VQDR. VELSEN-YMUSDEN BEVERWIJK EN OMSTREKEN Het Noordzeekanaal. In 1876 voor de scheepvaart opengesteld. HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week H> cents, per maand ISO cents, per kwartaal f L20, losse trammers 3 cents. ADVERT ENT I EN: 1—5 regels ƒ0.75. Elke regel racer Ï5 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers (Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel jneer 10 cent. Ingezonden mededeelragen dabbelc prijs. U JAARGANG No. 38 DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM Kantoor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN IJmnidcn: I-L BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-OostM. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat tó eiri K. WESSELIUS, Leeuweriklaan 6; Velsen-Noord: J. J. WESSELIUS, Melklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan 11 w. A f DINSDAG 15 DECEMBER 1931 UIT IJMUIDEN'S VERLEDEN. Ket eerste algemeene reglement van politie Voor het Noordzeekanaal, zijn havens en zij- kanalen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit yan 26 October 1876, stelde den grootsten diepgang der schepen vast op 6.50 M. voor de vaart in de buiten- en binnenhaven en in het zij kanaal naar Zaandam. Daar het kanaal bij de openstelling in 1876 ïiog niet op de volle afmetingen was gebracht, werd in dat reglement een overgangsbepaling opgenomen, welke den Minister van Binnen- landsche Zaken machtigde voor den gemelden diepgang een anderen in de plaats te doen treden en het varen in de havens en het schutten door de Noordzeesluizen tusschen zonsondergang en zonsopgang te verbieden. Bij beschikking van den Minister van 28 October 1876 werd het kanaal den 2en No vember 1876 voor de scheepvaart opengesteld en werd de diepgang voorloopig bepaald op: 4.20 M. bij L. W. in de haven, 5.M. bij een waterstand van A.P. in de haven, 5.00 M. in het hoofdkanaal, 1.50 M. ha het zijkanaal naar Zaandam, ter- yrijl nachtelijke vaart in de binnen- en bui tenhaven en nachtelijke doorschutting door Öe Noordzeesluizen werden verboden. Bij beschikking van 7 December d.a.v. werd 'de maximum diepgang voor de vaart naar Zaandam op 2 M. gebracht: bij die van 30 October 1877 werd de toegelaten diepgang in de haven van IJmuiden met 1 M. vermeer derd en die in het hoofdkanaal en het zij- kanaal naar Zaandam gebracht op de in het algemeen reglement van 1876 bepaalde cij fers. Het verbod van nachtelijke vaart in de bin nen- en buitenhaven en doorschutting door de Noordzeesluizen werd den 29 November 1877 opgeheven. Bij Ministerieele beschikking van 15 December i879 werd de geoorloofde diepgang in het zijkanaal maar Zaandam op 4.20 M. bepaald. Een nieuw reglement van politie is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 31 Maart 1884. Dit reglement bepaalde, dat op het kanaal alleen schepen werden toegelaten met geen grooter diepgang dan: voor het hoofdkanaal 7.20 M. bij een waterstand van 0.30 M. N.A.P. 7.10 M- w 0.40 M. 7.00 M. 0.50 M. voor het zijkanaal naar Zaandam 5.30 M. De maximumbreedte werd vastgesteld op 17.75 M.: de maximumlengte op 115 M. Bij Kon. Besluit van 23 Mei 1892 werd opj grond van de wet van 28 Februari 1891 en naast het ook voor het Noordzeekanaal gel dende algemeene reglement van politie voor rivieren, kanalen, havens, enz. onder beheer van het Rijk, een