deze advertenties krijgen den veelzeggenden naam „Luidsprekers". leder in Velsen, IJmuiden, Beverwijk enz., die iets te koop of te huur heeft aan te bieden of te vragen, die personeel noodig heeft of zichzelf voor een betrekking wil aanbevelen enz.r zal door middel van deze advertenties zijn (haar) wensch luid kunnen uitspreken tot drieduizend ontvangers van ons blad. En het zal hem (haar) al heel weinig kosten. Luidsprekers worden „kwartjes"-advertenties, 13 regels 25 cents. Iedere regel meer 10 ets. uitsluitend tegen contante betaling in te zenden bij ons kantoor: Kennemeriaan 42, IJmuiden, of een der elders in dit nummer genoemde agenten. De oplaag van 3000 exemplaren per dag van HET NIEUWE DAGBLAD wordt door ons gegarandeerd. Brieven op Luidspreker-Advertentiën worden dagelijks en gratis thuisbezorgd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1