tiet Weensche Burgtheater en de Weensche Opera. EENIGE ANECDOTES. S' IMSS SPORT EN SPEL VOETBAL. Pas Vijftien jaar: LUIDSPREKERS HET NIEUWE DAGBLAD DINSDAG 10 NOVEMBER 1931 De geschiedenis dezer theaters. itta* i. I' -J&é De Weensche Opera. XVan onzen Weenschen correspondent) WtEEMEN, 21 October. Hét vermaarde Weensche Burgtheater en 1 de niet minder beroemde Weensche opera staan op het oogenblik in het middelpunt j van de belangstelling van de geheel e wereld, j Zij maken een ernstige crisis door en er is zelfs sprake van, dat een van deze twee Muzentempels misschien gesloten zal moeten [worden. Voor de omwenteling zijn het Burgtheater en de opera Keizerlijk-koninklijke Hof- •heaters geweest. Zoo wel het Burgtheater als de opera blik ken op een roemvolle geschiedenis terug. In .et jaar 1926 vierde het Burgtheater zijn 50-jarige bestaan. Oorspronkelijk is het een i [klein schouwburgje aan de Michaelerplatz (geweest, dat tegen een muur van den Hof- urg, het vroegere keizerlijke paleis van de Eabsburgers, stond aangeplakt. De eerste Toneelspelers, die er in optraden, waren ransche acteurs, die men in 1754 uit {Holland naar Ween en had laten komen. De schouwburg heette toen „Théatre francais [iprès de la cour". Veel bijval vonden de JFransche comedianten niet, want het Ween sche volk was gewoon aan de „Hansworsten"- f voorstellin gen op de Mehlm arkt, de te gen- Iwoordigee Neue Markt, en vond de Franschen rveel te aanstellerig- en te gemaakt. Vorst [Kaunitz liet nieuwe tooneelspelers komen, an 1776 verhief keizer Josef den schouw- (burg tot „Hof-und National theater". Later [ontstond dan langzamerhand de naam ^Burgtheater. Op den 8en April 1776 het [was juist op Paaschmaandag werd de Allereerste voorstelling in het herdoopte en [tot hofschouwburg verheven theater gegeven. £Het programma vermeldde een blijspel in: jdrie bedrijven, genaamd „Die Schwieger- tmutter" en een een-acter „Die indianischs' jjWitwe oder Der Scheiterhoufen". Voorwaar {fraaie titels, die yeel heerlijks deden ver- jtaoedenj, Tot 1888 bleef het Burgtheater in het «rade gebouw dat veel te klein en te primitief {was geworden. Dit huis moest verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwen vleugel wan het paleis. eKizer Frans Jozef had de [binnenstad van het zich naar alle zijden [uitbreidende We en en een geheel ander aan telen gegeven. Hij had de oude vestingwerken Raten afbreken en de grachten laten dem- ben. Waar eens de bolwerken stonden waar- feegen de Turken eeuwen geleden tevergeefs Ègekampt hadden, werden breede boulevards [aangelegd, welke tezamen de beroemde Ring- pfcrasse vormden, en deze boulevards werden Aan weerszijden met schitterende paleisach tige gebouwen versierd. Niet ver van het (keizerlijke paleis ontstond het nieuwe Burg theater, waaraan vier jaren gebouwd werd. (Op den 14en October 1888 werd het in tegen - [woordigheid van den keizer en diens familie (alsmede van het grootste deel van de hof houding op feestelijke wijze geopend. Men Aaf Grillparzers „Esther" en Schillers „Wal- pensteins Lager", welke stukken door een proloog werden voorafgegaan, een eemacter [waarin de beroemde acteur Adolf Sonnenthal [als „Geest van het oude Burgtheater" op- krad en waarin „de. Genius der Boezie", Mel pomene en Thalia