VGDR. VELSEN-YMUIDEN BEVERWUK EN OMSTREKEN De Wording van het Noordzeekanaal. Nationaal Crisis-Comité. Geschiedenis van den aanleg. HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENTIEN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 25 cent. Bij" abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. Ie JAARGANG No. 23 DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM Kantoor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN: IJmuïden: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuïden-OostM. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16-en. K. WESSELIUS, Lcenweriklaan 6; Vclsen-Noord: J. J. WESSELIUS, Melklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan 11 w. VRIJDAG 27 NOVEMBER 1931 Inschrijving van Het Nieuwe Dagblad. 1 Het NationaalTMsiseoinM heeft dezerda- igen zijn taak aanvaard. Een nieuw veld van hulpbetoon aldus richt zich het comité tot het Nederlandsche volk staat ter bearbeiding open en steun dient te worden geboden aan degenen, die buiten hun schuld tengevolge van de buiten gewone omstandigheden behoeftig zijn ge worden of dreigen ten onder te gaan. Het comité tracht dit doel, in samenwerking met de bestaande organisaties zooveel mogelijk te bereiken. Landgenooten, helpt, uw hulp kan niet- ge mist worden. Laat de offerzin, ïn vroegere moeilijke tij den betoond, u tot voorbeeld strekken. Het Comité doet ook een beroep op de or- ganisaties, om het in zijn taak te steunen. Een dergelijk 'beroep wordt op ons niet ver geefs gedaan en Het Nieuwe Dagblad opent heden een inschrijving voor dit prachtige doel, in het vaste vertrouwen, dat elk zijner leze'rs en lezeressen, naar krachten, hoe be scheiden ook in dezen zorgelijkeh tijd zal wil len helpen. Bijdragen kunnen, worden gestort bij ons kantoor Kennemerlaan 42, IJmuiden. Giften zullen in ons blad worden verantwoord. Komaan vrienden, helpt ons ien het Crisis- comité den nood der tijden voor uw zwaarst- getroffen landgenooten verlichten. Elke gift, hoe klein ook, is welkom. Helpt naar uw krachten! Helpt spontaan! DE TORENWACHTERS. 2Je zijn- zeer hoog .geplaatst >en toch met hooggeboren.; Ze ,tron.en in de lucht, elk in lm. eigen .toren; Ze lev.en heel gerust in .bovemaandsche sfeer En zien op 'it aardsch gewurm van uit de hoogte neer. Z' ontsteken daar hun licht, slis wij het onze dooven, En sluiten wij het <oog, dan openten zij 't daarboven; Ze turen in den nacht met mijlenreikend licht, Maar gloort het .over zee, dan doen ze d' mogen dicht. Jia, bei zijn hooggeplatast, maar ik heb nooit geweten, Wae van hen beiden toch het hoogste is gezeten, Maar 't wonderlijkste is: ze trekken ééne lijn, W'at bij hun hoogen staat een zeldzaamheid moet zijn. Want wijs er mij een paar bij land- of stadsbesturen, Die zoo precies in één lijn kunnen turen, Dat 't soheepje, dat er zwalkt- op bulderende zee, Zijn koers vindt door gewoel en komt op veiTge ree! IJmuider torenwachter! 'k Geloof, ik ben er achter. Wat u naar allen schijn, Zoo eens gezind doet zijn. 't Is dat je met je beiden, •Steeds zoover zijt gescheiden, Dat je mekaar wel ziet. Maar verder dan ook niet En dat in de regionen, Waar jullie beid-en tronen, Je ook niet wordt geschaad Door goeder lieden raad. Dus. trouwe torenwachten, Verlicht nog vele nachten; Vervult ge zoo uw plicht, Dan voelt ge u ook verlicht. UIT IJMUIDEN'S VERLEDEN. H. Alvorens over te gaan tot een beschrijving van de wijze, waarop de verschillende onder deden tot stand kwamen, is het gewenscht een overzicht te geven van het complex der werken waaruit het werk tot aanleg van het Noordzeekanaal volgens de concessie zou zijn samengesteld, alsmede van den gang der uitvoering in zijn geheel. De Noordzeehaven buiten den