Mozart 140 jaar geleden gestorven. Rauchw verboten i Nieuwe Uitgaven. HET NIEUWE DAGBLAD DINSDAG 8 DECEMBER 1931 Een plechtigheid in zijn sterfhuis te Weenen. Een kranslegging op den vijfden December. (Van onzen Weenschen correspondent) Het gedenksteen van Mozart op het St. Marx-Kerkhof te Weenen. In het jaar 1931 herdenkt men twee zeer belangrijke feiten uit Mozart's leven, en wel het begin en het einde van dit leven. Op den zeven-en-twintigsten Januari is het precies honderd-vijf-en-zeventig jaar gele den geweest, dat Mozart te Salzburg gebo ren werd, en op den vijfden December waren precies honderdveertig jaren sedert zijn dood voorbijgegaan. In Oostenrijk wordt 1931 als „Mozartj ahr" gevierd. Er vinden hier voortdurend feestelijkheden plaats, die aan de nagedachtenis van den grooten meester zijn gewijd, en de Oostenrijksche regeering heeft zilveren muntstukken ter waarde van twee schillingen laten slaan en in omloop gebracht, op welke Mozart's beeltenis prijkt. Mozart's honderdveertigste sterfdag ging na tuurlijk niet ongemerkt voorbij. In het oude huis in de Weensche binnenstad, waarin hij den laatsten adem heeft uitge blazen, gaf de Wiener Akademische Mozart- Gemeinde Zaterdagmiddag om twaalf uur een bijeenkomst, waarbij muziekwerken van den beroemden toondichter ten gehoore werden gebracht, welke plechtig heid door de Ravag, de Oostenrijksche radio omroepmaatschappij, in een microphoon op gevangen en in het luchtruim gezonden werd. Des avonds werd in de radio dan Mozart's opera Titus opgevoerd, welk werk Mozart in 1791 geserheven heeft, en wel in opdracht van de statenvergadering van Bo- hemen, die bij gelegenheid van de kroning van keizer Leopold II. tot koning van Bohe- men, te Praag met een feestopera voor den dag wilde komen. Mozart kreeg deze op dracht zeer laat, men had hem gezegd het thema van Metastasios „La Clemenza di Tito" te behandelen, hij was weliswaar be zig zijn opera „Die Zauberflöte" te schrij ven, maar hij liet dit werk zoo lang liggen en reisde van Weenen naar Praag, waar hij zijn „Titus" binnen drie weken gereed kreeg- Zijn honorarium bedroeg tweehonderd du katen. Op den zesden September werd de opera opgevoerd. Drie maanden later was Mozart dood. Op den vijfden December 1791 blies hij den laatsten adem uit en op den zesden December reeds werd hij ten grave gedragen. In een kleine zijkapel van de machtige St. Stefanuskathedraal, in welke kerk hij, wanneer hij in leven was gebleven, binnen korten tijd als kapelmeester van het koor zou zijn opgetreden, werd zijn stoffelijk overschot ingezegend. Het was een af schuwelijke dag. Het was guur en koud en het regende en sneeuwde tegelijkertijd. Niet tegenstaande Mozart een van de grootste en geëerdste componisten van zijn tijd geweest was, is hij toch in armoede gestorven en daarom werd hij ook op de allergoedkoopste wijze ter aarde besteld. Zijn kist werd naar het vrij ver afgelegen St. Marx-kerkhof ge bracht en daar in een zoogenaam massa graf neergelaten. De kapelmeester Roser, de violoncellist Orsler en de musicus Süssmayer, een van Mozart's beste vrienden, benevens drie vrou wen bewezen hem de laatste eer en gingen naar het kerkhof mee. Mozart's echtgenoote was thuis gebleven, daar zij ongesteld was. Slechts een eenvoudig houten kruis werd op de plaats gezet, waar men den dooden meester aan de aarde had toevertrouwd- Later is dit kruis vergaan en niemand kon de laatste rustplaats van Mozart meer met zekerheid aanwijzen. In het huis, waarin Mozart te Salzburg geboren werd, is in de vertrekken, waarin de familie Mozart ge woond heeft, welke thans als museum zijn ingericht, een doodshoofd te zien, dat in een vitrine ligt. Het heet, dat dit het hoofd van Mozart is, doch aan de echtheid van deze bewering moet getwijfeld worden. In 1832 zocht koning. Ludwig van Beieren de weduwe van Mozart, die