IHVJIDSPREKEBS VGDR. VELSEN-YMUIDEN BEVERW'JK EN OMSTREKEN DIT DAGBLAD KOST CENT PER WEEK. ONS FEUILLETON. HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENTIEN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 15 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 1—3 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden mededcclingen dubbele prijs. Kantoor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN IJmuiden: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-Oost: M. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 K. WESSELIUS, Leeuwcriklaan 6; Velsen-Noord: J. J. WESSELIUS," Mclklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Grocnclaan 11 w. U JAARCANC No. 13. DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM MAANDAG 16 NOVEMBER 1931 VELSEN DE WERKLOOSHEID. STEEDS STIJGENDE CIJFERS. Het aantal bij de Gemeentelijke Arbeids beurs ingeschreven werkloozen bedroeg Za terdag 14- November 1159, tegen 997 in de week daaraan voorafgaand. Hierbij zijn nu inbegrepen de werkloozen welke' vroeger bij het Fonds voor Sociale voor zieningen ingeschreven stonden. De bouwvakarbeiders stegen van 303 op 330 en de metaalbewerkers van 174 op 209. De groep kantoorbedienden stee'g van 35 op 38. De groep losse- en fabrieksarbeiders steeg van 341 op 385 en de diverse beroepen van 108 op 163. De huishoudelijke beroepen kwamen op een totaal van 34. Er zijn dus over de afgeloopen week, hier mede de werkloozen van het Fonds voor So ciale voorzieningen inbegrepen. 162 werkloo zen meer ingeschreven. Over de geheele li nie is dus een verontrustende stijging waar te nemen. AANBESTEDING. De inschrijving voor levering van druk werken en kantoorbehoeften voor 1932 voor de gemeentelijke diensten en bedrijven had tot resultaat: S van Dorp IJmuiden, drukwerk f 2799,05, kantoorbehoeften f 847,90. N.V. Drukkerij Sinjewiel IJmuiden, druk werk 2781. Sinjewel's Boekhandel, IJmuiden, kantoor behoeften f 860.28. J. W. D. Schmitz Jr., Velsen, drukwerk f 2797,75. A. J. Nuss' Alg. Kantoor-Boekhandel enz. te Amsterdam f 311,70, kantoorbehoeften f 966,35. M. Strijland, Haarlem, kantoorbehoeften f 890,79. C. J. Snooy, IJmuiden, drukwerk f 2542,62, drukwerk f 960.26. RECLASSEERING. In de Ned. Herv. kerk zal op Dinsdag 17 Nov. een vergadering plaats hebben voor de reclasseering, waar als spreker zal optre den de heer Boersma, propagandist van de vereeniging ,,Het Hoogeland", die zal spre ken over het Christelijk Reclasseeringswerk. De bijeenkomst zal geopend worden door Ds. J. Th. Meijer. Herv. predikant te Velsen, het slotwoord zal gesproken worden door Dr. D. J. van Katwijk, Gereformeerd predi kant. IJMUIDEN DE WERKLOOSHEID. NOG MEER ARBEIDERS ONTSLAGEN. Bij de Amst. Ballast Mij. wordt deze week het graafwerk in de duinen bij de Haring kade beëindigd. Zaterdag krijgt de laatste ploeg arbeiders, die hier nog aan 't werk was, gedaan. Ook een baggermolen zal deze week het werk beëindigen, waardoor nog eenige menschen zonder werk komen. SCHEEPVAARTBERICHTEN. Binnengekomen schepen. 14 November: Ned., Beierland, New Caste. Engelsch. Rondo, Thyne. Ned., Midsland, Immingham. Italiaansch, Cantania, Buenos Aires Nederlandsch. Irene, Curacao. Duitsch, Borthsea, Esbjerg. Noorsch, Alex, Archangel. 15 November: Nederlandsch, Gouwestroom, Fowy. Nederlandsch, Deukalion, Levant. Engelsch, Thevicerpy, Terneuzen. Nederlandsch, Lingestroom, London. Engelsch, Merel, London. Nederlandsch, Prittyra, London. Nederlandsch, Colombia, Hamburg. Zweedsch, Arnold Brat, Omskjolsvih Zweedsch, Axel. Raumö. Zweedsch, Embla, HernÖsand. Ned., Helder, Antwerpen. Duitsch, Tifo, Santos. Duitsch, Lisson Halm, London. Ned., Stad Zaandam, Bilbao. Ned., Aurora, Hamburg. Ned., Delft-land, Hamburg. Ned., Vliestroom, Huil Ned., Berkel, Hernosand. Vertrokken schepen. 