VGDR VELSEN-YMUIDEN BEVERW«JK EN OMSTREKEN DIT DAGBLAD KOST 10 CENT PER WEEK. Bazar Vereeniging voor Zwakzinnigenzorg. VELSEN ONS FEUILLETON. HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per weck 10 cents, per maand 40 cents, per Wartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENTIEN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 15 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 1—3 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden mededeclingcn dubbele prijs. Ie JAARGANG No. 16. DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM Kantoor: KENNEMERLAAN 42, Tclctoon 521. AGENTSCHAPPEN IJmuiden: H. BLOK, Jac. v. Ileemskcrkstraat 87; IJmuiden-Oost: M. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 en K. WESSELIUS. Lccuwcriklaan 6; Velsen-NoordJ. J. WESSELIUS, Mclklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenclaan 11 w. DONDERDAG 19 NOVEMBER 1931 IJMUIDEN. In de werkinrichting der Vereeniging voor Zwakzinnigenzorg had Woensdagmiddag de opening plaats van den bazar, welke aldaar ten bate van de werkinrichting gehouden wordt. Onder de aanwezigen merkten wij, behalve het voltallig bestuur der V.V.Z.Z. en het dames-comité, op de heeren P. Bosman, wet houder voor sociale aangelegenheden, Mr. Dr. A. v. d. Flier, A. de Waal, G. Heykoop en H. Homburg, leden van den raad der gemeente Velsen en verdere genoodigden. De voorzitter der vereeniginge de heer H. Groene veld, zeide dat het dit jaar reeds de tweede maal was, dat de belangstelling voor de vereeniging ingeroepen werd. De eerste maal was het omdat het gemeentebestuur zoo ruimschoots en billijk voor een werkin- inrichting had gezorgd en het subsidie had verhoogd. Thans zijn wij aldus spr., weer bijeen en vragen wij de belangstelling voor het werk van het dames-comité, hetwelk, het zij hier even gememoreerd, in enkele weken 300 leden wist aan te werven met een totale contributie van 500. Thans ziet gij hier de vruchten van haar arbeid, zeide spreker. In de eerste plaats moet rekening gehou den worden met het mogelijke wat door onze jongens vervaardigd kan worden. Bij het ge meentebestuur behoeven wij in deze tijdsom standigheden niet om financieele hulp aan te kloppen en daar het noodig is, dat door onze vereeniging een weeftoestel wordt aangeschaft kwam het dames-comité op het idéé een ba zar voor dit doel te organise eren. Wij zijn niet alleen het dames-comité dank verschuldigd, doch ook allen die voor dezen bazar een offer brachten. Met den wensen dat er zegen op dezen arbeid mocht rusten, verklaarde spreker de bazar voor geopend. De heer P. Bosman, wethouder voor sociale aangelegenheden zeide dat het gemeentebe stuur niet wil achterblijven in dankbaarheid bij den heer Groeneveld. Ook het gemeente bestuur is dankbaar omdat straks van de in woners van deze gemeente hulp zal worden gevraagd, terwijl straks door het gemeente bestuur nog meer offers gevraagd zullen wor den bij deze ongekende misère en crisis. Spreker hoopte dat allen die op eenigerlei wijze aan het slagen van dezen bazar heb ben medegewerkt, hun of haar werk bekroond zullen zien. Voorts hoopte spreker dat de ge meente zal kunnen rekenen op de hulp van een ieder die hiertoe in staat zal zijn. Hierna zongen eenige dames-leden van het Chr. Gemengd koor „Excelsior" onder leiding van den heer P. Grin, op verdienstelijke wijze eenige liederen, evenals mej. Vermeulen. De dames hadden een hartelijk applaus in ont vangst te nemen. Nadat de thee was rond gediend hadden wij gelegenheid, den bazar te bezichtigen en het moet