VGDR. VELSEN-YMUIDEN BEVERWIJK EN OMSTREKEN PRINSES JULIANA TE VELSEN. HET NIEUWE DAGBLAD A B ONNEMENTEN: per \*eck 10 eeots, per maand d0 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENTIEN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 15 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Lnidsprekers rAdv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden mededeelmgen dobbele prijs. Kantoor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN IJmuiden: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-OostM. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 K. WESSELIUS, Lceuweriklaaji 6; Velsen-Noord: J. J. WESSELIUS, Mclklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan 11 w. Ie JAARGANG No. 39 DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM WOENSDAG 16 DECEMBER 1931 VELSEN. Bij het huwelijk van een kleindochter van Jhr. Mr. Boreel van Hogelanden. Het bruidspaar. Dinsdagmorgen werd te Velsen het huwe lijk voltrokken tusschen Jhr. John Hugo Loudon en Jkvr. Marie Cornelia B.esse van Tuyl van Serooskerken, een kleindochter van Jhr. mr. J. W. G-. Boreel van Hogelanden, Kamerheer in b.d. van de Koningin. Reeds geruimen tijdi voor de aanikomst van den stoet hadden zich vele balangstellen- den in de omgeving van het raadhuis en de Ned. Herv. Kerk opgesteld. Het huwelijk werd ten raadhuize voltrok ken door den ambtenaar van den Burgerlij ken Stand C. J. van Oort, chef der derde af- deelïng ter secretarie. Onder de aanwezigen merkten wij op, be halve de ouders van het bruidspaar: Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden, Graaf en gravin v. Zuylen v. Nijeveld; Graaf en gravin OberndorffJhr. van Taets, Kamerheer in b. d. van de Koningin-Moeder; Jhr. B. W. F. van Riemsdijk, oud-directeur van het Rijks museum; Baron Bentinck van Schoonbeten, oud-minister Loudon; de heer Herbert Cre- mer e.a. Nadat het huwelijk ten raadhuize vol trokken was, begaven het bruidspaar en de genoodigden zich te voet naar de Ned. Herv. Kerk. In de Ned. Herv. Kerk. De kerk was reeds lang voor de komst van het bruidspaar geheel met belangstellenden gevuld. Na eenige oogenblikken arriveerde Prinses Juliana, vergezeld door Baronesse Bentinck, hofdame en Baron Baud, kamerheer. Bij het binnentreden van Prinses Juliana speelde het orgel het „Wilhelmus" hetwelk door alle aanwezigen staande werd aange hoord. Even later kwam het bruidspaar dat onder de tonen van het „Bruidskoor" uit Lohengrin de plaats voor den preekstoel in nam, omgeven door de genoodigden. Het huwelijk werd ingezegend door Dr. S. F. H. J. Berkenbach van den Sprenkel, Ned. Herv. predikant te Rotterdam, vroeger te Haarlem, die als tekst had gekozen 1 Cor. 13 de eerste 8 verzen. Nadat gezang 38 vers 1 en 3 door de gemeente was gezongen en de huwelijksinzegening met een toespraak door Dr. Berkelbach had plaats gehad werd het bruidspaar staande toegezongen gezang 224, vers 1 en 5. Nadat de plechtigheid geëindigd was, bega ven zich het bruidspaar met genoodigden^en Prinses Juliana naar de consistoriekamer, waar gelegenheid was het bruidspaar te com plimenteeren. Even 'later verliet Prinses Juliana het kerkgebouw om zich naar „Waterland" te begeven, waar zij eenïgen tijd vertoefde. Prinses Juliana verlaat het kerkgebouw na de huwelijksinzegening. Rechts van de prinses Baron Baud. Jhr. M. Loudon is een zoon van den Direc teur der Bataafsche Petroleum Mij. te Wasse naar en de bruid de kleindochter van Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden, oud burgemeester van Haarlem en oud-lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Kamerheer i.b.d. van