DE BILT DE RAMP MET DE „OOIEVAAR". HET NIEUWE DAGBLAD DINSDAG 8 DECEMBER 1931 Bemanning van de „Ekster" zag de „Ooievaar" liggen. GAAT HET ALBERT-KANAAL" PLAN NIET DOOR? EEN NIEUW PLAN IN OVERWEGING. Bloemen op het graf, een plan voor een monument. Croote ontroering en vee! deelneming. BATAVIA, 7 December (ANETA). Aneta vernam in den loop van den dag nog de volgende nadere bijzonderheden over de ramp van het retourvliegtuig van de K. L. M. de „Ooievaar". Uit Medan werd gemeld, dal; de bemanning van de „Ekster" die Maandag' aldaar aan kwam zeer diep onder den iindruk was van de ramp. Zij was deze pas gewaar geworden bij de landing te Bangkok, daar zij in Ran goon geen bericht hieromtrent hadden ont vangen. Toen zij boven het vliegveld Don Muang vlogen zei de eerste piloot Hondong: „Daar ligt iets", waarop zij tot allen ontstel tenis het wrak van de „Ooievaar" ontdekten, hetwelk omgekeerd lag in eeai nat padi-veld. Oogensehijnlijk leek het toestel intact, alleen de voorste motor was naar boven geschoten, terwijl de zijmotoren op de gewone plaats waren. Wiersma's laatste oogenblikken. De heer Wiersma, leed ontzettend. Hij zweeg, hoewel hij niet steeds buiten bewust zijn was en vroeg in het ziekenhuis te Bang kok lachend om morfine. Hij stierf zonder verder gesproken te hebben. De bemanning van de .,Ek8ter" kon de be grafenis hedenmorgen niet afwachten, doch namens haar werden bloemen op het graf gelegd voor haar kameraden en de passa giers, die bij dit ongeluk om het leven zijn ge komen. De Hollandsche kolonie is van plan een monument op het graf op te richten. De Slameesche autoriteiten hebben zich zeer behulpzaam getoond.. Binnen een half uur na het ongeluk het vliegveld Don Muang ligt meer dan 25 K.M. buiten Bangkok was een brigade voor hulp verleening op de plaats van de ramp aange komen, waar een halve meter water stond. De gewonden werden op brancards vervoerd waarna een extratrein ter beschikking werd gesteld om hen naar Bangkok over te bren gen. MEDAN, 7 December (ANETA). De be manning van de „Ekster" kreeg te Bangkok geen toestemming om Van Zadelhoff in het ziekenhuis te bezoeken, zoodat zij slechts uit den mond van autoriteiten de toedracht heeft vernomen. De toestand van Van Zadelhoff is vooruit gaande, die van kolonel Brinsmead iets ver beterd. Oorzaak toch onbekend? Blijkens mededeeling van de bemanning van de „Ekster", is de oorzaak van de ramp nog onbekend. De Commissie welke is inge steld en de Siameesche officieren verstrekken geen inlichtingen. De heer Hondong, eerste piloot van de „Ekster" acht overbelasting on waarschijnlijk, doch durft overigens geen uit spraak te doen. De „Ooievaar" had slechts 150 gallons ben zine, hetgeen de helft is van de gebruikelijke hoeveelheid, aan boord, omdat te Rangoon waar de passagier Borg zou uitstappen, ben zine kon worden ingenomen. De romp van het toestel was intact, zooals meestal bij de Fokker-vliegtuigen het geval is, daar er heel wat moet gebeuren eer de romp vernield wordt. Het toestel zal taxi-end een snelheid van 50 K.M. hebben gehad. De heer De Jong, de mecanicien van de „Ekster", verklaarde over belasting eveneens onwaarschijnlijk, en bij motorpech zou niet zijn doorgetaxied. „Nog hoor ik Kotte mopperen", zei hij, „dat hij door inschuiving van de „Duif" voor mo gelijke oppikking van Australische mail met St. Nicolaas niet thuis kon zijn. Daarop had hij zoo gevlast, maar het ging niet. Nu komt hij nooit meer thuis". De heer Hondong deelde mede, dat de men- schen die - op het vliegveld