VGDR. VELSEN-YMUIDEN BEVERWIJK EN OMSTREKEN 500STEN DIT DAGBLAD KOST 2 0 PER WEEK. De Noordersluis. ons feuilleton. het nieuwe dagblad abonne het nieuwe dagblad BEVERWIJK VELSEN Directie HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per weck 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. AD VERTEN TIEN: 1—5 regels ƒ0.75. Elke regel meer 15 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden mededcelingcn dubb.ele prijs, Kantoor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN IJmuidcn: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-Oost: M. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat ld en K. WESSELIUS, Leeuweriklaan 6; Velsen-NoordJ. J. WESSELIUS, Melklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Grocnclaan llw. Ie JAARCANC No. 8. DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM DINSDAG 10 NOVEMBER 1931 IJMUIDEN. Zij aanzicht van de drooggelegde deur van de Noordersluis. Wanneer iemand over de oude sluizen loopt of fietst, zal zijn oog dadelijk door hec mo- tiern gebouwde havenkantoor getrokken wor den, waarna hij ook onmiddellijk den blik zal wenden naar de nieuwe sluis, de Noorder sluis. Velen zullen daar wel eens gewacht heb ben, om te zien, hoe de machtige sluisdeur zich opent en zal tot de ontdekking gekomen zijn, dat, wanneer een waardig zeekasteel sta tig door de deuren is gegleden en zich in de sluis bevindt, daar maar een klein plaatsje in het besloten water inneemt. Doch, loopen- de of fietsende over de breede sluisdeuren der Noordersluis, is wellicht bij velen de gedachte opgekomen, iets naders omtrent den bouw en dew erking van deze deuren te vernmen. Wij vroegen den heer B. Hakkeling, tech nisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat ons eens een en ander omtrent de geheele Noor dersluis te vertellen. Waaraan deze gaarne voldeed. Sluisdeuren, zoo zeide hij zijn beweegbare waterkeeringen welke dienen om aan vaartui gen gelegenheid te geven zich van het eene naar het andere waterbassin, met verschil lend niveau te begeven. In ons land zijn in hoofdzaak puntdeuren toegepast, zooals ook bij de kleine Zuider- en Middensluis het geval is. Deze deuren ont moeten elkaar onder een zekeren hoek om dan gezamenlijk in schraagvorm den druk van het water op te nemen. Puntdeuren van eenige grootte zijn van luchtkisten voorzien, waardoor zij een zeker drijfvermogen hebben Men is er echter toe overgegaan, wat be treft de groote sluizen, naar een aiider type deuren en wel de rol- en schuifdeuren. De schuifdeur is een Hollandsche vinding en werd voor het eerst in 1868 te Kampen door den heer J. Swets toegepast bij een sluis met 6 Meter doorvaartwijdte. Zij vond direct in ons land nog geen navolging, daar de voor deelen voor de toen nog betrekkelijk kleine sluizen niet erg spraken. In Engeland vond de vinding van den heer Swets in 1870 al navolging, terwijl Duitsch- land in 1885 volgde. In de laatste drie decennima's zijn de rol- en schuifdeuren meer in gebruik gekomen. Zoo zijn thans rol- en schuifdeuren o.a. gebouwd te Portsmouth, Greenock, Glasgow, Quebec, Ohio, Montevideo, Esquinalt, Malta, Zeebrug- ge, Antwerpen, Bremerhaven, IJmuiden, e.a. Voor de Noordersluis werden de voor- en nadeelen van punt-, rol- en schuifdeuren ernstig overwogen. De beslissing is, zooals den meesten lezers bekend zal zijn, op de roldeu ren gevallen. De Noordersluis bezit drie roldeuren, waar van twee in bedrijf zijn één in reserve. De reservedeur dient om bij eventueele bescha diging van een der beide in bedrijf zijnde deu ren deze te vervangen, zooals b.v. voor onder houd als schilderen. (Elke deur heeft een op pervlakte van 16000 M3. schilderwerk). Een drooggelegde deur rust op een achttal z.g. kielblokken. die, als de deur. in opgedre ven toestand in de deurkas is ingetrokken, worden neergeklapt. De deur rust met z.g. dokkielen op deze blokken. Het schuiven van een deur is mogelijk over daarvoor naast de rails aangebracht granieten schuifbanen. Een roldeur is lang 53,50 M., hoog 20,40 M. breed zonder houtbekleeding 7,30 M. en bezit met deze afmetingen ten opzichte van de bui- tenlandsche deuren een „slanke lijn". Elke deur bestaat uit 5 horizontaal liggende balken, z.g. regels, die aan de einden tegen verticale granieten aanlegstijlen rusten. Om een denkbeeld van