VGDR. VELSEN-YMUIDEN BEVERWIJK EN OMSTREKEN Het Noordzeekanaal. De verbeteringen. Adverteerders! geïllustreerd zondagsblad HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVEETENTIEN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 15 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden mcdedcelingen dubbele prijs. Ie JAARGANG No. 32 DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM KantoorKENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN: IJmuiden: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuïden-Oost: M. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 eft K. WESSELIUS, Leeuweriklaan 6; Velsen-NoordJ. J. WESSELIUS, Mclklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan 11 w. DINSDAG 8 DECEMBER 1931 UIT IJMUIDEN'S VERLEDEN. De te geringe afmetingen van liet kanaal en van de kunstwerken gaven aanleiding tot een reeks van verbeteringen waarmede in 1887 tWerd begonnen en voortgegaan tot in 1907. Het eerst werd de behoefte gevoeld aan den bouw eener nieuwe schutsluis te IJmuiden, •daar de afmetingen van de bestaande groote schutsluis aldaar en in het bijzonder de schut- kolklengte, onvoldoende bleken te zijn. Die lengte toch bedxoeg 119 M., terwijl schepen van 150 M. lengte reeds kort na de openstel ling van het kanaal niet meel' tot de zeldzaam heden behoorden. Het langste stoomschip der Maatschappij „Nederland", de „Prinses Ama- lia" had toen een lengte van 116.74 M. en moest met de grootste omzichtigheid worden geschut; enkele malen werd een langer schip tussdhen de buitenvloed- en de binnen-eb- deuren geschut, wat intusschen. uit den aard der zaak slechts bij nagenoeg gelijken binnen- en buitenwaterstand plaats kon hebben en waardoor de schutlengte slechts met 5 M. kon worden vergroot. Bij uitzondering zijn ook Schepen van grootere lengte met geopende deuren doorgelaten. De wijdte van de groote schutsluis (18 M.) ën ook de wijdte der bruggen (ruim 19 M.) was aanvankelijk nog voldoende; de groote trans atlantische booten hadden toen een breedte van 15 tot 17 M. Slechts voor de grootste ra derbooten' b.v. die der Maatschappij Zeeland" welke over de raderkast gemeten 20 M. breed waren, was de wijdte van sluize'n en bruggen ontoereikend. Ook de slagdrempeldiepte der groote schutsluis (8 M. N.A.P.) en de diepte van het kanaal (8.20 M. N.A.P.) en van de haven (8,50 M. r— N.A.Pa) konden toen nog vol doende genoemd worden. Een andere reden die voor den bouw eener nieuwe sluis pleitte, was hierin' gelegen, dat met de bestaande sluizen te IJmuiden bij spuiïng niet geschut kon worden. Reeds in 1885 werd een voorloopig ontwerp Voor eeli nieuwe schutsluis te IJmuiden op gemaakt, volgens welk plan de schutkolkleng- te van die sluis 205 M., de wijdte 25 M. zou bedragen en de slagdrempels op 8.50 M. - N.A.P. zouden worden gelegd. Bij de wet van 31 Mei 1887 werd het alge meen nut van de onteigening ten behoeve de zer sluis uitgesproken en hiermede tot den houw besloten. Bij dezelfde wet werd ook van algemeen nut verklaard de onteigening voor den aanleg eener visschershaven te IJmuiden de last die de doorgaande scheepvaart on dervond van het steeds toenemend aantal vis- schersvaartuigen, welke huiten de Noordzee- sluizen ligplaats zochten ,deden het gewenscht voor komen een afzonderlijke haven voor die vaartuigen te maken. Bij de nadere uitwerking der plannen voor de schutsluis werd besloten de schutkollcleng- te te vermeerderen tot 