- assJtt ,JS 23. few VOOR DE KINDEREN EEN LAGE STREEK. HET NIEUWE DAGBLAD DINSDAG 8 DECEMBER 1931 Voor den Politierechter. DE LATE REIZIGERS. De laatste trein was IJmuidie>n-Oost binnen gereden en de reizigers zakten af door den tunnel; de lampen werden gedoofd en de clief nog met het Leeken zijner waardigheid in de hand, keek met welgevallen over het verlaten perron, blij dat de dag er weer op zat, toen tot zijn ontsteltenis twee personen weer uit den tunnel opdoken, waarvan de voorste teekenen van een weibesteden dag en avond vertoonde, voorzoover men dan van iemand, die in 't café zit, kan zeggen, dat hij zijn dag goed besteedt. De chef meende, dat, als er geen trein meer vertrok het ook geen zin had op het perron te vertoeven, blij als hij was het zelf weldra te verlaten en ieder zal den chef gelijk geven; hij. deelde dan ook -den bezoekers mee, min of meer complimenteus, dat doet er niet toe, dat deze -terug moest gaan. Nu had de ander zich echter in het hoofd gezet, dat er op dat late uur sigaretten op het perron te koop waren en hij drong verder om die verkoopplaats te ontdekken. Nu moet je al een slechte chef zijn, om als 3-e het perron verboden terrein hebt verklaard toe te laten, dat iemand het toch betreedt en aangezien het een goede chef was, pakte 'hij den sigarettenbezoeker beet en duwde hem terug. Daar kwam de tweede man, die. zoo hij beweerde, nuchter was, zich met 'het- geval bemoeien, terwijl de ander zich vreedzaam liet voortduwen, zooidat hier de dronken man meer verstand toonde dan de nuchtere en nu ontwikkelde zich nog een kleine schermut seling, waarbij de veldheerstaf van den chef een woord meesprak. Zoover gekomen wordt de zaak weer minder klaar; de chef zegt, dat de tweede bezoeker eerst heeft geslagen, ter wijl deze beweert, dat hij den eersten klap van den chef ontving. De rechter ging tus- schen ja en neen door, recht op het doel af en zei, dat het er alleen om ging, dat de twee gebroeders niet van het perron waren vertrokken, toen de chef het gelastte; de klaopen vielen bezijden, maar niet de f 30 boete voor elk. der beide reizigers. EEN GEWELDIG FRUITETER. Toen de jongen nog bij zijn baas in Uanui- den werkte, welke baas handel dreef in groen ten en fruit, had deze al geineend, dat hij een buitengewone liefde koesterde voor de goederen van den patroon en als je verliefd bent, beteekent dat eigenlijk, dat je dingt naar het bezit van het geliefde. Die baas z>ei dit zóó niet, maar gewoonweg: „ik denk dat dies jongen steelt" en toen zei de jongen: „je bent zelf een dief", waarop hij met be kwamen spoed de deur uit-gezwiept werd. Daar stond hij dan en hij had trek-in een appeltje; hij vond een kameraad, die ook een frugivoor was en tezamen gingen ze naar naar het pakhuis, waar de jongen den weg wist en om nog een appeltje voor den dorst te hebben, laadden zij een karretje vol met appelen, peren, pruimen en ook nog uien; dit laatste artikel was overbodig; ze waren al uiïg genoeg. Ze kregen echter geen ge legenheid om den voorraad op te eten, want werden dra achterhaald. Waarom deed je het? vroeg de rechter. Ik had trek in een appeltje, zei de jongen. En jij?, tegen den tweede. Ik ook, meheer. Nou, omdat ze eerlijk bekenden en nog nooit veroordeeld waren, kwamen ze er dit maal mét f 10 boete af. Je moet aan je trek naar appelen niet ■altijd toegeven, want dan krijg je met den politierechter een appeltje te schallen. DE VERRADERLIJKE EIERDOP. De juffrouw in IJanuiden kwam thuis en zag, d'at een ruit in de keukendeur stuk was en die deur ongesloten, terwijl bij haar ver trek den avond te voren de deur op slot ende ruit heel was. Als u dat gebeurde, zou u even als ik denken: er zijn dieven in