hertrouwd was, in haar woning te Salzburg op- Hij zeide, dat hij gaarne een monument op Mozart's graf wilde laten oprichten, maar de vrouw wist evenmin als iemand anders de juiste plek op het kerkhof te Weenen aan te geven. Velen maakten haar daarvan een verwijt, doch zij antwoorde dan steeds, dat zij gedacht had, dat het de plicht van de parochie was geweest het graf in stand te houden. Latei- werd dan toch op het kerkhof van St. Marx te Weenen een gedenkteeken voor den com ponist opgericht, en wel op een plek, waar van men aannam, dat het mogelijk was, dat men Mozart's stoffelijk overschot er inder tijd begraven had. En toen een jaar of veer tig geleden de uitgestrekte Zentralfriedhof werd aangelegd, het reuzenkerkhof, waar nu al meer dan twee millioen dooden rusten, werd temidden van de eeregraven van be roemde mannen en vrouwen, wier gebeenten men ten deele uit de graven op andere kerk hoven geëxhumeerd had, ook een monu ment voor Mozart opgericht. Het bevindt zich vlak bij. het graf van Beethoven en niet ver van de laatste rustplaatsen van de vier Straussen, van Von Gluck, van Von Suppé en van Lanner. Aan den voet van dit gedenkteeken werd op den vijfden December een krans neer gelegd. W. M. BEKAAR van mannen is over het algemeen wat pittiger dan die van vrouwen, maar in het beschrijven van zielstoestanden, vooral waar het vrouwen betreft, staan de schrijfsters en dit boek bewijst het niet achteraan. Het gedenkteeken op der Zentralfriedhof te Weenen. (Op den achtergrond het graf van Beethoven met een monument met een lier. er op. Simon Koster, De razende Saxofoon. Uitgave van de N.V. Mij. tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur. Amster dam. „Berlijn", wordt als plaats van herkomst vermeld. Beteekent dit, dat de N-ederlandsche schrijver daar woont of dat het een vertaald Duits-eh boek is? Nergens wordt van een ver taling gesproken, maar het 'boek ziet er zoo Duitsch uit, dat men het zou gaan gelooven. Men mist de frisschen stijl der moderne- N.e- derlandsche schrijvers en schoon het geen vervelend boek is, doet helt ondanks al het naar voren torengen van auto's, vliegtuigen, jazz-toands en meer ons leven veraangena mende dingen, denken aan vijftig jaar terug. 't Gegint in de Londënsche society, een zwak begin trouwens en vliegt in eigenlijken zin naar Berlijn, waar zich de rest afspeelt. Daar komt de -hoofdpersoon pas op het toonoel, een jongen, die met litteraire bevliegingen uit het land van Onkel Brasig naar Berlijn is ge komen om te probeer en zijn talenten dienst baar te maken aan de Pers, waarin hij na tuurlijk niet slaagt. Bij een opvoering v-an Hamlet htefoben de oogen van Doris Molesca, de Hamlet-vertol-k- ster, hem zoo gefascineerd, dat hij er toe komt een drama te schrijven waarin zij de hoofdrol zou moeten vervullen en dit br-engt hem met haar in aanraking. Allerlei toeval ligheden doen hem ook een Duitscüi-e juf frouw van zeer hooge afkomst en geparen teerd aan de Lords en (Ladies uit den aanhef ontmoeten, die het in haar hoofd haalt, om filmster te worden, waar niets van terecht komt -en zoo zien we dan den Meelden- burgschen jongen met zijn begrippen van kunst, braafheid en onschuld verzeild tus- schen de Berlijnsche artiste-n en boemelaars. Een der ingewijden gaf hem den goeden ra-ad naar zijn land terug te gaan, wat heel ver standig zou geweest zijn; hij doet dat na tuurlijk niet, wordt verliefd op de Duit-sc-he freule en -als -die op stap ga-a-t met een jazz band neger, slaat het hem in zijn bol. Da-ar komt nog hij dat hij zijn oude tante bij wie hij woont, voor goed uit haar lijden helpt door -haar, toen ze vreeselijke pijn-en had, een on matige dosis, morphine of zoo iets te ge-v-en die hij hij Doris Molesca had gepikt en dat alles maakt zijn hoofd tot een razende saxo foon, die tot rust komt als hij in water springt. Een