aanwezig waren niet veel vertelden, terwijl na aankomst van de „Ekster" iedereen wegrende, daar direct daarop het laatste treintje naar Bangkok ver trok .terwijl de vliegers op het verlaten vlieg veld overnachtten. Deelneming. LONDEN, 7 December (V. D.) De Minister voor de Luchtvaart Lord Londonderry heeft de Nederlandsche autoriteiten zijn deelneming betuigd met het ernstige verlies ingevolge het ongeluk met de „Ooievaar' de Nederlandsche luchtvaart overkomen. Telegram van de Koningin- Moeder. Bij de K.L.M. is van de Koningin-Moeder het navolgende telegram binnengekomen: „Hare Majesteit de Koningin-Moeder draagt mij op om U hoogstderzelver oprechte deel neming over te brengen met het groote vlieg ongeluk te Bangkok. Hare Majesteit verzoekt U ook aan de nagelaten betrekkingen van de slachtoffers de deelneming van Hare Majesteit te betuigen. Van Heemstra, particulier secretaris". Voorts werden betuigingen van deelneming ontvangen van o.a. den Minister van Koloniën, den Gouvenveur-Generaal en van Prins Pu- rachatra, Minister van Verkeerswezen in Siam namens den Koning van Siam. Ook ir. M. H. Damme, directeur-generaal der P. T. T. heeft een brief van deelneming aan de K.L.M. gericht. Rouw in ïndië In Indië was de ontroering algemeen. Te Batavia heschen vele instellingen de vlag halfstok. Te Medan werd in de vermakelijkheden de muziek afgelast. Het „Bat. Nieuwsblad" schrijft, dat alle cri sisgerucht wordt overstemd door het bericht van het ongeluk dat de „Ooievaar" is overko men. Drie vertrouwde namen zijn door den dood geschrapt van de lijst der Nederlandsche luchtvaarders. De Java-Bode is overtuigd, dat onze piloten met grimmige energie zullen voortwerken aan Nederlands internationale, luchfeaafttaak. BRUSSEL, 7 December (V.D.) Heden morgen werd door een Brusselsch dagblad een opzienbarend artikel gepubliceerd, waar in o.m. werd beweerd, dat de meerderheid der leden van de Commissie van Groote Wer ken van oordeel was, dat het Albert Kanaal zooals het oorspronkelijk was ontworpen niet kon worden uitgevoerd. Hierover gevraagd, verklaarde Van Can- neghem, Minister van Openbare Werken, dat het best mogelijk is, dat men van het eerste plan zal moeten afzien. Naar wij vernemen zou men de volgende oplossing overwegen. Het huidig kanaalpand LuikMaastricht zou van een inhoud van 450 ton op 1500 ton worden gebracht. Vanaf Klein-Ternaaien zal men om de bocht van Maastricht dit kanaal voortzetten over Brichten naar Neerhaeren waar het zal aansluiten óp de Zuid Willems vaart, bit laatste kanaal zou op een grootte van 1350 ton worden gebracht op Belgisch grondgebied. Eveneens zou de Kempische Vaart verbreed en op dezelfde grootte wor den gebracht, zoodat de verbinding Luik Antwerpen over Brichten, Neerhaaren, Bree Neerpelt, Heerenthals en Wyneghem zou tot stand komen, d.w.z. langs bestaande kanalen. Van het eerste Albert Kanaal-plan zou dus tenslotte slechts het kanaal om de bocht van Maastricht gegraven worden, opdat de sche pen geen al te groote moeilijkheden zouden ontmoeten, die zich aldaar voordoen. Volgens het nieuwe plan zou de afstand LuikAnt werpen 157 K.M. bedragen inplaats van 127 K.M. langs den weg HasseltBeeringen Herenthals (oorspronkelijk Albert Kanaal). De schepen zou den volgens het nieuwe plan een vijftiental sluizen moeten passeeren in plaats van zeven volgens het oorspronkelijke plan. De redenen, welke tot zijn wijri~ing van dit plan zouden hebben geleid van fiannclee- len aard zijn. EEN BIJZONDERE SAMEN KOMST IN DE GROOTE KERK. .MET HET OOG