VGDR. VELSEN-YMUIDEN BEVERWIJK EN OMSTREKEN Het landgoed „Waterland HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENTIEN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 25 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. Kantcor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN IJmuiden: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuïden-Oost: M. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 K. WESSELIUS, Leeuweriklaan 6; Velscn-Noord: J. J. WESSELIUS, Melklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan llw. 1e JAARGANG No. 18 DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM ZATERDAG 21 NOVEMBER 1931 VELSEN. Eenige historische bijzonderheden. Nu de bewoners van huize Waterland heen gaan is het wel aardig een en ander uit de geschiedenis van het landgoed te verniel den. We hebben reeds meegedeeld, welke eigenaars het in de 18e eeuw heeft gehad en hoe het in 1799 eigendom werd van Mr. Jaoob Boreel van Hogelanden. In „Vederwolken", historische opstellen door H. van Malsen, lezen we over Water land het .volgende: De achttiende eeuw zou niet ten einde loopen, zonder dat Waterland' aan een gron dige verandering was onderworpen. De re volutie-gedachte zat in die jaren immers in de lucht, haar propagandisten hadden terugkeer tot de natuur gepredikt en zoo gebeurde het, dat ook de onnatuurlijke scheerhagen plaats moesten maken voor kreupelhout en vrijer uitschietend geboomte, en de strakke lijn Louis XV verlaten werd voor minder strenge opvatting in de .afteeke- ning der parten. Het is in de eerste plaats mede aan Archibald Hope te danken, dat Waterland zijn tegenwoordigen pittoresken- aantolik oplevert, ongetwijfeld dus een vrucht der revolutie, die met erkentelijkheid mag worden aanvaard. Intuschen blijft het een melancholieke, gedachte, dat Archibald slechts gewerkt heeft om zijn opvolger gelukkig te maken. Zelf heeft hij niet veel genoegen van zijn werk beleefd. Niet ieders oog wordt gestreeld door den rechtlijnigen aanleg, waarmede men in de achttiende eeuw dweepte en waarvan „Het zegenpralent Kennemerlant" de overbekende specimina weergeeft. Allerminst moet dit het geval zijn geweest met het oog van Hope. Hij heeft op Waterland een volkomen revo lutie tot stand gebracht, heeft het oude huis 'tegen den grond geworpen en een nieuw gezet ter plaatse en in de gedaante van het tegenwoordige. De grond is door hem om gewoeld en hij heeft glooiingen gemaakt op een oorspronkelijk vlakken bodem. In zijn ijver heeft hij den naam van het huis eer aangedaan door de kom uit te leggen met den uitgediepteu grond een met heesters en boomen beplanten rug vormende, en hier en daar op uitgezochte plaatsen het bodem- niveau verheffende. Aan de schilderachtigheid van het landgoed komt de aldus verkregen charmante-waterpartij, omzoomd door rhodo dendrons en zwaar hout, ten goede. Jacob Boreel Jac.zn. was in den beginne niet zoo heel goed te spreken over de ver andering, al moest hij toegeven, dat een en ander wel gewonnen had aan fraaiheid. Maar hij vergelijkt het met het door hem bewoonde Elswout, dat naar zijn schatting toch nimmer één blijft. Waterland had zich losgemaakt uit het stijve ach'ttiende-eeuwsch model-costuum, het was tot de oude natuur wedergekeerd. Aan de natuur werd meer bewegingsvrijheid gelaten dan aan het geraffineerd tuinmans vernuft. Het Engelsch gebleven hart van den bezitter deed zich kennen aan zijn ravage van hetgeen aan Fransche afkomst herinner de. Wanneer men den plattegrond van „Water land", afgebeeld in no. 44 van het bekende werk „Het Zegepralent Kennemerlant" op slaat, dan heeft men voor zich den toestand ten tijde van Mr. Dirk Trip, den vader. Het oude huis staat nog in den bovenhoek