VGDR. VELSEN-YMUIDEN BEVERW'JK EN OMSTREKEN Si DIT DAGBLAD KOST 10 CENT PER WEEK. Het Nieuwe Dagblad Pas Vijftien jaar geleden Een verschijnsel DE STORM Geïllustreerd Zondagsblad HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand •40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENTIEN: 1—5 regels ƒ0.75. Elke regel meer 15 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden medcdcelingen dubbele prijs. Ie JAARGANG No. 4. DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM KantoorKENNEMERLAAN 42, Tcleloon 521. AGENTSCHAPPEN IJmuiden: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-OostM. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 en K, WESSELIUS, Leeuweriklaan 6; Vclscn-NoordJ. J. WESSELIUS, Mclklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan 11 w. DONDERDAG 5 NOVEMBER 1931 Kranten- knipsels uit 1916. IJMUIDEN, Zondag 5 November 1916. Veer tig stoomtrawlers zijn in convooien van 8, 9 en 10 scheven naar de visscherij ver trokken. DEN HAAG, idem.. Minister Posthuma heeft een aantal Kamerleden benoemd in de commissie van toezicht op de uitvoer- vereeniging en levensmiddelen-distributie. ..De volgende Kamerleden hebber er zitting in: boterDe Boer, Sannes, Tydeman; kaas: De Gijselaar, Albarda, v. d. Velde; aard appelen: Van den Berg, De Visser één vaca ture); varkensvleeschSmeenge, Van Wie ken, (één vacaturevisch: Reekers, Duy- maer van Twist, Ter Spillpaarden: Fokker, Knobel, enz Twee ernstige scheeps ongevallen in de Oostzee. 8 dooden. STOCKHOLM, 4 November (V.D.) In Ide Oostzee zijn Woensdag twee ernstige scheepsongevallen gebeurd. Bij Bredskaer aan de Noord-Zweedsche kust is het Finsche stoomschip „Ansio" dat van Kopenhagen op weg was naar Noord- Finland, gestrand. Toen een stoomschip van een loodsstation te hulp kwam, was de .An sio" reeds in de branding vergaan. Slechts drie man klampten zich nog aan het wrak hout vast. De overige zeven opvarenden waren reeds verdronken. Aan boord van het red'dingsschip stierf nog een der geredde ma trozen, zoodat in totaal 8 menschenlevens te betreuren zijn. In de omgeving van Helsing- fors zijn zes marinesoldaten bij een scheeps- ongeluk om het leven gekomen. Zij bevonden zich op een met cement overbelaste sleep boot. Toen de kapitein trachtte het schip in de haven terug te sturen, werd het schip door een vloedgolf gegrepen waar bij het omsloeg. Het zonk oogenblikkelijk. Aan landzijde hoorde men hulpgeroep. Reddingbooten wer den uitgezonden, doch slechts twee matrozen konden worden opgepikt. Van twee anderen, die naar den kant zwommen, is de eene spoe dig overleden. In de buurt van Gotenburg zijn twee ka- naalstoomers tegen elkaar gebotst. Het eene schip is vergaan, de bemanning kon worden gered. Noorsche boerenhoeve door rotssteen geheel verwoest. Drie dooden. OSLO, 4 Nov. (V.D.) Tengevolge van de sinds eenige dagen aanhoudende regenbuien is in den nacht op Woensdag een groote hoeveelheid rotssteen in het Westland om laag gekomen. In het plaatsje Viki is een geheele boeren hoeve door vallende rotsblokken bedolven. Van de zeven bewoners der hoeve konden slechts vier worden gered, terwijl de overigen o.w. twee vrouwen om het leven kwamen. Het vee werd verpletterd. Ook uit andere streken van het West- land worden steenstortingen gemel'd, waar door verschillende boerenwoningen werden verwoest. BEVERWIJK CRISIS EN VREDESVPAAGSTUK Ter herdenking van den Wapenstilstand dag op Woensdag 18 November as belegt de Vredesgroep voor Beverwijk en omstreken in het Kenemer Theater een bijeenkomst. Ds. Frits Kuyper uit Krommenie zal dien avond spreke nover het onderwerp; „Crisis en Vre desvraagstuk". BLONDE GREET. Woensdagavond trad voor de tweede maal in dit seizoen het gezelschap „Mie en Ko" in het Kennemer