OP DE TIJDS OMSTANDIGHEDEN. Maandag 14 December zal in de Groote Kerk een bijzondere samenkomst worden gehouden met het oog op de tijdsomstandigheden. In deze samenkomst zullen sprekers van verschil lende richting het woord voeren, nl. ds. G. J. Waardenburg van de Ned. Hervormde kerk, ds. J. W. Siertsema van de Gereformeerde kerk ds. J. M. Leendertz van de Doopsgezinde Ge meente, ds. D. Drijver van de Evangelisch Lu- thersche Gemeente en de heer J. Hofman, voorzitter van den Christelijken Grafischen Bond. TIJDSCHRIFTEN. Eigen Haard. Het nummer van 5 Dec. opent met een ver volg van Ch. Boon's Wereldreis, door Midden- Java ditmaal. Verder is er een tweetal artike len over de film waarbij een van mr. Vellenga een over Berlijnsch .Tooneel van Edmond Vis ser en een muziekoverzicht. F. van Gelderen- de Witte geeft eën schetsje over iemand, die schrijft, J. Schwarz, behandelt het leven van Charles Chevalier d'Eon de Beaumont, die nu man, dan vrouw was, terwijl we van Tik Zwaan een gedichtje en van W. v. Riesen een shortstory vinden Actueele fotos enUw naam is vrouw completeeren het nummer. (Nief-Officleel). 458e STAATSLOTERIJ Trekking van Dinsdag 8 December 1931. 2e Klasse. 2e Lijst. HOOGE PRIJZEN. 16724 1000. 3071, 16635 elk ƒ400. 12392. 20739 elk 200. 9272, 10603, 12408, 17149, 17572. 18154 elk ƒ100. Prijzen van f 35. 31 44 101 126 205 262 284 288 291 327 377 422 427 431 444 499 523 538 598 669 722 783 852 1082 1107 1241 1248 1265 12S1 1296 1319 1380 1381 1419 1449 1496 1541 1554 1605 1734 1747 1758 1795 2013 2078 2079 2330 2355 2371 2413 2440 2459 2539 2574 2628 2669 2679 2728 2731 2797 2799 2974 2999 3029 3154 3262 3340 3391 3445 3447 3457 3501 3589 3598 3652 3665 3673 3740 3823 3877 3989 4043 4114 4176 4216 4260 4266 42S2 4308 4310 4410 4438 4453 4497 4538 4672 4722 4744 4797 5026 5097 5131 5132 5138 5173 5379 5437 5458 5496 5522 5557 5629 5667 5749 5773 5779 5919 6092 6102 6135 6139 6265 6327 6432 6447 64-55 6468 6523 6537 6552 65S8 6594 6617 6630 6661 6701 6702 6792 6795 6S32 6870 6960 6996 6999 7125 7213 7219 72SO 7367 7405 7416 7433 7448 7455 7478 7519 7537 7613 7681 7727 7818 7939 7951 79S5 7995 8000 8002 8131 S20S 8213 8214 8233 8245 8315 8320 8332 8427 8580 8619 8647 8781 8787 S793 8842 8916 8942 8962 8966 8981 9013 9021 9087 9257 9268 9276 9302 9305 9361 9393 9444 9520 9557 9603 9736 9777 9871 9880 9904 9929 10008 10044 10050 10128 10162 10199 10249 10269 10310 10322 10357 10391 10407 10420 10479 10536 10560 10561 10611 10621 10646 10696 10750 10779 10788 10S15 11041 11060 110S1 11085 11132 11162 11184 11212 11221 11232 11243 11490 11553 1156a 11658 11666 11731 11845 11862 11867 1IS69 11893 11904 11917 11935 11951 11964 11967 119S8 12006 12022 12029 12052 12062 12095 12102- 12179 12205 12262 12294 12308 12368 12520 12529 12537 12548 12568 12599 12619 12631 12651 12669 12715 12750 12760 12S18 12819 12S49 12S76 1292S 12944 12984 12999 13077 13084 13141 13170 13196 13228 13251 13272 13336 13614 13639 13657 1366S 13836 13853 13971 14008 14225 14264 14267 14316 14344 14407 14412 14445 14473 14495 14534 14542 14649 14651 146S6 14698 14708 14761 14821 14877 14899 14906 15158 15239 15299 15345 15366 1536S 15372 15416 15425 15462 15465 15523 15573 15670 15698 15730 15741 15842 15941 15970 15978 15979 16016 16030 16196 16212 16226 16231 16258 16327 16510 16514 16518 16527 16640 16649 16660 16697 16728 16785 16908 16946 16972 17023 17056 17084 17131 17140 17218 17222 17273 17292 17335 17360 17369 17442 17453 17498 17696 17742 17769 17798 17827 17847 