de Koningin. Het jonge paar vertrekt naar Amerika, waar Jhr. Loudon zijn werkzaamheden heeft. IJMUIDEN SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Yoego-Slavisch stoomschip „Carica Mi- lica" is Maandagavond met een volle lading graan van SafEta Fé voor Amsterdam aan gekomen en passeerde de sluizen te Umui den met een diepgang van 75 d.M. Het Neder!tankschip „De Haag" van de A. P. C. is Dinsdagmorgen na lossing harer lading olie in Amsterdam in ballast naar Batoum vertrokken. Het Engelsch stoomschip „Monkstone" ver trekt Woensdagmorgen in ballast van Gra- vesend, teneinde aan het Hoogovenbedrijf te IJmuiden een volle lading ruwijzer voor Engeland in te nemen. PROEFTOCHT. Het bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij. te Amsterdam voor rekening van de Anglo Saxon Petroleum Cy. gebouwde mo tortankschip „Manvantara" is Dinsdagmor gen van Amsterdam naar de Noordzee ver trokken, voor het houden van de officieele proeftocht. Des middags is dit motorschip in de haven van IJmuiden teruggekeerd en heeft ligplaats genomen aan den toeristen steiger, om aldaar de genoodigden te lan den. De Engelsche stoomschepen „Heworth" en „Granta" liggen momenteel te New castle in lading en zullen waarschijnlijk he den met steenkolen voor het Hoogovenbedrijf naar IJmuiden vertrekken. Het Noorsch stoomschip „Delfinus" is Dinsdagmiddag met een lading papier- hout. van Foldefors voor de Papierfabriek te Velsen aangekomen. Het Nederl. stoomschip „Soemba" van de van de S. M. N. is Dinsdagmorgen met stuk-: goederen van Ned.-O. Indië via Londen te IJmuiden aangekomen en opgevaren naar Amsterdam. AANRIJDING. Een ledige auto van de expeditiefirma Van Zanten botste, komende van den bootsteiger, door een verkeerde manoeuvre tegen een paal van het electrisch lichtnet, welke bij den grond afknapte. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Tegen den bestuurder is proces-verbaal ppgemaakt. SCHEEPVAARTBERICHTEN. VERTROKKEN SCHEPEN. Vertrokken schepen: 15 December: Ned. motor, Den Haag, Daytown. Ned., Mangantara, Noordzee. Ned., Eemland, Hamiburg. Belgisch, Roza, Brugge. Portugeesch, Gurnene, Antwerpen. Ned., Rijnstroom, Huil. Ned., Maasstroom, Leith. Engelsch, Merel, Londen. Zweedsch, Burgondia. Antwerper Ned., Lingestroom, Londen. Binnengekomen schepen: 15 December: Ned., Soemba, Batavia. Ned. Onderzeeboot O 13, Noordzee. Ned., Orpheus, Kopenhagen. Deensch, Laura Maersk, Leningrad. Ned., Mangantara, Noordzee. Noorsch, Delphimus, Bergen. Engelsch, W. I. Radcliffe, Buenos-Aires. DIEFSTAL. Door N. werd aangifte gedaan van zijn rijwiel, dat hij voor het café van K. op het Kennemerplein had geplaatst. EXCURSIE Dinsdagmiddag arriveerde te IJmuiden een gezelschap bestaande uit leden met hunne dames van „Zang en Vriendschap" van de af deeling Spoor en Tramwegen uit Den Haag. Het gezelschap reisde in bussen van de Haagsche Tramweg Maatschappij. „MIEPJE" VAN IJMUIDEN. De Fr. Charles Spaniel „Miepje" van IJmuiden, eigenaresse Mevr. T. Tismeerde Waard, behaalde op de te Brussel gehouden internationale tentoonstelling de volgende prijzen: Classe de Gagnants en Classe d'hon- neur beiden een eersten prijs, benevens een speciale en den kampioensprijs. VERMIST. Sinds Zaterdag 12 December werd de 18- jarige dekknecht Sanderbeek, wonende te Umuiden. (O.) vermist. Hij voer op de sleepboot „Annl" der Ree- derij Goedkoop. Men vermoedde een ongeluk. Nader meldt men ons, dat de jongen door de politie is opgespoord en naar zijn ouder lijke woning gebracht. Hij was eenige dagen op stap geweest. WERKLOOZEN-ADVIES- COMMISSIE. EEN DEMONSTRATIE. De werkloozen-adviescommissie