boek met vee'l toevalligheden, een weinig eervolle karakterschets van de t-ooneel öter, hier en daar wat -gele erdiheidskraam doch niet zonder spanning. Als kunstwerk van geen waarde. WILMA. De kruisboom. Uitgave van de Uitgeversmaat schappij Holland te Amsterdam, Wilma is geen onbekende; van haar hand zijn reeds een aantal romans verschenen, die bij het lezend publiek een goed onthaal heb ben gevonden. De kruisboom, neemt in de rij een waardige' plaats in. Het beschrijft het huwelijksleven van twee menschen uit den gegoeden stand, die elkaar uit liefde hebben getrouwd, maar wier verhouding na eenige jaren verstrakt, zonder dat daartoe een bepaald feit aanlei ding heeft gegeven. Nu komt in hun leven een jong meisje, dat als pianoleerares yan de kinderen in huis is gekomen. Het meisje en de heer des huizes dwepen met klassieke muziek, terwijl deze de vrouw niets ze'gt en nu komt langzamerhand het meisje tusschen de beide echtgenooten te staan, hetgeen tenslotte een scheiding ten gevolge heeft met het huwelijk van den man en het meisje als uitvloeisel er van. 1 Het tweede huwelijk brengt den man toch niet het verlangde geluk, want zijn kinderen blijven hem na aan het hart liggen en ook de vrouw draagt hij geen haat toe. De tweede vrouw overziet den toestand en gaat weg, waarop de man tenslotte weer tot zijn eerste vrouw erug keert. De verschillende fasen in den levensstrijd zijn voortreffelijk beschreven en getuigen van veel menschelijk gevoel en psychologisch in zicht. Aange'zien de auteur een vrouw is, treedt de voorliefde voor het beschrijven van inte rieurs en toiletten nog al eens op den voor grond, wat lezeressen waarschijnlijk meer zal behagen dan lezers, doch voor deze laatsten ajji het werk geen afbreuk zal deen; de stijl De Berlijnsche taxi-chauffeurs krijgen les in Jiu-Jitsu om in de toekomst tegen overvallen eenigszins beveiligd te zijn. MASSAVERGIFTIGING TE HAMBURG. HAMBURG, 5 Dec. (VX>.) De Hamburg- sc-he Studentenhulp verstrekt thans dagelijks op 3 verschillende plaatsen middageten aan verscheidene 'honderden personen. Dinsdag 1.1. vertoonden zich op alle drie de uitreik- pl-aatsen bij in totaal ongeveer 300 personen ziekteverschijnselen in maag en ingewanden Volgens het medisch onderzoek betreft het hier slechts lichte aandoeningen. Alle pa tiënten zijn dan ook Vrijdag weer ter plaatse verschenen. Het naar de oorzaken ingestelde onderzoek is nog niet -geëindigd. Het uitrei-ken van spijzen is in verband daar mede voorioo-pig stop gezet. ERNSTIGE PADDENSTOELEN VERGIFTIGING. BONDOWOSO, 5 December (Aneta). Na het eten van paddestoel-en van 17 menschen ernstig ziek geworden. Vijf hunner zijn reeds overleden TWEE AGENTEN GEDOOD. VAN DE INDISCHE VELDPOLITIE. BUITENZORG, 7 Dec. (Aneta). De Gou verneur van Sumatra's Oostkust seint d.d. 5 December, dat bij de poging tot arrestatie van de drie moordenaars nabij Koedap, on- derafdeeling van de afdeeling Bengkalis, twee agenten van de veldpolitie werden Den volgenden dag vertrok een. politie- opzichter met 5 man derwaarts. Deze moest echter wegens het gepleegde verzet na een gevecht waarbij een agent werd gedood, te rugtrekken. De assistent-resident van Beng kalis vertrok 3 December eveneens daarheen met 30 man, doch de verzetbende die volgens gerucht 20 man sterk Is en in het bezit van 3 karabijnen, 3 klewangs en 30 patronen, werd niet aangetroffen. De lijken der 3 gedoode agenten werden gevonden. De veldpolitie- en bevolkingspatrouilles zoeken naar de bende, hetwelk zeer wordt bemoeilijkt door het zware terrein. De Hoofdcommissaris heeft den techni- schen leider van de veldpolitie opdracht ge geven, zich ten spoedigste naar de plaats van verzet te begeven mpt 10 scherpschutters, om zelf de leiding van het onderzoek op zich te nemen. Gratis Ongevallen-Verzekering voor abonnés van het Geïllustreerd Zondagsblad