225 M., de diepte van den buitenslagdrempel tot 9 M. N.A.P. en die van de binnen- en middenslag-drempels tot 9.30 M. N.A.P., terwijl tenslotte in ver band met de aanneming eener motie van den heer Tak van Poortvliet in de Tweede Kamer der Staten Generaal in December 1889 be paald werd, dat de slagdrempeldiepte op 10 M. N.A.P. zou worden gebracht. Tegelijk met den bouw der schutsluis werd ook de verdere verruiming van het kanaal profiel en de verdieping van de haven ter hand genomen. In 1887 was reeds in de bocht van Buiten huizen het kanaal in -den bodem tot 32 M. ver breed. Op last der Regeering werd een werk plan opgemaakt dat beoogde de verdere ver beteringen, naarmate de behoefte zich deed gevoelen, uit te voeren tot het kanaal met zijn kunstwerken en de haven op de afmetingen zouden zijn gebracht, geschikt voor de groot ste schepen, die door de nieuwe sluis te IJmui den geschut konden worden. Met de uitvoe ring van dit werkplan werd begonnen door de verdieping van het kanaal over zijn volle leng te tot 9 M. N.A.P. en van de haven en het buitenkanaal tot 9.50 M. N.A.P. Daarna zou verwijding van de straatweg- brug te "Velsen en verbreeding van het Ka naal aan de orde komen. In 1896 was de nieuwe schutsluis met de toeleidende kanalen gereed en waren ook ka naal en haven op de bovengenoemde diepten gebracht. Intusschen waren reeds tijdens den bouw der nieuwe sluis te IJmuiden de beswa ren, verbonden aan de beperkte doorvaart- wijdte der bruggen over het Noordzeekanaal tengevolge van de grootere afmetingen der schepen zeer toegenomen en had zich ook de behoefte aan verbreeding van het kanaal ster ker doen gevoelen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam vond hierin aanleiding om in overleg met het gemeentetoestuur een com missie in te stellen welke belast werd met het onderzoek naar de maatregelen tot verbete ring van het Noordzeekanaal. In Juli 1894 werd deze commissie onder voorzitterschap van den heer Tak van Poortvliet benoemd; in October 1895 bracht zij verslag uit Zij stelde in dat verslag voor het kanaal over de volle breedte voor dubbel scheepss-poor geschikt te maken; de bodembreedte zou daar toe 50 M., de diepte 10 M. N.A.P. moeten bedragen, de belooper 3 a 4 1 moeten zijn. De meerderheid der commissie wilde de spoorwegbrug te Velsen door een stoomveer vervangen; een minderheid gaf de' voorkeur aan een pont a transbordeur, geschikt voor het overbrengen van enkele spoorwagens. Ook voor de straatwegbrug te Velsen wilde de commissie een stoomveer in de plaats stellen. Bij de Staatsbegrooting voor 1897 werden door de Regeering gelden aangevraagd voor de verbreeding van het kanaal en werd een eerste post voorgesteld voor de opruiming van de draaibrug in -den straatweg te Velsen. In October 1898 diende de Regeering daarop een wetsontwerp tot verbetering van het Noordzeekanaal in, waarin werd bepaald, dat yoor rekening van den Staat zouden worden uitgevoerd de werken, noodig om t Noordzee kanaal geschikt te maken om veilig te worden bevaren door de grootste schepen, die door de nieuwe sluis te IJmuiden kunnen worden ge schut. Tot de verbetering, waartoe werd besloten behoorde ook de vervanging van de draaibrug in den Rijksstraatweg .te Velsen door een stoompontveer en -de vervanging van de spoor wegbruggen te Velsen en aan de Hem door nieuwe draaibruggen met een enkele door- vaartopening in de as van het kanaal, wijd 55 M. Dé kosten der gezamenlijke