VGDR. VELSEN-YMUIDEN BEVERWUK EN OMSTREKEN ONZE LEZERS HIER SCHEVENINCEN RADIO. geïllustreerd zondagsblad PREDIKBEURTEN. HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: pee week 10 eents, per aiaaod 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nommers 3 cents. ADVERTENTIEN: 1—5 regels ƒ0.75. Elke regd meer 15 cent. Bïj abonnement belangrijke korting. Luidsprekers 'Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden mcdedeelingen dubbele prijs. 1e JAARGANG Nö. 42 DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM Kantoor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN ÏJmuiden: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-Oost: M. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat ld eiil K. WESSELIUS. Leeuwcriklaan 6; Velsen-Noord: J. J. WESSELIUS, Mclklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan 11 w. ZATERDAG 19 DECEMBER 1931 ÏJMUIDEN. De ambtenaren van de P.C.H. aan de ultra kortegolf. Gaven wij aan het slot van het vorig arti kel een overzicht van het aantal telegram men, in de laatste jaren door het kuststation behandeld, in dit artikel zullen wij trachten tie vraag te beantwoorden: „hoe vindt dit ver keer plaats." Vele lezers en lezeressen zullen wel eens de al dan niet gelukkige ontvanger (ster) zijn van een radiotelegram afkomstig _vaii een verwant op zee. Bij het nader bekijken van zoo'n ontvangen formulier merkt men op dat achter den naam van het schip van afzen ding de naam van een kuststation vermeld staat, b.v. afkomstig van s.s. Crynssen Sche- veningen Radioenz. Dit is dan een aanwijzing dat het desbe treffende telegram dooi* Scheveningen Radio van het stoomschip Crynssen is ontvangen, hetzij rechtstreeks, d.w.z. doordat Schevenin gen Radio in directe verbinding is geweest met genoemd schip, hetzij door tusschen- komst van een ander schip. Is dit laatste het geval dan blijkt dit uit de aanwijzing „R.M.", die boven het adres is gevoegd. Het draadloos verkeer met schepen op zee wordt afgewikkeld op verschillende golfleng ten, al naar gelang van de positie en de tech nische outillage der schepen. Het eigenlijke kustverkeer vindt meesten tijds plaats op de golflengten van 600 M. en van 705 M. Hier vindt men „des Pudels Kern". Ieder schip dat zich in de werkingsfeer van Scheveningen-Radio bevindt en een telegram via dit station wil verzenden, of zich wil ver gewissen of daar een telegram voorhanden is, meldt zich. door op de golf van 600 Meter te seinen P.C.H. (ten hoogste 3 x) de van).... gevolgd door den roepnaam van het_ eigen station. Deze roepnaam let wel, niet de scheepsnaam bestaat uit een serie van vier letters. Voor ieder land is vastgesteld welke groep van letters moet worden gevormd. Voor ons land is dit een gedeelte van de combina ties met als eerste letter de ,.P"; voor Duitsch- land de letter „D"; voor Frankrijk de „F", voor Noorwegen de „L" enz. Worden dus bij het uitluisteren op de golflengte van 600 Meter de volgende seinen opgenomen „PCH PCH de PHEG" dan is dit voor het kuststation een teeken dat het stoomschip „Rotterdam" van de Holland Amerika lijn met Scheveningen Radio in ver binding wenscht te komen. Het beantwoor den gaat dan op nagenoeg dezelfde wijze: „PHEG PHEG de van) P.C-H. gevolgd door de letter K en beteekent dus dat Schevenin gen Radio gereed is om een eventueel tele gram op te nemen. Men voelt echter wel, dat de hierboven ge schetste gang van zaken in de praktijk niet zoo eenvoudig is. In de eerste plaats wel hier om niet, omdat velerlei factoren storend kun nen werken. Het schip bevindt zich niet al leen op zee, ook het kuststation is niet de eenige, die op een gegeven oogenblik zijn aetherstem doet hooren. Tientallen, honderd tallen schepen seinen gelijktijdig de kunst stations voegen er het hunne aan toe voor niet ingewijden is het een heksenketel van door elkaar brommende, fluitende, zingende, soms keiharde morseteekens. Echter niet ten allen tijde