duinvoet, zou bestaan uit een wateroppervlakte van onge veer 100 H.A. ingesloten door twee convex - geerende havendammen, binnen welke een ellipsvormige havenkom zou worden uitgebag gerd met een grootste breedte van 650 Meter en een diepte die van den ingang der haven tot den mond van het buitenkanaal zou af nemen van 8.50 M. tot 7.50 M. A. P. De in gang van de haven zo-u een wijdte van 260 M. verkrijgen. Het kanaal zou van uit de haven in Ooste lijke richting door de duinen gaan met een flauwe boog van 1100 Meter leng-te, waarvan aan het einde de Noordzeesluizen, bestaande uit twee schutsluizen en een uitwateringsluis gebouwd zouden worden. Van de sluizen zou het kanaal in rechte richting Oostwaarts gaan en nabij Velsen eerst door den in 1865 geconcessioneerden spoorweg van Haarlem naar Uitgeest en ver volgens ten behoeve van den Rijksstraatweg van Haarlem naar Alkmaar worden over brugd, om daarna met een boog naar het Wijkermeer te loopen in rechte richting hier door te gaan, met een boog den polder Bui tenhuizen te doorsnijden en tenslotte door het IJ, eerst in rechte lijn en voorbij den mond der Voorzaan met een boog, het -die pe vaarwater van Amsterdam te bereiken. De gezamenlijke werken voor de tot standtorenging van het kanaal waren be groot op f 21,000.000. Zij werden, nadat te vergeefs getracht was van een Nederlandsche firma een aannemelijk bod te verkrijgen, a forfait aangenomen door het Engelsche huis Mc. Cormick en Sono. De aannemer zou vol gens het contract f 27.000.000 ontvangen, waarvan f 10.000.000 in aandeelen, f 10.000.000 in obligatiën en f 7.000.000 in geld. De uitvoering zou, volgens bestekken, dooi de ingenieurs der Kanaalmaatschappij op gemaakt. geschieden. Vóór het werk in uitvoering kwam, werd echter tengevolge van gerezen moeilijkheden het contract met den aannemer ontbonden en onder gelijke voorwaarden overgedragen aan de Engelsche aannemers Henry Lee en Son. Een bedrag van f 5.000.000 aan aandeelen werd door de Kanaalmaatschappij hoofdza kelijk te Amsterdam geplaatst. Men meende toen dat de grondslag, mede door het door Amsterdam toegezegde subsidie van f 3.000.000 en de rente-garantie van den Staat over het kapitaal van f 15,000.000, vol doende verzekerd was om het wenk te aan vaarden. Als adviseerend ingenieur der Ka naalmaatschappij trad de Engel sche ingenieur Sir John Hawkshaw op; de werken wei-den uitgevoerd onder de leiding van den ingenieur, later hoofdingenieur van den Waterstaat met verlof J. Dirks, wien als sectieingenieur te Amsterdam de ingenieurs N H. I-ïenket tot 1866 en J. C. van Genet tot 1873, te Velsen de ingenieur K. van Rijn ge durende den geheelen duur van het werk terzijde stonden. Den 8en Maart 1865, zes dagen voor liet vervallen van den door Amsterdam aan zijn subsidie verbonden termijn, werd in de Breesaap op 600 M. van het strand de eerste spade gestoken en werd het werk begonnen. Met den aannemer was men overeengeko men, dat het werk in zeven jaar voltooid zou worden. Over het aantal der scheepvaart sluizen die in de afdamming ten Oosten van Amsterdam zou worden gemaakt, ontstond een geschil tusscheu de Kanaalmaatschap pij de Regeering en Amsterdam, waarvan een zoo langdurig oponthoud in de uitvoering dezer werken het gevolg was, dat de vol tooiing van het Kanaal binnen den termijn van zeven jaar een onmogelijkheid werd. Bij de werken ten Oosten van Amsterdam werd in den aanvang vertraging ondervon den, doch de Zuiderzeesluizen konden den 18en Maart 1872 voor de scheepvaart ge opend worden, waarna in Juni 1872 de dam door het IJ werd gesloten. Bij den aanleg der Noordzeehaven had men steeds met groote moeilijkheden te kampen; zoowel de vorming der havenhoofden als het baggeren' x van de