werken, voor de uitvoering waarvan een tijdvak van 10 jaren noodig werd geoordeeld, waren begroot op f 7.500.000. Bepaald werd, dat de bouw der nieuwe spoor wegbruggeh door de zorg der Hollandsehe IJzeren Spoorweg-Maatschappij voor Rijks rekening plaats zou hebben en de overige wer ken door den Rijkswaterstaat zouden worden uitgevoerd. Terwijl in de jaren 19001903 gemiddeld pl.m. f 750.000 per jaar voor de vertoeterings- werken werd uitgetrokken is dit bedrag voor 1904 verhoogd tot f 1.500.000 en is sedert jaar lijks f 1.500.000 op de begrooting gebracht, waardoor de werken binnen den 10-jarigen termijn gereed konden komen. Het laatste werk bestond in het opruimen der oude Hemtorug, wat in 1907 geschiedde. De spoorwegbrug te Vel&en werd reeds in 1904, de draaibrug in den Rijksstraatweg in het voorjaar van 1906 opgeruimd. IJMUIDEN PAS VIJFTIEN JAAR GELEDEN.. DESERTEURS OP DE TRAWLERVLOOT. Men schrijft ons: Een artikeltje over een gedeserteerden tor- pedist, die tijdens den oorlog op de trawler voer, trok mijn aandacht. En ik vraag mij af of het groote publiek wel vermoedt hoeveel deserteurs destijds op de trawlervloot voeren. Het was dan ook zoo makkelijk Een pas had men niet noodig en noch naar naam, noch naar papieren werd gevraagd. De reeders dankten vaak den hemel als zij voor veel goede woorden, maar voor nog veel meer geld. hun schip naar zee konden krijgen, fooien van f 50 waren niet zeldzaam. Hand een opvarende geen laarzen en wei gerde hij daarom een hem aangeboden schip dan kreeg hij laarzen van den reeder cadeau Zoo ook stookkleeding, etc. Ettelijke gedeser teerde matrozen leerde ik in dien tijd te IJmuiden kennen.. Zelfs een ontvluchte land- looper uit Veenhuizen voer op de trawler als kok. Hij had reeds een aardig spaarpotje bij een gegaard toen hij gegrepen werd. Eén voorval is mij vooral bij gebleven. Een kleinzoon van Dorus Rijkers, ook gede serteerd en op de trawler varend, maakte het mee, dat vlak in hun nabijheid een traw ler op een mijn liep. Toen men er heen ging om hulp te bieden kon men door den storm niet dicht genoeg bij het schip komen. Daar om zette men de scheepsboot over boord en liet deze aan een lijn bovenwinds naar de zinkende trawler drijven. In de boot de de serteur in zijn eentje. Had hij weer menschen in de boot, dan werd deze met de winch weer terug gehaald. Tot drie maal toe ging de boot over den kop en het mag een wonder heeten, dat hij het leven er af bracht. Echter kostte het hem zijn laarzen die hij uitgeschopt had toen hij te water lag. Ook raakte hij twee gouden ringen kwijt. Binnengekomen durfde hij voor de Commissaris van Politie geen val- schen naam op te geven. Zoo werd hij tot be- looning opgesloten. Voor den Krijgsraad ge bracht bofte hij echter. Voor zijn moedig op treden bij deze redding werd hij niet ge straft, wel moest hij dienen. Vele trawlers zijn in den oorlog op een mijn geloopen. Zeer vele opvarenden zijn verdron ken. Koevele van die naamloozen waren daarbij? Dit is nog steeds niet bekend en zal ook wel niet bekend worden. Later werden de bepalingen zwaarder. Ieder moest zijn boekje hebben en een bewijs van vrijstelling van den militairen dienst. Ook toen door kolengebruik, duikbootblokkade en mijnengevaar de vloot binnen bleef, vertrok ken de meeste der opvarenden. Het vet was toen van den ketel af. Gelijk ook thans te IJmuiden het geval is, liepen zeer velen werkloos rond en werd voor 90 van steun