al dadelijk gezegd worden, dat het dames-comité eer van haar werk heeft. In de werkinrichting is een podium opge richt waarop een strijkje onder leiding van den heer Doevendans des avonds haar medewerking zal verleenen. Verder zijn de muren gedrapeerd niet matten welke door de leerlingen der werk inrichting vervaardigd zijn. Wat de stands betreft, wij zagen er met galanterieën, hand werken, comestibles, schilderijen, ja teveel om op te noemen. Ook de attracties ontbreken niet, doch deze zuilen wij niet noemen. Een ieder bezoeke den bazar om de vereeniging te steunen. SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Noorsch s.s. „Gunda", is Woensdag morgen met een volle lading papierhout van Archangel voor de papierfabriek te Velsen, aangekomen. Het Italiaansch s.s. „Mar Clauco" is Woens dagmorgen met een volle lading graan van Nicolaijeff voor Amsterdam aangekomen en passeerde de sluizen te IJmuiden met een diepgang van 72 d.M. Het Nederl. tankschip „Magdala" is Woens dagmiddag met restant lading olie van Cu rasao via Vlaardingen voor Amsterdam aan gekomen en passeerde de sluizen te IJmuiden met een diepgang van 56 d.M. Het Duitseh motorschip „Isis" van de H. Amer. Lijn is Woensdagmiddag met een volle lading graan van Rosario voor Amsterdam aangekomen en passeerde de sluizen te IJmui den met een diepgang van 71 d.M. Het Duitseh s.s. „Heinz W. Kunstmann" is Woensdagmorgen na lossing harer lading ijzererts aan het Hoogovenbedrijf, te IJmui den, in ballast naar Stettin vertrokken. Het Duitseh s.s. „Lantlsee" vertrekt Don derdagmiddag in ballast van Rotterdam voor IJmuiden om aan het Hoogovenbedrijf. een volle lading ruw ijzer voor Denemarken te laden. Het Engelsch s.s. „The Duchess" is Don derdagmorgen in ballast van Ghent vertrok ken om aan het Hoogovenbedrijf te IJmui den, een volle lading ruw ijzer voor Enge land in te nemen. Het Duitsche motorpassagiersschip „Mag- tlalena" wordt hedenmiddag te IJmuiden verwacht, teneinde aan de toeristensteiger in de buitenhaven te IJmuiden ligplaats te ne men, alwaar eenige' passagiers en een par tijtje stukgoederen zal worden gelost. OPDRACHT. Het maken van een meerstoel in de Vis- schershaven is door den Rijkswaterstaat op gedragen aan de N.V. Aannemings Mij. Wa terwerken te Buiksloot voor f 4150. DIEFSTAL. Door B. te IJmuiden is aangifte gedaan van vermissing van een heerenrijwiel van het terrein van de Hoogovens. HET LADEN EN LOSSEN TE IJMUIDEN. DE MINISTER ACHT DE RUIMTE BEPERKT. In de memorie van antwoord op de be grooting van Waterstaat zegt de minister, dat- hij niet kan toegeven dat het laden en los sen te IJmuiden vooral v-an kleine zeeschepen door de ambtenaren van den Rijkswaterstaat vrijwel geheel onmogelijk wordt gemaakt. Voor zooveel dit mogelijk is, wordt toegestaan kleine hoeveelheden aan den wal te zetten of aan boord te nemen. De ruimte voor der gelijke ladende of lossende schepen is echter zeer beperkt en deze werkzaamheden kunnen dan ook slechts worden toegestaan, als slechts een korte ligtijd wordt gevorderd. Verzoeken om aardbeien te mogen laden zijn in de laatste jaren steeds ingewilligd. De los- en laad- inrichtingen van de Koninklijke Nederland- sche hoogovens behooren aan deze vennoot schap. Over het gebruik daarvan heeft het Rijk geen zeggenschap. TIJDELIJKE AMBTENAREN BIJ HET VISSCHERSHAVEN- BEDRIJF. VASlE AANSTELLINGEN THANS NIET GERECHTVAARDIGD. In het antwoord der regeering op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de begrooting van het S ta atsvissch er sh aven - bedrijf te IJmuide-n voor het