bijzonder reglement van politie voor het Noord-Zeekanaal vastgesteld, waarin de maximum-afmetingen van de in het kanaal toegelaten vaartuigen, zooals die in het reglement van 1884 en de wijziging van 1887 voorkw_amen, werden gehandhaafd. In verband met de in gebruikstelling der nieuwe sluis te IJmuiden en de verruiming van het kanaalprofiel werden bij Koninklijk Besluit van 5 April 1897 voor het hoofdkanaal en het zijkaniaal naar Zaandam de maximum afmetingen der toegelaten schepen bepaald als volgt: Diepgang voor het hoofdkanaal 9-20 M. en voor het zijkanaal naar Zaandam 8 M., bij een waterstand van 0.50 M. N.A.P. en zoo veel meer of minder als de waterstand in het kanaal hooger of lager is dan 0.50 M. N.A. P.; lengte 220 M. en breedte 24 M. Toegelaten vaarsnelheid. In het politïereglement van 26 October 1876 werd de maximum-vaarsnelheld voor stoom- booten vastgesteld op 150 M. in de minuut. Aan stoomschepen met minder diepgang dan 1.50 M. kon door den havenmeester schrifte lijk een snelheid van ten hoogste 250 M. in de minuut worden gegund. In het reglement van 31 Maart 1884 werd de maximum-snelheid in de hoofdkanalen en de zijkanalen bepaald; terwijl de grootste snelheid, waarmede gesleept mocht worden, bij dag op 150 M. en van één uur ma zons ondergang tot één uur voor zonsopgang op 100 M. in de minuut werd vastgesteld. In het reglement van 21 Juli 1908 werd de maxi mumsnelheid, waarmede gesleept mag wor den, bij dag zoowel als bij nacht, op het hoofdkamaal bepaald op 150 M. Kanaalrechten. Bij Koninklijk besluit van 20 October 1876 werd vastgesteld een voorloopig tarief van het kanaal- en havengeld op het Noordzeekanaal en de zij kanalen. Volgens dat tarief was aan havengeld 0.16 per 10 M3. van den inhouds maat verschuldigd, terwijl schepen in gere- gelden dienst de helft betaalden en voor vis- schersvaartuigen, lichters, vrachtschepen- enz. een lager tarief gold; aan kanaalgeld moest voor de vaart tot Amsterdam 0.72, voor die tot Zaandam 0.64 per 10 M3. betaald worden. Bij Koninklijk Besluit van 24 October 1879 werd een nieuw tarief vastgesteld, waarbij o.a. het havengeld op 0.14, het kanaalgeld op 0 64 voor de vaart maar Amsterdam en op 0.56 voor die naar Zaandam, alles per 10 M3. van den inhoudsmaat, werd bepaald. Bij Kon. Besluit van 12 April 1878 was aam de Kanaalmaatschappij concessie verleend voor het heffen van een recht van 0.02 per M3. en per etmaal van schepen, welke van de steigers der Maatschappij gebruik maakten. Voorts werd bij Kon. Besluit van 8 Dec. 1879 goedgekeurd het heffen van een ijsgeld van 0.011/2 per M3. gedui'ende de maanden November tot Maart van elk jaar; de op brengst daarvan moest aangewend worden tot het bevaarbaar houden van een geul in het Noordzeekanaal bij vorst. Bij de wet van 28 Juni 1890 werden de ka naal- en havengelden voor de vaart naar Amsterdam, Zaandam en Westzaan met in gang van 1 Juli 1890 afgeschaft. De opbrengst der kanaal- en havengelden bedroeg in het jaar 1876 11.689.96 en in 1889 (het jaar vóór de afschaffing der gelden) 130.348.89. Bij de wet van 23 Juni 1893 zijn ook de kanaal- en havengelden voor de vaart naar andere gemeenten dan de drie bovengenoem de afgeschaft. De heffing van steigergelden duurde voort tot Mei 1900, toen ingevolge de wet van 22 Juli 1899 ook deze rechten werden afgeschaft. Voor de