van Het Nieuwe Dagblad voor Velsen-IJmuiden, Beverwijk en Omstreken. VERZEKERINGSVOORWAARDEN. Elke abonné op het geïllustreerd Zondagsblad van Het Nieuwe (Dagblad voor Velsen-IJmuiden, Beverwijk en Omstreken lis, zoolang zijn abonnement duurt, dit blad verschijnt en de Directie van Het Nieuwe Dagblad voor Velsen-IJmuiden, Beverwijk' en Omstreken de verzekering doet durenverzekerd tegen ds ^geldelijke gevolgen van ongevallen, qp de volgende voorwaarden Artikel r. Als verzekerden worden beschouwd alle geabonneer- ■den, die aan de volgende vereischten voldoen: a. gedurende minstens twee weken als geabonneerde op bet geïllustreerd Zondagsblad van Het Nieuwe Dagblad voor Velsen-IJmuiden, Beverwijk en Omstreken in de registers van Het Nieuwe Dagblad voor Velsen-IJmuiden, Beverwijk en Omstreken zijn ingeschreven; b. tusschen 18 en 60 jaar oud z'rjn; c. niet lijdon aan ziekten of gebreken, welke voor hen het gevaar voor ongevallen vergrooten, en volkomen het gebruik hebben van hunne ledemalon en zintuigen. Art. 2. Onder ongeval, als in deze voorwaarden bedoeld, wordt verstaan de uitsluitende en rechtstreeksohe oorzaak van een lichame lijk letsel waaronder oolc to water geraken verstaan wordt)den verzekerde, onafhankelijk van zijn eigen wil overkomen, on waar van het bewijs geleverd worde dat zulks door van buiten af toege bracht geweld werd veroorzaakt, met het gevolg hierna in Artikel 3 aangeduid. Art. 3. Dc uitkeoringen bedragen: ƒ2000 GULDEN, indien het ongeval (vallende binnen de grenzen van de polis) de eenige en rechtstreeksche oorzaak is van de levenslange ongeschiktheid van den verzekerde, waaronder uitsluitend verstaan wordt de amputatie van twee ledematen, hetzij beide voeten of beide handen, dan wel één voet en één hand, boven den enkel of don pols, of onherstelbaar gezichts verlies uit belde oogen totale blindheid)eeu en ander binnen 10 dagen na-den datum van het ongeval. 600 GULDEN, indien het ongeval (vallende binnen de grenzen van dc polis) de eenige on rechtstreeksche oorzaak is van den dood van den verzekerden geabonneerde, hetzij onmiddellijk of uiterlijk binnen 3X2+ uur na het ongeval. 400 GULDEN, indien het ongeval) vallende binnen de grenzen van de polis) do eenige cn rechtstreeksche oorzaak is van de amputatie van één hand of één voot boven den pols of enkol, eeri en ander binnen 10 dagen na den datum van het ongeval. 400 GULDEN, indien liet ongeval (vallende binnen de grenzen van do polis) de eenige cu rechtstreeksche oorzaak is van l onherstelbaar gezichtsverlies uit één oog (totale blindheid •- dat oog) binnen 10 dagen na den datum van het ongeval 75 GULDEN, indien het ongeval (vallende binnen de gr'-.11 zei van de poll's) do eenige en rechtstreoksohe oorzaak if van di amputatie van beide loden van een duim, binnen au vlag--: na den datum van het ongeval. 75 GULDEN, indien het ongeval (vallende binnen de grenzen van dc polis) de eenige en rechtstreeksche oorzaak is van de amputatie van alle leden van een wijsvinger, binnen 10 dagen na den datum van het ongeval. 30 GULDEN, indien het ongeval (vallende binnen do grenzen van de polis) de eenige cn rechtstreoksohe oorzaak is van dc amputatie van alle leden van een anderen vinger, binnen to dagen na don datum van het ongeval. Is het ongeval een gevolg van een aan een personentrein,, lelectriscbe-, stoom- of paardentram, huurrijtuig, autobus lof taxi-automobiel overkomen ongeval, waarin de verzekerde lals gewoon betalend passagier reist, dan wordt de oitkeerlng I bij levenslange invaliditeit gesteld op I 3000,en de ultkec- iring, bjj overlijden op f 1000. 