17872 -17878 17952 17984 17989 1S009 18015 18026 18071 18116 18184 18209 18229 18287 18289 18368 18386 18417 18447 18488 18493 1S541 1854S 1S707 18722 1S796 18802 18S18 1S821 1SS81 18931 18960 19174 19178 19179 19250 19371 19372 19397 19411 19467 19479 19493 19497 19535 19563 19583 19649 19651 19686 19717 19723 19769 19810 19905 19916 19947 19956 20GO2 20016 20168 20181 20182 20251 20306 20328 20348 20373 20377 20399 20401 20415 20431 20439 20526 20573 20587 20588 20661 20725 20741 20849 20877 20906 20913 20918 20920 Verbetering: 2e Klasse le Lijst: 4841 m/z meldt: Hoogste barometerstand 774.8 m.M. te Mün- chen. Laagste barometerstand 729.9 mM, te Reik- javik. en voorspelt: matigen tot krachtigen Westelijken tot Zuid- Westelijken wind, betrokken tot zwaarbewolkt, waarschijnlijk eenige regen, aanvankelijk zachter. STORM WA ARS CHUW IN G SDIEN ST. Gesind heden om 7.45 aan alle posten: WeeSt op uw hoede. Uit het buitenland Geheel Midden-Europa kwam onder den invloed van het hooge drulcgebied, dat zich van de Azoren tot in Polen uitstrekt. In Frankrijk kwam daarbij met helderheid windstilte lichte vorst voor. Het Noordelijk deel van het waarnemingsgebied blijft onder invloed van depressies, waarvan de voornaam ste bij IJsland gisteren zeer diep werd. Krach tige Westelijke tot. Zuid-Westelijke winden brengen zacht weer op de Britsche eilanden, hier te lande en in Duitschland. In Scandina vië heeft de strenge vorst zich iets naar het Oosten verplaatst. In het Zuiden zal de vorst voor de warme Zuid-Westelijke luchtstroo- mlng wijken. In het buitenland viel bijna over al neerslag, maar geen bijzonder groote hoe veelheden. HET OPTREDEN DER POLITIE TE ENSCHEDe. AFKEURING IN DEN RAAD. In de Maandagmiddag gehouden gemeente raadsvergadering van Enschedé is een lang durig ebespreking gevoerd over het optreden der politie bij de staking in de textielindustrie De aanleiding tot dezé discussie was een twee tal moties, respectievelijk afkomstig van de Revolutionair Socialistische Partij en de Com munistische Partij,, waarin aan den burge meester verzocht wer d onmiddellijke' terugzen ding van de versterking der politiemacht en verwijdering van de Duitsche wevers bij de firma Jannink. Voor de behandeling deelde de voorzitter mede, dat hij de vraag niet zou beantwoorden, omdat het beleid der politie buiten 's Raads bevoegdheid valt. Met uitzondering van de leden van den Vrij heidsbond en den Vrijzinnig-Democratischen Bond, bleken alle woordvoerders het optreden der politie, speciaal van de marechaussee en de Rijks veld wacht sterk af te keuren. De leider der sociaal-democratische fractie diende een motie in, waarbij de Raad ook het optreden van gemeente- en Rijkspolitie zijn afkeuring uitspreekt. Namens de R.-K., Anti-Revolutionnaire en Christelijk-Historische raadsfracties werd ver klaard, dat men het optreden der politie af keurt, maar dat de sociaal-democratische mo tie overbodig werd geacht. Tenslotte werden de R. S. P. moties en die der Communisten verworpen. Over de sociaal democratische motie staakten de stemmen. NEDERLANDSCHE DAME IN ANTWERPEN VERMOORD. BURGERLIJKE STAND HAARLEM, 7 December. Bevallen 3 December: W. de Haan—Ver- donkschot, d.; 4 December: W. Copier Schaake, z.; 5 December: J. Horstvan Ber gen, d.; M. GeelsTreuren, z.; TWEE ITALIANEN DE DADERS? ANTWERPEN, 7 December (V. D.) In den nacht va nZondag op Maandag is de 61-jarige Maria van Ulft, een weduwe en geboortig uit Venlo, in Hotel Liégeois alhier door worging vermoord. De kasten op de kamer