rechts en van daar loopt een breede laan naar den vijver in den bovenhoek links. Laan en vijver bestaan nog, het huis niet meer. De oude zware boomen, waarvan zelfs een moet worden overeind gehouden door een verband van ijzer, zijn getuigen uit den oudsten tijd van Waterland. Ook vindt men die in de oprijlaan, welke vroeger doorliep tot het oude huis over grond, waar thans tuinmanswoning en parkaanleg zijn. Zooals reeds werd opgemerkt, is de naam van den architect niet althans nog niet bekend. Die naam zou moeten worden ge vonden in de papieren van Hope. In 1788 bestond het tegenwoordige huis nog niet. Dit kan worden afgeleid uit een brief van Jacob Boreel d.d. 29 Juni van dat jaar, waarin hij mededeelingen doet over den aan leg van de waterpartij door Hope achter het huis. Er moet in dat jaar op Waterland veel wei:k zijn tot stand gebracht, want in een zijner brieven geeft Jacob zijn verlangen te kennen om het buitenverblijf van Hope te gaan zien, omdat men algemeen vol lof over den vijver is. Hij heeft het na zijn bezoek druk over het huis en vindt, dat de buitenplaats achter het huis door de nieuwe waterwerken gewonnen heeft, „mais la pièce d' eau", zoo voegt hij er aan toe, „m'a parue plus petite que je me croias" Hij wijt dit aan het feit, dat het gras niet was gemaaid op het oogen- blik, toen hij daar was, of ook daaraan, dat hij met zijn gedachten teveel op Elswout was. Om welke reden Archibald Hope het met zulk een voortvarendheid aangevangen werk zoo spoedig reeds heeft laten varen? Een niet onaanzienlijk kapitaal is door hem aan Waterland ten koste gelegd, een kapitaal, dat voor hem verloren mocht heaten. Want in 1799 verkoopt hij het goed voor f 38500 aan Jacob Boreel van Hogelanden, Willem zoon. Met groote piëteit is door de negentiende- eeuwsche eigenaars dit indrukwekkend land goed, hetwelk een monument mag worden genoemd van de natuur, door menschen- hand geleid, aan het nageslacht overge bracht. Wij hopen met den schrijver van dit op stel, dat Waterland ongerept zal bewaard kunnen blijven. Maar wij vreezen zeer. Wij hebben al opgemerkt, dat de gemeente Vel- sen het thans niet zal kunnen koopen en dat er nu wel geen particulier te vinden zal zijn, die zulk een uitgestrekte bezitting zal willen koopen. Blijft dus alleen de moge lijkheid, dat de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten zou kunnen trachten het landgoed in eigendom te verkrijgen. En wan neer Waterland verkocht zal worden, is het te hopen, dat daartoee pogingen zullen wor den gedaan. OVERNEMING VAN EEN STRAAT TE IJIMUIDEN. Bij besluit van den Raad van 16 April 1929 werd aan de N.V. Bouw- en Exploitatie Maat- scchappij „de Kalverstra at" te IJmuiden ver gunning verleend tot het aanleggen van een weg op een door die maatschappij in exploita tie te brengen terrein, zulks o.a. onder voor waarde dat deze weg voor het publiek verkeer zal worden opengesteld en kosteloos en om niet aan de gemeente zal worden overgedra gen, binnen één jaar na voltooiing van de hier te bouwen woningen of een gedeelte daar van. Bij dat besluit is tevens bepaald, dat tege lijk met den hiervoor genoemden weg thans genaamd Ahornstraat, eveneens kosteloos en om niet, aan de gemeente zal worde overge dragen een gedeelte van het aan voornoemde maatschappij toebehoorend terrein. Thans komt een en ander voor overneming in aanmerking, waarom B. en W. den Raad voorstellen het in concept afgedrukte besluit te nemen. IJMUIDEN MARINUS ADAM. 10 JAAR DIRIGENT VAN „EUPHONIA". Deze maand, de juiste datum is helaas on bekend, is het 10 jaar geleden, dat de heer Marinus Adam te Haarlem benoemd werd tot dirigent van het Symphonie-orkest „Euphonie" te IJmuiden (O.) Toen destijds de heer van Tienen