mag op de golf lengte van 600 M. geseind worden. In ieder uur zijn er twee perioden van gedwongen rust; dan moeten zoowel de scheeps- als de kuststations zooveel mogelijk zwijgen en zoo scherp mogelijk uitluisteren. Deze perioden va.n ieder drie minuten (van 5 tot 8 minuten en van 35 tot 38 minuten van elk uur Green- wichtijd) zijn bij een internationale overeen komst vastgesteld en bestemd om naar even- tueele noodseinen uit te luisteren. Immers, noodteekens het bekende S.O.S. geseind door schepen die in nood verkeeren of an derszins hulp behoeven en die uitgerust zijn met een betrekkelijk zwakke zend- ïnstallatie. of door een nood-installatie zou den in de verkeerschaos licht verloren kun nen gaan. Om dit zooveel mogelijk te voorkomen zijn bovengenoemde stille perioden voorgeschre ven. Ieder schip, elk kuststation luistert dan extra scherp uit of alles rustig is. En is dit het geval, dan wordt na afloop der periode de arbeid weer hervat. Maar zoo niet, wordt er een klae-end „S.O.S." vernomen, dan blijft het stil. Overtredende stations die het noodsein niet hoorden en weer gaan arbeiden, worden door een g.r.t (oogenblikkelijk zwijgen) tot de orde geroepen. Dan komt er spanning. Wie is het die het S.O.S. geeft? Welke positie heeft het schip? Welke hulp wordt gevraagd ien wie moei hulp verleenen? Met volle aandacht wordt geluisterd;" een blik op de zeekaart geworpen om te zien waar „hij" ronddrijft. En mocht het op onze kust zijn waar de woedende Noordwester zijn prooi bespringt, dan worden de noodige maatregelen getroffen; dan worden reddings- commissïes en sleepdiensten gewaarschuwd; dan wordt getracht zoo lang mogelijk in ver binding met het schip te blijven. Dan wordt de strijd met de woedende elementen ge volgd; van kwartier tot kwartier wordt de positie van het schip nagegaan; geluisterd wordt of de zeesleepbooten, die meest zelf voorzien zijn van een radio-installatie, al vastgemaakt hebbenof het volk gered is.of dat het stil wordt Dat dus het kuststation hier een belang rijke taak heeft te vervullen, spreekt voor zichzelf, al moet in de allereerste plaats een woord yan eerbiedige hulde en dank gericht worden aan hen die lijf en goed wagen om daadwerkelijke hulp te bieden, aan de stille helden van onze reddingsbooten, aan de dap pere bemanningen van de zeesleepbooten. Gij leest het in de couranten, gij volgt wellicht gewapend met een kijker de dappere verrich tingen, doch gij hoort niet den klagenden roep naar de hulpbrengende sleepboot naar het „please help for crew, send life saving boat" (helpt de bemanning, zend een red dingsboot) En als dan het verlossende komt van de sleepbootwij hebben vastgemaakt volk is bij ons aan boorddan kijken de bedienende ambtenaren elkaar even aan; dan is er ook op het kuststation dankbaar heid voor de zegenrijke resultaten van Mar coni's uitvinding. „DE EENDRACHT" Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe naar de eischen des tijds ingerichte filiaal van de Coöp. verbruiksvereeniging „De Eendracht" U. A. aan den Zeeweg werd voor haar leden en verbruikers een propaganda filmavond gegeven in „Flora" te ÏJmui den (O.). Te kwart over acht was de zaal reeds geheel gezet, toen de 2e voorzitter de heer Stark mt een toepasselijk woord den avond opende. Hij bracht een woord van lof aan den archï tect den heer A. ter Broeke en aan den heer Verbaan bouwer van het nieuwe pand. De film getiteld „Twee wegen", welke een uit stekend beeld gaf van de oprichting en ont wikkeling der coöperatie, viel in den smaak. Te half elf sloot de voorzitter dezen welge- avond. aart het woord. WEER NAAR ZEE. De stooomtrawler „Eemmond" ÏJm. 76 wordt weer voor de vlsscherij klaar gemaakt. IN REPARATIE. De stoomtrawler.. „Christine" ÏJm. 2 zal voor reparatie naar Amsterdam vertrekken en gedurende dit jaar wel niet meer in de vaart komen. OPENING KENNEMER VLEESCHCENTRALE. De heer H. Bant heeft in de Huygensstraat 14 een naar de eischen