geleefd. CONCERT. De Chr. gemengde zangveree-niging „Halle lujah" directeur de heer Theo van Zutphen, geeft Dinsdag 22 December een concert in de Geref. kerk aan de Wilhelminakade. Medewer king verleenen de kamermuziekvereeniging Kunstkring, directeur de heer Sam. Viessin! alhier en mevr. Ina Mulder-Beltzer en mevr. Hekkert-van Eysden te Amsterdam. HET NIEUWE DAGBLAD staat voor U open met een gegarandeerde op laag van drieduizend exemplaren per dag. Het aantal abonnés stijgt dagelijks snel. Ons blad slaat in. Profiteert daarvan. OPDRACHT. Het verbouwen van een perceel aan het Ken- nemerplein tot winkelhuis voor rekening van den heer S. Smit is opgedragen aan den heet P. Bart alhier. OPGELEGD. Het Noorsche schip Iron Baron, liggende aan de papierfabriek te Velsen, heeft zijn win- tercampagne geëindigd. De bemanning is te IJmuiden afgemonsterd, waarna het schip evenals vorig jaar, te Amsterdam wordt opge legd gedurende de wintermaanden. SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Nederlandsche s.s. „Friesland" wordt het einde dezer week verwacht met een lading steenkolen van Engeland voor de Hoogovens. Het Noorsoh s.s. „Brunla" is Zaterdagmor gen met een gedeeltelijke lading ruw ijzer van het Hoogoven-bedrijf, te IJmuiden, naar Noor wegen vertrokken. Het Fransche- s.s. „Borce" is Zaterdagmid dag na lossing barer lading ijzererts aan het' Hoogovenbedrijf, te IJmuiden, in ballast naar New-Castle vertrokken. Het Spaansch s.s. „Urko Mendi" hetwelk voor eènige dagen wegens slecht weer in de buitenhaven rondzwaaide en in de Hoogoven haven opnieuw vastmaakte is Zaterdagmiddag naar Barry Dock vertrokken. Het Portugeesch s.s. „Cunene" is Zaterdag middag met een- volle lading graan van Rosa- rio via Lissabon voor Amsterdam aangekomen en passeerde de sluizen te IJmuidei} met een diepgang van 76 d.M. Het Nederl. passagiersschip „Venezuela" van de K.NB.M. is Vrijdagmiddag met passagiers en stukgoederen van Amsterdam naar West- Indië vertrokken en passeerde -om 16 uur de sluizen, te IJmuiden. Het Noorsche s.s. „Tolosa" is Zaterdagmid dag na lossing harer lading ijzererts aan het Hoogovenbedrijf, te IJmuiden, in ballast naar Amsterdam vertrokken, om aldaar te bunke ren, waarna het schip de reis naar Stugsund zal vervolgen. Het Deensch s.s. „Kronborg" is Zondagmor gen -met een volle lading papierhout van Le ningrad aan de Papierfabriek te Velsen aan gekomen. Het Nederl. s.s. „Leto" is Zondagmiddag met stukgoederen van Rotterdam aan het Hoog ovenbedrijf, te IJmuiden aangekomen, tenein de een partij ruwijzer voor Noord-Amerika bij te laden. Het Zweedsche s.s. „Ardennia" is Maandag middag in ballast van Brugge vertrokken om aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden, een partij ruwijzer voor Zweden te laden, waarna het schip naar Amsterdam zal opvaren om een partij cokes bij.te laden. Het Fransche s.s. „Hebe" is Maandagavond met een volle lading ijzererts van Caen voor het Hoogovenbedrijf te IJmuiden vertrokken, Het Zweedsche s.s. „Theodor" met een la ding gezaagd hout van Leningrad voor Am sterdam arriveerde Zaterdagavond te IJmui den met defect stuurgerei, het schip is zonder assistentie opgevaren naar Amsterdam. Het Letlandsche s.s. „Everene" met een la ding gezaagd hout van Leningrad voor Am sterdam arriveerde Zaterdagavond- te IJmui den met verlies van een gedeelte der dekla ding. DE INTREDE VAN DS. A. A. WILDSCHUT. Wij ihefolben reeds medegedeeld,, dat de in trede van ds. A. A. Wildschut van Rillands- bath, die het beroep naar d-e (Ned. Hervormde 'gemeente te IJcmuiden-Oost aannam, plaats hebben op Zondag 17 Januari. De be vestiging zal des morgens geschieden door ds. Helders, emer. predikant te Bilthoiven.