geul in de haven vorder den belangrijk grootere uitgaven en duurden veel langer dan men zich aanvankelijk had voorgesteld. Den len April 1876 kon het kanaal ook voor de vaart met schepen van beperkten diepgang nog niet worden opengesteld, doch op 1 November 1876 werd het echter, nadat reeds op 3 Ooctober het pas gebouwde oorlogs schip „Koning der Nederlanden" door het kanaal de Noordzee had kunnen hereiken, door koning Willem H feestelijk geopend, bij welke gelegenheid aan de nieuwe haven aan de Noordzee den naam IJmuiden. werd gege ven. Bij de openstelling was in de buitenha ven een geul van 70 M. breedte en een diepte van 5.50 M. A. P. aanwezig; terwijl het kanaal tusschen de sluizen en Amsterdam tot een- minste diepte van 6.50 M. A.P. ge reed was. Voor de verdere uitdieping der bui tenhaven was zooveel meer zand op te rui men dan aanvankelijk was gerekend, dat de aannemer dit werk niet meer aan kon en deze in 1878, tegen vergoeding zijnerzijds, van het verdere baggerwerk moest worden ontslagen, waarna dit werk door Nederland sche aannemers werd voortgezet. Spoedig bleek, dat de onderhoudskosten een veel hooger bedrag zouden beloopen dan oorspronkelijk was geraamd en de Kanaal maatschappij niet in staat zou zijn om deze uitgaven te dragen, waarom de maatschappij zich tot de Regeering wendde, met het voor stel al haar werken, baten en lasten aan den staat over te dragen. Na langdurige onderhandelingen kwam den 31sten October 1881 een overeenkomst tot stand, waarbij het kanaal met alle rech ten en verplichtingen aan den Staat over ging. Bij het sluiten der overeenkomst werd de dadelijke waarde van alle door den Staat uit te keeren- bedragen op f 3,786.523 geschat, terwijl geacht werd, dat de overeenkomst den len Januari 1881 in werking zou zijn getre den. Reeds vroeger was door den Staat een dading met Amsterdam aangegaan omtrent de uitkeering der bijdragen, door Amsterdam voor den aanleg en de voltooiing' van het Noord-zeekanaal toegezegd en omtrent het saldo der voormalige weeskamer in die ge meente. Bij deze dading werd overeengekomen, dat de toegezegde bedragen door Amsterdam den len April 1880 ter beschikking van den Staat zou worden gesteld, terwijl het saldo der weeskamer ruim f 1.300.000 bedragende, in mindering van dat bedrag zou worden ge bracht. Pietgeen na aftrek van het door den Staat verleende rentelooze voorschot van f 5.500.000 van de subsidies overbleef, had de Staat reeds in de kas dei-Kanaalmaatschappij gestort. In 1882 was de haven, in November 1883 het kanaal volgens de bepalingen dei- concessie en met de door Amsterdam in 1875 geëischte verbeteringen gereed. De kosten van aanleg van het Noordzeekanaal en van de daarmede in verband staande werken hebben tot aan de voltooiing in 1883 f 37.225.00 bedragen- .onder welk bedrag niet zijn begrepen de uitgaven van onteigening, technisch en administratief beheer, rente en dividend. Gerekend kan worden, dat de Noordzee haven met de vuurtorens f 16.890.000, de werken van het kanaal met de droogmake rijen f 15.160.000, de werken ten oosten van Amsterdam f 4.345.000 en de beide spoorweg bruggen f 830.000 hebben gekost. Zuiderhavenhoofd. Herstel van stormschade en storting van blokken in den golfbreker. DE VISSCHERIJ. WEEKOVERZICHT Gedurende de week van 19 t. m. 25 Nov 1931 kwamen alhier de navolgende vaartui gen aan den afslag: 84 stoomtrawlers, 4 Duit- sche stoomtrawlers, 2 motor-trawlers, 7 mo tor-loggers, 2 Duitsche, 6 Deensche, en 3 Belgische motorkotters, 78 Engelsche haring drifters en 142 kustvisschers. De besommingen waren als volgt: Stoomtrawlers van f 548 tot f 3278. Duitsche stoomtrawlers van f 1618 tot f 2916. Motortrawlers van f 1949 tot f 2145. Motorloggers van f 