waren over hoop gehaald. Een Zuid-Afrikaansche bedien de is aangehouden, verdacht den moord te hebben gepleegd. Voorts wordt nog een spoor nagegaan, dat leidt naar een tweetal Italia nen, die den vorigen nacht in het hotel heb ben gelogeerd. Uit het onderzoek is gebleken, dat de be doeling van den of de daders moet zijn ge weest geld of sieraden te stelen. Nader wordt gemeld, dat de aangehouden Zuid-Afrikaansche bediende later weer in vrij heid is gesteld. De twee Italianen worden als de vermoedelijke daders beschouwd. Een koor knaap der vlak bijgelegen Oostkerk heeft ver-, klaard hen te ongeveer halfzes te hebben ge zien toen zij het hotel verlieten. De Tel. weet nog te melden dat mevr. de weduwe Derks-Van Ulft geboortig is uit Venlo en reeds langen ijd in België woonde. Mevr. Derks was de eigenares van een hotel te Ant werpen, dat zij alleen bewoonde. 1-Iet was al gemeen bekend, dat mevr. Derks wel eenig vermogen bezat. Tegenover anderen had zij meermalen uiting gegeven aan haar vrees, dat zij nog eenmaal het slachtoffer zou wor den van een roofoverval. 2 JANUARI ALS VRIJE DAG, HOE DE WERKTIJD KAN WORDEN INGEHAALD. De Staatscourant van 7 December bevat een besluit van den minister van Arbeid, Handel en Nijveilheid, waarbij een regeling is getroffen voor het inhalen vain werktijd, in ondernemingen, waarin op aZterdag 2 Janu ari 1932 geen arbeid wordt verricht. De ver zuimde uren, tot een maximum van 51/2, kunnen ingehaald worden op elf achtereen volgende dagen, in het tijdvak van 16 Decem ber tot en met 18 Januari, met uitzondering van de Zaterdagen en eengie beperkende be- palingen. DE SCHIPBREUKEN OP DE OOSTZEE. STOCKHOLM, 7 December (V.D.) De be manning van het aan de Finsche kust ge strande Zweedsche stoomschip „Inga" kon na 60 uren ingespannen arbeid van het wrak worden gehaald. De tweede machinist werd van het dek gespoeld en verdronk jammer lijk. De 16 schipbreukelingen hebben drie dagen en nachten zonder voedsel doorge bracht. Zij bevonden zich in een toestand van volkomen uitputting. De aan de Zweedsche kust gestrande Duit sche boot „Olga" kon door sleepbooten van de zandbank worden weggetrokken en een haven binnengebracht. Van de gestrande Duitsche boot „Mildlburg' be vinden zich nog de kapitein en zeven leden der bemanning aan boord van het schip. Wan neer de weersomstandigheden gunstiger wor den hoopt men het schip to kunnen ber gen. Het Finsche stoomschip „Pollux" is in de nabijheid van Helsingfors op een plaat ge- loopen. Sleepbooten zijn ter assistentie uitge varen CONTINGENTEERING VAN SUIKERINVOER IN FRANKRIJK. PARIJS, 6 December (B.T.A.) De mi nister van Landbouw publiceert een nota, waarin de regeering te kennen geeft, dat zij etbsloten heeft, den invoer van buitenland- sche suiker te contïngentoeren, daar deze maatreegl noodzakelijk is voor de handhaving van de beetwortelcultuur, welke voor liet Fransche economische leven onmisbaar is. Deze maatregel zal geenerlei verhooging in den kleinhandelsprijs teweeg brengen. De toegelaten invoer,' gevoegd bij 'de pro ductie der loopen de campagne en de voor raad, overgebleven van de vorige campagne, vormen een totaal dat de behoefte aanmer kelijk aal overtreffen. AANGEKOMEN. LONDEN, 7 December (V.D.) Bert Hinkler, de bekende Britsche vlieger, die op 27 October j.l. alleen het Zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan overvloog, is heden op het Hanwortlwliegveld vlot geland. Het was de laatste étappe van zijn vlucht van New York via West-Indië, Zuid-Amerika, West-Afrika naar