VODFl VELSEN-YMUIDEN BEVERWUK EN OMSTREKEN De Wording van het Noordzeekanaal. De Spoorwegbruggen. VELSEN Pas Vijftien jaar geleden HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENTIEN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 35 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel "meer 10 cent. Ingezonden mcdedcelingen dubbele prijs. 1e JAARGANG No. 30 DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM Kantoor: KENNEMEIÜLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN: IJmuidcn: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-Oost: M. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 en K. WESSEL1US, Lceuweriklaan 6; Vclsen-Noord: J. J. WESSELIUS, Mclklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Grocnelaan 11 w. ZATERDAG 5 DECEMBER 1931 UIT IJMUIDEN'S VERLEDEN. WAAROM GEEN PUFVERBOD. KUSTVISSCHERIJ, F.ENDENHOUDERS EN. VISCHMEEL1NDUSTRIE. Groote schutsluis te IJmuiden.Sluis'poört 'van de N.W.zijde gezien (.1891), Ten behoeve van het spoorwegverkeer werd het Noodzeekanaal op twee plaatsen overbrugd: nabij Velsen voor den spoorbrug van Haarlem naar Uitgeest en ten Westen vxan de Voorzaan voord en Noord-Holland- schen Staatsspoorweg van Amsterdam naar Nieuwediep. In 1865 was aan de Hollandsche IJzeren .Spoorweg Maatschappij concessie verleend voor den aanleg van den Spoorweg van Haar lem naar Uitgeest, waarbij bepaald werd, dat de overbrugging van het Noordzeekanaal door de Spoorwegmaatschappij zou worden bekostigd. Den 1ste Mei 1867 werd deze spoorweg geopend; de werken van het Noordzeekanaal waren toen echter nog niet zoover gevorderd dat de brug reeds, nood zakelijk was en tot 15 Augustus 1872 werd de spoorweg over een da'm door het kanaal gevoerd, terwijl inmiddels de brug in aan bouw was. Op laatst genoemden datum kon de spoorwegbrug in gebruik worden geno men. Zij was een gelijkarmige brug voor dubbel spoor met een der openingen in de as van het kanaal, welke opening een vrije doorvaartwijdte had tusschen de remming- werken van 19,23 M., een derde opening was door een vaste brug overspannen. De draai- pijler en de steunpijler bestonden uit ijzeren mantels gevuld met beton en metselwek, met den onderkant op 12.50 M. N. A- P., het zui delijk landhoofd was op beton, het Noorde lijk landhoofd op een paalfundeering ge plaatst. De kosten van deze brug, waaronder niet begrepen is het graven van den fundeerings- put, welk werk door de kanaalmaatschappij werd verricht en bekostigd, hébben ongeveer f 230.000 bedragen. De spoorwegbrug bij de Voorzaan, de zoogenaamde Hembrug, werd gebouwd door en voor rekening van den Staat. Zij was een geluknamige draaibrug voor dub bel spoor, waarvan de draaipijler in de as van het kanaal was gelegen en beide openingen (tusschen de remmingwerken gemeten respec tievelijk 19.50 M. en 19.15 M. wijd) voor de scheepvaart geschikt waren. Bovendien was aan weerszijden een opening door een vaste brug overspannen. Bij den bouw van de pijlers dezer brug, wel ke zouden bestaan uit gegoten ijzeren man tels, gevuld met beton en metselwerk, met den onderkant op 12.50 NA.P., werden eenige moeilijkheden ondervonden. Toen in Septem ber 1870 de martels der steunpijlers, waarvan de horizontale afmetingen waren 12 M. bij 4.30 M. door uitbaggeren van binnen, tot 8, respectievelijk 9 M. N.A.P. gezonken waren, bleken de onderkanten der langszijden van 0.50 tot 1 M. naar elkander toe te zijn gebo gen. Hierdoor was verder inzinken vóór den winter onmogelijk en moest het werk worden gestaakt, waarna de mantels bij stormweder in Maart 1871 doorbraken en opgeruimd moesten worden. Daarna