dienstjaar 1932 zegt de minister van Waterstaat het volgen de: Ingevolge de Regeeringsverklaring van 1921 is het personeel bij het St-aatsvisschershaven bedrijf te IJmuiden in vasten dienst, de laat ste jaren niet uitgebreid. Daar dit bedrijf ten gevolge van de tegen woordige tijdsomstandigheden een groote crisis moet doorstaan, zou het zeker onge- wenscht zijn juist nu over te gaan tot vaste aanstelling van ambtenaren, zulks te meer omdat het niet uitgesloten is, dat bij voort duren van de crisis bij sommige afdeelingen van het bedrijf de werkzaamheden, door den nood gedwongen, belangrijk zullen moeten worden beperkt, en dientengevolge het per soneel niet meer op de bestaande sterkte zal kunnen worden gehandhaafd. In gevolge het bepaalde bij artikel 6. 2b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement is aanstelling in tijdelijken dienst hier gewet tigd. Verstrekking van uniformkleeding geschiedt volgens de bepalingen van het Rijkskleeding- besluit. Voor zoover aan de daarvoor in aan merking komende beambten de zomerkleeding volgens dat besluit niet wordt verstrekt, schiedt zulks in overleg met hen zelf. De korting op de bezoldiging wegens verstrek king van dienstkleeding wordt alsdan met de waarde v.an de zomer kleeding' verminderd. Het verleenen van „voorrang" bij het over zetten van voertuigen met bepaalde soort lading schijnt, al moge er bij eersten indruk wat voor te zeggen zijn, niet vrij van be denking. Want behalve de geregelde gebrui kers van het veer, die dan eerder dan anderen op de ponten zouden worden toegelaten, zou den nog tal van „inci-denteele" gévallen kun nen voorkomen van lieden, die om bijzondere reden óók haast hebben om het veer te p seeren en aan wier aandrang naar voorkeur geen gevolg zou worden gegeven, daargelaten nog, dat dit systeem het handhaven van de orde bij de wachtende voertuigen niet wei nig zou verzwaren. MARKTPRIJZEN Tarbot per K.G. 1.15—0.65. Griet per 50 K.G. S 5024. Tongen der K.G. f 1.65—1.20. Groote schol per 50 K.G. f 30. Middelschol per 50 K.G. f 32. Zetschol per 50 K.G. 30—28. Kleine schol per 50 K.G. 22.50f 5. Schar per 50 K.G. 13.50—1.60. Tongschar per 50 K.G. 33. Rog per 20 stuks 2011. Vleet per stuk 1.80f 1.30. Pieterman en poon per 50 K.G. f 6f 1.20. Groote schelvisch per 50 K.G. f 3513. Mlddelschelvisch per 50 K.G. 3016. Kleine mlddelschelvisch per 50 K.G. f 20 8.50. Kleine schelvisch per 50 K.G. 16.504.20. Kabeljauw per 125 K.G. f 54—32. Gullen per 50 K.G. 11—0.75. Leng per stuk 1.250.95. Heilbot per K.G. 1.25. Wijting per 50 K.G. 3.50—f 1.25. Koolvïsch per stuk 0700.37 Makreel per 50 K.G. 10.507. Versche haring per mand 4.50—3.80. Versche haring per kist 5.054.70. DE RIJKSUITKEERINGEN AAN DE GEMEENTEN. EEN VOORSTEL DER S. D. A. P.-FRACTIE. Door de fractie der S.D.A.P. werd aan den Raad der gemeente Velsen onderstaand voor stel ingediend: ,De raad der gemeente Velsen besluit zich met een adres tot de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal te wenden ten einde adhaesiete betuigen aan het aan de Kamer gezonden adres van de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten, waarin bij de Kamer er op wordt aangedrongen, het wetsontwerp tot tijdelijke korting op de uitkeering, bedoeld in artikel 3 onder b. van de wet van 15 Juli 1929 en in artikel 72 van de wet van 17 Juni 1905, niet aan te nemen. MINISTER REYMER OVER HET PONTVERKEER. DE WERKLOOZEN. HET STEMPELEN. De nieuwe pont nog niet geheel in orde. VOORRANG BIJ DE PONTEN ONGEWENSCHT. Na de korte mededeelingen, die wij reeds deden uit de