VGDR VELSEN-YMUIDEN BEVERWIJK EN OMSTREKEN DIT DAGBLAD KOST IO CENT PER WEEK. BERICHT VELSEN De werkloosheid. ONS FEUILLETON. DE TOESTAND IN DEN WONINGBOUW. HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENT1EN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 35 cent. Bi] abonnement belangrijke korting. Luidsprekers 'Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden mededcclingen dubbele prijs. 1e JAARGANG No. 3. DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM AGENTSCHAPPEN Kantcor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. IJmuiden: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-OostM. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 en K. WESSELIUS, Leeuweriklaan 6; Vclsen-Noord: J. J. WESSELIUS, Melklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan 11 w. WOENSDAG 4 NOVEMBER 1931 Wij deelen hierdoor mede aan hen, die zich reeds als abonné op ons blad opgaven en tevens aan hen, die zich in de komende dagen dezer week nog als zoodanig ZULLEN opgeven, dat wij be sloten hebben, voor deze loopende week nog geen abonnementsgeld te innen. De eerste inning geschiedt op Maandag en Dinsdag a.s. voor week- abonnés en ook na deze eerste week zoo spoedig mogelijk voor maand- en kwartaalabonnés, aangezien het abon nementsgeld natuurlijk, zooals overal gebruikelijk, bij vooruitbetaling ver schuldigd is. Onze abonnés en zij die van plan zijn het te worden lezen dus deze week nog gratis, waardoor voor weekabonnés te vens elke aanleiding om nog met hun aangifte te wachten, komt te vervallen. DIRECTIE HET NIEUWE DAGBLAD. Oproeping tof vorming van een plaatselijk steuncomité. Door den Burgemeester en den Wethouder voor Sociale Zaken wordt een circulaire on der de ingezetenen verspreid, van den vol genden inhoud: Zooals u bekend is wordt in dezen tijd van crisis en werkloosheid door de gemeente ge zorgd voor een groote schare van werkloozen en steunbehoevenden. Deze steun kan echter niet zoodanig zijn, dat het niet gewenscht is, daarnevens in een nader te bepalen vorm hulp te verleenen. Ook blijft er nog een groo te schare over, die niet in de termen valt om steun van de gemeente te kunnen genieten, doch die hulp eveneens van noode heeft. Het komt ons daarom gewenscht voor, over te gaan tot het oprichten van een plaatselijk steuncomité, dat in de nooden van de door ons bedoelde personen mede zal trachten zooveel mogelijk te voorzien. Ieder die dit met ons eens is en met onze gedachten sympathiseert, wordt vriendelijk verzocht aan een der ondergeteekenden daar van mededeeling te doen. opdat zij daarna over kunnen gaan tot het bijeem-oepen van een vergadering, waarin een en ander kan worden besproken en vaste plannen kunnen worden gemaakt. Spoed is in deze zeer ge wenscht". Wij komen op deze zeer sympathieke daad van den Burgemeester en den Wethouder van Sociale Zaken nog nader en uitvoeriger terug. DE BOUW VAN HET NIEUWE SLACHTHUIS. VELSEN. STOPGEZET? Naar wij vernemen is men met proefheien van het nieuwe openbaar slachthuis gereed gekomen. Hierover zal eerstdaags rapport uit gebracht worden. Het is echter nog lang niet zeker, dat men den bouw van het nieuwe slachthuis begonnen zal worden, aangezien de bank, waarmede de gemeente in relatie staat, er bij de gemeente op aangedrongen heeft, de verschillende werken te doen stop zetten. Men deelde ons m'ede, dat het college van B. en W. zich nog over deze wenk zal be raden. TWEE STOOMVISSCHERIJ-MAAT SCHAPPIJEN FAILLIET. Door de arrondissementsrechtbank te Haarlem werden in staat van faillissement verklaard de stoomvisscherij-maatschappijen „De Drie" en „De Vier" beiden onder di rectie van den heer L. Vriend. De stoom trawlers Turquoise IJm. 69 en Emerald IJm. 79 voeren onder directie van deze maat