voor het voetlicht ver schenen. Het gebouw van de opera was reeds vroeger ifean de Ringstrasse opgetrokken. Li 1861 was ionen begonnen te bouwen en in 1869 was •het gereed gekomen. Men had er meer dan zes millioen gulden aan besteed. De beide •architecten Van der Null en Von Siccards- biu'g hebben de voltooiing van het gebouw niet meer mogen beleven. Ook de opera had vroeger in een ander gebouw gewoond, in het [zoogenaamde „Kamtnertor-theater", dat evenals het gewezen Burgtheater-huis werd afgebroken. In dit kleine gebouwtje had vroeger ieder jaar gedurende drie maan den een Italiaansch ensemble gespeeld. In 1848 was het nationaal bewustzijn van de Oostenrijkers opeens ontwaakt. Er ont stond een felle haat tegen alles, wat Ro- anaansch was, er werden demonstraties tegen de Italiaansche kunstenaars op touw gezet, plakkaten van den Italiaanscben troep wer den van de muren gereten en de autoriteiten wisten er niets anders op dan den Italiaan scben directeur Balocchino zijn ontslag te geven. In 1853 werd de opera tot „Kaiser- hch-königliches Hofonern theater" verheven. Op <aen 25en Mei 1869 werd de eerste opera in het nieuwe gebouw opgevoerd, en wel Mozart's „Don Juan". Het was een evene ment voor Weenen, een ieder was opgeto gen over het schitterende gebouw, waaraan men geld noch moeite gespaard had. Een van de beroemdste directeuren van de opera is zeer zeker Gustav Mahler ge weest. Gedurende langen tijd heeft ook Richard Strauss als directeur aan het hoofd van de opera gestaan, een tijdlang met den pas overleden Franz Schalk als mede-direc teur naast zich. De tegenwoordige directeur is Clemens Krauss, die als dirigent een groote reputatie geniet. Het aan de opera verbonden philhar- moniscbe orkest is niet minder vermaard. Ieder lid is een meester op zijn instrument. Tal van leden van dit orkest werken als professoren aan het Weensche conserva torium, o.a. ook onze uit Rotterdam afkom stige beroemde fluitist Jacques van Lier. De zangeres Marie Jerit-za is de beroemdste ster van het opera-ensemble. In heel de wereld en in de laatste jaren voornamelijk in Amerika heeft zij triumpben gevierd. Lotte Lehmann heeft een der schoonste so- praanstemmen die men ooit te hooren heeft gekregen. Het Burgtheater staat thans onder directie van den bekenden Oostenrïjkschen dichter en tooneelschrijver Anton Wildgans. Men herinnert zich nu weer op eens tal van vermakelijke gebeurtenissen, welke in den loop der tijden hebben plaats gevonden in het Weensche Burgtheater. Hugo Thimig, de stamvader van de vermaarde tooneelspelers- familie, heeft een groot aantal anecdotes uit de geschiedenis van het Burgtheater verza meld en hen in een ,Theatralia'-collect.ie aan de Oostenrijksche nationale bibliotheek, welke vroeger hofbibliotheek heette en die onder de regeering van keizerin Maria The- resia onder de leiding van onzen landgenoot Gerhard van Swieten stond, die later door zijn zoon Gottfried werd opgevolgd, cadeau gedaan. Ook vroeger kende men al het ver fijnde genot van tooneelvoorstellingen met gedeeltelijke muziek begeleiding, want op een uit het jaar 1806 stammend programma staat te lezen, dat Madame Roose, een be kende actrice, in de opvoering van Schillers „Jungfrau von Orleans" het afscheid van Johanna van haar vaderland