vaart door de Oranje sluizen zijn nooit rechten geheven, daar de concessie voor het maken van het Noordzee kanaal bepaalde dat de scheepvaart, zooals die toen op het IJ bestond, vrij zou blijven van rechten op dat gedeelte van het kanaal, hetwelk het vaarwater van het IJ zou ver vangen. Zijdie zich met ingang van 1 Januari a.s. per kwartaal abonneeren ont vangen de in December nog te ver schijnen nummers gratis. Zij, die zich met ingang van 1 Januari a.s. per maand abonneeren ontvangen de vanaf 22 December nog te ver schijnen nummers gratis. DE ADMINISTRATIE. IJMUIDEN ZANGUITVOERING BLINDEN. DOOR 'Het was Maiaindiaig-avond vol irn de Bet-hto- •hemkerk in de J-aimes-W-attstraat te IJmui den, waar een zanguitvoering werd gegeven door het Geme engde koor der Blinden ten ibate van de Hulpver e eniging „Blinden- -penning", -gevestigd Plantage Middleiilaain te Amsterdam. We haddein niet -anders verwacht. Wie zou ook niet deze ongelukkigen willen steunen? Wie zou niet mede willen helpeai hun zoo droefgeestig let -te verzachten, door een- bij drage >te schenken aan deze philantropische iimriohtdaig? En dan herhalen we w.a-t een der ■oprichters schreef, dat zij die zien zich kun- kenir verlustigen aam al het lieflijke en schoons, in de hun. omringende schepping. „Zoudt gij dan niet -uit dankbaarheid voor wat u gelaten en den blinden ontnomen werd, niet -met ons de hand aan den ploeg willen slaan om hen te helpen, w-at gemakkelijker door -het leven te komen, door hem zooveel mogelijk te ontheffen van het j-uk der ar moede?" We zijn er z-eker van. dat de ver- eenigimg dezen avond een flink succes kan 'boeken. Ds. Zwaan opende, nadat. Psalm 103 Vers 1 w-as gezongen niet gebed. Hij schetste verder het droevig lot dezer menschen en sprak zijn vreugde er over uit, dat zoovelen opgekomen w-aren met de -bedoeling om daadwerkelijk te steunen. Het iprogra-mma vermeldde een 11-tal num mers, m.i. wel wat overladen, mede ook door dat er nog sprekers waren. Het concert heeft veel te genieten gegeven. Het koor heeft met veel ambitie gezongen. Allereerst een woord, van lof aan den directeur den heer A. Boen- dermaker. Wat hij met zijn memschen -heeft weten te bereiken was frappant. Wat z-al daar een geduld' voor noodig -zijn geweest. Hij toonde zich een muzikaal leider, die op be scheiden wijze doch met krachtige hand diri geerde. Er weid; -muzikaal en vooral zuiver gezongen. El-k nummer was goed verzorgd en -de uitspraak viel z-eer te -loven! Motette van Ellas Oechster—Erlangetm was ideaal van stemming. Waren de sopranen eerst wat beduusd, later waren ze schitterend. In Du bist's dem Ruhm und Ehre ge- büret, van Jos. Haydn, beluisterden we goede ■bassen. In motet van E. F. Richter, was het kooi' niet altijd gelukkig in de eanoniische gedeel ten, doch het stralend slot: Uw God is Koning, vergoedde veel. In Lentelied van J. H. G. v-an Brucken Fock -was de samenzang uitstekend. Wiegeliedje van Fred. Roeske, werd echt •kinderlijk en lieflijk voorgedragen. In Lied des Vertrouwens van. Niels W. Gade was het koor op zijn best en zeer mooi van klank. Enkele leden van het koor traden op als solisten, Mej. Musch sopraan, zong Recitativ ■en Arioso uit Paulus, van F. Mendlelssohn- Barüholdy. Ha-ar stem is wat klein. 