huis geweest en je zou je boel gaan nazoeken. De juffrouw deed dat ook en zag, dat er tien gulden weg was, snaar tevens, d at er een eitje le egge- slobbeird was, getuige de leege dop. Nu zegt ■het spreekwoord wel, dat een leege dop niet veel waard is en voor u en mij zou dit wellicht het geval zijn, maar voor de juffrouw was het een aanwijzing omtrent den dader, ze had namelijk een vriend, die de gewoonte had rauwe eieren te nuttigen en nu stond die vriend terecht, omdat hij op zoo ongewone wijze bij zijn vriendin was binmengekomen, zonder voorkennis van haar of haar man. Dat leek dus wel heel ernstig, maar Mr. Van Dam, die als verdediger optrad, snuffelde even in zij-n portefeuille en diepte er een bloemrijke prentkaart uit op. Of de juffrouw die geschreven had? Ja, diat had ze. I-lij gaf de kaart aan den rechter en die zei: hm! Liet 'm den officier zien en die zei: hm! Liet griffier keek er met een schuin oog naar en zei niets, maar de deurwaarder lachte in zijn baardje. Mr. van Dam vroeg of de beklaagde haar wel een deel van zijn gage liet toekomen en zij stemde diat toe, want hij kwam daar di'kwijjs eten, als hij niet voer, daarom stuurde hij uit dankbaarheid ook nog geld als hij wel voer. Maar hij had dan toch eigen machtig geen deel van dat geld mogen terug halen, zoodat de goede vriend, die diefstal met braak in den nacht had gepleegd, waar ilk wel eens vier jaar vor heb zien krijgen, gestraft moest worden. Hij kreeg f 15 boete A bon entendeur demi mot suffit. SCHEEPVAARTBERICHTEN Astrea 4 v. New York n. Port au Prince, Venez. Aludra 5 v. Montevideo, Buenos Ayres naar Rotterdam Amstelkerlc 5 te Accra, W.-Afrika naar Am sterdam Alcyone 7, 22 u, v. Buenos A.yres te Rotter dam verwacht. Boschdijk 4 21 u. 58 m. 300 mijl N.oost van F]ores, Rotterdam n. New Orleans. Bintang 5 te Galeutta v. Vancouver. Bodegraven G v. Callao n. Chili. Baloeran 6 13 u. v. Sabang, Batavia naar Rotterdam. Bil der dijk 5 v.m. v. New York naar Rot terdam. Baarn 5 te Tocopilla v. Corral. Crynssen 5 v. Cristobal n. Cartagena. Damsterdijk 6 n.m. te Londen, Rotterdam n. de Pacifickust. Dempo p. 6, 11 u. Fininsterre, Rotterdam n. Batavia. Deli 6. 7 u. te Bolawan, New York n. Java. Gaastcrland vertrekt S v. Duala, W.-Afrika naar Amsterdam. Gottïngcn 1 te Amsterdam v. Bremen. Helder 6 te Curasao v, Amsterdam. Kertosono 5, 12 u. v. Port Soudan, Java n. New York. Kota Intcn, p. 7» 3 u. Perim, Batavia naar Rotterdam.. Kota Nopan p. 6, 10 u. Perim, Rotterdam n. Batavia Kota Pinang 6, 6 u. v. Port Said, Batavia n. Rotterdam. Kot Radja P-. 6, IS u. Gibraltar, Rotterdam naar Batavia. Klipfontein p. 6 Ouessant, Beira n. Rot terdam. KoKta Tjandï 6 te Rotterdam v. Bremen. Loclimonar G v.m. te Londen, Pacifickust n. Rotterdam. Luna 4 v. New York n. Haiti. Meerkerk 6 te Rotterdam v. I-Iamburg. - Melislcerk 7 te Amsterdam v. Hamburg. Melampus p. 6 Dungeness, Amsterdam naar Liverpool. MontferI.-i.nd 7, 15 u. te IJmulden verwacht, Buenos Ayres naar Amsterdam. Nijkèrk 7, 21 u. v. Duinkerken n. Antwer pen. Beira n. Rotterdam. Oostkerlc 6 te Suez, Japan n. Rotterdam. Ouderkerk 4 v. Manilla, Japan n. Rotterdam Orania 6, 12 u, v. Las Palmas, Buens Ayres naar Amsterdam. Foelau Tello 6 te Hamburg, v. Londen. P( C. Hooft 8, 10 u. v. Batavia te Amsterdam verwacht. Phrontis vertrekt 5 v. Batavia n. Amster dam. Polyclorus 6 v. Rotterdam n. Londen. Randfontein 7 v. Aden, Rotterdam n. Mom- bassa. Reggestroom 7 te Amsterdam v. Hamburg. Statendam p. 6, S u. 30 m„ Lizard, Rotter dam n. New York. Saleier, 6 v. New York. Slamat, p. 6 16 u. Kaap del Armi, 8, 6 u. v, Batavia te Marseille verwacht, Siantar p. 6, 9 u. Point tie Galle, Batavia n. Rotterdam. Springfontein 7 te