Theater op. Ook thans was de zaal geheel bezet met een publiek, dat ge noten heeft van de onvervalschte Jordaan- humor, die Mie en Ko in hun creaties van de meest uiteenloopende soort plegen te brengen. Opgevoerd werd de volksschets „Blonde Greet" van Willy Chanson, een spel van een lach en een traan, dat bij het audi torium een daverend succes oogstte. Het publiek amuseerde zich kostelijk en uitte na ieder bedrijf na een gezongen ,schla ger" zelfs bij open doek, zijn tevredenheid door een langdurig applaus. IJMUIDEN Belangrijke vergadering van exporteurs op Frankrijk. De mogelijkheid van consenten besproken. Bijna een kwart van het toegestane kwantum reeds uitgevoerd. Naar wij vernemen is op de Woensdagmiddag gehouden vergadering van de exporteurs op Frankrijk welke door het bestuur van de Vischhandelvereeniging was belegd de kwestie van de invoerbeperking door Frankrijk nader onder de "oogen gezien. Het bestuur der ver- eeniging kwam met een voorstel om de uit voer van fijne visch naar Frankrijk reeds thans te beperken door van regeeringswege conosenten af te geven voor slechts een be paald gedeelte van den aanvoer. Men meende de belangen van den handel in de gegeven omstandigheden daarmede te bevorderen, door te voorkomen dat reeds over enkele maanden de uitvoer zal worden stopgezet. Gewezen werd op het feit dat reeds nu. in ruim 1 maand tijd nagenoeg een kwart van het toegestane kwantum is verzonden. Van de zijde der exporteurs werd echter gewezen op het gevaar van een dergelijke maatregel, daar men dan zal trachten via andere landen b v. door België, toch in Frankrijk in te voeren en allerlei knoeierijen en moeilijkheden het gevolg zullen zijn. Bovendien bleek, dat men nog steeds hoopt, dat de pogingen van de Economische Commissie door onze regeering daarmede belast, tot resultaat zullen hebben, dat het toegestane kwantum zal worden ver groot. of dat alsbinnen enkele maanden de Fransche grens voor onze fijne visch gesloten zal worden, de gevolgen daarvan de Fransche regeering wel zullen bewegen, om op haar besluit terug te komen. Besloten werd voor- loopig de uitvoer van tong naar Frankrijk, onbelemerd te laten doorgaan, totdat de uit slag van de bovenvermelde onderhandelingen bekend zal zijn. DE VERKOOP AUTOMATEN. IN STRIJD MET DE SLUITINGS- VOORSCHRIFTEN? Men schrijft ons: Reeds eenigen tijd zijn enkele vertegen woordigers druk in de weer in onze gemeente te trachten verkoopautomaten te plaatsen. Deze verkoopautomaten worden aan de pui van den winkel bevestigd, hetzij hangend of staand en geven den adspirant-kooper naar gelang, hetgeen hem toekomt. Bij den verkoop wordt door de vertegen woordigers tot de winkeliers gezegd, dat deze automaten ook na 8 uur, het verplichte sluitingsuur voor winkels, gebruikt mogen worden, zonder met de wet op de winkel sluiting, dus, zonder met den strafrechter in aanraking te komen. In de circulaire welke verspreid of achter gelaten wordt, hebben wij het volgende ge lezen: „Verkoop door middel van automaten, ook na het sluitingsuur, wordt door de win kelsluitingswet uitdrukkelijk toegestaan en is de eenige doeltreffende compensatie voor den verminderden verkoop tijd." In dit vertrouwen kocht een der winke liers van Velsen FN.) een dergelijk apparaat, doch moest weldra ervaren dat de politie al hier over het verkoopen na 8 uur voorloopig anders dacht, ongeacht de circulaire en er werd dan ook een proces-verbaal opgemaakt. Het is nu echter zaak eerst deze principi- cele questie te Haarlem uitgemaakt te zien, voor aleer men zoo'n automaat aanschaft. BEVERWIJK R.K. FABRIEKSARBEIDERS. De onlangs voorloopig gestichte afdeeling van den R.K. Fabrieksarbeidersbond „St. Wil- librordus" zal in een a.s. Zondagmiddag in het K.SA.