zoo'n balk te geven, mede te deelen, dat zulk een balk 120.000 K.G. weegt, doch als men weet dat bij een niveau verschil, ter weerszijden van de deur van 4 M. ze een druk van circa drie en een half millioen kilogram hebben op te nemen, het gewicht niet meer zoo verschrikkelijk lijkt. Het hout, de verf, de waterverplaatsing van het onder water zittend ijzer, enz. verrekend, heeft een deur een opdrijvend vermogen van circa 340.000 K.G., zoodat, om haar met een gewicht van b.v. 50.000 K.G. (in den zome: zijn ze belast met pl.m. 50.000 K.G., in den winter met pl.m. 65.000 K.G. en bij hevige stormen met pl.m. 90.000 K.G.) op de rolwa gens te doen rusten, pl.m. 390.000 K.G. water moet worden ingelaten. Het uitlaten van wa ter geschiedt door middel van samengeperste lucht, waarvoor in het machinegebouw op het buitensluishoofd een compressor is opgesteld. Het in- en uitlaten van water vordert maar een zeer korten tijd en kan ten allen tijde ge schieden. Er kan per minuut 1000 K.G. water worden uitgeput. De inlaat-, uitlaat- en luchtafsluiters kun nen alle vanaf het brugdek worden bediend. De beplating der deuren bestaat grooten- deels uit z.g. bückelplaten met ronde buiken en hebben een zeer geringe dikte, n.ml. van beneden naar boven respectievelijk 10, 8 6 c.M. Het buiten- of zeewater wordt gekeerd door de beplating aan de binnen- of kanaal zijde, het binnen- of kanaalwater door de beplating aan de buiten- of zeezijde. Deze platen worden niet als gewelf, doch als ket ting belast. V.AR.A. Op 19 November zal de VARA af-d. IJmui den in samenwerking met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling een propagandakunst- avond geven in schouwburgzaal „Thalia' De Vara-tooneelkern, bestaande uit de dames Janny v. Oogen, Minny Erfman. de he eren Ad. Bouwmeester en Cees Bakker (oome Daantje), zuilen opvoeren twee één acters, n.l. ..Afrekening" en „De weg naar het succes", blijspelen in 1 bedrijf, bovendien declamatie van Janny v. Oogen en Ad. Bouw meester. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door de mandolinieclub ..Excelsior" onder leiding van den heer Joh. B. Kok. Als spreker voor dien avond A. de Vries voorz. van de Varg. DE NIEUWE AMBACHTSSCHOOL. Naar wij vernemen zal de oplevering van de nieuw gebouwde Ambachtsschool aan de Briniostraat, plaats hebben op Zaterdag 14 November a.s. Het werk is nog binnen den oplcveringstijd gereed gekomen. VERANDERINGEN. Toen men voor 20 jaar de Ned. Herv. Kerk aan de Kanaalstraat bouwde, stonden daar op dien grond boomen en men heeft er zoo veel mogelijk gespaard. Hierdoor stond deze mooie kerk aardig in het groen. Ma-ar nu heeft men bij den hoofdingang op het voor pleintje alle oude boomen moeten rooien en al zijn een aantal jongere boomen kunnen blijven staan, het ziet er nu toch kaal uit. Er zal echter wel weer een nieuwe beplanting komen, want deze in Engelsche stijl gebouwde kerk behoort in 't groen te staan. Even verder, op den hoek van de Kanaal straat en de Wilhelminakade was ook een afsluiting van groen, maar door de boomen en heesters van de daar staande villa. Ook hier is 't nu een kale boel, want men heeft ook hier de boomen en heesters verwijderd. Er is hier nu zelfs een schakelhuisje van het electricitijdsbedrijf bloot komen te staan. Men maakt er nu een nieuw hek op steenen fun deering. Te hopen is, dat de tuin weer be plant wordt en waar er nu n pleintje is ont staan, is het te hopen, dat de gemeente hier ook een aardig plantsoentje zal aanleggen. Want eenige verfraaiing is hier wel noodig Te hopen is ook, dat de oude houten ba rakken die aan de andere zijde van de Ka naalstraat op rïjksgrond staan, en het uitzicht op het Noordzeekanaal en de sluizen wegne men, zuilen verdwijnen. Eerst, waren hier tijdens de mobilisatie soldaten gehuisvest en nadien was de ambachtsschool er gedeelte lijk in gevestigd. Maar het nieuwe gebouw der ambachtschool is zoo goed als gereed en dus komen deze barakken leeg. Daar aan de andere zijde der straat villa's staan, is te hopen, dat het uitzicht op het kanaal weer vrij wordt. WERKVERSCHAFFING EN DE PRIMAIRE WEG. Net bekende passagiersschip^ CrynogeWin $4 HET TRACé NOG ALTIJD ONBEKEND. In een der gehouden raadsvergaderingen werd een adres van den Beverwijkschen Be- stuurdersbond, waarin ten aanzien van de werkloosheidsverzekering