hield Dins dagmiddag onder leiding van den heer H. den Nleuwenboer, een openbare vergadering in „Tivoli", waar als spreker optrad, de heer F. Dekker met als onderwerp: „De rechten der werkloozen". De heer Dekker liet een protest hooren te gen de beide commissies van Maatschappelijk Hulpbetoon. Wekelijks wordt de huurbijslag ingehouden. Heeft men daar het recht voor of is het een willekeur van Maatschappelijk Hulpbetoon? Wij staan in een positie aldus spr.. dat, wanneer wij niet meer noodig zijn, wij op straat gezet worden. Hebben wij niet 'ten allen tijde met onze lage loonen een premie betaald aan de werkgevers? Wij geven met onze ar beidskracht het volle kapitaal, waarvoor wij een menschel-ijk bestaan eischen en de uitkee ringen van Maatschappelijk Hulpbetoon kun nen wij dan ook gerust beschouwen als een zeer lage en onvoldoende rente van ons uitge zet kapitaal. Er werd aan onproductief geld door de Re geering uitgegeven 23 millioen en door de ge meente Velsen aan werkloozensteun uitbe taald pl.m. f6000 per week. Maatschappelijk Hulpbetoon moet op zijn plichten gewezen worden om de gelden naar beliooren uit te doen betalen. In de mobilisatie moesten er zeer vele ïee- ningën gesloten worden om deze te doen slagen. Waarom wordt ftu geen leening ge sloten voor de werkloosheidszorg, het behoe ven geen millioenen te zijn. De Regeering kan eenige opcenten heffen op de vermogensbelasting en hoogere in komsten verkrijgen in den vorm van een cri sisbelasting. Waarom gaat er geen stem_ op om de Re geering tot dezen stap te dwingen. Ook van de arbeiders kan in den tijd van werk een kleine belasting geheven worden b.v. 10 cent per week. Er zullen dan arbeiders genoeg zijn, die dit gaarne willen doen. Als tweede spreker trad op de heer Terstal uit Amsterdam" die mededeelde dat er agita tie gevoerd is op de stempelbureaux, om ge daan te krijgen dat maar één maal per dag gestempeld behoeft te worden. Te Amsterdam zullen er dan ook velen zijn, die niet meer dan één maal per dag zullen stempelen. Het geld moet gehaald worden waar het is. De strijd tegen het kapitalisme kan alleen gevoerd worden van onderen af. De kinderen vahi 14 jaar. die van school komen en de fabriek niet meer in kunnen gaan door de groote werkloosheid, moeten ook gesteund worden. Men wil ons afschepen met oude Meeren, doch wij willen nieuwe kleeren. Er is geld genoeg en het is niet noodig, van de arbeiders gelden te vragen voor het na tionaal crisisfonds. Op het oogenblik demonst-reeren de arbei ders te Amsterdam in een verbond van wer kenden en werkloozen en voor de avondver gaderingen zijn reeds 4 zalen uitverkocht. Men moet er aan denken dat de werken den van heden de werkloozen van morgen kunnen zijn. Spreker behandelde hierna de staking te Enschedé en riep een ieder op om op de steunlijsten te teekenen. Er moet gelet worden op huurschuld en uitzettingen. Overal waar een aanval op een werklooze gedaan wordt, moet de advies commissie aanwezig zijn en achter de kame raden staan. Spreker ziet geen heil in een crisisbelas ting, doch alleen in een revolutie. Het kapi talisme wil zich over de ruggen van de ar beiders nog meer verrijken en hier tegen moet gedemonstreerd worden. Na de vergadering werd met ontplooide doeken door een gedeelte van IJmuiden ge demonstreerd. Onderweg hoorde men uitriepen als „Hon ger" en „Geef ons werk" doch op order van den Commissaris van Politie moest men hier mede ophouden, daar de stoet anders onmid dellijk ontbonden zou worden. Op het Velserduinplein werd de stoet ont bonden. Hierna ging met groepsgewijs niet demon- streerend, doch wandelend