des tijds ingerichten vleeschhandel geopend. De winkel ziet er keurig uit, en maakt een hygiënischen indruk. Van verschillende zijden ontving de heer Bant bloemen. Wij wenschen hem veel succes toe. DE IJMUIDER VOLKSSTEM. Door de gemengde zangvereeniging „De IJmuider Volksstem", directeur de heer J. Post, zal een mannenkoor worden opgericht. In principe besloot men deel te nemen aan het groote zangconcours te Soest. S. A. BAKKER f Op 72-jarigen leeftijd is te Soestdijk over leden de heer S. A. Bakker, oud-cargadoor en makelaar te ÏJmuiden, die vele jaren lid was der bekende firma Bakker en Dijksen, welke ook verscheidene stoomtrawlers in de vaart had. De heer Bakker was ook directeur der N.V. ÏJmuiden Stores uit welke zaak hij zieh in 1915 terugtrok. Verder was hij vice-consul van Duitschland. De teraardebestelling van het stoffelijk ooverschot zal Maandagmiddag drie uur op Westerveld plaats hebben, DE VISSCHERIJ. NED. BOND VAN CHR.FABRIEKS- EN TRANSPORTARBEIDERS. De vakgroep Zeevisschers van bovenge- noemden bond hield Donderdag haar jaar lij ksche vakgroepsvergadering in Den Haag. Vertegenwoordigers van de betrokken af- deelingen hadden hun afgevaardigden ge zonden, terwijl het hoofdbestuur vertegen woordigd was door den vakgroepsleider den heer J. van der Steen, en den bondsvoor zitter den heer W. Strijbis Pzn. Na de opening door den heer van der Steen memoreerde deze wat dit jaar door het hoofdbestuur was verricht. Als vak groepsbestuurders werden aangewezen A. Krijger te Vlaardingen, J. van Roon te Sche veningen, C. van der Steen te ÏJmuiden, J. Verzijde te Maassluis. D. van der Niet te Noordwijk en A. van Dijk te ÏJmuiden. Na mens het hoofdbestuur hebben zitting de heer J. van der Steen te Voorburg als voor zitter en de heer H. H. Spoelstra, te 's Gra- venhage. Hierna wekte de bondsvoorzitter de heer W. Strijbis, de aanwezigen op om het vaan del van de Christ, vakbeweging juist in de zen tijd hoog te houden. Voorts werden eenige voorstellen en vra gen besproken, waarna het rapport over de verbetering in den vischstand werd bespro ken. Aangezien het oordeel van de samen stellers nogal uiteen liep over de vraag, welke gebieden zouden moeten worden afgezet, had een inzender van Katwijk zich op verzoek van het hoofdbestuur bereid verklaard, om de verschillende opgegeven terreinen op kaart duidelijk aan te geven. Een gedachtenwisseling toonde wel aan dat er veel belangstelling voor dit onderwerp bestond. Besloten werd dat het vakgroeps bestuur, bijgestaan door de heeren de Jong uit Katwijk en Zwaan van ÏJmuiden, het eindrapport zouden vaststellen, rekening houdende met de gemaakte opmerkingen. Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering met een woord van dank aan de samenstellers van het rapport. VERKOOPING Ten overstaan van notaris G. D. Boerlage te Velsen had Vrijdagmiddag in hotel No. Een te ÏJmuiden de verkooping plaats krachtens art. 1223 B. W. van de stoomtrawler Turquoise IJm. 69 gebouwd te Hull in 1896, met al het toebehoorend staand en loopend want. Kooper de heer Heyenbrock, slager te Amsterdam voor 1850 gulden. ONDERBROKEN REIS. De stoomtrawler „Irene" en „Johanna Ma rie" moesten uit zee terugkeeren, onderschei denlijk met een lekken ketel en een lekke spuikraan. Deze week kwamen er weer wat meer stoom trawlers aan den afslag dan de vorige week, er waren nu totaal 69 booten binnen gekomen, Door slecht weer hadden de meeste booten niet kunnen visschen zoodat dan ook Maan dag slechts 9 booten binnen waren, wat voor dezen dag veel te weinig bleek. Op Maandag is doorgaans het grootst aantal booten der geheele week binnen zoodat dien dag dan ook de vischprijzen hoog waren. Dinsdag en Woensdag waren er beide dagen meer dan twintig booten aan den afslag en toch bleven de vischprijzen goed. De besom mingen waren deze week gelukkig weer eens een beetje redelijk en Woensdag maakte de Gerberdina Johanna" zelfs f7400, nog een rot f5700, terwijl