3h de hoogte was haar zingen niet zuiver. Haar voordracht was wel muzikaal. De da-mes Musch, sopraan en -Annie Beyer ■mezzo-sopraan, zongen twee duetten. Maan- idylle van Hendrika van Tussenbroek en Die Meere, van Joh. Brahms. We kwamen werkelijk onder den ind-ruk van dit mooie zuivere en beschaafde zingen, 't W-as een knap staaltje van samenzang. De mezzo-sopraan die hier al zeer opvied door haar mooie stem, kregen we als soliste te hooren in het Largo van Handel. Zij be schikt over een van nature fraai orgaan. Zij gaf mooie zang te genieten en had zij in een zaal gezongen, zij was stormachtig toegejuicht. De violiste -mej. T. van Pelt droeg voor Sonate van G. Samet-ini. Deel I werd met mooien toon en gevoelvol voorgedragen. In Deel II toonde zij over voldoende -techniek te 'beschikken. -De pianist de heer Joh. Veenschreuder, die de solisten smaakvol begeleidde -trad ook als solist op. Hij speelde het Andante uit Sonate Opus 26 van L. van Beethoven. Men Icon respect -hebben voor zijn muzikaal inzicht. Zijn spel ontroerde. In de pauze sprak de heer A. Boendermaker en vernamen we wat de blinden al zoo doen in de inrichting. De vereeniging is gebaseerd op Christelijken grondslag, doch voor alle gezindten is er plaats. Zoo zijn er 35 Israëlie ten en 15 Roomsch-Katholieken. De blinden zijn niet intern. De vereeniging is de schakel tusschen de blindien en hen die zich hun lot aantrekken. Zij verdienen een toon, waardoor het afhankelijk zijn wordt weggenomen. Hij vertelt wat er ai zoo gewerkt wordt: als stoelzittingen vlechten, borstels- en -manden- maken. Er wordt les gegeven in Braille schrift. Hij wekt verder een ieder op om lid te worden, hetwelk 10 cent per maand kost. Hij hoopt dat allen het inbeekenbhjet zullen -teekenen en zij die het soms vergaten kun nen zich wend'en tot den heer J. N. Strating J. P. Coenstraat 97, die ©aar-n-e een ieder als 1M noteert. •Het slotwoord werd gesproken door den heer T. Sohaafsma, die allen- nog eens opwekte om te steunen. Hij dankte allen voor de mede werking in 't bijzonder ds. Zwaan, waarna de -avond met gebed werd gesloten, H. VEREENIGING VAN VRIJZINNIG HERVORMDEN De vereeniging van Vrijzinnig Hervormden houdt haar derde winterlezing op Donderdag 17 December waar als spreker zal optreden Ds. H. A. Enklaar te den Helder, met als on derwerp: „Het geluk van den modernen mensch". De lezing zal gehouden worden in het vereenigingsgebouw aan den Groeneweg. KERSTFEEST De Christelijke Zondagschool in vrijzinni gen geest te IJmuiden (O) zal Zondag 20 December haar Kerstfeest houden in het Vacantie-koloniehuis aan den Groeneweg te IJmuiden (O.) CHINEESCHE AVOND Men schrijft ons: Het departement IJmuiden van het „Nut" houdt Donderdagavond 17 December zijn tweede lezing in dit seizoen. Als spreker is uitgenoodigd de heer Gerard Pilger, die als onderwerp heeft gekozen: Chineesche avond toegelicht met lichtbeelden. Voor IJmuiden is de heer Gerard Pilger een geheel onbekende, doch uit hetgeen wij vernamen uit andere plaatsen, waar de heer Pilger als spreker is opgetreden, belooft het een schitterende avond te worden. De heer Pilger heeft gedurende de jaren 19181928 in China en Japan rondgezworven om studie te maken van land en volk. Met den Chineeschen avond voert de heer Pilger ons in het huiselijk leven van de be woners van het „Hemelsche Rijk" en laat ons hun wijsheid, schoonheid en humor zien. Hij zal eerst een korte