314 tot f 913. Duitsche motorkotters van f 224 tot f 323. Deensche motorkotters van f 318 tot f 568. Belgische motorkotters van f 536 tot f 619 Engelsche haringdrifters van f 581 tot f 2577. Terwijl de kustvisschers totaal f 10736 be- somden. De aanvoer bestond pit pl.m. 1.264.375 K.G, trawlvisch en 26783 manden versche haring. De totaal opbrengst bedroeg f 274285,60. De prijzen waren: Tarbot per 50 K.G. f 57.50f 16.50 Griet per 50 K.G. f 42—f 10. Groote tong per K.G. f 1.30.f 0.90. Middel tong per K.G. f 1.70—f 0.90. Kleine tong per K.G. f 1.65f 1. Groote schol per 50 K.G. f 82f 22. Middel schol per 50 K.G. f 32—f 22. Kleine schol I per 50 K.G. f 28—f 17. Kleine schol II per 50 K.G. f 23—f 1.50 Schar per 50 K.G. f 16—f 0.80. Tongschar per 50 K.G. f 36f 31. Rog 20 stuks f 23—f 11. Vleet per stuk f 3.70—f 0.37. Pieterman en kleine poon per 50 K.G. f 28 f 1.20. Kabeljauw 125 K.G: (25 stuks) f 54—f 18.50 Groote gullen per 50 K.G. f 13—f 4.10. Kleine gullen per 50 K.G. f 8.50f 0.10. Wijting per 50 K.G. f 3.50—f 0.10. Groote schelvisch per 50 K.G. f 35f 12. Groote middel schelvisch per 50 K.G. f 30 f 9. Kleine middel schelvisch per 50 K.G. f 20 f 6. Kleine schelvisch per 50 K.G. f 16f 1.30 Leng per stuk f 3,10f 0.12 Heilbot per K.G. f 1.35—f 0.85 Koolvisch per stuk f 1.75f 0.07 Makreel per 50 K.G. f 14.10f 5 Haring per 50 K.G. f 4.80f 0.15. SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Nederl. s.s. Friesland is Donderdag morgen met een lading steenkolen van New Castle voor het Hoogovenbedrijf te IJmuiden aangekomen. Het Zweedsch-e s.s. GonduI is Donderdag morgen met stukgoederen van Londen aan gekomen om aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden een partij ruwijzer voor Zweden bij te laden, waarna het schip naar Amster dam zal opvaren voor verdere bijlading. Het Fransche s.s. Depute George Chaigne is Donderdagmorgen met een volle lading ruwijzer van het Hoogovenbedrijf te IJmui den naar Basse Indre (Frankrijk) vertrok ken. Het Nederl. passagiersschip Johan de Witt va.n de S. M. N„ is Donderdagmorgen met passagiers en stukgoederen van Ned. O. Indië voor Amsterdam aangekomen en passeerde desluizen te IJmuiden met een diepgang van 75 d.M. Het Nederl. motorschip Kwiek is Woens dagavond met een volle lading ijzeraarde van Londen te IJmuiden aangekomen, be stemd voor de Chemische Fabrieken te Be verwijk. Het Fransche s.s. Thisbe is Donderdagavond met een volle lading ijzererts van Caen voor het Hoogovenbedrijf te IJmuiden aangeko men. AFGEBROKEN REIS De stoomtrawler „Plutos" IJm. 184 kwam ontijdig terug met een gebroken schuiven as. TE WATER GERAAKT Bij het haringlossen van een logger ge raakte J. G. door uitglijden te water. Hij kon nog tijdig door zijn collega's ge red worden en kwam dus met een nat pak en den schrik vrij. SCHEEPVAARTBERICHTEN. Binnengekomen schepen 26 November: Ned., Johan de Witt, Batavia. Duitsch, Sylt, Sorness. Zweedsch, GonduI, Londen. Ned„ Friesland, Thyne. Zweedsch, Elna, Hernosand. Engelsch, Stanislas Leith. Engelsch, Gateshead, New-Castle. Ned. motor, Novatie, Londen. Ned., Clio, Algiers. Ned. mijnenlegger van Meerlant, Noordzee. Engelsch, Rije, Goole. Ned„ Ilontestroom, Londen. Ned., Vechtstroom, Hull. Engelsch, Mavis, Londen. Duitsch, Kreuzsee, Southampton. Grieksch, Mina E. Tricoglu, Dakar. Ned., Rijn, Hernosand. Duitsche politiekruiser, Frauenlob, Noord zee. Ned., Gelderland, Thyne. Duitsch, Ussukuma, Hamburg. Vertrokken schepen: 26 November: Ned., Protheus, Kopenhagen. Fransch, Depute George Chaigne, Basse- Indre. Ned., Midsland, Nethill. Duitsch, Helga M. L. Russ, Rotterdam. Noorsch, Ottawa, Rotterdam. Zweedsch, R, H. Sanders, Rotterdam. Ned., Brion, Bordeaux. Ned., Texelstroom, Bristol. WEINIG