de meeste stoomtrawlers aan de f3000 kwamen. Ook werd Donderdag en Vrijdag de visch der booten welke aan den afslag waren weer over het electrische toestel verkocht en het ging al weer iets vlugger dan de vorige week. Het bericht uit Frankrijk dat het kwantum in te voeren visch aldaar belang rijk is verhoogd deden de tongenprijzen ook omhoog gaan tot ongeveer f2 per K.G. Voor de kabeljauw werd tot f81 per kist betaald en de hake bracht het tot f 116, jammer dat hier niet veel van aan de markt was. Makreel wordt er noemenswaardig niet meer aange bracht terwijl de Engelsche haringdrifters nog steeds geregeld binnen komen, doch de ha- ringprijzen liepen in het laatst der week wel eenigszins terug! Naar verluidt zouden de drifters blijven markten in ÏJmuiden tot on geveer half Januari, dus een maand langer dan andere jaren terwijl de haring-schepen uit Holland juist een maand vroeger thuis bleven. De sardynbotters hebben het deze week weer eens geprobeerd en de eerste welke bin nen kwam maakte wel een goeden prijs van f 0,85 doch zoodra er meer aan den afslag kwamen liep de prijs al direct terug tot f 0,25. Indien gij nog geen abonné zijl, wacht dan thans niet langer. Abonneert U op HET NIEUWE DAGBLAD voor 10 cents per week en tevens op hef voor 5 cents per week. Het Zondagsblad heefteen Gratis Ongevallenverzekering voor AL zijn a bon nés. Ingezonden Voor den inhoud dezer rubriek stelt de Redactie zich niet verantwoordelijk. Van ingezonden stukken, geplaatst of niet geplaatst, zoordt de kopij den inzender niet teruggegeven. WACHTENMAAR TOT HOE LANG? Met meer dan gewone belangstelling wordt reeds geruimen tijd uitgezien naar het rapport van de commissie, aan wie is opgedragen een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van den ongunstigen toestand waarin het trawlvisscherijbedrijf te ÏJmui den verkeert en aan wie tevens was opge dragen op korten termijn verslag uit te brengen, waarbij tevens, zoo mogelijk, de middelen aangegeven moeten worden welke tot verbetering van het bedrijf zouden kun nen leiden. Zoo ais men weet is de commissie op 30 Juli geïnstalleerd. In dezelfde vergadering werd door de com missie reeds een begin gemaakt met hare werkzaamheden, althans zoo luidde de be richten, waardoor de indruk gevestigd werd dat de commissie haar opdracht om n.l. op korten termijn verslag uit te brengen, in alle ernst opvatte. Wij zijn nu ruim vijf en een halve maand verder en hebben in dien tijd er niets anders van gehoord, dan dat zij verschillende nadere inlichtingen en toelichtingen heeft gevraagd. Hoewel wij ons niet ontveinzen dat het een moeilijk en veelzijdig vraagstuk is, wil het ons voorkomen dat een tijd van een half jaar, toch ruim voldoende is om de opdracht van alle kanten te bekijken en wij vreezen dat de waarde van het rapport niet geëven- redigd zal zijn aan den tijd, die er voor be steed is. Wij geven toe dat dit oordeel eenigszins voorbarig geacht kan worden; maar toch de ervaring heeft ons te dien opzichte wel wat geleerd. Het lang uitblijven van het recept zou immers oorzaak kunnen zijn, dat het voor velen te laat kwam. Eerst- heeft het heel wat voeten in de aarde gehad om de Regeexing te overtuigen dat zij hier een taak in het algemeen belang had te vervullen Toen heeft zij, nadat aan den aandrang niet ontkomen kon worden, eindelijk een com missie benoemd. Een zucht van verlichting ging in ÏJmuiden op, toen men dat hoorde. Er zou dan toch eindelijk wat gaan ge beuren. ÏJmuiden ging reeds zoo lang gebukt onder den slechten toestand van het vis- scherij be drijf en hunkerend werd door velen, zoo niet allen, uitgezien naar maatregelen die tot verbetering zouden kunnen leiden. Nu was de eerste tegenvaller bij velen reeds merkbaar, toen bekend werd wie in de commissie zitting hadden gekregen of laat ons, ons beter uitdrukken; de teleur stelling was meer te beschouwen niet over degenen die zoel benoemd waren maar veel meer over degenen die ziiet in de commissie waren benoemd. 