1 Odder bepaling, dat ingeval reeds bij het plaats grijpen van ongeval do bovengenoemdo ledematen van bet lichaam mochten (worden gescheiden, door snijding, wringing, scheuring, knelling als anderszins, dat verlies met amputatie zal worden gelijkgesteld. Verder onder bepaling, dat het verlies van vóór het ongeval reeds onbruikbare, gebrekkige, verminkte of niet aanwezige ledematen ;geen aanspraak geeft op, en niet in aanmerking komt brj uitkocring. Heeft het ongeval het verlies van meerdere vingers aan een hand Itengevolge dan gaat de volle te verloonon uitkeering in geen geval het bedrag te boven dat voor het verlies van do geheele hand 'vastgesteld. Art. 4. De uitkeering Ingeval van overlijden geschiedt aan echtgenoote, of bij ontstentenis daarvan aan de erfgenamen v :den gedooden abonné. Uitkeeringcn wegens het verlies van ledematen, vingers of oogen (geschieden aan den abonnó zclven. In geval recht op schadeloosstelling ontstaat, zal de uitkeering (geschieden binnen tien dagen nadat de noodigc inlichtingen verkregen zijn en het persoonlijk letsel, en de oorzaak en het gevolg daarvan, bewezen zijn ten genoege der Nieuwe HAV -Bank. Art. 5. Eonc uitkeering zal niet verschuldigd zijn bij dood of verlies van ledematen of oogen, of breuk van ledematen, direct of indirect, veroorzaakt: a. door eenige ziekte, kwaal of voorbeschikthcid van 1 zekerde b. door eenige heelkundige operatie of door uitputting als gevolg daarvan tenzij dio operatie noodzakelijk was wegens letsel, waartegen verzekerd is) c. door eono bevalling of zwangerschap, ook al mocht de dood verhaast zijn door een ongeluk; d. door zonnesteek, of terwijl de verzekerde onder den Invloed van ovorprikkeling of somnambulisme was, of door bedwel mende drankon of krankzinnigheid minder in staat dan ge woonlijk om zorg voor zich zeiven te dragen; e. door zelfverminking, zelfmoord of poging daartoe, helzi_ willekeurig of niet, onverschillig of de geabonneerde al dan niet goed bij zinnen was; f. in duel, of gedurende de voorbereiding tot of deelneming aan wedstrijden of bij vlieg- of Iuchtvaarttochten, of bij baden, zwemmen, automobielrijden, motorwielrijden of wiel- rijden; g door grove nalatigheid ot grove onvoorzichtigheid, of door vechten, of aanvallen tegen den persoon van verzekerde, of in buitonlandschen oorlog of binnenlandsche beroerten. Het verdwijnen, verdrinken of door gas of gassen verstikken van den verzekerde wordt ten opzichte van deze verzekering aangemerkt als te zijn veroorzaakt door grove nalatigheid of grove onvoorzlch-j tigheid, tenzij ten genoege van de Nieuwe HAVBank het bewijs| in hef. tegendeel wordt bijgebracht. De verzekering geldt echter wel voor gevallen waarbij het ongevali veroorzaakt werd tengevolge van rechtmatige zelfverdediging, ofl wel bij poging tot redding van personen, of tot afwending van- dreigende gevaren. Onder, bepaling, dat Indien een abonné in slaat van krankzinnig heid of verstandsverbijstering zal raken, of zich buiten Europa mocht begeven (behalve indien hij van eene Europeeschc haven een andere Europeeschc baven reist in een scbip met vasi in tijd van vrede) of indien hij zich in krijgsdienst te land of 1c water begeeft en evenzeer van den dag af waarop hij ophoudt zijn abonnementsprijs van het geïllustreerd Zondagsblad van I-Iet Nieuwe Dagblad voor Velsen-IJmuiden, Beverwijk cn Omstreken tc betalen of dit blad ophoudt te verschijnen, of de Directie van Het Nieuwe Dagblad voor Velsen-IJmuiden, Beverwijk en Omstreken de ver zekering doet eindigen, alsdan deze verzekering voor hem geheel zal vervallen en krachteloos worden. Van de verzekering zijn uitdrukkelijk uitgesloten: allen die zich; met de bereiding, het verwerken of vervoeren van of proefnemingen' met buskruit, schietkatoen, nitroglycerine, dynamiet, naphta, etyleengas, o£ andere licht-ontplofbare of licbt-ontvlambarei offen bezig ho.uden, of daarbij desbewust tegenwoordig zijn. Evenmin geldt deze verzekering voor mijnwerkers, acrobaten,j circusrijders en dergelijkcn. Zeevisschers, zeevarenden en personeel van den Loodsdienstl zijn in dc verzekering