met harmoni cabegeleiding zou declameeren. En toen op den 27sten September 1796 Stephanies pa triottisch stuk „Die Freiwilligen" voor het voetlicht gebracht zou worden, kreeg iedere toeschouwer bij het binnentreden van de zaal een gedrukt exemplaar van het laatste gedeelte van het lied, dat het koor ten ge il oore zou brengen, opdat „er einstimme urid die für das Volk bestimmten Verse mitsingen könne"! Zooals u dus weer eens ziet, is er toch nooit oets nieuws onder de zon.De „kun- je-nog zingen, zing-dan-mee"-beweging heeft al meer dan honderddertig jaar geleden be staan! Arnold Spoel heeft deze volksverma kelijkheid bij ons alleen opnieuw in het leven geroepen. Op de programmes van het Burgtheater stonden vroeger ook allerlei mededeel in gen omtrent verloren of verkeerd meegenomen voorwerpen. Men leest bijvoorbeeld dat de eigenaar van een parapluie van roode tafzij de per ongeluk den roeden tafzijden spuit van een ander had meegenomen, en dat er op de retirade van den schouwburg een zak horloge was blijven liggen en dat de eerlijke vinder verzocht werd dit uurwerk bij de kassa af te geven, waar hij dan een beloo ning in ontvangst kon nemen. Een andere keer weer staat vermeld, dat de schouwburgbezoekei's verzocht wonden geen honden mee te brengen en ook weer eens wordt er op gewezen, dat alle in de zaal aanwezige heeren hun hoeden moeten afne men, wanneer de leden van het hof hun in trede doen! Niet alleen hooge Kunst met een groote K. werd in vroegere jaren in het Burgthea ter aan het publiek gepresenteerd, ook acro baten treden in den Muzentempel op. Onder de regeering van keizer Josef werd het pu bliek er opmerkzaam op gemaakt, dat „Herr Paul Chiarini met twee aan zijn voetzolen vastgebonden ongekookte eieren op het slap pe koord zou dansen, zonder dat hij een van die eieren zou breken!" Tot het jaar 1848 stonden de tooneelspe lers pd de nroerammas als .Madame zus" en u JS .jjemoisélK zoo* vertneie. <fe omwente-' ling werden die Fr arische woorden door „Frau" en „Fraulein" vervangen. In de vorige eeuw was het ook verboden in het Burgtheater priesters op de planken te laten komen. Aan dit verbod werd streng de hand gehouden. Men ging zelfs zoo ver in „Wilhelm Teil" de rol van den geestelijke te schrappen en ook heeft men de rol van den aartsbisschop van Rheims in de „Junfrau von Orleans" laten wegvallen. De absoluut noo- dige woorden werden dan door andere, aan het spel deelnemende, acteurs gedeclameerd! Het was dan ook iets heel nieuws toen, men in den tijd, dat Dingelstedt aan het hoofd van het theater stond, eindelijk toestond, dat bij een Shakespeare-opvoering kardinaal Winchester in kardinaalsgewaad op het tooneel mocht verschijnen. Toevallig zaten dien avond kardinaal Rauscher, de conserva tieve vertegenwoordiger van 't concordaat, in scharlakenroode kleedij en een bisschop in het lila in een van de parterreloges. Zij schijnen echter geen aanstoot aan het optre den van den tooneel-kardinaal te hebben ge nomen. Gedurende een voorstelling van „Pitt und Fox" heeft zich eens een' vermakelijk inci dent voorgedaan. De beroemde komiek Karl Meixner moest in het tweede bedrijf in een bonte zijden kamerjapon, waaronder een broek uitkwam, op het tooneel verschijnen. Meixner had het nagelaten bretels aan te