Memorie van Antwoord op de Waterstaatsbegrooting over het Noordzee kanaal en het pontveer bij Velsen, ontleenen wij aan de Memorie van An tv/oord op deze punten nog het volgende: Eén van de drie nieuwe stoompanten, die voor- het Noordzeekanaal worden gebouwd, heeft na het gereedkomen, twee dagen op proef gevaren aan het pontveer te Velsen. De pont heeft daarbij goed voldaan, doch het bleek gewenscht aan de kleppen, waarmede men van de walinrichtingen de pont oprijdt nog eenige wijziging aan te brengen, opdat de auto's bij het oprijden geen bezwaar zul len ondervinden. Daarom en voor nog een kleine verbetering, welke aan de machine moet worden aangebracht, is de pont niet verder in geregeld gebruik genomen, wat op het oogenblik geen hinder biedt, omdat de beide kettingponten het verkeer in dit seizoen over het algemeen zonder vertraging kunnen verzetten. Het ligt in de bedoeling den volgenden zomer tijdens den drukken tijd den dienst met drie ponten uit te oefe nen, waaraan dan echter uitbreiding van personeel vooraf zal moeten gaan. Men schrijft ons: Tot nog toe leverde het stempelen dooi de werkloozen weinig moeilijkheden op. door dat men de menschen aan de Arbeidsbeurs zoo vlug mogelijk hielp. Woensdagmorgen was dit echter anders. Toen stempelden de werk- looze bouwvakarbeiders en wel de georgani- seerden om officieel 10 uur. Gewoonlijk echter werden de menschen om kwart over negen reeds toegelaten en ook successievelijk gehol pen. Woensdagmorgen moesten zij echter tot 10 uur wachten. Het gevolg was dat het aantal werkloozen steeds grooter werd en er een onrustige stemming oi\der hen ontstond. Toen zij dan ook om 10 uur werden binnen gelaten, werden er heel wat minder aange name opmerkingen gemaakt. Het zou zeer te wenschen zijn, als de toestand weer werd als voorheen en de menschen zoo successievelijk echter elkaar binnen konden komen. De heer M. W. Hellemons, directeur van den dienst der Arbeidsbemiddeling -en Werkloos heidsverzekering, wien wij dit schrijven ter inzage gaven, schrijft ons het volgende: Naar aanleiding van bovenstaand, deel ik u mede, dat op het bewijs van inschrijving, dat aan iederen werkzoekende, wordt uitge reikt. dag- en uur waarop dit moet worden afgestempeld staat aangegeven. Het stempelen geschiedt groepsgewijze. Iedere groep stempelt eenmaal per week op een bepaalden dag en op een bepaald uur, b.v. Dinsdag van 1011 uur van. de metaal bewerkers; Woensdag van 1011 uur v.m. de bouwvakarbeiders; Donderdag van 1011 uur v.m. de losse arbeiders en Maandag van 10-11 uur v.m. de overige beroepen. Het is volkomen juist, dat vroeger niet nauwkeurig aan de vastgestelde stempeluren werd vastgehouden, omdat wij de menschen niet al te veel wilden binden, terwijl liet af' stempelen der kaarten bij een geringen werkloosheid niet zóó bezwaarlijk was tus- sch-en het gewene werk doos. Dit is nu echter anders geworden. De werk loosheid heeft zich enorm uitgebreid. Het aantal nieuwe inschrijvingen bedraagt op sommige dagen meer dan honderd.. Als men dan weet, dat al deze menschen op kaart moeten worden gebracht, dat naar hen moet worden geïnformeerd, dat de statistiek nauw keurig moet worden bijgehouden en dat bij dit werk nog komt de geheele administratie der werkloosheidsverzekering, besprekingen met werkgevers, organisatiebesturen, werkzoe kenden e.a., gezwegen nog van de verdere bijkomstige werkzaamheden, zooals b.v. de controle op de administraties der in de ge meente gevestigde werkloozenkassen, enz. dan zal het ieder onbevooroordeeld lezer duidelijk zijn, dat er met