haar het gemeen tehuis om den burgemeester een adres aan te bieden. Voor het raadhuis was een groote politie macht geconcentreerd, welke de demonstran ten tot kalmte aanmaande. Twee der demonstranten mochten den bur gemeester persoonlijk het adres aanbieden, terwijl een 15-tal een plaats op de publieke tribune mocht innemen, om de algemeene be schouwingen in de raadszittng mede te ma ken. Gedurende de raadsztting werden er we derom verschillende kreten geuit, waarop de demonstranten, die achter gebleven waren, uit elkaar gejaagd werden. Nadat het nog eenigen tijd voor het Raad huis rumoerig was geweest, ging men ten slotte, mede doordat de raadszitting juist eindigde rustig uiteen. DE IJMUIDER VOLKSSTEM EN KINDER KOOR „DE KLEINE STEM". Gisteravond gaf de Gem. Arb. Zangvereeni- ging De IJmuider Volksstem en het Kinder- kror De Kleine Stem, het geheel onder lei ding van den heer J. Post te Haarlem, een openbare uitvoering in de groote zaal van het Thalia-theater te Umuiden. De zaal was maar matig bezet. De voorzitter opende met een woord van welkom en zeide dat, trots de crisis, tot deze uitvoering was besloten. Nu men het aller- wege op de loonen der arbeidersklasse gemunt heeft, willen we daarom ook nu onze strijdlie deren laten weerklinken. Het programma was nogal uitgebreid, voor al het kinderkoor heeft heel wat verwerkt. Over het gebodene van dezen avond kun nen we tevreden zijn. Het koor heft goed ge zongen. De dirigent heeft de beschikking over goed materiaal vooral de sopranen zijn uit stekend. Het programma vermeldde de num mers, waarmee de verecniging op het con- scours te Heemstede den lsten prijs en direc- teursprijs had gewonnen en begrijpelijk be hoorde dit wel tot het beste wat we dien avond hoorden. Vooral „de Vesper" van L. van Beethoven genoot een schitterende ver tolking. Prachtig van klank en uitnemende samenzang. Het „Jubilate" werd klankschoon gezongen. Directeur Post heeft van dit fijne werk een schoone uitvoering gegeven. Direct daarop kregen we te hooren „De Molenaar" van Jacob Hamel. Ofschoon knap ten uitvoer gebracht, had dit na „de Vesper" achterwege moeten blijven. Wiegeliedje van Piet Versloot kon ons min der hekomen. De alten zongen geforceerd en niet zuiver. De Strijdfantasie van H. Al tink, welke bestaat uit partijlederen als „De In ternationale", „Eens", „Arbeiderslied" en „Morgenrood" werd goed vertolkt. Het koor gaf zich begrijpelijk daarin geheel. In strak rythme werd Arbeiderslied gezongen, en „Morgenrood" was dynamisch goed verzorgd. Het trio bestaande uit de heeren Piet Post, piano, P. Stam, viool en J. W. Raadman, cello begeleide dit werk uitstekend. Piet Stam gaf mooi spel te genieten. De heer J. Post is een geboren leider voor kinderkoren en toonde zich een uitstekend paedagoog. Hij liet voordat het meisjeskoor begon een der kinderen het versje declamee- ren, daarmee beoogende, dat de kinderen weten wat ze zingen. We konden 't merken: „de beteekenis der liederen kwam bij 't zingen duidelijk naar voren. Wat zongen die kleuters! Er waren er bij van 6 jaar. Het deed me denken aan mijn speelschooltijd, toen ook b.v. de bakker, de timmerman onder 't zingen nagebootst moesten worden. We hebben er hartelijk om gelachen. Na de pauze hébben we het meest van de kinderzang genoten. Frisch klonken de stem men op en de liederen werden mooi genuan ceerd vertolkt. Hoe mooi werd „Heien" van Nico v. d. Lin den uitgevoerd en het ratelen en sissen der heimachine werd schitterend nagebootst. De pianist de heer P. Post begeleidde de kinderzang smaakvol. Het publiek heeft dirigent en zangers geest driftig toegejuicht. STAGNATIE