trekken. Hij had zijn broek maar heel een voudig aan een knoop van zijn kamerjapon bevestigd. Maar niet goed genoeg! Want juist toen de tooneelspeler Sonnenthal de woor den tot hem richtte „Lassen Sie die India-bill fallen", zakte de broek opeens naar beneden. Groote hilariteit in de zaal! Zelfs de deftigste en stijfste menschen moesten lachen. Son nenthal, die zich bij plotselinge grappige dingen nooit goed kon houden, moest ook lachen en hield een zakdoek voor zijn mond. De arme Meixner, die niet eens wist, wat er gebeurd was, keek erg verbaasd. Hij wist heelemaal niet, waarom men in de zaal zulk een pret had. Eerst toen hij ontdekte, dat zijn broek op zijn schoenen was gezakt, snapte hij de situatie. Hij bukte zich vlug, trok het gevallen kleedingstuk met een ruk omhoog en hield het nu van achteren met een hand op de rug vast. „Fassen Sie die Sache nicht so scherzhaft auf" zeide hij tot Sonnenthal en dan verliet hij onder het da verende gelach en applaus van het publiek het tooneel. W. M. BEKAAR. den rechtsbuiten. De achterhoede van Rip- perda kan den druk op haar doel niet weer staan; het duurt niet lang of de stand is 12. Kinheim krijgt een vrijen trap te nemen, die in het Ripperda-doel belandt. De scheids rechter wijst naar het midden, maar achteraf blijkt dat de scheidsrechter nog niet gefloten had voor dezen vrijen trap. Het doelpunt wordt dus geannuleerd, tot groote verbazing van Kinheim. Het duurt evenwel niet lang of de stand is 31. Ricthoff weet den achter stand te verkleinen (2—3). Na rust is het met Ripperda heelemaal mis. De achterhoede staat zoo raar te schutteren, dat Kinheim geen moeite heeft om den stand op te voeren tot 2—7. Kranten- kn ipsels uit 1916. KORFBAL S. S. H.—D. S. V. (1—1). S. S. H. viel het eerst aan, maar slaagde er niet in vrij te komen. De daarop volgende aanvallen van haar gasten waren gevaarlij ker, doch ook deze leverden geen doelpunten op. Van de thuisclub viel het samenspel zeer op, vooral van haar aanvalsvak; maar het verdedigingsvak van D. S. V. nam vrijwel alle doelkansen weg, door haar tegenstanders geen oogenblik vrij te laten. Aan de andere zijde werd meer kans tot schieten gegeven, waarvan spoedig gebruik werd gemaakt. (01). Hierna ging S. S. H. beter verdedigen, hetgeen het spel ten goede kwam. Gedurende de twede helft was D. S. V. over wegend sterker en nam het spel grootendeels in handen. In den aanval wilde het niet lukken, zoodat daar niet meer gedoeld werd. Bij S. S. H. werd nu ook meer geschoten. Jammer was het, dat in de laatste seconden door Jongendijk uit gedekten stand gedoel punt werd, waarmede hij zijn vereeniging nog een winstpunt deed toekomen. Het einde kwam met een gelijken stand Vrijdag 10 November 1916. In dc raadszitting van Velsen bracht de burgemeester als argument voor een zeer be langrijke uitbreiding van het politiekorps m. naar voren, dat IJmuiden met zijn isschersvloot, en ongekend hooge verdien sten, uit alle deelen des lands zeer onge- oenschte élementen lot zich trok, waardoor de veiligheid van personen en goederen- zeer veel te wcnschen overlaat. Het politierapport van één dag vermeldt vier diefstallen, aan houding van drie leden van een inbrekers bende, aanhouding van zes zioervers, waar onder drie in het politieblad voor het onder gaan van gevangenisstraf ivaren gesigna leerd, zedenmisdrijven, enz. Het op transport stellen van minderjarigen, die op goed avon tuur naar IJmuiden komen, is aan de orde van den dag. DE WAPENSCHOUW OP 15 NOVEMBER. GEWIJZIGDE ELFTALLEN. AjaxHaarlemsch Elftal. Het programma voor as. Zondag' ('den T. C.