het lei derschap opgaf, wendde men zich tot den heer K. H. Kerkhoff om de leiding op zich te nemen. Deze moest het echter wegens drukke bezigheden spoedig opgeven en hij deelde het bestuur mede dat hij den heer Adam ten zeerste kon aanbevelen. De heer Adam kwam, zag en overwon. De jubilaris, die als musicus in de gemeen te Velsen onbekend was, was toen le violist van de H.O.V. te Haarlem. Als dirigent was hij nooit opgetreden en wij kunnen dus zeg gen, dat zijn loopbaan als orkestleider bij „Euphonie" begon. Een voltallig symphonie-orkest vond de heer Adam daar niet. Zonder piano en orgel kon men het nog niet stellen en het orkest bestond toen hoogstens uit 20 personen. Doch de heer Adam was jong en gaf zich geheel, om het orkest omhoog te voeren. Hij begreep volkomen,, dat om dit doel te berei ken geduld moest worden gebruikt, maar ook, dat er nauwgezet en ernstig gewerkt moest worden en de keuze der muziek van veel ni- vloed zou zijn. En langzaam aan won hij terrein. Het orkest breidde zich successieve lijk uit. Piano en orgel konden verdwijnen en elk instrument kon worden bezet. Daar hij zelf het voorbeeld gaf, werkten de leden met lust en ijver en mede door zijn beschei den en gentlemanlike optreden ging het or kest zich met zijn leider één gevoelen. Is het wonder, dat het gehalte der uitvoe ringen steeds beter werd en dat de heer Adam den naam kreeg van een goed musicus en kranig dirigent! Kan dit leiderschap van Euphonie ook mis schien mede oorzaak zijn geweest tot de eer volle benoemirg van tweeden dirigent der H.O.V.? Mede daardoor en ook door zijn op treden met ae H.O.V. voor de radio heeft hij niet alleen in Haarlem en omgeving, maar door het geheele land bekendheid verworven. Euphonie, dat tijdens zijn directeurschap uitgegroeid is tot een volledig symphonie- orkest (het telt ongeveer 40 leden) heeft reeds vele composities van klassieke mees ters uitgevoerd. Wij noemen o.a. de eerste symphonie en de Egmont-Ouverture van L. van Beethoven, de militair en Abscheidssym- phonie van Jos. Haydn, Unvollendete Sym phonie en Balletmuziek uit Rosamunde van Schubert. De heer Adam gaf met zijn orkest twee maal een concert in. België te Ostende en het succes was groot. Dat het gemeentebestuur van Velsen aan Euphonie opdroeg de jeugdconcerten te ver zorgen mag voor dén dirigent als een bijzon der compliment worden beschouwd. Wij hopen voor „Euphonie" dat de heer Adam nog lang haar dirigent mag blijven. Woensdag 25 November a.s. zal het eerste winterconcert in het patronaatsgebouw wor den gegeven en het spreekt van zelf, dat dit concert een eenigszins feestelijk karakter zal dragen. Het tweede lustrum van Euphonie's dirigent zal niet ongemerkt voorbij gaan, daar zijn wij zeker van. Hulde en dank heeft hij verdiend. SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Grieksch s.s. „Eugenia Milona" is Vrij dagmorgen met restant lading graan van de La Platarivier via Rotterdam te IJmuiden aangekomen jen opgevaren naar Amster dam. Het Engelsche ss. „The Duchess" is Vrij dagmorgen in ballast van Gent voor het Hoogovenbedrijf te IJmuiden aangekomen, om een volle lading ruwijzer voor Engeland in te nemen. Het Duitsche .s. „Konsul Schulte" is Vrij dagmiddag na lossing harer lading ijzererts aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden, in bal last naar Emden vertrokken. Het Noorsche s.s.