14 November: Ned., Perseus, Kopenhagen. Chineesch, Arnching, New Castle. Duitsch, Werner Kunstmann, Embden. Duitsch, Astarte, Bremen. Engelsch, Britanica, London. Duitsch, Luna, Bremen. Ned., Poseidon, Porterico. Engelsch, Gateshead, New Castle. Ned., Amezone, Barcelona. Zweedsch, Fry, Helsingborg. Engelsch, Stanislas, Leith. Spaansch, Arangzamendi, Paridox. Ned., Gien, Exmouth. Ned., Mars, Napels. IJMUIDEN. Duitsche sfoomlogger onder Yarmouth gezonken. De bemanning te IJmuiden binnen gebracht. Zaterdagmorgen kwam aan de Tegeltjes- markt te IJmuiden de Duitsche stoomtrawler „Pinguin" BV 56, welke eenige schipbreuke lingen aan boord had van de BV 47, die door een lekkage bij de machinekamer onder Yar mouth gezonken was. De Duitsche stoomlogger „Pinguin" BV 56 uit Vegesack kwam Zaterdagmorgen aan den kop van de visschershaven met aan boord de voltallige bemanning (16 personen) van den eveneens te Vegesack thuis behoo renden stoomlogger BV 47. In een onderhoud met den schipper van van de BV 47 deelde deze ons mede, dat de logger Vrijdagmorgen in de vroegte op 18 mijl van Yarmouth lek was geworden, ter plaatse waar de buitenboordskraan door den buitenwand gaat. Hier ontstond door inroes ten een lek onder water. Vrijdagmorgen om ongeveer ze's uur kon men niet langer op den logger blijven, aange zien deze zeer snel zonk. Men ging over op de „Pinguin" welke den stoomlogger reeds een eind op sleeptouw had genomen. Men heeft nog getracht den zinkenden stoomlog ger te Yarmouth binnen te brengen, doch hij zonk zeer snel. Toen besloot men naar IJmui den op te stoomen om de bemanning over land terug te brengen naar Vegesack, een stadje ongeveer 60 K.M. achter Bremen ge legen. Zondagmorgen is de bemanning van den gezonken logger dan ook over land daar heen vertrokken. De bemanning van den gezonken Duitschen stoomlogger B.V. 47 met de redders van den pinguin" aan boord van laatstgenoemden loggerVooraan staan de geredden. Zweedsch, Gondel, Malmö. Ned., Randfontein, Antwerpen. Ned., Hontestroom, London. NecL, Trompenberg, Harlingen. Ned., Vechtstroom, Huil. Ned., Fauna, Hamburg. 15 November: Duitsch, Gattessee, Stuwer. Engelsch, Marvis. London. Ned., Midsland, New Castle. Engelsch, Alt, Goole. Ned., Gruno, Poolen. Duitsch, Louise Schupp, m. lichte Unter- wesen XIX, Emden. Engelsch, Audhority, London. DE MIST. Men schrijft óns: Het was gisteren en eergisteren weer eens een ouderwetsche mistavond. Een avond waar men op zee lang niet mee ingenomen is. Mist is dan ook een der grootste gevaren in het leven van den zeeman, die liever met een eerlijken open storm te doen heeft dan met een sluipmoordenden mist. Is het op het vaste land reeds niet pluis door auto's en andere voertuigen, op zee is het nog minder aangenaam. Om de vijf minuten gilt de stoomfluit en steeds wordt aandachtig ge luisterd of men ook iets hooren kan. Scherp wordt tevens geloerd of men een schip van licht of een schaduw van een ander schip kan ontdekken. Hoort men een stoomfluit gillen, dan wordt er van beide zijden voort durend geseind. Zeer langzaam wordt dan gevaren totdat men zoo'n schip is gepas seerd. Dit passeeren geeft echter dikwijls zeer groote moeilijkheden, omdat men door den mist niet weet van welken kant het ge luid komt. Er schijnt een echo of iets derge lijks te zijn. Het kan dus zeer goed voorko men, dat er ondanks alle genomen voorzor gen, toch een aanvaring ontstaat. Van sla pen komt natuurlijk niets, want herhaalde lijk gilt de stoomfluit, waardoor slapen on mogelijk wordt. Er zijn, in