-gebouw te houden vergadering officieel worden opgericht. In verband hier mede vermeldt de agenda o.m. de installatie van het bestuur en besprekingen over de con tributieregeling, de propaganda en het soli dariteitsgevoel. KLEIN A CAPELLA-KOOR. Onlangs heeft de heer Leo Pielags, koor dirigent alhier, uit een selectie van zangers en zangeressen uit de zangvereeniging „Be verwijk" een Klein a capella-koor gevormd. Naar wij vernemen zal dit koor op Woens dag 25 Nov. a.s. voor de eerste maal een open baar concert geven. PERSONALIA. Op de voordracht .voor de benoeming van een hoofd eener centrale openbare lagere school voor het zevende en achtste leerjaar te Amersfoort is nummer één geplaatst de heer J G. van Zanten hoofd van school no. 1 alhier. De financiëele toestand der gemeente Velsen. Ook de gemeente Velsen lijdt onder den druk der tijden. Wat tot aan dit jaar toe de gemeente financieel gezond, thans zijn door de groote uitbreiding der werkloosheid moeilijkheden gerezen. Het bedrag op de begrooting voor werkloozensteun uitgetrok ken, dat f 25.000 niet overschreed, is thans tol f 250.000 gestegen. De steun wordt gegeven door het te werk stellen van werkloozen aan het onderhoud van wegen, het uitbaggeren van vaarten, enz. volgens een rouleerend systeem. Zij verdie nen 60 cent per uur en werken 45 uren per week. Hoe deze gelden boven de begrooting uitgaande moeten worden gevonden is nog niet bekend. Wellicht zal deze verhoogde werkloosheidssteun verhooging der belasting gevolge moeten hebben. De banken beperken hun credieten, geven die van dag tot dag. Zoodat het voor een ge meente zeer moeilijk, vrijwel onmogelijk is aan nieuwe werken te beginnen. Zij moet zich beperken tot het gaande houden der zaken. Tot verleden jaar toe wist men de finan ciën zonder abnormale belastingen in even wicht te houden. Nu heeft de crisis groote moeilijkheden geschapen. .en de oorzaak. Altijd komt de vrouw te laat, O, die vrouwen-ijdelheid, Als je naar den schouwburg gaat, Nimmer is ze klaar op tijd. Als je naar den schouwburg gaat, Dien je éérst je te verkleeden, 't Pak, dat je het beste staat, Trek je om je slanke leden. Immers kleeding maakt den man, Waar is dat beroerde vest nou? Welke sokken trek ik an? Welke das staat mij het best nou? Vrouw, waar is mijn zwarte das, Dank je en mijn nieuwe schoenen? Wil je ze met witte was, Nog wat beter glimmend boenen? Zeg kom nog eens even hier, 'k Kan mijn overhemd niet vinden, Merci! doe me het plezier. Om die das voor me te binden; Wel ver.... ach, wat zeg ik dan, Da's waarachtig ook een koopje, 'k Trek mijn overhemd net an, Of daar valt mijn boordeknoopje; Loop nou niet zoo haastig weg, Help tenminste even zoeken, Zoo'n ding rolt, wat ik je zeg, Altijd in de verste hoeken; Dank je, wacht nog even vrouw. Help je me nu met mijn das nog? Hè. waar is dat meubel nou, Wel verdraaid, ik had 'm pas nog; Zoo, nou schiet ik beter op, Hier mijn sleutels en mijn zakboek, Zeg, dat is me ook een strop. Nou is er geen schoone zakdoek, Hè, wat zeg je, in de doos? Ja, dat weet ik, maar waar is die? Nou zeg, maak je maar niet boos. Als 'k een enkle keer eens mis zie: Nou, ziezoo, ik ben gereed, Zeg we kunnen niet meer wachten, Ben je nou nog niet verkleed? Lieve kind 't is al bij achten. Altijd komt de vrouw te laat, O. die vrouwen-ijdelheid, Maar waardoor dat kwaad ontstaat, Is nu wel een duidlijkheid. P. GASUS. WERKEN NOORDZEEKANAAL. Op 27 November zal door den Rijkswater staat worden aanbesteed het toegangelijk maken van de walinrichtingen voor het stoompontveer over het Noorzeekanaal te Buitenhuizen voor het verzwaren en verhoo- gen van een gedeelte van den omgelegden ouden IJdijk en voor het verrichten van eenige bijkomende werken, behoorende tot de werken tot wijziging en verbetering