„Brunla" is Vrijdagmiddag met stukgoederen van Amsterdam aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden aangekomen om een partij ruwijzer voor Noorwegen bij te laden. Het Zweedsche s.s. „Patria" is hedenmorgen met stukgoederen van Rotterdam aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden aangekomen, teneinde een partij ruwijzer voor Zweden bij te laden, waarna het schip naar Amsterdam zal opvaren, om haar lading verder te com- pieteeren. Het Nederl. motor passagierschip „Colombia' van de K.N.S.M. met passagiers en stukgoe deren van Amsterdam naar West-Indië pas seerde Vrijdagmiddag 16 uur de sluizen te IJmuiden. Het Zweedsche s.s. „Kare" is Vrijdagavond met stukgoederen van Londen vertrokken om aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden een par tij ruwijzer voor Zweoen bij te laden. Het Fransche s.s. „Hebc" is Donderdag avond van Caen vor het Hoogovenbedrijf te, IJmuiden vertrokken, SCHEEPVAARTBERICHTEN. Binnengekomen schepen. 19 November; Ned„ Vechtstroom, Huil. 20 November: Grieksch, Eugenia Milana, Rotterdam. Engelsch, Stanislas, Leith. Engelsch, Gateshead, New Castle. Engelsch, The Duchess, Gent. Ned.. Nieuwendam, Londen. Engelsch, Haselwooth, Archangel. Ned., Fauna, Hamburg. Zweedsch, C. F. Lüljevalch, Stettin. Duitsch, Wigbert, Hamburg. Noorsch, Delfines, Drontheim. Vertrokken schepen: 20 November: Engelsch, Tringa, Liverpool. Ned., Magdale, St. Kitts. Ned., Colombia, Colon. Duitsch, Konzul Schulte, Emden. Ned., Maas, Rotterdam. Deensch, Vredensborg Antwerpen. Ned., Meuse, Parijs. Ned., Saturnus, Valencia. Duitsch, Landsee, Kopenhagen. Ned., Orpheus, Kopenhagen, Duitsch, Cremon, Hamburg. Poolsch, Krakow, Emden. Duitsch, Rhenania, Frederikshaven. Deensch, Stegelborg, Dakar. DE VANGST VAN SARDIEN. Men schrijft ons: Zooals men reeds heeft kunnen lezen is de eerste sardien van dit seizoen weer aange voerd. Wij schrijven „dit seizoen" omdat de sardienvisscherij een seizoenwerk is. Het zal wel interesseeren te vernemen, hoe men deze vischjes verschalkt. Hiervoor zijn velerlei manieren, waarvan, twee de moeite van het beschrijven wel waard zijn. Voor de meest primitieve daarvan moet men wel tegen een beetje koude kunnen, ten eerste omdat dit vischje hier in den winter verschijnt, ten tweede omdat deze visscherij in open vletten uitgeoefend wordt. Voor deze visscherij wordt gebruik gemaakt van de kuul hetgeen wel een verbastering van het woord kuil zal zijn. Voor deze kuul heeft men 'tevens een zwaar anker en een lange tros noodig. Het -anker wordt op een ti-os van ongeveer 100 M. weggeworpen. Men laat de vliet dan met den stroom mededrijven totdat de tros afgeloopen is, waarna men deze op den kop vastzet. Dan gaat de kuul voor over den kop van de boot te water. De kuul bestaat uit twee palen, waarvan er een op de opper vlakte van het water komt. De andere is zoo danig bezwaard dat hij op ongeveer 4 M. diepte zinkt. Hiertusschen zit de kuul gespan nen door een raam van pl.m. 16 M2. opening en is 15 Meter lang. Alles wat er voor komt stroomt nar binnen en kan. omdat er een zoogenaamde keel in gebreid is, niet meer terug. Tijdens het tij wordt de krop enkele malen geledigd, hetgeen ongeveer een paar minuten kost. Een eerst vereischte is dus ge duld en gehardheid tegen koude. Men kan slechts stil zitten, ruimte om te loopen is er in de "det niet en slechts bij uitzondering is deze soort vischerij loonend en wordt dan ook alleen maar uitgeoefend als men niets beters te doen heeft. Met de botter wordt deze visscherij ook uitgeoefend, doch zelden door één botter. Men vischt dan met een zoogenaamd span, d.w.z. dat twee botters het net tusschen zich in nemen en het met motorkracht voorttrek ken. Men gebruikt hiervoor dan een zeer nauw gebreide kor, zoo ongeveer hetzelfde model in het klein als de trawlers gebruiken. Borden zijn dan niet meer noodig. Hiervoor gebruikt men dan zg. kneppels (stokken van onder be zwaard). Vangsten van 300 a 400 manden per etmaal zijn dan ook geen uitzondering. Het is voor de menschen een drukke, doch dikwijls een goed betaalde tijd. Het