- en N.O.C.-dag) is thans definitief vast gesteld. In afwijking van het gepubliceerde voorloopige programma wordt de wedstrijd tusschen het Oostelijk en het Utrechtsch elftal niet te Utrecht, maar te Arnhem ge speeld. Voorts wordt te Amsterdam een wed strijd ten bate van de uitzending van Ne derlanders naar Los Angelos gespeeld tus schen Blauw Wit en Eindhoven, alsmede tus schen Ajax en een Haarlemsch elftal. Verder speelt een elftal van Westelijke tweede klassers te Gouda tegen de club van dien naam. De wedstrijd Oostelijk-Noordelijk jeugdelftal wordt niet te Zwolle, maar te Apeldoorn gespeeld. Het Noordelijk elftal, dat tegen een Noord-Hollandsche combinatie uitkomt, speelt te Groningen en niet te Leeuwarden tegen dit team. Voorts wordt te Leeuwarden een wedstrijd gespeeld tusschen de club van dien naam en een elftal van Noordelijke tweede klassers. Hier volgen de samenstellingen van enkele elftallen: Noord-Hollandsch elftal: v. d. Wint (V. S. V.), v. d. Griendt (V.S.V.), Huijsmans (Haarlem), J. Veen, (KFC), Klopper (ZFC), Krul (West-Frisia)v. d. Steen (Stormvo gels), J. Cohen (Het Gooi), J. Mol (KFC), Stelling (West-Frisia), Kruiver (KFC). Reserves: De Waard (Stormvogels), v. d. Stokken (DWS), S. Plokker (Stormvogels). Haarlemsch elftal: Kos, Prevost, en Krom (R.C.H.), Jongeneel (H.F.C., Dinkla (EDO), Geutskens (RCH), Hanse (RCH), De Bock (Bloemendaal)Verkerk (RCH), Perukel Jr. (EDO), Kammeijer (Haarlem). Reserves: Dorsman (HFC), De la Mar, Vree'ken en Iseger (Haarlem). Westelijk elftal (tegen Twente)Odijk (De Hollandiaan)Bakker (VOC), Lelieveld (VUC) van Maren (ADO), Breitner (ADO), Arntze- nius (HBS), Hakman Klein (VUC), Ditmars (DHC), Vente (Neptunus), van Gelder (V. U C.), Reserves: Dijkstra (VUC), Verploegen (Xerxes), Post (DHC). Westelijk tweede klasse elftal: (tegen Gou da): Veenendaal (Naaldwijk), W. van Nellen (DHC), Stols (Kinheim), Neseker (KFC) Pieterse (DHC), Bliek (Quick H), v. d. Sloot (DHC), Stals (Kinheim), Neseker (AFC), Hoek, (VDL), Roeg (DEC). Reserves: Bund, Agterberg (Excelsior), Brands (WA), (Sportier.) DAMES-HOCKEY. H. D. M. IIROOD WIT III (0—2). Rood Wit kwam met verschillende inval sters, maar toch kreeg de keepster niet veel te doen, voornamelijk door het goede spel der half-linie, speciaal van mej. iter Haar Romeney. Vóór half time schoot mej. Wild schut eenmaal den bal in den goal, maar na rust werden er veel kansen gemist. Kort vóór het einde maakte mej. Goeting een keurigen goal, zoodat de wedstrijd met 2- voor de gasten eindigde. ZWEMMEN. WELDADIGHEIDSZWEMFEEST. De Haarlemsche Reddingsbrigade en de Haarlemsche Zwembond stellen zich voor om op Zondag 22 November, des namiddags uur een Zwemfeest te organiseeren ten bate van het Comité tot oprichting van een Kin derbewaarplaats in Haarlem-Noord. Hoewel er op dit Zwemfeest geen bepaalde ■wedstrijdnummers zullen worden verzwom- men belooft het programma niet alleen zeer afwisselend, doch ook vol bijzondere attrac ties