schappijen, doch waren reeds opgelegd; deze faillissementen zullen dan ook geen grootere werkloosheid veroorzaken. Op de derde pagina van het eerste blad geven wij vandaag het vervolg van ons geïllustreerde feuilleton, dat wij den lezers zeer ter lezing aanbe velen. KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE. Mr. Frans Veraart, een jong Haagsch 'dvocaat, bezoekt een bal masqué in het kasteel Oud-Wassenaar, waar hij kennis maakt met een dame als ma troos verkleed. Door onverklaarbare oorzaak ver dwijnt dit meisje uit zijn gezichtskring maar even later vermaakt hij zich met een coquette Carmen. In totaal 10484 woningen. Meer woningen dan gezinnen, De woningen in de zoogenaamde „40". De trek naar Velsen is den laatsten tijd heel sterk. Jaren geleden konden de wande laars zich rustig in de duinen verpoozen en de kinderen konden er naar hartelust stoeien. Uit niets bleek dat binnen afzienbaren tijd een groot gedeelte der vrije natuur in Velsen zou verdwijnen en overal de woningen a's bij tooverslag uit den grond zouden ver rijzen. Maar de rust verdween spoedig. Eerst re- De woningen van Patrimonium. den karren af en aan beladen met bouwma terialen, later gevolgd door zware vracht auto's. Aan den overkant van het Noordzee kanaal verrezen groote fabrieken zooals de Hoogovens, de stikstoffabriek en de bouw van de nieuwe centrale, zou naar het scheen, het aantal werken aan de overzijde afsluiten Ook dit werd niet bewaarheid, want men begon al weer aan den bouw van de cement fabriek, welke nu ook geneel voltooid en in bedrijf gesteld is. Hoofdzakelijk door de stichting van deze fabrieken vestigden zeer vele arbeiders zich te Velsen en maakte de woningbouw zoo'n enormen voortgang. Hierbij komt nog het groote aantal forensen uit Amsterdam, dat zich hoofdzakelijk te Santpoort, Driehuis en aan den Zeeweg vestigde. Nu zijn reeds de meeste woningen be woond en die welke niet gereed zijn, zullen spoedig bewoond worden. In de gemeente zijn 5 woningbouwvereeni- gingen, waarvan de woningstichting „Patri monium" geen woningen meer onder haar beheer heeft. De woningen van deze woning stichting verkeerden in een minder goeden staat van onderhoud. Zij zijn in beheer bij de woningbouwvereeniging „Velsen" gegeven Er is thans nog geen aanleiding te vreezen, dat het toegestane crediet van f 90.000 niet toereikend is, terwijl men in Mei 1932 met de reparatie gereed hoopt te komen. Door de bouwvereeniging wordt 50 pet. van de kosten vrijwillig gedragen. De huren van deze wo ningen varieeren van f 4.05 tot f 6 per week. Bij de woningbouwvereeniging „Velsen" zijn plannen in bewerking tot den bouw van 95 woningen (waaronder 3 winkelwoningen) aan de Noorderlaan te Velsen (N.) De bouwkosten worden geraamd op rond f 3000 per stuk en de huren worden gedacht te bedragen van f 4.75 tot f 6-25 per week. Door het bedrijf Openbare Werken zijn in 19261927 aan den Tusschenbeeksweg te IJmuiden 35 woningen en aan de Noorder laan te Velsen 48 woningen gebouwd. Deze woningen zijn in exploitatie bij de woning bouwvereeniging „Velsen" en de huren be dragen gemiddeld f 5 per week. Het eerste woningcomplex bestaande uit 14 woningen en liggende aan de Rijpstraat, Willem Ba- rendszstraat en Mahusstraat werd in 1915 gebouwd door de woningbouwvereeniging „Velsen" te Velsen. In het jaar 1930 zijn door Openbare Werken 19 woningen voor ouden van dagen gebouwd en gereed geko men. De huren van deze woningen, welke zeer aardig aan de Eschdoornstraat gelegen zijn met een mooi grasgazon voor de huizen, be dragen f 3.50 per week. Deze woningen zijn eveneens in beheer bij de woningbouwver eeniging „Velsen" gegeven. Er bestaan thans nog geen plannen tot aanbouw van meer van deze woningen, hoe wel het aantal gegadigden dat der beschik bare woningen