zijn versterkte mantels gebruikt en is de ellipsvormige mantel van den draaipijler, die nog niet gezonken was, door een cirkel- vormigen mantel vervangen. De pijlers liet men slechts tot 11 M. N.A.P. zinken, omdat op die diepte zeer vast zand werd gevonden. De kosten van de brug met de wachterswo ning, remmingwerken enz. hebben ongeveer f 600.000 bedragen. De spoorweg van de Hembrug tot Amster dam, de scheiding tusschen den Grooten IJ- polder en den Amsterdammerpolder vormende, is aangelegd toen deze polders nog niet wa ren drooggemaakt. Het spoorwegverkeer tusschen Amsterdam en Zaandam werd op 15 Mei 1878 geopend. De uitvoering van alle 'werken voor en in verband met den aanleg van het Noordzee kanaal heeft, de kosten voor onteigening, tech nisch en administratief beheer en renteverlies buiten rekening gelaten tot het tijdstip van de geheele voltooiing in 1883 gekost f 37.225.000. Gedurende het beheer der kanaalmaat schappij zijn behalve de gelden, welke recht streeks voor den aanleg der werken werden besteed, nog uit gegeven aan kosten van op richting en administratief beheer f 1.298.000, technisch beheer f 1.600.000, aan onteigenin gen, schadevergoedingen en delimitatiekosten f 1.055.000 en aan rentebetaling, verlies op en kosten van leeningen f 9.281.500 in totaal f 13.234.500. Telt men dit bedrag op bij de kosten der werken, dan verkrijgt men voor de kosten van het Noordzeekanaal een totaal bedrag van f 5.0459.500. Onder dit totaal bedrag zijn niet begrepen de kosten der werken, die tegen genot van het zand ten laste van den aanleg van Staats spoorwegen kwamen. TROS IN DE SCHROEF. De sleepboot „Nestor" van de firma Wijs muller kreeg Vrijdagmorgen een tros in de schroef. De duiker Jan van Drimmelen tracht onder water de tros uit de schroef te krijgen. AANGEREDEN. Door een bestelauto van de A.T.O. werd des avonds een bij de vischhal onbeheerd staande handwagen in puin gereden. De halpolitie zoekt den eigenaar van den handwagen. AANRIJDING. Op het kruispunt, gevormd door de Keizer Wilhelmstraat en de Pres. Krugerstraat heeft e enaanrijding plaats gehad tusschen twee vrachtauto's bestuurd door K. te IJmuiden en v. d. P. uit Rotterdam. De vrachtauto welke door K. bestuurd werd bekwam schade aan het voorspatbord. Het opmetselen der muren en bediening van de. wel in het binnensluishoojd (1893), Tenslotte wat de brochure der Ned. ver- eeniging van de belanghebbenden bij de schar- en scholvisscherij schrijft over de kustvissc'ners, eendenhouders en vischmeel- industrie. Wanneer een pufverbod in het leven wordt geroepen, is een dergelijk verbod hoofd zakelijk gericht tegen de kustvisschers, waar onder de loggerschepcn, die in het voor jaar en in de eerste helft van den zomer met de trawlvisschen en het groote aantal botters, hetwelk vanuit verschillende havens de visscherij beoefent. Om deze laatste ca tegorie schepen van dit verbod uit te zonde ren zal niet doenlijk zijn, al schijnt dit aan vankelijk in de bedoeling der Regeering te hebben gelegen. Het aantal vorengenoemde loggerschepcn moet op een tachtigtal worden geschat. Allen ten Den Helder en Urk zijn reeds tezamen een 200 botters die op de kust visschen, hetgeen een schatting voor ons geheele land op het dubbele van dit aantal rechtvaardigt. Indien men in werke lijkheid deze kustvisscherij zooveel schade zou doen als men beweert, dan ligt het voor de hand, dat om eenige redelijkheid aan dit verbod te geven, vanzelf dit ook op het groot aantal botters van toepassing zal moeten zijn. Hoe radicaal men ten deze blijkt te willen optreden leest men uit het vorengemeld rapport van