verband met den mist, natuur lijk voorschriften ter voorkoming van aan varingen op zee. Deze voorschriften zijn ech ter gemaakt in den tijd toen het snelstva- rende schip ongeveer 10 knoopen maakte. Een dezer voorschriften behelst, dat een schip bij mist halve kracht moet varen. Toen een schip nog 10 mijl liep, ging dit zeer'goed. Thans echter, nu de schepen soms 26 tot 35 mijl varen, is dit voorschrift wel wat ver anderd, want de helft van die snelheid is altijd nog vrij wat hooger dan de geheele snelheid van vroeger. Al vaart zoo'n schip dus op halve kracht, dan blijft er altijd nog een groot gevaar bestaan, te meer, daar dit soort schepen zelfs met halve kracht binnen een halve mijl niet tot stilstand is te bren gen. Bij een verkeerde ontmoeting zijn de ge volgen dan ook niet te overzien. Toch zal de zeeman hierover nooit mopperen, hij neemt nu eenmaal de risico van het bedrijf. Het schijnt echter meermalen te gebeuren dat de Telegraaf op halve kracht vooruit gaat doch de machine op volle kracht werkt. Dit vooral op passagiersbooten en postschepen, waar men nog altijd aan een vastgestelden tijd gebonden is. „Time is. money" is een oud spreekwoord doch „Safety first" beteekent toch ook nog wel ietsï FEESTAVOND TOONEELCLUB „LOBEBTOS" Zaterdagavond gaf de tooneelclub „Lobeb- tos" der afdeeling „Kennemerland" van den C.B.P.T.T. een goed ge'slaagden feestavond in „Het Wapen van Velsen". Toen het doek op ging was de heele zaal gevuld. Begonnen werd met een welkomstlied der 8 „Lobebtos Girls", waarna de heer D. J. Keizer een kort openingswoord sprak. Vervolgens kwam de proloog van het „Bezoek der Maanbewo ners", gezongen door mevr. Evers en den heer H. Smal. Na een leuk intermezzo genaamd „Vlinderzang", volgde de aankomst der hoofd figuren Bas en Cas, met het vliegtuig „Lov- vie" op de aarde, waarna mevr. Evers een zangstukje voordroeg genaamd „Moderne Vrouwen". Een Modern Huwelijk en ,Has wil besteller worden" deden de aanwezigen schudden van het lachen, evenals „De bestel lers" en „de Rijkseenheidspet". Met eeh zang voordracht door twee dames en „Hollandsche dans" werd het eerste deel besloten. Zooals gewoonlijk werd ook nu de traditioneele ver loting gehouden, waarna het tweede deel van den avond met een stukje, op veler ver zoek, „Hannes de moderne besteller" geopend werd. Hierna volgde Henk Smal in zijn re pertoire, die ook groot succes oogstte. Het „Bezoek der Maanbewoners" werd met Mis lukte Huwelijksplannen en „Het vertrek naar de maan" besloten. Het geheele programma werd vlot achter elkaar afgewerkt, zoodat er nog tijd genoeg voor een dansje, op muziek der Volendammer Band, over bleef! Het was voorwaar een recht, gezellige avond. SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Duitsche stoomschip „Werner Kunst mann" is Zaterdagmiddag na lossing harer lading ijzererts aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden, in ballast naar Bmden vertrokken, teneinde aldaar een lading steenkolen voor Lübeck in te nemen. Het Nederl. stoomschip „Fauna" van de K.N.S.M. is Zaterdagavond met stukgoederen van Amsterdam vertrokken, teneinde aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden. een partij ruwijzer voor Hamburg in te nemen. Het Engelsche stoomschip „Alt" is Zater dagavond met stukgoederen van Amsterdam aan het Hoogovenbedrijf IJmuiden aangeko men, teneinde een partij ruwijzer voor En geland in te nemen. Wn m HET NIEUWE DAGBLAD wordt een volledig blad en dus zal ook een rubriek van Vraag en Aanbod Advertenties niet ontbreken. Deze advertenties krijgen den veelzeggenden naam Luidsprekers". leder in Velsen, IJmuiden, Beverwijk enz., die iets te koop of te huur heeft aan