overtreft. In de gemeente zijn nog 41 onbewoonbaar verklaarde woningen aanwezig, welke mee- rendeels voor berg- of pakhuisruimte wor den gebruikt. Thans zijn in de jongste raadsvergadering de woningen Hoofdstraat No. 492 en 494 te Santpoort onbewoonbaar verklaard, omdat deze woningen door te kleine ruimte, last van vocht en onvoldoen den staat van onderhoud, enz. niet meer aan de eischen van bewoonbaarheid voldoen. De huur van een dezer woningen bedroeg f 2.50 per week, terwijl de andere onbewoond was. Het verhuurde perceel bestond uit ka mer met bedstede, portaal en zijruimte (14 M2. totaal) en het onbewoonde perceel uit: kamer met bedsteden, achterhuis en portaal (22 M.2 totaal). Indien hiertoe geen bijzondere aanleiding bestaat, wordt geen der onbewoonbaar ver klaarde woningen afgebroken. Betreffende de zoogenaamde „Veertig" zijn onderhandelingen loopende om tot algeheele verbetering der woningen te komen. Dat dit meer dan tijd wordt bewijst ne venstaande foto wel het best. In deze wonin gen, beneden bestaande uit: 2 kamers en een heel klein keukentje en boven uit even eens 2 kamers en een keukentje en welké woningen nog in tweeën bewoond zijn, wo nen in de benedenwoning b.v. een gezin met 7 kinderen, waarvan er 4 in een ledikant of bedstede liggen en in de bovenwoning een gezin met 2 kinderen. De benedenwoning doet aan huur f 3.20 en de bovenwoning f 2.50 in totaal dus f 5.70 per woning. Als men nu nagaat, dat de woningen welke onder beheer van een woningbouwvereeni ging staan varieeren van f 4.05 tot f 6 per week. dan doet de prijs van pl.m. f 5.70 per woning toch wel eenigszins vreemd aan Betreffende deze zoogenaamde „Veertig" zijn onderhandelingen loopende om tot al geheele verbetering der woningen te ko men. Wordt hierover geen overeenstemming bereikt, dan zal waarschijnlijk het voorstel tot onbewoonbaarverklaring volgen, hetwelk een groote uitkomst zal blijken te zijn. In dit jaar werden tot 15 October 295 bouwvergunningen verleend en kwamen tot dien datum 425 woningen gereed. De huur prijs van deze woningen is van f 6-25 per week en hooger. In het geheel kwamen tot 15 October van dit jaar 12 woningen te ver vallen door slooping, 8 woningen door ver bouw en twee door onbewoonbaarverklaring. Thans woont geen enkel gezin meer in een onbewoonbaar verklaarde woning. Overeenkomstig artikel 35 der woningwet (oud) zijn in October 1929 gronden aange kocht aan de Noorderlaan tot een bedrag van ruim f 51.000. Tot 15 October werden in dit jaar 16 vergunningen verleend tot het inrichten van gedeelten van woningen tot winkels. Daarbij werd de eisch gesteld, dat minstens 40 M2. bewoningsoppervlakte aan wezig moest blijven. De voorraad woningen bedroeg op 15 Oc tober van dit jaar 10484 stuks! doch op het oogenblik zijn er meer woningen dan gezin nen in de gemeente Velsen. Het is nog een der moeilijkste vraagstukken van den tegen- woordigen tijd om huizen te bouwen met lager huren dan die, welke voor ae verschil lende vereenigingen thans geldende zijn. Een allen bevredigende oplossing is in dezen nog niet gevonden. Wat het uitbreidingsplan betreft, kunnen wij mededeelen, dat dit het bureau van Open bare Werken heeft verlaten en bij het Ge meentebestuur ingediend is. GROOTE AANVOEREN VAN TONG. BELANGRIJKE PRIJSDALING. Blijkbaar begint de vischstand voor tong zich langzamerhand weer te herstellen. De aanvoeren van Zaterdag en Maandag 1.1. waren echter ongekend groot voor den laat sten tijd. Niet minder dan resp. 8000 en 6000 K.G. tongen waren aan de markt. Trawlers met een aanvoer van 8 en 900 K.G. waren geen uitzondering. Dit begint te lijken op den aanvoer van 1928. Hoe verheugend dit verschijnsel ook zijde keerzijde is. dat de prijzen dadelijk belang:ijk naar beneden liepen. Noteerde de