Dr. Tesch, die, om de pufaan- voer grondig onmogelijk te maken adviseert ook de pufschar te verbieden, hoewel hij toe geeft dat schar geen waarde voor den han del heeft. Verbiedt men pufschar niet aan te voeren, dan vreest hij, zal de puf visscherij om deze soort blijven bestaan en deze, hoe wel niet aangevoerd, toch pufschol gelijk tijdig worden gevangen en dus vernietigd. Want terecht erkent deze deskundige dat vangen met te niet gaan gelijk moet worden gesteld. Dat deze stelling voor de gewone visscherij in nog veel noodlottiger vorm op gaat, schijnt geen bezwaren op te leveren. Per jaar zal e enbotter-visscher een duizend gulden door het aanbrengen van puf ver dienen. Uit dit cijfer blijkt duidelijk dat hij behalve puf nog belangrijke hoeveelheden marktwaardige visch moet aanbrengen om voor zich en zijn twee knechts, waarmede hij gewoonlijk vaart, een bestaan te vinden. De inkomsten van deze visschers zijn toch al te gering om behoorlijk te kunnen leven. Vooral in den laatsten tijd legt de Scheepvaart- Inspectie hun steed; meer lasten op. Het allergrootste deel der schepen vaart onver zekerd. omdat men de daaraan verbonden kosten niet kan betalen. Ontneemt men hun de inkomsten van de puf en anders kan het niet worden genoemd, want eenig aequiva- lent wordt voor dit verlies niet in de plaats gesteld, dan maakt men hun in letterlijken zin het bestaan onmogelijk. Het is eer te laag dan te hoog geschat, zoo men beweert, dat een duizend gezinnen hierdoor in groote moeilijkheden zullen geraken. Hoe zullen deze gezinnen, die steeds van den eenen in den anderen dag leven, kun nen wachten op de hun voorgespiegelde betere vangsten in de komende jaren, vang sten die volgens de boven geateerde statisti sche gegevens toch in doorsnee niet beter zullen zijn dan vroeger met de toegelaten pufaanvoer. Onder de eendenhouders schrijft de bro chure het volgende: Behalve de kleine kustvisschers worden in niet mindere mate de eenden- en pluim veehouders bij een verbod gedupeerd. Ge heele streken in ons land als Oostzaan, Landsmeer, Up. Upendam, Volendam bestaan van het eendenhoudersbedrijf en de neven- bedrijven, die daarin hun bestaan vinden. Door allerlei omstandigheden groeide dit bedrijf snel, zoodat de uit de Zuiderzee aan gevoerde nestvisch, die eerst in de behoefte kon voorzien, al spoedig onvoldoende werd. Dit werd erger naarmate het vangen van deze visch steeds meer werd tegengegaan. Het bedrijf breidde zich steeds meer uit en tal van kleine binnenvisschers en melk venters, die door achteruitgang van hun eerste bedrijf zich op de eendenhouderij gingen toeleggen, vonden hierin een loonend bestaan. De pufvisch bleek vervolgens een uitstekend en goedkoop eiwithoudend kracht voeder, dat door geen mais of ander voeder is te vervangen. Wanneer men evenwel een bepaald voedsel aan de eenden voert, kan men daarmede plotseling niet veranderen zonder der eierproductie ernstig te schaden. Wanneer er weinig puf wordt aangevoerd, zijn de eendenhouders genoodzaakt in de IJmuider afslag visch te koopen, die dan echter zeer duur moet worden betaald. Daar om was men er al spoedig op uit om te trachten, een goed vervangingsmiddel van de puf te zoeken. Dit ging niet, alle eendenhou ders weten dat de puf niet is te vervangen en daarom ziet men een pufverbod als een dreigend gevaar voor het geheele eenden houders bedrijf. Volgens gegronde schatting leven ongeveer vier duizend gezinnen uit dit bedrijf en de daaraan verbonden nevenbedrijven als kis- ten makerij, eieropslagplaatsen, transport ondernemingen, voederh an delaren en ande ren. Deze bedrijven maken thans een