o.a. de uitvoering van havenwerken als object van werkver schaffing werd genoemd voor kennisgeving aangenomen, voornamelijk omdat de beslis sing van den Rijkswaterstaat inzake den aan leg van een primairen weg door of langs Be verwijk nog altijd uitblijft. Met dit plan hou den de havenwerken en de uitbreiding der bebouwing naar de Oostzijde van den spoor weg Beverwijk Uitgeest ten nauwste ver band. Oorspronkelijk was deze primaire weg naar het Noorden zoodanig geprojecteerd, dat de bebouwde kom der gemeente Beverwijk zou worden vermeden. De weg was ontworpen over het grondgebied der gemeente Wijk aan Zee en Duin, waar men met dit ontwerp niet bijster was ingenomen, omdat de beste cultuurgronden werden doorsneden. Bever wijk daarentegen, dat sinds eeuwen het ver keer naar het Noorden door haar Breestraat zag gaan en in verband daarmede in zekeren zin een historisch recht op het behoud daar van kon doen gelden, zag om verschillende redenen den primairen weg bij voorkeur door haar gebied gaan. De Breestraat zelve, het centrum der gemeente gelegen, kon echter ook na daaraan veel financieele offers ten koste te hebben gelegd, geacht worden de geschiktheid voor primairen weg te missen. Het westelijk tracé ontmoette ernstige be zwaren in de kringen van belanghebbenden, waaruit een Comité van Actie werd samen gesteld, dat een andere oplossing voorstond en de mogelijkheid onderzocht den primairen weg dicht nabij het centrum der gemeente te leggen. Dit onderzoek leidde tot een nieuw voorstel, n.m.l. om den primairen weg te doen gaan door een tunnel bij den tegen- woordigen spoorwegovergang aan den Wij- kerstraatweg, bewesten de bestaande spoor baan, zoo dicht mogelijk daarlangs over de te dempen haven, maar Munniksweide verder, hetzij Noord-Westwaarts naar den bestaanden Rijksstraatweg voorbij den Kuikensweg onder Heemskerk, hetzij de spoorbaan volgend en voorbij Uitgeest krui send naar den ontworpen provincialen weg Zaanstreek-Limmen. Volgens het plan van het Comité van Actie zou de toegangsweg maar de oostelijk vam den spoorweg ver plaatst gedachte haven onder den primairen weg en den spoorweg kunnen worden door gevoerd. Tenslotte werd nog een tweede plan van den Rijkswaterstaat bekend. Volgens dit nieuwe project zou de hoofdverkeersweg loo pen vanaf het stoompontveer te Velsen, Oos telijk van Velsen-Noord, door middel van een brug over het vaarwater de Pijp, door de Munnikenweide om bij Heemskerk op het be staande tracé aan te sluiten. Het is dus nu voor de gemeente Beverwijk maar de vr: welk project van den Rijkswaterstaat de voorkeur krijgt. Meermalen is door het ge meentebestuur op een spoedige beslissing aangedrongen, tot nu toe echter zonder re sultaat. Zoolang deze decisie uitblijft kan geen begin van uitvoering aan havenplannen en al wat daarmede verband houdt worden gegeven, hoewel de verbreeding van de Zwaaihaven, de aanleg van toegangswegen naar het Ontworpen haven- en industrie gebied ontegenzeggelijk in dezen tijd een prachtig object voor werkverschaffing zou kunnen vormen. De gemeenteraad was dan ook onmachtig den Beverwij kschen Bestuur- dersbond de gevraagde werkverruiming aan de hand te doen. De primaire weg beheerscht aan den Oostkant de situatie volkomen. Want ook de vaststelling van het uitbrei dingsplan, dat de terreinen ten Zuid-Oosten van den spoorweg Velsen-Uitgeest, aan beide zijden van de Wijkerpijp en enkele terreinen ten Noordwesten van de spoorbaan omvat, is daarvan afhankelijk. Na het aanbrengen van eenige wijzigingen, waarbij om. de achter de fabrieken aan de Pijp en van de Aagtendijk- straat naar de Peperstraat ontworpen wegen kwamen te vervallen, is dit plan, ontworpen door Ir. A. Lodder, geheel gereed gekomen. Het kan echter niet definitief ter vaststelling worden aangeboden, zoolang omtrent den primairen weg nog onzekerheid blijft be staan. Hoewel aan den eenen kant veel nuttig werk door de werklooze arbeiders zou kunnen worden verricht, zullen de minder gunstige omstandigheden in het uitblijven der beslis sing ook wel een rol spelen. Intusschen is deze onzekerheid niet onverdeeld prettig te noemen, vooral door de toekomstbeiangen van Beverwijk ten nauwste met een en ander i verband houden. ZENDINGSBIJEENKOMST JONG HERVORMDEN. Het zaaltje van Christelijke Belangen was geheel gevuld