geschiedkundige in leiding geven; ons vervolgens bij een Chinee sche familie introduceeren en ons op de hoogte brengen van de ingewikkelde Chi neesche etiquette, .a. verlovings- huwe lijks- en begrafenisplechtigheden. Hij zal ons medenemen naarMaar wat zullen wij hier nog meer opnoemen waarheen de heer Pilger ons zal voeren? U kunt het beter zelf gaan zien. De voordracht wordt gehouden in het ge bouw voor Christelijke belangen. CHRISTELIJKE VROUWEN- EN MEISJES- VEREEN. DER NED. HERV. GEMEENTE. Door bovengenoemde vereeniging werden Maandagavond, zooals ieder jaar gebruike lijk, de in den loop van dit jaar afgewerkte kleedingstukken tentoongesteld. In de aeh- terzaal der Ned. Herv. Kerk te IJmuiden (O.) waar een en ander te bezichtigen was, gin gen wij even een kijkje nemen en vonden daar de verschillende kleedingstukken voor alle leeftijden, alle keurig afgewerkt. Dit jaar zijn 114 kleedingstukken door de vnouwenvereeniging gemaakt en -218 door de meisjesvereeniging. De meisjesvereeniging is onderverdeeld in drie clubs, de z-g. kleine club voor deelneemsters van 1114 jaar, de jeugdclub voor deelneemsters van 1416 jaar en de club voor ouderen. Met elkaar zijn er ongeveer 80 jeugdige medewerksters. Hier over heeft Mevr. de JongSluiters de leiding. Voor de vrouwenvereeniging berust de lei ding bij mej. Luit, secretaresse van de ver eeniging. De kleedingstukken worden tegen Kerst mis ingepakt met- een zak erwten en een Geldersche worst en verdeeld onder de armste huisgezinnen, na afloop van het Kerstfeest. Dat vooral dit jaar heel wat ge bruikt kan worden spreekt vanzelf. In Juni a-s. bestaat deze vereeniging al 35 jaar. De kosten worden bestreden door bijdra gen van donateurs en belangstellenden, want wanneer straks alle kleedingstukken zijn gegeven, moet nieuw materiaal voor het vol gend jaar aangeschaft worden. Nieuwe donateurs en donatrices zijn na tuurlijk steeds welkom doch vooral is er be hoefte aan goede leidsters, niet voor tijdelijk maar geregeld voor iedere bijeenkomst. UNIE-COLLECTE. De Unie-collecte ten bate voor het Chr. onderwijs heeft alhier ruim f 219 opgebrachte CHR. TRANSPORTARBEIDERS. De Ned. Bond van Chr. Fabrieks- er Trans portarbeiders houdt op 19 December een feestvergaderkng in het gymnastieklokaal van de Christelijke school aan de Lanigeveld- sbraat. De heer W. Strijbis Fzn. hoofdbe stuurslid, zal een feestrede houden. Verder zal het woord gevoerd worden door Dr. van Katwijk, Geref. Predikant te Velsen- Noord en door Ds. H. Meijer, Ned. Herv. Pre dikant te Velsen. KERKELIJKE VERKIEZINGEN. Bij de Ned. Herv. Gemeente alhier zijn door het kiescollege herkozen -als ouderling de heeren L. P. Tismeer, H. J. Cnemer, A. Rietdijk en als diaken de heer R. Stobbe. De kerkenaiad -herkoos tot kerkvoogd den h-eer B. Slikkerveer. De heer J. Jongeneel heeft bedankt als ouderling der Geref. kerk van IJmuniden-O. In deze vacature zijn eandid-aat gesteld de heeren G. de Jager en H. Deelder TEGEN HET RUSSISCH GEVAAR. De ikerkeraden der Ned. -Herv. en Geref. kerk IJmuid-en-Oost, hebben o-p Dinsdag 22 Decem ber een grootoe bijeenkomst -belegd in de Geref. kerk aan den Velserduinweg, tegen het Russisch gevaar en de ongeloof ipropagan- da. Als sprekers hopen op te 'treden dis. Jac. Poort van Beverwijk consulent der N-ed. Herv. Gemeente te IJmuid-en-Oost -eni ds. Chr. J