den tijd moet wor den gewoekerd en dat van twee en een halve beambte, die :het personeel der Arbeidsbeurs uitmaken, niet langer kan worden gevergd dat een hunner van 9—12 uur aan het loket staat om kaarten af te stempelen. Om tijd te winnen moest noodzakelijk wor den overgegaan tot het vasthouden aan de eenmaal gestelde stempeluren. Later, als de tijden weer normaal zullen zijn, kan weer meer soepelheid worden betracht. Onder de huidige omstandigheden is zulks niet moge lijk. En wat nu het „lange wachten" betreft, waarover de geachte inzender schrijft, dat is toch werkelijk overdreven. Het wachten kan hoogstens 10 minuten duren. Is dit nu zoo'n bezwaar voor iemand, die jammer genoeg, den geheelen dag met zijn tijd geen raad weet? Tenslotte zij nog opgemerkt, dat het noch door mij, noch door een der beambten is op gemerkt, dat er een bijzonder ontevreden stemming zou zijn geweest tijdens het stem- pel-uur. Evenmin werd iets gehoord van de „hatelijke opmerkingen", die, volgens inzen der, zouden zijn geuit. M. W. HET .LEMONS, Dir. Arbeidsbeurs DE INBRAAK TE WIJK AAN ZEE. HOE DE INBREKERS HEBBEN HUIS GEHOUDEN. In aansluiting op de reeds in ons blad van Woensdag gepubliceerde bijzonderheden om trent de brutale inbraak in het pension „Kennemerduin" van den heer A. Schelvis aan de Voorstraat te Wijk aan Zee vernamen wij bij een ter plaatse door ons ingesteld on derzoek nog tal van bijzonderheden waaruit blijkt met welk een buitengewone vrijmoe digheid de indringers hebben huisgehouden. Met vrij groote zekerheid kan worden aan genomen dat de inbrekers reeds van Zondag af in het pension verblijf hebben gehouden. In het winterseizoen zijn veel huizen, welke gedurende het badseizoen als pensions zijn ingericht, gesloten. De vensters worden ge blindeerd en de eigenaren wonen of elders of in een ander gedeelte van de woning. Zoo was ook „Kennemerduin" evenals het daarmede annex zijnde café, gesloten. De eigenaar, de heer Schelvis en zijn echtge- noote woonden tot het nieuwe badseizoen in Amsterdam. Zoo nu en dan kwam de familie zich in Wijk aan Zee overtuigen, of alles in orde was. Zoo kwam hij ook Dinsdagavond in gezelschap van zijn vrouw het huis binnen en heeft daarbij waarschijnlijk de inbrekers gestoord. Toen de bewoner echter bij den eersten oogopslag zag, wat een chaotische toestand in zijn huis heerschte heeft hij zijn onderzoek niet verder uitgestrekt, doch is onmiddellijk de politie gaan waarschuwen, die nog denzelfden avond en een gedeelte van den nacht een onderzoek instelde. De vogels waren toen echter reeds gevlogen. De gedupeerde pensionhouder vertelde ons een en ander van ztfn wedervaren en be vestigde daarbij de reeds gisteren vermelde bijzonderheden. Uit alles bleek, dat de in dringers zich volkomen op hun gemak heb ben gevoeld. Voor de vensters hadden zij de kens bevestigd, teneinde te voorkomen, dat ook maar een glimpje van het electrische licht van buiten af zichtbaar zou zijn. Do chaos, die in schier alle vertrekken heerschte kon bij een verhuizing niet grooter zijn. Do vitrages waren van de ramen verwijderd, kasten en laden opengebroken en zooals ge meld was zelfs de traplooper opgenomen. De op den grond verspreide ledige blikken we zen er op. dat. zij ook eetwaren hadden ge vonden. De wijnkelder hadden de inbrekers duchtig aangesproken. Talrijke ledige wijnflesschen, die voor het gemak maar waren „onthalst" waren er de stille bewijzen van. dat de ongenoode gasten zich duchtig tegoed hadden gedaan. Evenmin waven de likeuren, als Benedictine. Elixer d'Anvers en de