vischje vindt later, verder zwemmend in de olie, zijn weg wel door de wereld. Op menige tafel is het een zeer geziene gast, alhoewel de visscherman ze zelf echter zel den eet. DE VISSCHERIJ. WEEKOVERZICHT. Het aantal stoomtrawlers dat iedere week aan den afslag komt, blijft zoo ongeveer ge lijk, doch waar het in hoofdzaak om begon nen is, dat is nog lang niet iedere week het zelfde, nl. de besommingen. Deze waren de vorige week gemiddeld per boot f 2415 en nu deze week 78 stoomtrawlers met een gemid delde van slechts f 2250. Dat het bergaf waarts gaat juist in de anders beste vis scherij maanden beteekent dus dubbele ach teruitgang en dat blijkt ook wel hieruit dat de reederijen er weer toe over moesten gaan om de booten met de laagste besommingen uit de vaart te nemen. De vangsten waren werkelijk best doch de prijzen zijn deze week aan den lagen kant en Vrijdag waren de prij zen zelfs zoo laag als men ze in langen tijd niet gehad heeft. Het is dan ook niet te ver wonderen dat booten met vangsten van 400 a 500 manden viscli slechts een besomming van f 1300 tot f 1600 konden halen, terwijl met normale prijzen deze besommingen toch minstens f 3000, a f 4000 hadden kunnen zijn. De vischprijzen zijn niet alleen in IJmui den zoo laag want uit België kwamen Vrijdag berichten dat de visch aldaar zelfs in 't ge heel geen koopers kon vinden wat voor de handelaren welke Donderdag jl. hun visch in consignatie naar België hadden verzon den een geweldige strop zal zijn, afgezien nog van de kwestie wanneer of men daar weer de visch heen zal kunnen zenden met kans op eenige winst. De aanvoer van goed- koope visch uit Noorwegen heeft aan de prijzen ook niet veel goeds gedaan. De com missie tot onderzoek van het trawlerbedrijf schijnt dan ook den ernst van den toestand wel in te zien daar de reederijen alhier deze week een circulaire ontvingen betreffende de beantwoording van verschillende vragen door deze commissie gesteld. Deze week kwa men hier ook weer de botters met de eerste sardien binnen, de z.g.n. zilvervloot en ook hier ging het met de prijzen wonderlijk toe, den eenen dag betaalde men per mand f 1.90 a f 2.10 en den volgenden dag kon een botter niet meer dan 5 cent per mand maken dus zoo goed als waardeloos terwijl er Vrijdag weer f 1 a f 1.40 per mand werd betaald, ook een bewijs dat de prijzen even snel kunnen stijgen als zakken. OPGELEGD. De stoomtrawlers „IJselmond" IJm. 78 en „Eemmond" IJm. 76 van de scheepsexploita- tie-maatschappij „de Riviermonden" werden door de slechte besommingen opgelegd. Bei de stoomtrawlers besomden te zamen in 14 dagen f 2900. NAAMSVERANDERING. De stoomtrawler „Gelria" IJm. 4 zal heden, Zaterdag 21 November onder den naam van „Knikker" IJm. 4 uitvaren. TENTOONSTELLING MOND- EN TAND- HYGIëNE. Vrijdagmiddag had de tentoonstelling een druk en belangstellend bezoek der hoogste klassen der openbare bijzondere scholen met de onderwijzers. De kinderen waren vol be langstelling voar hetgeen ze te zien! kregen en wij twijfelen niet of velen zullen hiermede hun voordeel doen. Vrijdagavond waren ook weer veel belang' stellenden aanwezig. Te ongeveer 8 uur open de de heer B. L. Paerl, tandarts en voorzitter van het uitvoerend Comité de druk bezochte bijeenkomst en gaf daarna het woord aan den heer A. J. j. c. van Hasselt, vice-voorzit- ter van de Ned. Mij. tot bevordering van tandheelkunde in Den Haag. Spreker begon den wensch uit te spreken dat zijn onderwerp „Mond- en tandverzorging" iets moge bij dragen tot steun in den strijd tegen tandbe derf. Onze mond is de ingangspoort voor dc spijzen en dranken en nu moeten wij wel zor gen dat die poort zoo zuiver mogelijk is. Op het spreken en zingen heeft het gebit veel in vloed. Wanneer