Londen. Hem werd een grootsche ontvangst bereid door een groote menigte belangstellenden, waaronder zich ook bevond de onderstaats secretaris voor de luchtvaart Sir Phillip Sas- soon. Déze verwelkomde den vlieger namens do Britsche regeering. Voorts waren nog aan wezig Sir Arthur Brown, die met Sir John Al-doek de eerste was eener transatlantische vlucht, luitenant Stainforth, de houder van het wereldsneliheidsrecordMiss Peggy Sala- man, die onlangs met Gordon Store het re cord op den afstand LondenKaapstad sloeg voorts Miss Spooner en tal van andere voor aanstaande vlieigsters en vliegers. SPORT EN SPEL VOETBAL. D.W.S.—HAARLEM. Voor den belangrijken competitiewedstrijd D.W.S.—Haarlem, die a.s. Zondag te Amster dam gespeeld wordt, zijn aan de bekende adressen hier ter stede kaarten verkrijgbaar. GYMNASTIEK DE DAMESPLOEG IC. T. K. Maandagmorgen had in de gymnastiekzaal van de H. B. S. aan de Raaks de keuze plaats van de turnsters, die a.s. Zaterdag den Ken- nemer Turnkring zullen vertegenwoordigen m den wedstrijd tegen den turnkring Noord- Holland's Zuiderkwartier. Het werk werd be oordeeld door een commissie, bestaande uit de heeren J. Hop (voorzitter K. T. K D Beets (secretaris T. C.) en B. J. Wieland Los! Van de 16 dames, die ten behoeve van de selectie reeds weken lang oefenden, waren er 12 opgekomen. Op medisch advies waren er 3 afwezig, w.o. mej. J. v. d. Hoven van Turn- lust, Beverwijk, die no. 2 was in de le graad wedstrijden van 2 maanden geleden, zoodat haar wegblijven een danige verzwakking be- teekent. Over 't algemeen stemde 't werk van de aan wezige 12 dames (waarvan er 10 voor de ploeg moesten worden gekozen) tot tevredenheid, al zal alles er op gezet moeten worden, om tegen een sterke damesol oeg als het Zuider kwartier bezit een dragelijk figuur te slaan. Keuze-oefeningen werden uitgevoerd aan brug, paard en ringen. Ook de vrije oefening en de paardsprong waren naar keuze. Al deze onderdeelen gelden ook voor den dualmeet. In volgorde van de behaalde punten wer den de volgende dames in de ploeg gekozen J. de Bruyn, A. C. Wielart, S. Smit en G. E van Halst (allen van Concordia te Haarlem J. v. d. Mije en C. Biesenberger (beiden van D. S. S. te Zandvoort), T. Kapteijn (Concor dia), R. Spies (Bloemendaalsche Gymn. Ver.) A. Wagenaar en A. Hoogland (beiden van Tumlust te Beverwijk). Reserver zijn de dames H. van Driel (Turn- lust en R, Berkhout (Bloemendaalsche Gym nastiek Ver.). DAMMEN. CLUBKAMPIOENSCHAPPEN „HAARL. DAMCLUB". Maandagavond werden bovengenoemde wedstrijden in het clublokaal der Haarlem- sche Damclub voortgezet. De uitslagen luiden als volgt: Eerste klasse: Joh. Fabel remise met A. de Jong; H. G. Teunisse wint van A. de Jong; J. W. van Dartelen wint van J. van Looij. Tweede klasse: W. van Pelt wint van P. G. M. Ottolini Sr.; J. Balk remise met Th. Wessel man; D. Kleen wint van J. Otter. Derde klasse. Groep A. D. J. Erb wint van E. Veen; G. J. Veen wint van H. G. J. An- driessen; N. J. H. Koers wint van J. Klaver- stijn; H. C. Souverein wint van A. Smit; L. J. Hellingman wint van J. H. Koers. Derde klasse. Groep B. L. J. Froonhof wint van O. T. Glaser; H. W. C. van Rhoon wint van Ph. G. Amelung Jr.; B. Henneke remise met Th. C. v. d. Sluijs; H. C. Stappers remise met W. J. A.. Matla. De HaarL Brandverzekering-Mij van 1846 KRUISWEG No. 70, hoek Parklaan verzekert tegen Brand, Onbewoonbaarheid, Huurdervlng, Inbraak, Storm, Bedrijf, Persoonlijke Ongevallen, Wettl. Aansprakelijkheid en Waterleidingschaden. LAWNTENNIS