advocaat onaangeroerd gela ten. Het vermoeden ligt voor de hand, dat de inbrekers des nachts een waar bachanaal aanrichtten en overdag hun roes uitsliepen. Op een der slaapkamers waren drie bedden beslapen. Verder hadden zij den tijd gedood met een partijtje dammen, waartoe het dam bord op een tafeltje tusschen twee ledikan ten was geplaatst. Om de dorst, die na de nachtelijke fuif partijen optrad te verslaan, werden de fleschjes victoriawater aangespro ken. want de waterleiding was afgesloten. Op een tafel stond het gerei omschoe nen te poetsen, voor welke nuttige bezigheid zij de sokken van den bewoner hadden gebe zigd. Dat een groote verscheidenheid van voorwerpen, gereed voor het vervoer, stond ingepakt vermeldden wij reeds. Ondanks al hun uitspattingen, waaraan het alcoholgebruik wel niet vreemd zal zijn gewee'st, zijn de inbrekers blijkbaar toch nog' met omzichtigheid te werk gegaan, want hoe wel de beide naastgelegen perceelen bewoond zijn, heeft geen der omwonenden ook maar het geringste spoor van de tijdelijke pension gasten ontdekt. Aan de achterzijde van het perceel boden de duinen een welkome gele genheid om ongemerkt de plaat te poetsen, toen zij zich ontdekt zagen. De heer Schelvis was niet tegen inbraak verzekerd. Hij was nog niet bij machte de waarde van het vermiste of vernielde op te geven. De gemeentepolitie heeft in samenwerking met de rijksveldwacht een uitgebreid onder zoek ingesteld. Het spreekt vanzelf, dat het geval door de bewoners van het baddorp. die dergelijke din gen allerminst- gewend zijn, druk werd be sproken en dat heel Wijk aan Zee plotseling uit haar wintersche rust ontijdig was opge schrikt. ONGEVAL. Bij het afloopen der loopplank hacl de tremmer A. v. d. W. van den stoomtrawler „Alkmaar" het ongeluk te struikelen, Hij kwam op de straat terecht en bezeerde zich zoodanig, dat hij naar Dr. Rutte vervoerd moest worden. Later werd hij naar zijn wo ning te IJmuiden (O.) overgebracht. Elders in dit nummer geven wij het vervolg van ons geïllustreerde feuilleton, dat wij den lezers zeer ter lezing aanbevelen. KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE. Mr. Frans Veraart, een jong Haagsch advocaat, bezoekt een bal masqué in het kasteel Oud-Wassenaar, waar hij kennis maakt met eenige dames. In vroolijke stemming keert hij huis waarts. Op weg naar zijn woning heeft Ver aart daarna met zijn auto een aan rijding, Hij herinnert zich den vol genden morgen, dat hij den anderen automobilist, die dreigend op hem was afgekomen, neergeslagen heeft. Dat maakt hem zenuwachtig. De societeits- vrienden van Veraart, overste Mensing en dr. Van Buren, ontdekken dat er iets bijzonders met den jongen advo caat is. De een denkt dat. geldzorgen hem kioeilen, de andere vermoedt een vrouwen-af faire. Mr. Veraart wordt telefonisch uit de sociëteit weggeroepen naar zijn kan toor, waar iemand is voor een confe rentie. Omdat hij lang wegblijft maken de twee vrienden zich ongerust, zij gaan naar het kantoor, waar Veraart niet wordt gevonden, wél het lijk van een man, die door een dolksteek ge dood is. De Justitie verdenkt Veraart van den moord, hoewel de vrienden daar heftig tegen protesteeren. Tegen Veraart wordt een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd. De twee vrienden besluiten op eigen ini tiatief naar Veraart te aaan zoeken. Het vermoeden rijst, dat Veraart ontvoerd is door Chineezen in een auto. Een spoor leidt naar Amsterdam. Daar beleven de vrienden in de Chi- zenwijk wonderlijke avonturen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1