te zijn: snelzwemmen voor jongelui van de Haarlemsche Zwemclubs, figuurzwemmen door leden van de dames zwemclub Zignea, intermezzo's van de Haarlemsche Reddings brigade die eveneeens het succesvolle num mer „Paarlvisscherij" zal verzorgen, demon stratie schoonspringen, onmiddellijk door den Nederlandsche Kampioen, den heer Joop Stotijn uit Den Haag enz. enz. en als slot een Waterpolo-wedstrijd. Het geheel staat onder leiding van den voorzitter der Haarlemsche Reddingsbrigade den heer Joh. M. Schmidt. 25. H. C. StappersJ. van Straten 02 26. W. J. A. MatlaA. Ras 2—0 27. Ph. F. AmelungB. Heiwig 2—0 28. T. KerkmanG. Outenaar 20 29. P. G. M, Ottolini Sr.,—J. de Wilde 1—1 30. H. C. OnkenhoutJ. Vrijhof 20 31. A. SmitJ. Vrijhof Jr. 20 Voorloopige uitslag De met een x gemerkte partijen werden af gebroken; clie worden arbitrair beslist. „GEZELLIG SAMENZIJN"—HAARL. DAMCLUB. Zondag had te Amsterdam dei j aarlij lcsche massakamp om den zilveren beker plaats tus schen de Dam vereeniging „Gezellig Samen zijn" en de „Haarlemsche Damclub". Hieronder volgt het gedetailleerd verslag: Damvereeniging „Haarlemsche Damclub .Gezellig Samenzijn". W. RustenburgJ. W. van Dartelen 20 (Kampioen van Nederland). P. Beers—A. de Jong 2—0 C, J. Lochtenberg—J. Poppen 11 B. RisH. G. Teunisse 11 J. H. Vos— H. van Lunenburg Jr. 20 J. J. KwaadJ. Balk ll J. J. de Wit—W. van Pelt 1— l A. J. P. v. d. Velde—J. H. Reedijk 1— 1 R. van OuwerkerkH. eBrghuis 11 J. SchutJ. Otter lI J. C. J, GlimmerveenH. Rozijn 20 W. N. KellerH. C. Stappers 02 J. A. BoutenW. J. A. Matla 20 P. de BoerPh. F. Amelung 20 F. G. FerwisgaJ. van Looij 0— 2 J. KortoefT. eKrkman 20 H. J. van DeldenH. C. Onkenhout 20 C. RustenburgD. J. Erb 20 W. van den Hoff—P. G. M. Ottolini Sr. 0— 2 P. FaberP. A. Nooij o2 C. J. WesselsJ. H. Bijrij o2 J. H. WesselsTh. C. v. d. Sluijs 02 Totaal 2519 voor „Gezellig Samenzijn". De Amsterdamsche Damvereeniging „Gezel lig Samenzijn" legde dus voor een jaar beslag op den wisselbeker. MA); STORVOGELS II— BLAUW-WIT II (1—6). Stormvogels n heeft het tegen Blauw Wit II leelijk laten liggen. Vooral de voorhoede bracht er weinig van terecht en had tegen de stevige Amsterdamsche verdediging wei nig in te brengen. Met de rust leidde Blauw Wit reeds met 02. Na de rust leek het er aanvankelijk op, dat Stormvogels iets heter partij zou geven, doch toen Blauw-Wit den stand op 30 had gebracht, namen de Amsterdammers steeds meer het spel in handen en voerden den stand op tot 06. Toen pas gelukte het Stormvogels de eer te redden, nadat eerst nog een penalty gemist was. V. S. V. 2K. S. V. 2 Het bestuur van V- S. V. verzoekt ons mede te deelen, dat voor den a-s. Zondag te spelen wedstrijd V. S. V. 2—K. S. V. 2 100 kaarten voor werkloozen op vertoon van stempelkaart uitgereikt zullen worden. De uitreiking zal geschieden Zondag a.s. tusschen 11 en 12 uur des voormiddags op het terrein van V. S. V- te, Weenen. RIPPERDA—KINHEIM 2 (2—7). Ripperda heeft haar eerste nederlaag moe ten slikken. Ripperda trapt af en zit meteen voor het Kinheim-doel. Jansen bezorgt Rip perda na tien minuten de leiding. Dit duurt echter niet lang, de stand wordt gelijk door DAMMEN. CLUBKAMPIOENSCHAPPEN HAARL.. DAMCLUB. Maandagavond J.l. werden de wedstrijde: om de clubkampioenschappen 1931-1932 