van de pontveeren over het Noorzeekanaal en tot de werken voor verbetering van dit kanaal- De raming van het werk bedraagt 199500. ..Gezicht bij stormweer op de Noorderpier te IJmuiden. November!...... En met November, de storm Wij kustbewoners, denken bij den storm tevens aan de zee! Niet aan een rustig zeetje met zacht aanrollende golfjes, badende men- schen en stoelen, waar je zoo heerlijk in kunt doormen, aan joelende kinderen en een par tijtje voetbal aan het strand! Neen, als het stormt, dan is de zee niet de vriendelijke, de lachend-lokkende. Dan is de zee de gewelde naar en de bulderaar! Wanneer de wind door de semaphore giert dan bouwt hij huizen- hooge torens van water, die hij met geweld tegen de bazaltbiokoken smijt en in groote golven over de pier doet uiteenspatten. Dan komen de golven woest bruisend aan rollen, bedekt met koppen van grauw schuim en beuken het strand. Werkelijk een grootsch gezicht de zee met stormweer. Dan slingert even buiten de pieren de loodsboot heftig heen en weer. Het is een notedop. vergeleken bij de groote vrachtbooten, die uit- en bin nen varen. Zij gelijkt een speelbal der golven: het eene ooogenblik wordt zij meters hoog opgeheven om daarna schijnbaar tusschen de watermassa's te verdwijnen. Velen komen dan ook, om van het schouw spel te genieten. Om zoo dicht mogelijk bij het spel van wind en water te komen, gaan zij op de pier. Dit is echter bij stormweer le vensgevaarlijk! Men kan zoo licht met een krachtige vloedgolf over de pier geslagen worden. Wilt ge genieten van den storm aan zee. zoek dan een plekje bij de duinen, maar waag u niet op de pier. Daar is het alleen goed wandelen bij zonnig weer met. een Zui den windje en niet als de storm uit het Wes ten buldert. BEVERWIJK LEZING VOOR HET P. A. S. Zondag 8 November, des morgens tien uur, wordt door het Plaatselijk Arbeidssecretariaat in het lokaal Neutraal aan de Koningstraat te Beverwijk een openbare vergadering ge houden, waar als spreker 2al optreden de heer J. de Haas met als onderwerp „Het atheïsme in dienst van den bevrijdings- strijd". VERMINDERING RIJKSUITKEERING. Naar wij vernemen zal de tijdelijke korting op de uitkeering aan de gemeente krachtens de financieele veiTioudingswet ingevolge het ingediende wetsontwerp voor deze gemeente bedragen drie procent van het bedrag, dat in het jaar 1931 aan door het gemeentebestuur vastgestelde wedden en loonen aan het in vasten dienst zijnde personeel. De korting zal I rond 5000 bedragen. voor VelsenIJmuidenBeverwijk en Omstreken krijgt ook een Met gratis ongevallenverzekering. iiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiii Het is ons een genoegen, te kunnen mededeelen, dat wij einde der volgende week onzen abonnés ook een keurig geïllustreerd Zondagsblad zullen kunnen aanbieden. Dit Zondagsblad zal zijn uitgevoerd in het bekende zeer aantrekkelijke en moderne koperdiepdruk procédé. Tevens zal er een gratis verzekering tegen ongevallen aan verbonden zijn met de navolgende uit- keeringen (gewaarborgd door de Nieuwe H. A. V. Bank te Schiedam). f 2000.bij levenslange invaliditeit, f 600.bij* overlijden. f 400.bij verlies van een hand, voet of oog. f 75.bij verlies van duim of wijsvinger, f 30.bij verlies van een anderen vinger. een en ander tengevolge van een ongeval. Bij spoor- of tramongeval: f 1000.bij overlijden, f 3000.bij levenslange invaliditeit. De abonnementsprijs van dit, eiken Vrijdag te verschijnen Zon dagsblad zal slechts 5 cent per week bedragen. Het zal een bijzonder fraaie en lezenswaardige aanvulling zijn van Het Nieuwe Dagblad. Geeft u reeds thans op als abonné. Vrijdag 13 November verschijnt het eerste nummer. DE DIRECTIE. liiyifVIIinilllllPIN!

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1