te bieden of te vragen, die personeel noodig heeft of zichzelf voor een betrekking wil aanbevelen enz., zal door middel van deze advertenties zijn (haar) wensch luid kunnen uitspreken tot drieduizend ontvangers van ons blad. En het zal hem (haar) al heel weinig kosten. Luidsprekers worden „kwartjes"-advertenties, 13 regels 25 cents. Iedere regel meer 10 ets. uitsluitend tegen contante betaling in te zenden bij ons kantoor: Kennemerlaan 42, Umuiden, of een der elders in dit nummer genoemde agenten. De oplaag van 3000 exemplaren per dag van HET NIEUWE DAGBLAD wordt door ons gegarandeerd. Brieven op Luidspreker-Advertentiën worden dagelijks en gratis thuisbezorgd. Het Nederl. motor-passagiersschap „Colom bia", van de K.N.S.M. is Zaterdagavond met passagiers en stukgoederen van Hamburg vertrokken en arriveerde Zondagmiddag te IJmuiden waarna het schip naar Amsterdam is opgevaren. Na complebeering harer lading en inscheping der passagiers zal het schip a.s. Vrijdag 20 November de reis naar West-Indië aanvaarden. Het Italiaansche stoomschip „Cannpania" is Zaterdagmiddag met een volle lading graan van Buenos Aires voor Amsterdam aangeko men, en passeerde de sluizen te IJmuiden met een diepgang van 75 d.M. Het Nederl. stoomschip Minerva" van de K.N.S.M. hetwelk voor eenigen tijd naar China werd verkocht, is Zaterdagmiddag on der de Chineesche vlag en onder de naam „An Shing" van Amsterdam naar New- Castle vertrokken. Na bunkering in genoem de haven zal dit schip haar reis naar China vervolgen. Het Duitsche stoomschip „Konsul Schulte" is 13 November met een volle lading ijzererts van Oxelosund voor het Hoogovenbedrijf, te IJmuiden vertrokken. AANRIJDING. Zaterdagmiddag omstreeks 4 uur kwam een paard en wagen van den heer M. groen- tenhandelaar te IJmuiden bij de nieuwe be- tonbrug in botsing met een auto. Van den groentenwagen werd de bok ver nield, terwijl van de auto het spatbord het moest ontgelden. Naar de schuldvraag wordt een onderzoek ingesteld. VROUWENCLUB. De afdeeling IJmuiden der Vrouwenclub houdt op Woensdag 18 November haar jaar lij kschen V rouwen d ag. Ter gelegenheid hiervan wordt op Woens dag 18 Nov. a.s. een openbare propaganda- avond belegd in de zaal van café „Flora". Als spreekster zal dien avond optreden mevr. Geys, uit Amsterdam, met als onder werp „Niet met de waap'nen der barbaren". De mandolineclub „Excelsior" zal hare mede werking verleenen. TENTOONSTELLING VOOR TAND- EN MONDHYGIëNE. Door de Ned. Mij tot bevordering der tand heelkunde en de vereeniging ter bestrijding van tandbederf is een tentoonstelling geor ganiseerd met 't doel, deze tentoonstelling in verschillende plaatsen van ons lamd te hou den. Zij komt het eerst in die plaatsen, waar geen schooltandartsendienst is. Van de Ned. Mij. zijn alleen tandartsen lid terwijl van de Vereeniging tot bestrijding van tandbe derf ook vele leeken lid zijn. Van de laatste vereeniging is de Koningin-Moeder de Be schermvrouwe. Welk doel beoogt nu deze tentoonstelling en waarom wordt ze, door de afdeeling Noord-Holland, het eerst'in de gemeente Vel sen gehouden? Zij wordt het eerste in deze gemeente gehouden, omdat hier ruim 80 pet. der inwoners een ziek gebit heeft. Tand- en kiespijn wordt meestal veel te licht geteld. Hoe dikwijls gaat men pas naar den tandarts, na eerst dagen lang pijn geleden te hebben. De angst voor den tandartsenstoel zit er wel bij de menschen in. Dit is echter niet noo dig, als men maar vroeg genoeg naar den tandarts gaat. Niet als men pijn heeft, maar zoodra men merkt, dat er iets aan het gebit niet- in orde is. Wacht men tot zich een abces heeft gevormd of de kies heelemaal hol is, dan is het veel te