- Ds. Helders was de eerste predikant der Ned, Hervormde gemeente te IJmuid-eai-Oost; hij, kwam in 1-919 van Vorden en- vertrok in 19-22 naar Groesbeek. Wegens voortdurende onge steldheid moest hij emeritaat nemen. JUBILEUM. Ds. G. J. Wissink, 'thans emer. predikant dier Gereformeerde Kerk te Hilversum, herdenkt a.s. Woensdag den dag, waarop hij voor 25 jaar te Opende-Nïjega als predikant be vestigd werd. Evenals ds. J. C. Helders bij de Ned. Hervormde gemeente, werd ids. Was- sinik eveneens in 1919 de eerste predikant bij de Gereformeerde kerk 'te -IJmuiden-Oost en ook hij kwam toen van Vorden. Ds. Wissink vertrok in 1-926 -naar Zwam- merdam, doch evenals «dis. Helders moest hij om gezondheidsredenen emeriaat nemén, WEER VLOT GEKOMEN. De motorboot „Oome Hein", w-elke, naar wij reeds gemeld hebben, i-n de Caroline was vastgeloop-en, is na ge-ruimen tijd vlot geko men. Het schip met een lading visch op weg van IJmuiidien naar Antwerpen, is Zondag Hansweert gepasseerd. DUITSCH POLITIEVAARTUIG „FRAUENLOB". De Duitsehe politiekruiser „Frauenlob" kwam voor de derde maal binnen korten tijd •binnen de pieren en maakte vast aan den toeristensteiger. Het ligt in de- bedoeling al hier een drietal dagen te vertoeven. en MARKTPRIJZEN. Tarbot per K.G. f 1.10—f 0.80. Griet per 50 K.G. f 48—f- 24 Tongen per K.G. f 1.60-f 1. Groote schol per 50 K.G. f 28—f 27.50 Middelschol per 50 K.G. f 31—f 28.50 Zetschol per 50 K.G. f 3Lf 30. Kleine schol per 50 K.G. f 30f 10.50 Schar per 50 K.G. f 19.50—f 17.50 Rog per 20 stuks f 28f 24. Vleet per stuk f 4f 1.45 Groote schelvisch per 50 K.G. f 45. Mi-ddelschelvisch per 50 K.G. f 33f 28. Kleine middelschelvisch per 50 K. G. f 21- 16. Kleine schelvisch per 50 K.G. f 17.50f 7 Kabeljauw per 125 K..G. f 67.50—f 59 Gullen per 50 K.G. f 21.50—f 5.50 Leng per stuk f 1.70f 1.25 Wijting per 50 K.G. f 7—f 4.90. Versche haring per mand f 5.65f 3.75. BESOMMINGEN. Manden Trio 170 f 1900.— Clara Nicol 150 f 1800j Derika V 230 f 2700.— Johanna Elisabeth 310 f 2300.— Rotterdam (IJM. 112) 400 f 2500.— Rijnstroom 65 f 1400.— Aneta 225 f 2700.— Zee-hond 65 f 1600.— SPAANSCH SCHIP DOOR DE „DRENTE" OPGEPIKT. MOOI WERK VAN ONZEN SLEEPDIENST. O.p het tweede S. O. S.-bericht van het Spaans-dhe stoomschip „Manu", is de Neidier- landsohe sleepboot „Drente" van de firma Wijsmuller uitgevaren en heeft het schip op de Noordzee op 54 graden 30 miinuten N.B. en 3 graden 40 minuten O. L. wegens gebrek aan brandstof drijvende anagetroffen. Het schip is door de Drente naar Immi-ngham gesleept. Als bijzonderheid kan nog gemeld worden,. dat 7 sle-epbooten, waaronder de Duitsehe sleepboot „Albatros" een schip dat 14 mijl loopt, in de nabijheid waren. De Nederland- ache sleepboot -verdient dus alle hulde. AANRIJDING. Op den Zeeweg te IJmuiden (O.) had een aanrijding plaats tusschen den motorrijder P. M. en den wielrijder P. O. Beide personen liepen verwondingen op; de wielrijder werd per auto naar zijn wo ning vervoerd. VELSEN KANARIE-ZANGWEDSTRIJD. Zondag hield de vereeniging van kanarie liefhebbers „Onze Kamerzanger" te Velsen haar jaarl, clubwedstrijd in café „Royal", Wijk aan Zeeërweg te IJmuiden-Oost. Keurmeester voor dezen