BIJ DE HOOGOVENS? Naar men ons mededeelde was bij Hoog oven I een zoodanige bedrijfsstagnatie inge treden, dat deze waarschijnlijk buiten be drijf zou komen, waardoor verschillende ar beiders ontslagen, indien niet Hoogoven II welke gereed is, in werking kan worden ge steld. Bij informatie ten kantore van de Hoog ovens deelde men ons mede, dat de storing niet van ernstigen aard is en wel meer voor komt, hoewel niet in die mate als nu het geval is. Met de herstelling zou nu wel eenige dagen gemoeid zijn. De Hoogoven zal dan op verminderde capaciteit werken. BEVERWIJK CONCERT. Dinsdagavond gaf de Chr. Muziekclub „Ccm cinere" onder leiding van zijn directeur de heer D. Klut een concert in het Ver- eenigingsgebouw aan de Oosterwijkstraat. De zaal was zeer matig bezet toen Ds. Jac. Poort de aanwezigen welkom heette. Hij richtte zich allereerst tot mej. v. d. Horst, sopraan, Haarlem ,die zoo welwillend was om met haar zang dezen avond op te luisteren. Concinere, kreeg nu gelegenheid om het programma af te werken. De Athaliamarsch van Mendelssohn, was een goede inzet. Het bleek dat met ijver en toewijding was gestudeerd. Consinere beschikt nl. over een uitnemende strijkbezetting, terwijl hout en koper zeer goede kwaliteiten hebben1. Na Lof zij den Heer, van CrugerBach en Menuet uit de Es-dur Symphonie van Mozart, kreeg mej. v. d. Horst gelegenhend zich te doen hooren. Allereerst zong zij met orkestbegeleiding Panis Angelicus van César Franck, waarin de begeleiding wel eens wat te veel domineerde. Mej. v .d. Horst heeft een mooi, vol geluid, hetgeen in Liebster Herr Jesu van Bach goed tot zijn recht kwam. De keuze van het Kerst lied uit de 15e eeuw leek ons minder ge schikt voor haar stem. Na de pauze voerde het oikest eenige po pulaire werken uit. Mej. v. d. Horst zong Handels Largo en Caro mio ben, van Gior- dani, beide nummers met begeleiding van Concinere. Vooral de uitvoering van dit laatste werk stond op hoog peil. Nadat de zangeres bloemen waren aangeboden liet Concinere een Liederemmarsch en Blaze Away van Halsmann hooren. Dat dit hij het publiek in den smaak viel bleek wel daar het laatste nummer moest worden gebiseerd^ De voorzitter wekte de aanwezigen op om Concinere te steunen. Het was een goed ge slaagde avond. VELSEN DE PAPIERFABRIEKEN. HET GEHEELE BEDRIJF WERKT WEER NORMAAL. Deelden wij Zaterdag een en ander mede over de bedrijvigheid aan de papierfabriek der fa. Van Gelder Zonen te Velsen, in aan sluiting op een bericht in begin October, waarin wij een staantijd van 24 uur, zoowel voor de cellulose-fabriek als voor de papier fabriek moesten melden, nu kunnen wij melden, dat de papierfabriek al sinds eenigen tijd weer normaal werkte, terwijl nu in gaande deze week ook de Cellulose-fabriek weer normaal gaat werken, zoodat nu het geheelc bedrijf weer geheel in werking is. Eerst was het de bedoeling de cellulose- fabriek na Jan. 1932 weer in bedrijf te stel len. Voor de vele arbeiders heeft de directie gelukkig besloten dit eerder te doen, zeer waarschijnlijk aan de hand van meerdere binnengekomen orders. VAN HET PLAATSELIJK CRISIS- COMITé. Hoofcl-comitc. In het Hoofd-Comité is nog opgenomen Pater Arts, Missiehuis, Driehuis. Nieuwe leden Sub-comités. De volgende personen hebben zich alsnog bereid verklaard, aan de werkzaamheden van het comité deel te nemen: J. Ertzen, Pater Riehardus, Diaconie Ned. Hérv. Gemeente Umuiden, T. D. Biewdnga, mevr. M. BiewingaGij mink, Jhir. Dibbeits, J. Ellemers, P. Hoekstra, S. 