zeer moeilijken tijd door. daar de eierprijzen zeer sterk zijn gedaald; wanneer daarbij nog een pufverbod zou komen en de eendenhouders dus een goed. goedkoop en niet te vervangen voedsel voor hunne eenden wordt ontnomen, gaan deze bedrijven zoo goed als zeker den ondergang tegemoet. Ten slotte de visschmeelindustrie. Hierover schrijft de brochure het volgende. Men is geniegd aan te nemen, dat de viseh- meelf abrikanten te IJmuiden, Beverwijk, Zoutkamp. Breskens en talrijke andere plaatsen langs de kust bij een pufverbod zich het best zullen aanpassen Indien men daaronder moet verstaan, dat zij door den nood gedwongen gedeeltelijk hun bedrijf op halve kracht ^lillen voortzetten, dan is dit Juist gezien. Of het echter te verantwoor den is om een jonge industrie zoo maar het bedrijf onmogelijk te maken, is een tweede. Indien nu een pufverbod de vischmeel- industrie zal dwingen om op de markt goed- koope visch te koopen dan de voor het be drijf noodzakelijke grondstof zoo duur ko men, dat een loonende exploitatie niet is te verkrijgen. Kustvisschers, eendenhouders en vischmeel- fabrikanten zullen zich geheel of grooten- deels van hun bestaan beroofd zien door de invoering van een verbod, dat wordt ge vraagd naar het heet, ter bescherming van den platvischstand, in werkelijkheid om voor de kleine stoomtrawlers eenige lastige con currenten weg te werken. Is het bovendien niet in hooge mate on economisch om te dwingen de gevangen puf over boord te werpen, terwijl deze aan land gebracht van zooveel nu is? Bij wat dage lijks door de boven omschreven vischmetho- de wordt vernietigd, speelt de pufaanvoer geen rol. Indien men dit vraagstuk een in grijpen van Regeeringswege noodig acht, ligt het voor de hand, dat niet het aanbrengen, doch het vangen van de te jongen puf moet worden tegengaan. Door visscherij deskundigen moet niet gewogen en gemeten worden groote hoeveelheden aangevoerde pufvischjes, doch moet ge zocht worden naar voorschriften van het te gebruiken vischtuig. EENDRACHT MAAKT MACHT. Door het Hoofdbestuur van de vereeniging van Waterstaatspersoneel „Eendracht maakt macht" werd in een buitengewone vergade ring te Utrecht de volgende motie aange nomen: „Kennis genomen hebbende der verklarin gen van den Minister van Waterstaat ten aanzien der Arbeids-Dienst en Rusttijden regeling voor het Waterstaatspersoneel. Protesteeren ten sterkste tegen de houding van de Regeering om het Waterstaats per soneel een rechtvaardige regeling hunner Arbeids-Dienst en Rusttijden te onthouden. Besluit met alle kracht die in hun is een hernieuwe actie in te-luiden, ten einde tot 'n meer rechtvaardige regeling van de thans bestaande te lange diensttijden te komen, dit ter kennis te brengen van de Ministers van Watersatat en Financiën, de Voorzitter der Tweede Kamer, de Directeur-Generaal van den Waterstaat, de Centrale van ver- eenigingen van Personeel in Rijksdienst en de pers en gaat over tot de orde van den dag". MET EEN KNALPISTOOL GESCHOTEN. Door F. G. S. werd aangifte gedaan dat hij op den openbaren weg door J. G. met een knalpistool tegen den hals werd gescho ten, waardoor hij een groote brandplek aan den hals bekwam. De politie stelt een onder zoek in. SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Deensche s.s. Brattingsborg is Vrijdag morgen na lossing harer lading papierhout aan de Papierfabriek te Velsen en in de Hoogovenhaven te hebben gebunkerd in bal last naar Kopenhagen vertrokken. Het Fransche s.s. Boree is Donderdagavond met een volle lading ijzererts van Caen aan het Hoogovenbedrijf, te Jmuiden, aangeko men. ITet Noorsche s.s. Tolosa