W. Teeuwen, geref. predikant. -Het kerkkoor -der Ned. Herv. gemeente verleent zijn mede werking. TENTOONSTELLING. Vanwege -de Geref. Meisjesvereeniigdng „Wees een Zegen" ite IJmuiden-Oost., wordt op Vrijdag 18 December des avoinds in het vergaderlokaal der kerk laan den Velser- duinweg een tentoonstelling gehouden v-an de kleedingstukken voor de Kerstudtdeeling. SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Zwee-dsch stoomschip „Embla" is Zater dagavond na aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden een partij rawijzer voor Zweden te hebben bijgeladen via Rotterdam vertrok ken. IN REPARATIE. Het Nederl. motorschip „Cornelia B" is Zondagmorgen te IJmuiden aangekomen en opgevaren naar Spaarndam, teneinde aldaar aan de W-erf „Vooruit" eenige reparaties te ondergaan. Het Deensche stoomschip „Amaliënzorg" is Maandagmorgen na lossing harer lading papierhout aan- -de papierfabriek te Velsen, in ballast naar Rotterdam vertrokken. Het Nederlandsche passagiersschip „Simon Bolivar" met passagiers en stukgoederen van West-Indië voor Amsterdam wordt Dinsdag middag te IJmuiden verwacht. Het Noorsohe stoomschip „Loke" is Maan dagmorgen met een volle lading papierhout v-an Leningrad voor de papierfabriek te Vel sen aangekomen. Het Belgisch tankschip „President Franqui" is Maandagmiddag met een volle lading olie van Batoum voor Amsterdam aangekomen en passeerde de sluizen te IJmuiden met een van 72 d.-M. BEVERWIJK DE NIEUWE GASHOUDER IN BEDRIJF GENOMEN. Maandagmiddag is de onder de gemeente Heemskerk voor rekening der Gemeente Lichtbedrijven van Beverwijk gebouwde gas houder officieel in gebruik gesteld. Bij -deze plechtigheid waren om. tegenwoordig de Burgemeesters jhr. J. C. W. Strick van Lin- schten van Beverwijk, J. van Roosmalen van Uitgeest en W. Vreugde van Heemskerk, de wethouders J, Braun en K. Steyn en de leden van den gemeenteraad mevr. T. Kemp Haan, H. J. Bilderbeek, J. Bisschop. J. Eijking N. J. Out, en W. Maters van Beverwijk, Dr. Klönne van de firma Klön-ne te Dortmund, die den houder bouwde en vertegenwoodi- gers van de Kon. Ned. Hoogovens en staalfa brieken,. In het regulateursgebouw heeft wethouder K. Steyn als voorzitter der commissie van Bijstand in het beheer der bedrijven, nog eens -de beteekenis van de gasdistributie door Beverwijk uiteen gezet, er op wijzende, dat het daardoor niet alleen mogelijk is een goe de warmtebron te verstrekken aan. huisvrou wen, industrieën en groote complexen ge bouwen, doch oo-k dat door afneming van gas een groot bedrijf versterkt wordt, dat een massa menschen in deze omgeving brood ver schaft; nl. het Hoogovenbedrijf. Spr. wees vervolgens op den vooruit-zienden blik van de directie der Lichtbedrijven, die de aanvra ge tot dezen bouw zeer vroeg indiende. Des tijds immers, toen de gasleveramtie door Hoogovens aan de orde was/werd geprofeteerd dat over vijf jaar een omzet van 3.000.000 kub. M. zou worden bereikt. In 1931 zal ver moedelijk reeds 2,800.000 kub. M. van Hoog- vens moeten worden ingekocht. De wethou der eindigde met het uitspreken van den wensch, dat de distributie van het gas zich ook in de toekomst nog zal mogen uitbrei den. De directeur der Gemeente Lichtbedrijvem, de heer H. J. de Groot deelde daarna ver scheiden- technische bijzonderheden omtrent den bouw mede en zette daarbij ook