Oost-Londen, Beira naar Rotterdam. Tiberius 7 le Amsterdam v. Hamburg, Telamon 4 v. BeBlize n. Pto, Barrios. Tabian p. 5 Perim, Amsterdam n, Batavia. Talisse p. 6 Ouessant, Australië naar Rot terdam. Tarakan vertrekt 5 v. Batavia n. Padang. Tjimenteng 3 v. Sjanghai n. Japan, TItus 6 12 u. 400 mijl Noord .van Terceira, W. indië n. Amsterdam. Ulysses 5 te Londen, Chili n. Amsterdam. Venezuela 5 18 u. v. Dover, 6 14 u. 10 m. 75 mijl Z. Oost van Land's End, Amsterdam naaJ Barbados. Van Rensselaer 6 v. Curasao n. Pto. Cabella Westerkerk 6 te Lourcneo Marques v. Rot terdam. Waterland 7 v. Amsterdam n. Buenos-Ayres. Zeelandia 5 v.m. te Buenos Ayres v. Amster dam. Zuiderkerk 6 te Yokohama v. Rotterdam. Chr. Huygens 6 te Sabang, Amsterdam naar Batavia. Dempo p. 1 15 u, Sagres, Rotterdam n. Ba tavia. Djember 7 v, Rotterdam n, Londen. Edam 7 v.m. te Galveston v. Rotterdam. Hoogkerk T v. Rotterdam n. Hamburg, Kedoe p. 7 1 u. Point de Galle, Rotterdam naar Batavia. Klipfontein 7 te Antwerpen Beira naar Rot terdam. - Laertes 6 v; Colombo, Batavia n. Amsterdam Montferland 7'te Amsterdam Buenos Ayres P. C. Hooft 7 v. Couthampton 8 6 u. v. Ba tavia te IJmuiden en 10 u. te Amsterdam verw. Poelau Laut 5 v. Sabang, Batavia n. Amster dam. Rijnland 7 te, Esbjerg v. Buenos Ayres vertr. 12 n. Amsterdam, Saparoea 5 v. Manilla San Francisco n. Cal cutta. Tarakan 5 v. Batavia n. Amsterda.m. GANDHI PREEKT LIJDELIJK VERZET. OOK VOOR ZIJN VOLGELINGEN IN EUROPA. PARIJS, 6 December (B.T.A.) Het woord voerend "voor een buitengewoon talrijk gehoor verklaarde de Indische leider Gandhi, dat ook in Europa door de Indiërs het lijdelijk verzet zou kunnen worden t-oegepast. Hij gaf aan zijn volgelingen den raad zich in geval van een oorlog voor den militairen dienst aan te melden, doch wanneer het tot vechten kwam, in de lucht te ^schieten. Wat betreft de mogelijkheid van een veiibond met Engeland, zeide Gandhi, dat nog .niet alle hoop daartoe verloren is. Europa's grootste locomotieven!abriek, n.l. de firma Henschel A.C. ie Kassei, zal op 31 December a.s., tengevolge van het geringe aantal opdrachten worden stilgelegd. Hef verkeer te Londen. Cijfers over het derde kwartaal. DE VROUW, DIE HAAR MAN ZOU HEBBEN GEWURGD. Het verhoor van de vrouw te Geleen, die er van verdacht wordt, haar 75-jarigen man te hebben.gewurgd, heeft niets opgeleverd, meldt de N.R.Ct. De vrouw is stokdoof en niet ge heel toerekenbaar. Zij is niet aangehouden. De cijfers van straatongelukken voor Lon den, die juist zijn bekend gemaakt, gelden het derde kwartaal van het jaar. Ze toonen aan dat er 830 minder menschen zijn ge kwetst in het verkeer dan in het kwartaal daarvoor. Het is uitgelegd als een bewijs dat de straten sedert de nieuwe verkeerswet is ingegaan (die zeer zware straffen stelt op rijden met gevaar voor de openbare veilig heid maar waarbij overigens de snelheids- grens is afgeschaft) veiliegr zijn geworden. Bij nadere beschouwing blijkt dit maar be trekkelijk juist te zijn. De cijfers zijn nog ontstellend genoeg: 154000 menschen gekwetst en 329 gedood door loet verkeer, in Londen alleen in één kwar taal, is bar. Daarbij blijkt dat althans het aantal ge- doode voetgangers nog weer grooter is gewor den. De vermindering in het aantal dopden en gekwetsten geldt voor de categorie, die zelf tusschen of boven de wielen zit. Zij, die den minder en minder gebruikelijk en weg volgen en voor hun voortbeweging gebruik maken van hun beenen, worden nog steeds kwetsbaarder. In de eerste drie kwartalen van het jaar zijn er 48 minder menschen in het verkeer gedood dan in de zelfde periode van 1930. Maar de voetgangers hebben deze vermin dering niet teweeggebracht, integendeel hun soort leed 34 