toen Maandagavond, de voorzit ter der Jong-Hervormden, de heer Lijnslager de bijeenkomst opende. De zendeling, de heer Nijkerk, sprak dezen avond over Nieuw Guinea en verduidelijkte het gesprokene met een serie lantaarnplaatjes Het zendelingswer-k daar is zeer zwaar te noemen, aldus spreker, wanneer men bedenkt dat hier nog wonen de koppensnellers. Dil zijn de Papoea's; reeds zijn ongeveer 20.000 van hen tot het- Christendom gebracht, doch zij wonen ver in de uitgestrekte bosschen en zijn dus moeilijk te bereiken. Over t' alge meen denkt men zich de koppensnellers als een wild bloeddorstig volk, doch het tegen deel is waar; wanneer men ze leert kennen is het een zeer zachtzinnig volk. Hun geloof brengt de Papoea's echter tot de gruwelijke daad van levensvernietigers. Dit geloof be rust op de overtuiging, dat hun leven berust in eigen hand en dat ieder voor zich zelf kan zorgen, dat het leven ongeschonden blijft. Zij meenen, dat zij zich levenskrach! van andere menschen kunnen toeëigenen. Wanneer dan ook een kind geboren is, krijgt het nog niet direct een naam, doch de man nen van den stam gaan gezamenlijk naar een anderen stam om daar iemand, hetzij man of vrouw, te ontvoeren of wel zij nemen iemand, die zij onderweg tegenkomen. De ge vangene moet dan zijn of haar naam zeggen en daarna wordt deze onthoofd. Het hoofd wordt medegenomen en goed bewaard, omdat ook daarvan weer kracht kan uitgaan op hem of haar die thans den naam draagt van de(n) gestorvene. Men meent, dat nu het kind de levenskracht van deze persoon in zich heeft opgenomen. Hoe afschuwelijk dit geloof ook is, er spreekt een enorm verant woordelijkheidsgevoel uit voor elkaar. Alle mannen van een stam nemen deel aan den tocht om, zoo het heet, een naam voor het kind te halen. Ook bij ziekte wordt de ge heele stam betrokken om deze te bezweren en dan verder bij uitoefenen van visch- vangst etc. Alles wordt verricht met cere moniën, waarvan het welslagen afhangt. Het zendingswerk is thans zoover, dat er reeds 200 scholen zijn, hetgeen zeer veel be- teekent, indien men er rekening mede houdt, dat Nieuw Guinea 23 maal zoo groot is als Nederland en nog geen millioen menschen telt. Ook heeft men er reeds een instituut voor opleiding tot onderwijzers dat 90 leerlingen telt. De Papoea's leven voornamelijk in huisjes van bamboe in de rivier gebouwd, waardoor zij het beste beveiligd zijn tegen vijandelijke aanvallen. De natuur is schitterend. Tot 1000 M. hoogte zijn de bergen begroeid met de prachtigste plantensoorten, daarboven is alles kaal of bedekt met eeuwige sneeuw. Veel is er voor de zendeling nog te werken en spreker hoopte, dat deze avond er toe bij mocht dragen het zendingswerk, ook van Nieuw Guinea te steunen. Elders in dit nummer geven wij het vervolg van ons geïllustreerde feuilleton, dat wij den lezers zeer ter lezing aanbevelen. KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE. Mr. Frans Veraart, een jong Haagsch advocaat, bezoekt een bal masqué in het kasteel Oud-Wassenaar, waar hij kennis maakt met eenige dames. In vroolijke stemming keert hij huis waarts. Op weg naar zijn woning heeft Ver aart daarna met zijn auto een aan rijding. Hij herinnert zich den vol genden morgen, dat hij den anderen automobilist, die dreigend op hem was afgekomen, neergeslagen heeft. Dat maakt hem zenuwachtig. De societeits- vrienden van Veraart, overste Mensing en dr. Van Buren, ontdekken dat er iets bijzonders met den jongen advo caat is. De een denkt dat. geldzorgen hem kwellen, de andere vermoedt een vrouwen-affaire. Mr. Veraart wordt telefonisch uit de sociëteit weggeroepen naar zijn kan toor, waar iemand is voor een confe rentie. Omdat hij lang wegblijft maken de twee vrietiden zich ongerust, zij gaan naar het kantoor, ioaar Veraart niet wordt gevonden, wel het lijk van een mandie door een dolksteek ge dood is. De Justitie verdenkt Veraart van den moord, hoewel de vrienden daar heftig tegen protesteeren. Tegen Veraart wordt een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd. De twee vrienden besluiten op eigen ini tiatief naar Veraart te gaan zoeken. Maandagmiddag noteerden wij voor den wijk en Omstreken, abonne liet het bestaan van ons inschrijven, bedroeg gemiddeld ruim 80 per dag 1- vinder be.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1