uiteen, hoe deze droge gashouder te verkiezen was boven de natte houders, welke laatste bo vendien veel duurder in gebruik zijn, o.a. omdat zij voorzien moeten zijn van een ver- warmingsinstallatie. Omtrent de afmetingen deelde spr. mede, dat de nieuwe gashouder tot den top 31 M. hoog is, ter-wijl de inhoud bij een middellijn v-an 19,20 M. 6000 kub. M. is. Vervolgens ondernam het gezelschap den tocht naar den top van den houder, om zich daarna met de vrij zwevende liftkooi naar den bodem te laten zakken. De directeur deelde hier nog mede, dat het gevaarte 200.000 K.G. weegt. De kosten be droegen in totaal f 820.000. In den gashou der werden de belangstellenden, volledig omtrent d-e Tychndsc-he details ingelicht. Zoo werd er daarbij n-og op gewezen ,dat de gas druk tot 500 m.M. wordt opgevoerd, zoodat het gas nog heel wat verder dan tot nu toe kan worden geperst, zonder dat daarbij ma chinale kracht noodig is. Toen het gezelschap zich -na afloop van de excursie weer in het regulateursgebouw be vond, opende Burgemeester Jhr. J. C. W. Strick van Linschoten, daartoe door den- directeur uitgenoodigd, deikraan en suisde 't cokesovengas der Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken den nieuwen houder binnen. De heer De Groot danikte vervolgens alle belangstellenden en in het bijzonder de fa. Klönne, de Gasmeter fabriek en de directie van Hoogovens voor de verleende medewer king, waarmede de plechtigheid ten einde was. HET UITDUNNEN VAN BOOMDEN. De Directeur van Openbare Werken heeft B. en W., na ingewonnen -advies van den heer D. F. Tersteeg, tuinarchitect te Naar dien, geadviseerd om den Raad voor te stel len om over ite gaan -tot het uitdunnen van; boomen in verschillende lanen der gemeente ■t.w. de Noorde-rparklaan, de Sch-ooll-aam, de Vondell-aan en de Dr. Schui-tstraat. De Commissie van bijstand in bet beheer der Openbare Werken kan zich hiermede ver eenigen. zoodat B. en W. den Raad hebben voorgesteld -tot dien maatregel over te i STEUN VOOR NOODLIJDENDE TUINDERS. De heer J. Visser, lid van den gènfeenteraad heeft aan den Raad verzocht aan B. eni W. onderstaande vragen te mogen stellen: 1. Zijn Burgemeester en Wethouders 'bereid mede -te deelen, of hunnerzijds -al pogingen zijn aangewend, om voor de noodlijdende t-uinders dn onze gemeente steun ite verkrijgen van de regeerinig, zoowel voor een vaste weke- -lijksc-he -uitkeerin-g -als voor een renteloos voorschot op langen termijn-? 2. Als vraag 1 in .bevestigenden zdin kan worden beantwoord, zijn B. en W. dan bereid de betreffende correspondentie -ter inzage -te legjien voor de leden van den gemeenteraad? 3. Indien thans door de negeering nog geen definitieve steun is -toegezegd, zijn B. en W. dan bereid voorsteilen -te doen -dat onmiddel lijk met het verieenien van steun van ge meentewege een aanvang -kaai worden ge maakt? 4. Als vraag 3 in g-unstigen zin mocht wor den beantwoord, op welke wijze en -in -welke •mate denken B. en W. d-an dat het best steun kan worden verleend? 5. Hoe is het oordeel van B. en W. over de vastgestelde steunregeling .te Castricum? Het nieuwste product van de Dornier Werlce te Althenrhein is het vliegtuig „DO. K", dat door de geheel nieuwe wijze waarop de motoren aan de machines zijn aangebracht zeer. vast in de-lucht ligt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1