meer verliezen dan het vorig jaar, al leed de soort, die zelf van voer tuigen gebruikmaakt ook 102 minder verlie zen. Het percentage gedoode voetgangers is sedert verleden jaar nog wèer met meer dan 5 procent toegenomen, schrijft onze Londen- sche correspondent. Een verontrustende bijzonderheid Sm' de jongste cijfers is dat 85 voetgangers op trot toirs werden gekwetst door voertuigen, welke de trottoirs opgereden waren. De meeste on gelukken loepen voetgangers op bij het over» steken van een straat. Hoewel de autori teiten dus kunnen veststehen dat zij door haar maatregelen aan bestuurders en. passa giers meer veiligheid hebben gegeven, zij kunnen niet zeggen dat de Londensone straat voor den voetganger veiliger hebben ge maakt. GIFTEN EN TOEZEGGINGEN AAN HET NATIONAAL CRISISCOMITé. De ledenvergadering van de Vereeniging voor den Effectenhandel heeft besloten om een bijdrage' te verleenen aan het Nationaal' Crisiscomité Het hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren wekt de leden op ot steun aan het comité en deszelfs werking. De leerlingen van de Van Oldenb --neveldt- school te Rotterdam en die van het C.n\ Gym nasium te Utrecht hebben besloten wekelijks een bijdragen aan het comité te geven. - Financiëele berichten. DIVIDEND SIMPLEX 6 Blijkens het jaarverslag der Simplex Ma chine- en Rijwielfabriek te Amsterdam wordt voorgesteld 6 dividend uit te keeren. Het winstsaldo bedraagt f 200.666. EN N.V. BURGERHOUT'S MACH.FABRIEK SCHEEPSWERF. Blijkens het verslag van de N.V. Burger- houts Machinefabriek en Scheèpswérf te Rotterdam was niettegenstaande de grootere bedrijfsdrukte 1930 een ongunstig jaar en zal inkrimping en reorganisatie van het bedrijf onvermijdelijk zijn. Er was een nieuwe voetbal noodig, Daarover was het Bestuur van de voetbal club het roerend eens en er werd een spoedvergadering uit geschreven, waarop de leden van de club met dit feit in kennis zou den worden gesteld. eD vergadering werd gehouden in de- schuur van boer Goverts, wienst zoon Japik, ijverig lid van de club, een der beste voetballers van het stadje was. Goverts was daarom niet weinig trotsch op zijn jongen en daarom gaf hij gaarne zijn toestemming, wanneer zij hem vroegen van de schuur gebruik te mogen maken om er te vergaderen of om er de bezittingen van de ver eeniging in weg te bergen. Daar be vond zich, behalve de zware goal- palen, een groot kist, waarin de club haar bal en andere wedstrijd- benoodigdheden, zooals seinvlagge- tjes voor de grensrechters, weg kon den bergen. Het schijnt druk te zullen wor den vanavond, zei Kees van Vliet de president. Met ons hoeveiep zijn nu al? Zestien, luidde prompt het antwoord van Karei Terboon, die secretaris was en die dus de pre sentielijst bij te houden had. Telkens kwamen er weer rrieuwe gasten de schuur binnenstappen, totdat eindelijk de voorzitter bo ven op de schatkist van de club sprong en de vergadering opende. Leden van de club, begon hij, zooals jullie misschien zullen weten wordt het meer dan tijd, dat wij ons een nieuwe bal aanschaf fen. Maar daarmede zijn we nog niet klaar. Over een paar weken moeten wij ook het veld opnieuw inhuren voor zes maanden, terwijl de goalpalen ook weieens extra en grondig mogen worden nagezien en gereparreerd. Jaap Drielsma, onze keeper, verklaart tenminste, dat de vellen er bij hangen. Hoe je nou aan hout vellen kunt hebben begrijp ik wel niet erg goed, maar hij bedoelde in ieder geval dan toch te zeggen, dat een grondige repa ratie of vernieuwing geen over bodige luxe zou zijn. Welnu, leden van de club, voor al die zaken is geld noodig. Veel geld, meer geld dan wij in kas hebben. Het bestuur heeft gisteren een ver gadering gehouden en nu