wedstrijd was de heer L. Letter te Abcoude, die ook vorig jaar, tot volle tevredenheid der leden, de keuring verrichtte. De voorzitter, cte heer C. E. Abspoel, heette des morgens 10 uur den keurmeester en aan wezigen welkom. Het deed hem genoegen te kunnen constateeren, dat, hoewel het leden tal nog steeds niet groot is, een sterke voor uitgang valt te constateeren wat betreft het aantal inzendingen. Bedroeg dit vorig jaar 27 vogels, thans waren er niet minder dan 45 ingeschreven. Een bijzonder verblijdend teeken noemde hij het, dat vorig jaar slechts 8 stuks eigen-kweek vogels aan den wedstrijd deelnamen, tegen 36 ditmaal, terwijl hij al bij voorbaat kon verzekeren, dat ook in de zangkwaliteit een mooie vooruitgang is te bespeuren. Hierna neemt de keuring een aanvang en is het verloop als volgt: Klasse I. Stamklasse, 4 vogels eigen teelt '31. Ingezonden 12 vogels. Ie prijs niet toe gekend. 2e prijs met 244 punten de heer C. E. Abspoel, Velsen. Klasse II, 2 Vogels eigen teelt 1931. Inge zonden 14 vogels. Ie Prijs met 147 punten, de heer W. G. de Rooy, Velsen-N., 2e prijs met Indien gij nog geen abonné zijt, wacht dan thans niet langer. Abonneert U op HET NIEUWE DAGBLAD voor 10 cents per week en tevens op het voor 5 cents per week. Het Zondagsblad heeft een Gratis Ongevallenverzekering voor AL zijn abonnés. 145 punten de heer J. Suiker, IJmuiden. 3e prijs met 144 punten de heer W. G. de Rooy, Velsen-N. Klasse III, 1 Vogel eigen teelt 1931. Ingezon den 10 Vogels. Ie Prijs met 78 punten, de heer C. E. Abspoel, Velsen, 2e prijs met 74 punten, de heer H. Engelhart, IJmuiden-O., 3e prijs met 72 punten, de heer C. E. Abspoel, Velsen, (bij loting). Vrije klasse. Ingezonden 9 vogels. Ie Prijs, met 84 punten, de heer C. E. Abspoel, Velsen. 2e prijs met 78 punten, de heer H. Engelhart, IJmuiden-O. De Nederl. Bondsmedaille voor den vogel met 't hoogst aantal punten (eigen kweek '311 werd behaald door den heer C. E. Abspoel met 78 punten. Verg. zilveren medaille, beschikbaar ge steld door den heer Koopman te Hillegom voor 't beste paar in klasse H, door den heer W. G. de Rooy. 2 Bonds-kooien, beschikbaar gesteld door de firma Abspoel voor de le en 2e vogel in klasse III werden gewonnen door de heeren C. E. Abspoel en H. Engelhart. Verg. zilv. medaille, uitgeloofd door den heer L. Letter te Abcoude voor den „meester zanger" van den geheelen wedstrijd werd be haald door den heer C. E. Abspoel. DIEFSTAL. Vermoedelijk is in den afgeloopen nacht uit Huize „Rooswijk" een looden buis ter lengte van 17 Meter ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in. BEVERWIJK Noteering van den 7en December 1931. Spianize per kist 6070 cent. Andijvie per kist 3080 cent. Raapstelen 100 bos 3. Koolrapen per zak 1.10. Wortelen per K.G. 813 cent. Bieten per K.G. 23 cent.. Schorseneeren per bos 812 cent. Aardappelen klei, per K.G. 67 cent. id. zand per K.G. 8 cent. Spruitjes per K.G. 615 cent Boerenkool per bak 1050 cent. Roode kool per 100 48. Savoije kool per 100 68. Uien per kilo 6—7 cent. a Prei per bos 315 cent. Sla per kist 3560 cent. Pieterselie per bos 6-^8 cent. Selderie per bos 56 cent. Appelen per kilo 1014 c(hnt. Peren per Kilo 810 cent. Druiven per Kilo 5266 cent. Lof per kilo 1624 cent. Een Engelsche drifter in open zee. Deze foto wercl ons ter reproductie afgestaan door den heer J. Brandstede^ secretaris der Lbnuider federatie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1