is Vrijdagmorgen met een volle lading ijzererts van Bilbao voor het Hoogovenbedrijf te Jmuiden, aangeko men. Het Duitsche s.s. Marie Ferdinand is Don derdagavond met een volleding ijzererts van Castro Urdiales voor het Hoogovenbedrijf. vertrokken. Het Nederl. s.s. Achilles van de K.N.S.M. heeft aan het Hoogovenbedrijf te Jmuiden, een partij ruwijzer voor talië bijgeladen en vertrok Vrijdagmorgen via Rotterdam naar Italië. Het Noorsche s.s. Brunla is Vrijdagavond van Amsterdam aan het Hoogovenbedrijf, te IJmuiden, aangekomen, teneinde een partij ruwijzer voor Noorwegen bij te laden. Het Duitsche s.s. BaJdur is Vrijdagmorgen met een volle lading gr ran van San Nicolas voor Amsterdam aangekomen en passeerde de sluizen te IJmuiden met een diepgang van 78 d.M. Met het visscherijbedrijf gaat het slecht. Een aantal van een kleine honderd opgelegde schepen in den tijd, dat het visscherijbedrijf normaal zou moeten zijn, zegt voldoende. De terugslag van dezen slechten toestand is duidelijk merkbaar bij de nevenbedrijven, die bijna zonder uitzondering personeel ont sloegen of dit althans veel korter werktijden liet maken. De opheffing van de helling der Amster- damsche Ballast-Maatschappij bezorgde eveneens ontslag aan een aantal arbeiders, die reeds jaren lang in dienst dezer mij. waren. De verdere stijging van het aantal bouw vakarbeiders is een normaal seizoen-ver schijnsel. De werkloosheid in deze groep zal zich, evenals in andere jaren, tegen de feest dagen nog wel uitbreiden. In den loop der maand werden 1006 nieuwe inschrijvingen van werkzoekenden geboekt. Het aantal plaatsingen, dat tot stand kwam bedroeg 2E2. Het aantal aanvragen van werk gevers bedroeg 227. Bij dg werkverruiming werden tot dusver 401 arbeiders voor den tijd van 14 dagen te werk gesteld. Het aantal leden der gesubsidieerde werk- loozenkassen bedroeg aan het einde van het 3e kwartaal Van dit jaar 4305 (vorig kwar taal 3593). PLAATSELIJK ^CRISIS-COMlTé. DE SAMENSTELLING. DE WERKLOOSHEID. GEGEVENS OVER NOVEMBER. Wij ontvingen het verslag van den dienst der arbeidsbemiddeling en werkloosheidsver zekering over de maand November j.l. van het aantal werkzoekenden naar de voornaam ste beroepsgroepen, hetgeen wij hieronder laten volgen: De tusschen haakjes geplaatste cijfers geven den stand aan het .einde der vorige maand aan. Bouwvakarbeiders 408 (302) Houtbewerkers 17 22) Metaalbewerkers 182 (166) Visschers 154 15) Havenarbeiders 26 11) Kantoorbedienden 29 29) Losse arbeiders 416 (329) Diverse beroepen 78 63) Totaal 1310 (937) Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat het aantal werkzoekenden opnieuw is gestegen, al is de stijging niet zoo groot, als het over zichtje zou doen veronderstellen. Bij de be oordeeling dient men rekening te houden met het feit, dat thans ook de zeelieden en de havenarbeiders verplicht zijn zich te mel den bij de arbeidsbeurs, wat vroeger niet het geval was. Het overzicht geeft thans een juis ter beeld van den toestand op de plaatselijke arbeidsmarkt. Van den secretaris van het plaatselijk cri sis-comité ontvingen wij de geheele liist van personen, die tot heden zijn toegetreden tot het plaatselijk crisis-comité er plaasing. wel ke wij hieronder in zijn geheel laten volgen: Eere-voorzitter: R. G. Rij kens, burgemees ter. Voorzitter: P. Bosman, wethouder. Secre taris: W. van Doorn. Penningmeester: R. S. van der Veen. Verdere leden van het hoofdcomité: J. N. Bos, G. Bunte, A. ten Broeke, J. J. Baart, ,R. de Boer, W. J. Fournier, H. J. Fidder. L. van Hameien, W. van Heyst, G. Heykoop. Dr. D. J. van Katwijk, A. van der