wilden wij het volgende voorstellen. Wij moesten de Havikken uit Utrecht vragen, een wedstrijd tegen ons te spelen. De vorige maal was de be langstelling voor die match zoo groot, dat onze kas in ééri keer weer heelemaal op orde kwam. Maar voor de overkomst van de Havikken is ook weer geld noodig. Nu kunnen wij ook een wedstrijd uitschrijven tegen O. V- C. hier uit de stad, wat natuurlijk wel veel goedkooper is, maar waarvan wij niet verwachten, dat zij druk be zocht zal worden. Dus niet veel geld in 't laad je. Wij zullen dus stemmen over een Utrecht of een match tegen O- V. C. Kees van Vliet sprong van de kist en Karei Terboom liet een si garenkistje rondgaan, waarin de stemmingspapiertj es waren- Hier en daar werd nog even fluisterend en snel beraadslaagd door de leden onder elkaar Daarop bereikte het sigarenkistje den secretaris weer en ditmaal wa ren de papiertjes welk er zich in bevonden netjes opgerold of toe gevouwen. Frank van Belt de pen ningmeester maakte de stembil- jetjes open en las harop wat daar op geschreven stond; Havikken of O. V. c. Aan het einde der telling ver klaarde de Voorzitter met luider stem, dat met nagenoeg alge- meene stemmen besloten was, tot de uitnoodiging' van de Havikken uit Utrecht. Laten we hopen, dat we dit maal weer net zooveel publiek krij gen als de vorige keer, besloot Kees, want werkelijk onze pen ningmeester Frank van Belt heeft bijna grijze haren van het pieke ren over onze financiën. De verga dering besloot met een driewerf „Hoera!" voor E. D. N. zooals de club heette en ging druk pratend uit elkaar. Den daaropvolgenden Zondag kwamen de Havikken spelen. Zes tien flinke jongens sprongen uit den trein op het perron, waar het bestuur van E. D- N. hen verwel komde, op Frank van Belt de pen ningmeester na, die natuurlijk op het veld aanwezig moest zijn „om op de dubbeltjes te passen" zooals Kees van Vliet het noemde. De opkomst van de zijde van het publiek overtrof de stoutste ver wachtingen. Dat consteerden Kees van Vliet en Karei Terboom al da delijk, toen zij op het veld aan kwamen. Reuze! fluisterde Karei den president toe, het is voor de Havikken ook heel wat prettiger spelen wanneer er wat vertier langs de lijnen is. Er zijn goede spelers bij, fluis terde Kees terug, wij zullen flink ons best moeten doer, tallen wij niet ingemaakt worden. Paul Brongers, een H. B. S.'er uit de vijfde klas, zou de wedstrijd lei den. Precies om halt drie verzamelde hij deb eide partijen in liefveld, door enkele malen lang op zijn scheidsrechters-fluitje te blazen. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^ Het publiek langs de kanten begon te klappen als begroeting der spelers. Even werd er geloot om de kant van het veld, de spelleider liep eenige stappen uit het midden weg, een korte fluitstoot en de wedstrijd was begonnen. Toen Paul Brongers voor de laat ste maal zijn fluitje aan den mond had gebracht om met eenige lang gerekte tonen het einde vo.li den wedstrijd kenbaar te maken, ging er langs de lijnen een luid ge juich op voor de E. D. N.'ers die met drie-twee uit den wedstrijd kwamen, als overwinnaars. De Havikken hadden werkelijk hun uiterste best gedaan de gelijkma ker te plaatsen, maar de E. D. N.'ers hadden gespeeld „als dui vels". Die laatste vergelijking was van voorzitter Kees, die hijgend het veld kwam af strompelen. De captain der Havikken kwam met een uitnoodiging eens in Utrecht te komen spelen en Kees beloofde daarover zoo spoedig mo gelijk beriqht te zullen sturen. Daar op namen de „vijanden" vriend schappelijk afscheid. Dat er groóte vreugde heerschte in de gelederen der E. D. N.