begrepen, en wel, wat betreft ongevallen aan den wal, voor alle uitkeoringen. Verlies van ledematen wordt ook! aan boord gedekt, doch op uitkeering bij overlijden kan voor hen| uitsluitend aanspraak worden gemaakt indien bel ongeval dat hetl overlijden tengevolge heeft, aan den wal plaats had. Indien de gevolgen van een ongeval door ziekelijke omstandigheden: waarin de verzekerde verkeerde op list oogenblik dat hot ongeval plaats had, vergroot worden, wordt cvcntueol geen hoogcrc schade loosstelling botaald, dan die, welke volgens het oordeel van den geneeskundigen adviseur van de Nieuwe HAVBank zoude hebben moeten zjjn uitgekeerd aan een normaal persoon door hetzelfde- ongeval getroffen. Gedurende den termijn, waarin de verzekerde lijdende Is aan dei gevolgen van een ongeval, zal dc verzekering tijdelijk buiten kracht zijn met betrekking tot elk nieuw ongeval, dat den verzekerde mocht treffen. - cn hecl-| Art. 6. Ingeval een geabonneerde een ongeval overkomt moeien in alle gevallen alle bijzonderheden daaromtrent en omtrent het bekomen letsel, zoo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld worden aaa de Directie van Het Nieuwe Dagblad voor Velsen-IJmuiden, Beverwijk cn Omstreken en Indien zoodanige kennisgeving niet binnen driemaal 24 uur na het ongeluk is geschied, dan zal Teenerlei uitkeering verschuldigd zijn. Indien de getroifene zeevarende is, moet de kennisgeving vani het overlijden geschieden binnen drie dagen na het bekend worden I van hot ongeval aan de belanghebbenden. Zoo spoedig mogelijk na het ongeval, moet de hulp van een be voegd geneeskundige worden ingeroepen cn de verzekerde is gehou-i den onder geneeskundige behandeling te blijven en dc voorschriftenl van den geneesheer onafgebroken op te volgen totdat hij volkomen I hersteld is. In ieder geval moet den geneesheer van de Nieuwe IIAVBanki toegestaan worden den verwonde te onderzoeken wanneer dikwijls zulks billijkerwijze geëischt kan worden, cn de HAVBank heeft eveneens vrijheid om zoodanige kundjgc hulp te verstrokken als bet noodig acht, Elk bewijs hetwelk de Nieuwe HAVBank van tijd tot tijd zoul kunnon cischen betreffende eenig ongeluk of verwonding op grond waarvan een eisch werd ingesteldzal haar zoo spoedig mogelijk nadat) hiertoe het schriftelijk verzoek gedaan werd, gegeven moeten worden.- Ingeval van eenig ongeval met doodelijken afloop moet hiervan aan de Directie van Het Nieuwe Dagblad voor Velsen-IJmuiden, Beverwijk eu Omstreken schriftelijk worden kennis gegeven,, onmiddellijk nadat het ongeval aan belanghebbenden bekend zal zijn geworden. Het niot nakomen van een of meer der In dit artikel genoemde verplichtingen, zal elke aanspraak op uitkeering voor belanghebben den vcrloron doen gaan. Alleen na overlegging van het nauwkeurig door hem en don bc- bandolcndcn geneesheer ingevulde aanvragc-formulicr tot uitkee ring, en ingoval van overlijden, van de doodacte, kan de belang hebbende aanspraak maken op de behandeling zijner vordering. Dc overgelegde stukken blijven het eigendom van de Nicuwo HAV-, Bank. De kosten der geêischtc verklaringen komen ten laste vanj dengenc, die de uitkeering aanvraagt. Alle bedragen, die krachtens deze verzekering door dc Nieuwei HAVBank verschuldigd zijn, zullen betaalbaar zijn ten kantore! van Het Nieuwe Dagblad voor Velsen-IJmuiden, Beverwijk en| Omstreken, slechts na ontvangst van eene door de(n) recht hebbende^) geteekende quitantic, terwijl dc verzekering bij uit betaling van een bedrag van meer dan twee honderd en vijftig gulden zal vervallen. Van geen som, die verschuldigd is, zal Interest betaald worden, ook niet In govallcn, waarin die anders volgens dc wet verschuldigd zou zijn; terwijl de verplichting tot uitbetaling vau ccnig bedrag ophoudt, wanneer het niet binnen een maand nadat het is toegestaan- geworden, is ingevorderd. Art. 