NEDERLAND—ENGELAND (0—5). Maandagavond werden in Den Haag de laatste partijen van de ontmoeting Neder landEngeland, op de overdekte banen van Marlot gespeeld. •Ook nu liet Timmer verstek gaan; Knotten belt viel voor hem in. De eerste party, Van der HeidenHughes begon met een 63 set voor Van der Heide doch daarna toonde Hughes zijn superioriteit en won de overige drie sets met 62, 60, 60. De partij Knottenbelt—Perry was zeer aan trekkelijk en menig applausje ontlokte het goede spel van Knottenbelt. Vooral in de twee de set toen hij een achterstand van 25 op haalde tot 55 was het zeer spannend. Ver volgens werd het 65, 66, 76 en 86 voor Perry. Ook in de laatste set ging het tot den stand 33 gelijk op. Daarna was de Engelsch man in de meerderheid en met 64 won hij deze set en tevens de partij. De uitslagen luiden: Hughes slaat v. d. Heide 36, 62, 60, 60. Perry slaat Knottenbelt 6—3, 86, 64. Het eindresultaat was dat Engeland woiï met 50. BILJARTEN CLUBKAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN, De groepen Amsterdam, Haarlem en Rot terdam, Den Haag zijn uitgespeeld. In de eerste, waartoe het team van de Biljartclub der „Sociëteit Vereeniging" behoort, staat Rembrandt I bovenaan, de „Sociëteit Vereeni ging" no. 2, „K.R.A.S." no. 3 en Rembrandt n no. 4. In de tweede groep staat het tèam vani „De Maasstad" no. 1, dat van de B.V. „Rot terdam" no. 2 en dat van de 's-Gravenhaag- sche B. C." no. 3. Thans moeten de Amsterdammers en Haarlemmers naar Rotterdam en Den Haag en omgekeerd de Rotterdammers en Hage naars naar Amsterdam en Haarlem. Deze strijd is begonnen. I-Iet zestal van de B. C. der „Sociëteit Vereeniging" is naar Rot terdam geweest om den strijd aan te binden met de zestallen van de B. V. „Rotterdam" en „De Maasstad", bende op één dag. Deze ontmoetingen zijn zeer spannend ge weest. Op eigen terrein bleken de Rotter dammers zeer sterk. De Haarlemmers waren eenigszins gehandicapt doordat zij met twee invallers moesten verschijnen. Toch hebben ze dapper stand gehouden en wisten zoo wel de ontmoeting „Rotterdam"„Sociëteit Vreeniging", als die tusschen ,De Maas stad" en de „Sociëteit Vereeniging" tot een gelijk spel te brengen dus in beide gevallen tot 3 winst- en 3 verliespartijen. KORFBAL. HAARL. KORFBAL BOND. Wedstrijdprogramma voor 13 December: lste klasse: Advendo 2Animo 2. Oosterkwartier 1S.S.H. 1. Zilvermeeuwen 2Haarlem 3. Voorwaarts 1D.S.V. 1. 2de klasse: Oosterkwartier 2Always Ready. D.S.V. 2S.V. 2. K.V. 2de Kennemers 1, 3 de klasse A: Haarlem 4Animo 3. T.H.B. 2Ons Genoegen 1. Zilvermeeuwen 3Voorwaarts 2. 3de klasse B: D.W.S. 2—S.V. 4. T.H.B. 3—Always Ready 2. FloraZeemeeuwen EEN WINTERZWEEFKAMP TE ARNHEM. BIJ HET EEN-JARIG BESTAAN DER A. N. Z. V. 13 December zal de Eerste Nederlandsche Zweefvereeniging te Haarlem het een-jarig bestaan vieren, en wel door het houden van een kamp op het terrein „De Heuvels van Teriet" bij Arnhem, wegens de goede kwa liteiten eens door iemand genoemd „De Ne derlandsche Rhon". Het kamp duurt van 13 December tot half Januari. De instructie berust evenals in het Zomer kamp bij den heer Ludwig Röhm, als hulp instructeurs zullen optreden de pas gebrevet teerde leden de heeren A. E. van Goor den Oosterlingh en L. C. Kruithof. Het beroemde Weensche KunsthausArta- ria en Co., dat o.m. de composities van Mo zart en Beethoven i?i het licht heeft gege ven, zal binnenkort verkocht ivorden. De kans is groot, dat deze tweehonderd jaar oude uitgeverij wordt opgeheven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 2