-ers behoeft zeker niet verteld te worden. Ook niet, dat de kas een flinke duw in de goede richting gemaakt had. Dienzelfden avond nog kwam het bestuur bij Frank van Belt tezamen, om de verdienste na te gaan. Frank van Belt zou de centen en guldens tellen, Karei Terboom de dubbeltjes en Kees van Vliet zou zich belasten met het verzamelen der kwartjes. Sjonge! riep Kees aan het ein de der telling verheugd uit, meer dan ik ooit zou hebben durven ho pen. Nou Jaap krijgt zijn nieuwe goalpalen en wij koopen er dade lijk nog een nieuwew baal bij voor reserve. Op dot oogenblik sloeg de toren klok negen uur. Aai, schreeuwde de voorzitter, ik smeer hem hoor, ik moet nog heel wat aan mijn huiswerk doen! Ga je mee zoover Karei? Penningmeester, vervolgde hij lachend tegen Frank, jij zorgt wel dat alles op het droge komt hè! Met een sjovialen klap op Franks schouder nam de voorzitter af scheid en trok lachend zijn secre taris mee, die juist Frank de hand drukte, zoodat ook die haast omver getrokken werd. Toen de twee an dere bestuursleden vertrokken wa ren, ging Frank voor zijn tafeltje zitten, om het geld netjes in papier tjes te rollen en het in de kas (een keurig sigerenkistje) weg te bergen. Enkele oogenblikken later hoor de hij het signaalfluitje van de E. D. N.-club. Nieuwsgierig stak hij. zijn hoofd uit het raam, om te zien, wie er was. Het bleek Frits Beil te zijn, de jongen die naast Frank in de schoolbank zat. Wat zou die moeten? dacht Frank. Hoewel Frank hem geen be paald kwaad hart toedroeg, mocht hij Frits Beil toch niet heel erg lij den. Waarom zou hij misschien zelf niet hebben kunnen uitleggen. Dat hij daarin niet alleen stond, be wees het feit, dat Frits eigenlijk in het geheel geen vrienden had. Hij ging meestal zijn eigen weg en be halve op school kregen zijn mede leerlingen hem eigenlijk niet vaak te zien. Frank had wel eens verha len gehoord van tot 's avonds laat uitgaan met allerlei opgeschoten jongens en bierdrinken en biljarten in café's maar hij had er nooit bij zonder het oor aan geleend, omdat hij het voor laster en „kletsen" van de jongens onder elkaar gehouden had. Hij had dus wel alle reden ver baasd te zijn over dit p^tselinge en onverwachte bezoek van zijn klas genoot. Zoo verbaasd was hij zelfs, dat hij er niet eens aan dacht, naar beneden te gaan om open te doen. Dat scheen intusschen zijn broertje Wim al gedaan te hebben, te oor- deelen naar zijn stem, die zieh ver mengde met het zwaardere geluid van Frits Beil, beneden in de gang. Frank boog zich even over de .rap- leuning en riep: Kom maar even boven! Allright! riep Frits terug en twee treden tegelijk nemend, kwam hij snel de trap op. Heb je een oogenblikje voor me? vroeg Frits, Ik moet je nood zakelijk even spreken. Zijn toon was opgewonden en ernstig- Zeker, antwoordde Frank een beetje verbaasd over dezen aanhef, ga even binnen, en hij wees naar de openstaande deur van zijn ka mertje. Wim voelde dat hij overbo dig werd geacht en ging met een kleur van verlegenheid eanw weer naar beneden. Hij had gehoopt iets bijzonders te zullen hooren van de „groote jongens", waarmede hij morgen op school bluffen kon. Frank sloot de deur van zijn ka mer achter zich en wees Frits een plaats aan op de stoel, die hij tot dat doel voor zijn gast neerzette. Toen nam hij zelf plaats op het ta felblad, naast het sigarenkistje en het geld, dat gedeeltelijk nog op sta peltjes er naast stond, Ik zal maar met de deur in huis vallen, begon Frits. De kwestie is dat ik op het oogenblik heel erg ver leg enzit om vijf gulden. Ik moet ze morgen betalen, want anders krijg ik er vreeselijke onaangenaamheden mee met mijn ouwe-heer. Ik weet niét'óf jë hém kent, maar Hoe zou ik hem kennen, zei Frans, De heer Bèil woonde name lijk te Amsterdam, en bij den