laat. In Amerika beweert men dat iedere slechte tand of kies, een ern stige aandoening van de organenveroorzaakt. Li ons land ziet men dit nog niet zóó ern stig in. Toch weet men wel, dat een slecht gebit zeer ernstige inwendige ziekten kan veroorzaken en zeer veel invloed kan oefe nen op het zenuwgestel van den mensch. Een zwerende wortelpunt kan een ernstige in fectie veroorzaken en minstens even ernstig als een zwerende vinger. De bloedvaten in het tandvleesch nemen immers even goed de slechte stoffen in het bloed op als de bloed vaten van den vinger? En toch neemt men het geval van de zwerende kies dikwijls min der ernstig op dan dat van den vinger. De schuld hiervan draagt de onvoldoende kennis die men over het algemeen heeft van het ge bit. Zeer terecht heeft Dr. W. Droog, arts ie Heemstede eens gezegd: „Tandbederf is de meest verbreide volksziekte!" Deze ziekte kan men het best bestrijden dooi' het schoolkind op de hoogte te brengen van de tand- en mondhygiëne. Zeer vroeg moet het schoolkind al geleerd worden, hoe het gebit te behandelen. Dit kan natuurlijk het beste gebeuren door den schooitandarts Het gebit van het kind moet voortdurend on der controle van den schooltandarts staan. Deze kan kleine aandoeningen verzorgen en raad kan geven, hoe het gebit op de beste wijze schoon te houden. De heer Eibrink Jan sen, voorzitter van de schooltandverzorging te 's-Gravenhoge zal dan ook gedurende de ten toon stellingsdagen spreken over de tandver- zorging". Het doel van deze tentoonstelling is nu, de menschen beter met het gebit bekend te ma ken en hen te leeren, op de meest hygiëni sche wijze dit gebit te verzorgen. Al het ma teriaal, dat zich op de tentoonstelling be' vindt, is uitstekend verzorgd. Op het laatste congres te Parijs is deze tentoonstelling ook geweest en daar ten zeerste bewonderd. Twee, jaar geleden is deze tentoonstelling op het internationale congres te Utrecht ge houden. Zij werd taen door de Koningin-Moe der bezocht. Niet alleen zal men op deze ten toonstelling veel interessants kunnen zien, maar ook zullen zeer leerzame voordrachten gehouden worden. De tentoonstelling wordt gehouden in de Elders in dit nummer geven wij het vervolg van ons geïllustreerde feuilleton, dat wij den lezers zeer ter lezing aanbevelen. KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE. Mr. Frans Veraart, een jong Haag sch advocaat, bezoekt een bal masqué in het kasteel Oud-Wassenaar, waar hij kennis maakt met eenige dames. In vroolijke stemming keert hij huis waarts. Op weg naar éijn woning heeft Ver aart daarna met zijn auto een aan rijding. Hij herinnert zich den vol genden morgen, dat hij den anderen automobilist, die dreigend op hem xoas afgekomen, neergeslagen heeft. Dat maakt hem zenuwachtig. De societeits- vrienden van Veraart, overste Mensing en dr. Van Buren, ontdekken dat er iets bijzonders met den jongen advo caat is. De een denkt dat geldzorgen hem kwellende andere vermoedt een vrouwen-affaire. Mr. Veraart wordt telefonisch uit de sociëteit weggeroepen naar zijn kan toor, waar iemand is voor een confe rentie. Omdat hij lang icegblijft maken de twee vrienden zich ongerust, zij gaan naar het kantoor, waar Veraart niet wordt gevonden, wel het lijk van een man, die door een dolksteek ge dood is. De Justitie verdenkt Veraart van den moord, hoewel de vrienden daar heftig tegen protesteeren. Tegen Veraart wordt een bevél tot inhechtenisneming uitgevaardigd. De twee vrienden besluiten op eigen ini tiatief naar Veraart te gaan zoeken. Het vermoeden rijst, dat Veraart ontvoerd is door Chineezen "in een auto. Een spoor leidt naar Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1