AANVOER. Als bijzonderheid! kan medegedeeld wor den, dat hedenmorgen geen enkele trawler of logger aan den Rijksvischafslag w.as- en de aanvoer zich beperkte tot die van een paar kusts-ohippers. VELSEN UITSLAANDE BRAND. IN „PENSION CLARA". Voor de tweede maal binnen korten tijd werd de brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden brand, welke thans bleek te woe den in pension Clara" aan de Wij kerstraat te Velsen (N.) Bij onze aankomst aldaar sloegen de vlam men boven en vóór uit de bovenverdieping, terwijl een regen van vonken zich uitstortte over de belendende perceelen. Om kwart voor acht werd de brand door eenige leden van Kinheim, welke bij Hotel „de Prins" door middel van kunstlicht aan het traien waren, ontdekt. De politie was weldra met den slangenwa gen ter plaatse en bond den strijd met een slang op de waterleiding tegen de geweldige vuurzee aan. Eenigen tijd later verscheen de motorspuit van Velsen (N.) onder leiding van den opperbrandmeester Luyting, weldra ge volgd door die van IJmuiden onder leiding van opperbrandmeester VerzijIbergh. Weldra werd de brmd met 6 slangen op de waterleiding aangetast en werden enorme watermassa's in het brandende perceel ge worpen. Ook door het perceel van den heer II. H. Meijer had men eenige slangen gelegd zoodat deze belangrijke waterschade kreeg. Het water droop door het geheele huis even als bij den heer P. A. de Boer, die eveneens belangrijke waterschade kreeg. De eigenaar van pension Clara", de heer Palm, deelde ons mede, dat hij bij het ont dekken van den brand direct naar den poli tiepost was geloopen om hulp te halen, ter wijl mevr. Palm, die zeer onder den indruk was, ons mededeelde, dat zij des middags met haar dochtertje op een overloop op zolder waschgoed te drogen had gehangen en een petroleumkachel er bij had geplaatst om het waschgoed sneller te laten drogen. Des avonds om ongeveer kwart voor acht hoorde het 15-jarig dochtertje een geluid alsof het zwaar op het dak hagelde. Toen men ging kijken stond de zolder, waarop zich drie kamers bevonden, in lichte laaie. Oogenblikkelijk ging men naar beneden om hulp te roepen toen plotseling het elec- trisch licht uitging en men geheel in het duister stond. Mevr. Palm vermoedde dat de petroleumkachel door de poes omvergewor pen is. De geheele bovenverdieping is uitge brand, terwijl de eerste étage en het bene denhuis enorme waterschade opliepen. Om ongeveer 9 uur was men den brand ge heel meester. Het terrein was door de ge meentepolitie, geassisteerd door Rijksveld- wacht, onder leiding van den Commissaris van Politie, afgezet. Verzekering dekt de schade. BEVERWIJK CENTRALE VERKOELING IN DE NATUUR De door de firma de Goede en van Bugge- num, bloemenkweekers alhier, op haar kweekerij toegepaste methode van centrale verkoeling in de natuur, waardoor het groei proces van de in kistjes geplaatste bloem bollen zonder onderbreking voortgang kan vinden en het forceeren der bloemen aan merkelijk kan worden vervroegd, mag zich In een groote belangstelling uit vak- en we tenschappelijke kringen van de bloemen- kweekerij verheugen. Dezer dagen werd de kweekerij, waar een verkoelingsinstallatie in gebruik is gesteld, door den landbouwcon- sulent Ir. Volkersz en door Dr. Beyer, assis tent van professor Dr. Van Slochteren van het laboratorium voor wetenschappelijk bloembollenonderzoek te Lisse bezocht. Uit verschillende deelen van het land komen ook belangstehende kweekers en exporteurs het bedrijf in oogenschouw nemen. Met groote interesse wordt uitgezien naar de re sultaten, die de methode in dezen winter tot gevolg zal hebben. Noorderhavenhoofd met werksteige'r. Stormschade 1869.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1