der Haarlemsche Damclub in ,,'t Hof van Hol land" voortgezet. De uitslagen luiden: Tweede klasse: In verband met den massakamp „Haarlemsche Damclub" Dam club „IJmuiden" werden voor deze klasse geen partijen gespeeld. Derde klasse, Groep A.: L. J. Hellingman wint van J. Klaverstijn. Derde klasse, Groep B.: P. O. Nooij wint van Ph. G. Amelung Jr. HAARL. DAMCLUBDAMCLUB IJMUIDEN. Maandagavond j.l. had in het clublokaal der Haarlemsche Damclub, de jaarlijksche massakamp plaats tusschen de Haarlem sche Damclub en de Damclub IJmuiden om dén zilveren lauwerkrans. Het gedetailleerd verslag van dezen wed strijd luidt als volgt: HAARL. DAMCLUB—DAMCLUB IJMUIDEN. 1. J. W. van Dartelen—B. Dukel 11 2. A. de JongP. v. d. Kuil 2—0 3. P. G. van EngelenF. Basstra 20 4. J. B. Sluiter Jr.K. de Jong xx 5. J. van der GiessenL. Koetsier 20 6. Joh. Fabel Jr.J. Smit 20 7. J. PoppenD. Ott 2—0 8. J. van LooijH. Schaap 11 9. J. P. van EijkA. Post 1-I 10. H. GreeuwH. Diederiks xx 11. H. v. Lunenburg Jr.-A. .Kraai 02 12. J. BalkP. Lichthart 02 13. D. Kleen—C. Bais 2—0 14. J. H. Reedijk—P. v. d. Velde 2—0 15. H. BerghuisF. de Boer 20 16. A. Kiel—P. Schager 1—1 17. Th. WessehnanJ. Groen 20 18. J. Otter—P. Hijthe 0—2 19. H. G. J. AndriessenP. Smit 20 20. Th. C. v. d. SluijsP. J. A. van Buuren o2 21. J. H. BijrijJ. Jasperse 0—2 29. H. Rozijn—P. Schager 2—0 23. C. KoolC. Huisman 11 24. J. C. Bom—L. Zeders 11 OOR ZIJN VROUW VERGIFTIGD? EEN ARRESTATIE TE ALKMAAR. Naar de Tei. meldt is op last van den of ficier van justitie te Alkmaar te Bergen de echtgenoote van een rentenierenden land bouwer in arrest gesteld, onder verdenking van pogingen tot vergiftiging van haar man. De man was reeds geruimen tijd ziek. De behandelende Alkmaarsche geneesheer vond de ziekteverschijnselen tenslotte zoo eigen aardig, dat hij de justitie met het geval in kennis stelde en den patiënt naar het Cen traal Ziekenhuis te Alkmaar liet overbren gen. Zijn toestand levert thans geen ernstig gevaar meer op. De politie heeft verschillende ingrediën ten in beslag genomen. De arrestatie is ge schied om te voorkomen, dat eventueele spo ren zouden worden uitgewischt. De justitie heeft tegen de vrouw, die in onmin met haar man leefde, de instructie geopend. Het vierjarig kindje van het gezin is in het ziekenhuis bij den vader ondergebracht. EEN JUFFROUW ONDER DE SPOORBOOMEN. OVERWECWACHTER IN BEROEP TEGEN VEROORDEELING. De advocaat-generaal bij den Hoogen Raad mr. Wijnveldt, heeft Maandag conclusie ge nomen in de zaak van den spooroverweg wachter te Haarlem, die voor den kanton rechter alhier veroordeeld is tot drie gulden boete omdat hij bij het sluiten van de boo- men een juffrouw met een kinderwagen heeft getroffen. Mr. Wijnveldt concludeerde tot verwerping van het beroep. Arrest 9 November. Iedere pagina van dit blad is interessant En too blijft het! De Haarl. Brandverzekering-Mij van 1846 KRUISWEG No. 70, hoek Parklaan verzekert tegen Brand, Onbewoonbaarheid, Huurderving, Inbraak, Storm, Bedriji, Persoonlijke Ongevallen, Wettl. Aansprakelijkheid en Waterleidingschaden. 1-3 RECELS 25 CENT ELKE REGEL MEER 1 OCT. tö EENJARIGE KIPPEN te koop, beste leggers. Zeilmaker, IJmuIdén-Oosl. ADVERTEERT IN HET NIEUWE DAGBLAD

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 5