tong ver leden week nog gemiddeld 1.65 a 1.75 per K.G.. Zaterdag liep de prijs terug tot 1.30 a 1.40. welke prijs ook Maandag zich hand haafde. Dat een meerdere aanvoer van enkele duizenden kilo's reeds de prijzen tot zulk een laag peil drukt, is een bewijs, hoezeer de han del tegenwoordig op allerlei wijze bemoeilijkt wordt.. Feitelijk is de toestand zoo. dat voor het artikel tong alleen Frankrijk als exportgebied in aanmei-king komt. Door het voortdurende mooie weer over vrijwel heel West-Europa is ook daar de aan voer ononderbroken vrij groot. Een grootere aanvoer uit Holland overvoert spoedig de markt, en het gevolg is een belangrijke in zinking van de prijzen. Met belangstelling ziet men dan ook in reederij- en vischhandelkringen uit naar het resultaat van de pogingen die. in samenwer king met onze regeering. worden aangewend om het toegestane contingent voor fijne vlsch verhoogd te krijgen. Het blijkt nu wel zeer duidelijk wel een belangrijke rol de uit voer naar Frankrijk in den afzet van de fijne vischsoorten heeft. PERSONALIA. De heer W. P. de Vries te Velsen is herbe noemd als lid van de commissie van deskun digen voor den tabaksaccijns HINDERLIJKE MUZIEK. Wij moeten uit den aard der zaak nog al eens op de begraafplaats Westerveld zijn. Dikwijls hebben daar begrafenissen en cre maties plaats, soms wel zeven' of acht per dag en het heeft ons al meer malen getrof fen, dat er op den Driehulzerkerkweg dan straatorgelmuziek was. Ook Maandagmiddag j.l. was dit weer het geval, toen de uitvaart plaats had van een dame, waarbij o.a. 50 verpleegsters aanwezig waren. Terwijl de rouwstoet naar boven ging, liet het draai orgel zijn schetterende tonen hooren. Toen de stoet voor het crematorium aangekomen was, overstemde het straatorgel de tonen van het harmonium in het crematorium. Men kan begrijpen, dat familie en andere aanwezigen hierdoor hoogst onaangenaam getroffen moeten zijn. Dinsdag trof dit nog meer, omdat er dien middag in de R.K. Kerk een Mis voor de zielerust der dooden werd opgedragen en vele menschen op het kerkhof bij de kerk vertoefden. Wij vragen ons af of de vergunning tot het maken van muzi^c op straat niet zoo danig kan worden gegeven voor het gedeelte te Driehuis, waar twee kerkhoven vlak bij den openbaren weg liggen, dat de begrafe nissen er niet door worden ontwijd. Dit is evenwel ook nog moeilijk, daar de begrafe nissen op het R.K. kerkhof altijd des mor gens plaats hebben en er dagen zijn, dat op Westerveld van 's morgens half elf tot 's middags 5 uur teraardebestellingen plaats hebben. Het beste zou zijn als de Driehuizer- kerkweg van den Zeeweg tot het missiehuis van deze muziek gc-vrij waard werd. |iii!iiiiiiHnii»li»iiiiiiiiiüiy!ni!iiaiiiiiiMniBiHliniHiHiiiiiii!iiiHiiiiimiiüiaHi!i!i!ii!ii,!iiiUi:!i:i[i!»iiiniimP4iniiiiiniii:niur.iiiiiri!.!ii'iii;ii-ini!Kiii!HiiiiHhii!S!i!!ir!iiiii::ii!ii lii-iiiitiiinniiinHMiiinniaiiuiBiBiiBiiiiiiimiiiniiii De woningen voor ouden van dagen. De ondergeteekende (naam) wonende te wenscht zich met ingang van te abonneeren op HET NIEUWE DAGBLAD en het abonnementsgeld per week (10 cents) maand (40 cents) kwartaal 1.20) te voldoen. *)S. v. p. doorhalen wat niet verlangd deze wijzen van betaling zijn het voor" deeligst. wordt. Dit formulier kan afgegeven worden aan het Bureau van HET NIEUWE DAGBLAD, Kennemerlaan 42, IJmuiden, Telef. 521 of aan onze Agenten: H. 'BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87, IJmuiden; M. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16, IJmuiden-Oost; K. WESSELIUS, Leeuweriklaan 6, IJmuiden'Oost; J. J. WESSELIUS Sr., Melklaan 62, Velsen-Noord; P. KASPERS, Groenelaan 11 w, Beverwijk. IIIIIIIIMIIIIIUIllllllllllllllllllllllllllllllil A

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1