het voedsel door slechte tan den en kiezen niet fijn gekauwd kan worden, zullen de gevolgen niet uit blijven. Maagkwa len en meer dergelijke ziekten kunnen hier door ontstaan. Pijn in den mond veroorzaakt verlies van arbeidslust en dit kost geld. Spre ker gaf nu een uiteenzetting van wat door tandbederf kan ontstaan: rheumatiek. hart- aandoeningen en wat dies meer zij. Het ls daarom zoo goed dat er over mond- en tand- hysiëne gesproken wordt. Tandbederf kan ook voortkomen door het gebruiken van pa.pperige stoffen. Beter is het meer vruchten te eten, waardoor de tanden niet worden bezet met een kleverige massa- Bij dieren komt heel weinig tandbederf voor, omdat de dieren in het wild zich voeden met hard voedsel. Als kinderen vroeg gecontro leerd worden is tandbederf zoo goed als uitge sloten. De eenige manier om het jonge ge slacht te vrijwaren voor tandbederf is, ze goed in te lichten. De resultaten van behandeling bij kinderen zijn verbluffend. Nadat spreker aangaf hoe een mond schoon gehouden moet worden, eindigde hij met den wensch dat ieder zijn best zal doen om de wijze lessen ter harte te nemen, zoodat op den duur tandbe derf uitgesloten zal zijn. Tandarts Paerl zeide spreker dank voor zijn rede. NED BOND VAN CHRISTEL. FABRIEKS- EN TRANSPORTARBEIDERS. OPENING VAN HET NIEUWE GEBOUW. Vrijdag had aan de Zuidzijde de opening plaats van het nieuwe gebouw van den Ned. Bond v. Chr. Fabr.- en Transport-arbeiders. Bij het binnentreden van het gebouw bleek dat de koffiekamer in een lusthof herscha pen was. Verschillende vakvereenieingen en particulieren hadden bloemstukken ge zonden. Onder de aanwezigen merkten wij op de hoeren; P. Bosman, wethouder voor sociale aangelegenheden, het voltallige hoofdbe stuur van den Chr. Bond, A. Krijger uit Vlaardingen, Joh. Polderman, F. P. Vermeu len en E. de Groot namens het bestuur der reedersvereeniging, H. Janzen, voorzitter van den R.K. bond van transoortarbeiders, J. v. d. Mey de voorzitter van de plaatselijke afdeeling van dien bond, II. L. van Marken, J. P. Boon en J. Carst namens de directie van het staatsvisschershavenbedrijf, A. ten Broeke, architect, A. Fidder namens der Chr. Besturenbond en het plaatselijk bestuur van den Chr. Bond van Fabrieks- en Transport arbeiders. De voorzitter van het hoofdbestuur, de heer J. v. d. Steen, heette allen welkom in het nieuwe gebouw en herinnerde er aan dat op 1 Februari 1914 het eerste gebouw van den bond aan de Zuidzijde verrees. De toestand aan den kant was geheel ander dan momenteel. Het oude gebouw vol deed niet meer aan de elschen welke er aan gesteld werden. Spreker meende, dat de bond volkomen geslaagd met de stichting van het nieuwe gebouw, dat aan alle eischen voldoet. Spreker riep het college van B. en W. dat in het sociale werk der arbeiders zoo veel belang stelt, een hartelijk welkom toe. Ook de aanwezigheid der reedersvereeniging stelde spr. op prijs, evenals die van architect A. ten Broeke. De uitvoerders Mulder en Rijke wilde spreker ook niet vergeten. Zij die dagelijks het schaftlokaal bezochten, wisten wat den werkman toekwam. Aan dit gebouw is een christelijken naam verbonden en spreker hoopte dat deze naam uitgeleefd zou worden en dat in het gebouw de christelijke geest moge blijven leven. Spreker droeg het gebouw over aan den heer Van Dijk en echtgenoote en aan den heer C. van der Steen voor wat betreft de kantoorwerkzaamheden en hij hoopte dat het hen gegeven mocht zijn de christelijke vakbeweging tot grooteren groei te brengen Als tweede spreker trad naar voren de heer P. Bosman, wethouder voor sociale Het is nu sprot-tijd. In Volenda?n worden sprot en spiering aan pennen geregen om

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1