'de Vlugt, J. E. Knol, M. J. Grüter, J. Posthumus, mevr. Breet—Steen, Zusters Tismeer en de Waard, mej. Truus Woudstra, S. Kecgstra, M. Zwa nenburg, I. M. de Broekert. J. F. Koks, J. Vader, D. C. J. Budde. J. Poel, P. Burning, P. K. Polderman, J. H. Visse, A.- P. Bakker, J. Meijerkik, C. Knegjes, Jac. van Beelen. mevr. Milatz—-Houwink, mevrouw Liiohisingeir— d' Aujourd'hiui, mevr. Pluvan Haagen, mevr. van Rijn, mevr. DeutefcomJoosen, tmevr. Baak—Krenning, mevr. van idea* Meuten— Faber, mej. H. M. Vermeulen. G. Kamminga, J. Plug, J. de Wilde. J. van Beelen. J. Oscn- darp, P. J. Bakker. D. Visser, C. India, K. de Waard, J. Venekamp, M. van Veelen en KL Nagel. De propagandisten op stap. De leden-propagandisten v<aai (liet comité zijn .allen.op stap. Woorden willen we niet verspillen: wanneer zij zich bij u vervoegen, wordt gerekend op uwe medewerking. Huwelijkscollecten. Door B. en W. is toestemming verleend, dat na afloop van elke huwelijksvoltrekking, ten Raadhuize voor hte Comité wordt gecollec teerd. Legitimatiekaarten. Het' Hoofd-Comité vestigt er nadrukkelijk de aandacht op, dat de personen, die voor het Comité werken, alle an liet bezit zijn van een legitimatiekaart, geteekent dioor d.en houder, door den Voorzatter van het Hoofd- Comité on door den Voorzitter van heit be trokken sub-comité. Commissie voor ontspanning. Ingesteld werd een „Oaiitispann.ingsoO'mjssSe'' bestaande uit de 'Hoofd - Comité-leden F. Wil- deboer, G. Heijkoop, en H. H. Meijer. De heeren Veiling®, „De -Weijman", Sant poort en C. B. Koopman, „De Prins", Velsen- Noord stelden gratis hun looaliteüten ter 'be schikking. Wae volgt?? De heeren Vlessing zijn bereid, hun muzi kale gaven in dienst te stellen van het Comité De Tooneelclub „Lobebtos" wil, onder aus piciën van het Comité, een revue-avond geven waarvan het batig saldo in de bas van het Comité zal worden gestort. Andere aanbiedingen worden gaarne ver wacht. Commissie voor ontwikkeling. Het voornemen bestaat, verschillende ont wikkelingscursussen voor werkloozen te orga- niseeren. De leiding berust bij een Commissie van vier, de heeren W. J. Fournier, L. W. van den Bos, L. van Hameien en J. W. van Oosterom. Reeds boden enkele personen aan voor het verleenen van medewerking, miaar om deze plannen te doen slagen, bestaat behoefte aan een groot getal 'leerkrachten of leaders. Wie geeft zich op?? De heer B. Dukel, Breesaapstraat 44, is bereid damlessen te geven. Plaatsing bussen. Aan de Zuidzijde van de Visschershtaivm en op de andere plaatsen in de gemeente zullen gewaarmerkte collectebussen worden geplaatst. Collecte in Kring XV11. In Kring XVII (SluLseiland en straten ten Westen van de Oranjestraat) aal wekelijks .ook met bussen worden gecollecteerd. Hartelijk aanbevolen! De inteebenbiljebten uit onze biljettenboek- jes blijven natuurlijk vooropgesteld. Goed zoo!!! Het gezamenlijke Politiepersoneel van Rijk en Gemeente heeft besloten., een wekelijksche bijdrage en bovendien ëen maandelijksohie •bijdrage te schenken. Met grooten dank wordt medegedeeld, dat het drukwerk, dat tot neg oe benoodigd was, grais is geleverd door de heeren Moilevanger, Lasdrager, Snooy en Comegge. Verschillende aanbiedingen inizake leve ring van goederen kwamen in. De heer Hak- voort, Hagelingerweg 219 a bood o.a. 200 KX3-. rijst als gift aan. Het bestuur van „Stormvogels" verleende toestemming om bij de te houden wedstrij den te collecteeren voor 'het Comité. Andere spontvereenigingen volgen natuur lijk dit goede voorbeeld. Een collecte bij de Korfbalclub „Zilver meeuwen II" bracht f 1.74 op. Op den Lorna-cursus-feestavond van de firma van Hotten en Lubbers werd' voor het Comité t 0.22 gecollecteerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1