Linde, H. H. Meijer, P. J. Molenkamp, P. Rings. L. Rinkel. J. E. Sluyters. W. P. de Vries, F. Wildeboer en Joh. C. Wolff Voorts: zijn toegetreden: S. Baarda, J. H. Barentzen. B. A. Dammers, W. van Haselen, C Hoffschlag, P. J. Klok, Pastoor van der Meer, J. K. Moojen. B. L. Paërl. D. Schuit A. Th. Tadey, J. L. Uitzin gen, F. P. Vermeulen. G. Voet, Mej. E. Vijl- bVief, P. C. de Weerdt (arts). J. C. Baart. K. Wassenaar, P. Duinker, C. Kramer, B. Dukel, H. Groeneveld, T. Hakvoort, A. Peduzzi W. Bouman, H. Homburg, K. H. Tusenius, N. H. Edcius, Diaconie Ned. Herv. gemeente Vel sen (J. Deinum), R. Feddema, W. de Groot, Ned. Herv. gemeente IJmuiden-Oost i'R. van dor Mast), W. H. van der Meer, K. de Jong, Ziekenfonds Velseroord, H. J. Lips, Notaris Dolleman, A. P. van der Loos, Jac. I-Iaeseker, J. Langerveld, Th. C. Smakman. J. Groen, R. W. Fierstra. Ir. A. H. van Rood, C. de Vries, K. van der Meer, A. Amse, Sam. Vlessing, J. Vlessing, A. van der Linden (Ericssonstr.), A. Zwaai Jr., Jac. Boon. Joh. W. Smit, H. van Roest, Mevr. W. C. Tuinstra—Engelhart, P. Smit. G. Vellinga, Joh. L. Blokland, G. Severs, KI. Bouma, P. de Vries, G. Klimp, N. van Amersfoort, Mevr. S. W. van Walraven Wackie Eysten, R. Pellegrom, M. de Waard, Mevr. de Waard-Bol, C. v. d. Poll, Mevr. v. d. Poll—de Waard, W. M. aessens (arts), Mevr. Naessens-Romberg, G. J. Smeenk, Mevr. SmeenkAlbertsma, Ds. J. W. Swaan, P. Gu- lickx Overste Missiehuis, G. Bleeker, A. W. Hoorn, IJmond Loge No. 40 der I. O. O. F., J. W. van Oosterom, C. Niepoort, P. Rijpma, C. B. Koopman, A. de Wit. F. Palstra, I. de Leeuw, A. P. Roza, A. E. C. Bückmann, P. F. C. Roelse, C. J. Smeele, Mevr. W. C. van der SchuytDée, Nic. Mudde, A. J. van Leu- sen (arts), B. A. Roschar, J. A. Busé, Th. van Keulen. Mevr. Van Keulen—Siskans, C. Halff, J. Schenk, P. S. Chr. v. d. Boogaard, A. Hemsing, J. H. Groenewegen, Ir. B. H. Blankenberg, J. Moria, D. Basjes, Prof. Van den Bergh van Eysinga, P. Beets, J. Ris, J. Middelkoop, Jac. Zuurbier, F. Brassinga, J. P. v. d. Does, J. G. Scholtze, J. C. Dunne bier, J. G. Das, P. van Kralingen, Mevr. v. KralingenOpzoomer, Centr. Bond van P. T. T., af deeling Kennemerland, seer. J. H. Heerdt, C. J. van Oost, W. C. van Zwieten, P. van Meurs, Mej. W.A.C. Reekers, B. J. de Waard, A. M. J. Vermeulen, A. Dijkman. W. P Mets, L. M. Camman, C. Verwey, C. W. J. de Vries, G. J. H. de Vries, E. Luikman, F. Eichholtz, J. Brandhoff, M. Heinen, D. Blok, IJ. Luttik, P. Verbeek, J. A. Dalmeyer, A. de Waal, G. J. A. Heino, P. Botman, J. P. Loen- dersloot, Tooneelclub „Lobebtus" (D. J. Kei zer), mevr. Wed. Dr. W. NyeWilles, L. W. v. d. Bos. J. A. Geelen, H. de Graaff, A. Vreugdenhil, L. Poortenaar, J. J. Wringer, A. Kool, K. Faber, A. J. Frudiger, P. de Jong, M. J. Baak. Mevr. Rijkens—van Slooten, J. de Haan, J. v. Gameren. Pastoor Schoen maker, C. J. P. Maas. J. Zwanenburg, J. de Smit, L. Rings, J. P. Nijssen, H. Mulder. Kranten knipsels uit 1916. 5 December 1916. IJmuiden. 't Alg. Hbld. meldtDe vorige iveek werd een reeder van visschersvaar- tuigen te IJmuiden aan boord van één zijner schepen aangevallen door een stoker en ernstig mishandeld, waarbij deze stoker ge holpen werd door zijn broeder, die op een ander schip voer. Bij onderzoek der zaak bleek de recherche deze jamilieverhouding onbekend te zijn, omdat beiden op verschil lende namen waren aangemonsterd. Zij vond hierin aanleiding om ook deze zaak eens ie onderzoeken én kwam toen tot de ontdek king dat de ivelwillende helper een i?i het begin van dit jaar van het korps torpedisten gedeserteerd militair was

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1