7. Alle geschlllon uit de voorwaarden voortvloeiende,j zullen beslist worden door drie scheidslieden, Nederlanders, bijl onverdeelde keuze door partijen te benoemen. Bij weigering of bij. gebreke van ovoreonsternming geschiedt de benoeming der drie! scheidslieden door den Kantonrechter tc Haarlem. Partijen zijn aan de uitspraak der scheidslieden onderworpen als| aan een vonnis in het hoogste ressort en zullen elk baar eigen kosten: dragen benevens de helft van het honorarium der scheidslieden. Art. S. Bezwaring ot vervreemding van de rechten, voor een geabonneerde uit deze verzekering voortvloeiende, beeft geen recbtsgovolg. Alzoo zal bet ontvangbewijs van den verzokerde of, bij overlijden, van de eohtgenoote of erfgenaipen van den verzekerde in ieder geval volledige kwijting ten gevolge hebben. Met het oog op de vaststelling der Identiteit van den verzekerde,, moet deze bij elke verandering van woonplaats, beroep of naam hetzij door huwelijk of anderszins, daarvan ten spoedigste opgave doen aan de Directie van Het Nieutve Dagblad voor Velsen-i IJ muiden. Beverwijk en Omstreken. LANGS DE STRAAT. Het Obstakel. U kent toch mijn vriend Sam? (Natuur lijk kent u Sam. Sam is volmaakt, en ieder ■teemt hem. Sam is de man van de keurige Ücht beige hoeden, die precies lander don goeden, niet al te z-wierigen, m-aar voor-aü ook niet al te degelijken hoed zijn ietwat bleek, maar zeer verzorgd facie kronen; Sam is de maar van de langzame, weloverwogen gebaren en van de subtiele, fijne geestig- heidjes, die hij kalm, maar- ook met een zeer indrukwekkende -verfijnde gewichtigheid lan ceert. Sam is de man, die nooit blunders toegaat, omdat hij altijd wèl overweegt wat hij zegt; Sam is de eenige mensdh dien ik ken die niet de goede antwoorden die hij •had moeten geven twee uur te laat 'bedenkt m-aar die altijd o-p het juiste oogeniblik voor den dag komt met den dooddoener, en die hein opdient als een geurig kopje koffie op een blaadje, elegant geoffreerd op een paar uitge spreide spitse vingers. Sam dan was het, die o.p een goeden dag in zijn piekfijn autotje l-angs 's heeren wegen flaneerde, en genoot van het uitzicht, zijn autotje en zich zelf. Hij was in zijn humeur, en zijn blauwe oogen l-achten en hij wist dat dat hem goed stond. Zijn autotje w-as ook in zijn humeur en het liep als een kieviet en snorde weltevreden als een spinnende poes en glom als een voorjaarsohe lijster, die zijn veeren net opgepoetst en opgestreken heeft. Zij waren een verrukkelijk stel, die twee, die' daar op dien luwen herfstdag een Holland- schen polder inreden en zij wisten het. Sam had een sigaret in zijn mond, en blies van tijd tot tijd een vergenoegden rookwolk uit, en als hij den sigaret niet in zijn mond had, klemde hij 'hem t-usschen wijs- en middel vinger van zijn rechterhand, en dat stond ook heel goed. Hij drukte op zijn pedalen, speelde eens een beetje met zijn hoorn, pro beerde vijf minuten lang zijn richtingaanwij zers, moest uitwijken voor een kar, nam waar, dat zijn remmen puik werkten, gaf vol gas, en vond zijn autotje toch m-aar een best ding. Ik kan me Sam's gevoelens levendig inden ken. Er mogen sarcastische dingen gezegd worden over menschen, die „meneereri' zijn, en over dames, die niets dan „dames" zijn m-aar onder tussdhen voelt geen mensdh zich zoo -prettig, als wanneer 'hij weet, dat hij eruit ziet om door een ringetje te halen, dat hij keurigj-es troont in een autotje, dat cachet heeft, en dat alle menschen, die hij voorbij rijdt, verder huns w-eegs gaan in het prettige besef, dat ze eindelijk weer eens zoo iemand hebben gezien. En terwijl Sam daar zoo al chauffeerend on rooteen-d in zij-n sas zat te zijn op de zacht gecapitonneerde bank van zijn autotje, ver toonde zich h-eel in de verte een zwart stipje dat grooter en grooter werd. Toen het dicht bij genoeg w-as, ontpopte