dood van Frits möedér, was "de jongen bij zijn tante, de jongste zuster van den heer Beil in huis gekoriien. Nou, ja, ik bedoel, als je hem zoudt kennen, zou je weten dat het geen lolletje is, het met mijn pipa aan den stok te krijgen. Nu wilde ik je vragen, zou jij mij nu niet tot overmorgen aan die vijf gulden kunnen helpen? Ik kan het mijn tanten en oom niet vragen, want die zouden het onmiddellijk aan mijn uowe-heer overbrieven. Overmorgen krijg ik mijn zakgeld en dan zal ik je het geld dadelijk teruggeven. Aan de manierwaarop Frits sprak en de zenuwachtigheid, waar mede hij telkens op den stoel heen en weer bewoog, begreep Frank, dat er inderdaad wel iets heel ernstigs aan de hand moest zijn, waarom zijn klasgenoot het geld noodig'had- Het spijt me hetl erg, zei Frank spijtig, maar ik kan je werkelijk niet helpen, ik heb het niet. Als mijn Vader thuis was, zou ik er hem wel om kunnën vragen, maar die is op reis voor zaken en komt zeker niet voor overmorgen weer in de stda. Toen zag hij, dat Frits zijn oogen vestigde op de stapeltjes geld die op tafel, lagen. Uit vrees, dat Frits hém verkeerd beöoï'deelèn zou en omdat hij eigenlijk toch wel met de jongen te doen had, liet hil er snel pp vol gen: En' dit is kasgeld van E.D.N. waar ik dus niet aan kan komen. Maar waarom niet, pleitte Frits het is immers maar voor twee dagen. Of dat geld daar nu in dat kistje ligt of dat je er mij even mee uit den brand helpt. Je hebt het im mers overmorgen weer terug. Kom kerel, doe het maar, je weet niet hoe beroerd ik er tusschen zit..„„ Kom Frank Een oogenblik twijfelde Frank nog, maar toen hij de vragende en angstige blik zag, waarmede Frits hem aankeek, kon hij niet langer weigeren. Hij telde twintig kwartjes uit, die Frits met een zucht van ver lichting haastig bij zich stad. Besten, besten dank, zei Frits en greep Frank's rechterhand met beide handen vast. Tot weder dienst bereid kerel.... Frank liet zijn gast uit. Het was met een onpleizierig gevoel, dat hij weer aan het tafeltje plaats nam, om het kasgeld van E. D. N. verder weg te bergen, Hij zuchtte eens diep, hij voelde zich beklemd De dag daarop merkte Frank, hoe Frits hem telkens ontweek en het laatste in de klas kwam, om er het eerste weer vlug uit te verdwijnen. Het was zeker, dat hij Frank geen gelegenheid wilde geven hem aan te spreken. Toen kwam de dag der terugbetaling. Die verliep, zonder dat Frits één woord' erover sprak. Nog twee dagen wachtte Frank en toen werd het hem te bar. Bij het uitgaan der school snelde hij Frits, die het op een loopen gezet had achterna en greep hem ruw bij den arm. Hijgend stonden de twee jongens tegenover elkaar. Hoe zit het met het geld? vroeg Frank, waarom betaal je me niet terug en ontloop je me, alsof wij hee'emaal geen afspraak loopen hebben. Frits zweeg, een oogenblik. Toen vroeg hij, uiterst verbaasd doende: Geld? Welk geld be doel je? Toen drong het ineens tot Frank door, met wat voor soort schoelje hij hier te maken had. Een wilde drift sloeg in hem op en zijn stevige jon gensvuist schoot als een hamer voor uit op Frits wang, die een kreet van pijn slaakte. Het volgende oogenblik waren zijn in een verwoede strijd gewikkeld. E enkring van nieuws gierigen, die zonder uitzondering op Frank's hand waren, vormde zich om de beide vechtenden. Zwijgend vocht Frank, ziedend van toorn. Frits kreunde zoo nu en dan van pijn, hetgeen zijn woede aanzette. De nederlaag van den bedrieger was volkomen en meer dan vernederend. Frank betaalde uit zijn weekgeld vijf gulden in de kas van E. D. N. én niemand heeft- ooit geweten, wat de aanleiding geweest was tot- Frank's verbitterde woede.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 4