het zich tot een man, die midden op den weg liep en. ook niet d-e minste mines maakte om daar af te gaan. Sam toeterde. De man reageerde er niet op. Sam toeterde iets nadrukkelijker. De man ging geen haarbreed op zij. Sa-m, die altijd be schaafd blijft, toeterde nog eens: een be leefd, gedistingeerd hoornstootj-e dat echter meer overredingskracht bezat dan het meest lawaaiige toeterconcert. De man week nog niet, en hij bleef niet wijken, tot Sam vlak bij hem was en zich verplicht zag voor voo- veel koppigheid te bezwijken en te stoppen. De man keek belangstellend naar liet autotje, het autotje tuurde met verontwaardigd glim mende kopla-mpoogen n-aar den hardnekkiger! onverlaat. Binnen in het auto-tje zat Sa-m den boosdoener peinzend aan te staren. Hij dacht n,a. In de natu-ur heers-cihte een so-ort van stille spanning. De rook van zijn sigaret kringelde vol verwachting omhoog. Sam ging wat zeggen. Er kwam iets. Eerst begon Saan langzaam maar zeker zijn raampje omlaag te draaien. De man keek onbeschaamd toe. Eén draai, en het was voor een derde gezakt-Nog een draai, en het m-oest nog een derde zakken, Een derde draai en het w-as heelemaal naar beneden. Behoed zaam stak Sam zijn hoofd naar bui-ten, en zijn gesoigneerde stem zei vriendelijk belang stellend i-nformeerend tegen den botten boer, die hem, Sam, en zijn wagentje dwong, mid den op een stillen landweg stil te staan. „U -bent zeker de dorpsidioot?" De man knipperde met zijn oogen, deed zijn Adamsappel rijzen en dalen en deed zwijgend twee stappen ter zijde. Sam boog dank-end en draaide zorgvuldig zijn raampje weer omhoog. De motor begon goedkeurend te gonzen, en wèg gleden Sam en het wagentje. Aan den -kant, van den weg stond de boer en keek, of hij niet -precies wist, of hij mor gen reeds zou antwoorden. Maar het eenige wat hij zag, was Sam's rechten ge tailleerden rug in het -autotje, gedistingeerd zwijgend en correct als steeds. W. T. AJLGEMEENE VOORWAARDEN. Als abonné in den zin dezer verzekering wordt beschouwd het noofd van net voordat bet ongeval plaats greep een ander lid van het gezin als verzekerde is aangewezen, na schriftelijk verzoek aaa de adcaiaistratw vaa Hst Kleun» Daffbfod -rww-Vobea-IJawMea, Beverwijk ca Omstreken, gezin, tenzij,, UIT HAARLEM. GEVONDEN DIEREN EN VOORWERPEN. Duwerkerk, Drossestraat 1, armband; C. Wijkhuizen, Merovingenstraat 39, aktentasch m. i„ J. H. Witte, Nagtzaamstraat 29, armband horloge; Wassenaar, Soendaplein 5, bril; Jans sen, Oost-Indiëstraat 90, ceintuur; Stolwijk, Gierstraat 58, étui met inhoud; S. Piek, Ged. Oude Gracht 69, handschoen: v. Brummelen, Goltziusst-raat 14,idem; Halewijn, Minahassa- st-raat 17idem; v. Donkelaar, Bilderdijkstr. 4, hond; E. Jonker, Voorhelmstraat 15 rd., handschoenenLaadstra, Spaanschevaartstr. 60, hond; Bloemink, Nachtegaalstraat 18, handbeschermer; J. Leygh, Coltermanstraat 2 b., konijnen; Roode, Pijlslaan 122, mand m.i. M. Lindhout, K. v. Manderstraat 56, idem; Bijster, Jan Steenstraat 38, poppen; Bolier, Verspronckweg 51, rijwielpomp; Zomerdijk, Vredenhofstraat 19, pakje m.i., R. H. Krule, Spaanschevaartstraat 66, portemonnaie m. i.; Vöpel, Te-ding v. Berkhoutstraat 50, idem; J. Olijdam, Schouwtjeslaan 17, idem; J. J. v. d. Kroft, Z. B. Spaarne 23, idem; v. Opzeeland, Zuid Brouwersstraat 20, idem; Postkantoor, Ged. Oude Gracht, idem; Lubbers, Lange Hee- venvest 67 rd., rozenkrans; P. Breeuwer, Ro- Tenprieelstraat 14, rijwiel; Van Gulik, Schouw- tjesplein 13, schoenen; v. Oostveen, Rerken- odestraat 72, taschje; Banken, Brouwersplein 39, tasch met inh.; Schrama, Leidschestraat 124, idem; Bureau van Politie, Smedestraat, -'■1. beursje m. i.. ceintuur schoen, sjaal, rij- ielbelastingmerk. handschoen; Zegwaart, Voorzorgstraat 43, wantje; Diermanse, Dr. Leij-dsstraat 38, doos zeep.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 3