't Werd algemeen als een miskenning ge voeld, dat met name de vakorganisaties van werknemers in de commissie niet waren ver tegenwoordigd. Het zal toch wel voor geen tegenspraak vatbaar zijn dat juist de beoefenaars van het bedrijf en de arbeiders die direct bij het visscherijbedrijf betrokken zijn, de meest geïnteresseerden zijn. Zij gevoelen het aan den lijve wat het zeggen wil, met werkloos heid te kampen te hebben en aangewezen te zijn op steunuitkeeringen. Voorts zijn de vischkoopers, als een zeer belangrijke groep gepasseerd. Zij kunnen het best beoordeelen wat de prijzen van de visch ongunstig be- invloedt en wat er gedaan zou kunnen wor den, om daarin verbetering te brengen. Voorts is het vraagstuk van het afzet gebied zeer zeker niet het minste, juist de vischkoopers kunnen dit het beste beoor deelen. Eén reeder In die commissie is ook te weinig, 't Geeft haast de gedachte, dat de reeders niet geheel gepasseerd konden wor den, en er daarom maar per gratie een plaats voor hen is gereserveerd. Bevredigd heeft de samenstelling zoo goed als niemand, dat staat wel vast. Daar komt nu bij dat het zoolang duurt eer men iets positiefs hoort, wat ook het hare er toe bijdraagt om de commissie niet populair te maken. Men spreekt al van de commissie die, als kapstok bedoeld, volledig voor die taak be rekend schijnt te zijn. Hoe het zij, wij willen niet al te hard oordeelen, maar dit moet ons toch wel van het hart. dat het belang van ÏJmuiden, het belang van het bedrijf wat meer voortvarendheid waardig was geweest. Thans gebeurt er niets en ver andert er ook niets. Van regeeringswege kan nu ook feitelijk niéts verwacht worden. Dat zou immers een vooruitloopen zijn op het werk van de com missie, en dat is zeker van de regeering niet te verwachten. Misschien zou aan de commissie in over- - weging kunnen worden gegeven om vast maar te beginnen met een voorloopig rap port, om dam later een eindrapport uit te brengen. Dit zou in dezen vorm kunnen, dat het Rijk in overweging werd gegeven het goede voorbeeld te geven, door de erfpachten te hei-zien en dat men voorts op het vervoer van visch reductie zou zien te verkilgen. Wij zouden dan alvast iets positief kunnen bereiken, waardoor het bedrijf verlichting kreeg. 't Zal natuurlijk wel aan onze kortzichtig heid liggen dat wij van oordeel zijn dat op deze wijze gewerkt zou kunnen worden. De commissieheeft een veel breederen blik en daarom duurt het zoo lang. Nu zou het niet zoo erg zijn als de zaak, waarom het gaat niet zeer ernstig en dringend was. Wij willen de hoop uitspreken, dat de com missie zal begrijpen, dat iedere dag uitstel, beteekent, dat er niets maar dan ook niets gedaan wordt. Inmiddels gaat het be drijfsleven achteruit, blijven de visschers werkloos en zien de havenarbeiders hun ar beid zeer beperkt. Te hoog zullen wij onze verwachtingen, niet spannen, omdat wij eenigermate de moeilijkheden gevoelen waarvoor de com missie is en wordt geplaatst; maar toch hebben wij nog wel zooveel t vertrouwen in dien arbeid, dat nuttige, wenken en richt lijnen zullen worden aangegeven die het noodlijdend bedrijf ten goede kunnen komen. Het spijt ons daarom dat het zoo lang duurt, omdat wij van oordeel zijn, dat voor-, namelijk in dezen tijd het onverantwoorde lijk is te achten een dag langer te wachten dan hoog noodzakelijk is. Wij hopen dat deze regelen er toe mogen bijdragen om de com missie er van te overtuigen dat geheel ÏJmuiden reikhalzend uitziet naar haar rap port, omdat men begrijpt dat alles op het oogenblik blijft hokken totdat de commissie haar werk geëindigd heeft. Men wordt, het wachten in ÏJmuiden moede en velen vragen zich af waarom en. waarvoor het noodig is om zoo lang te dralen.. Anderen, wachtens moede, slaken de ver zuchting reeds: hoe lang nog? OTTO. VELSEN VAN HET PLAATSELIJK CRISISCOMITé. Het begin is er! Tot en met Woensdag 16 December werd ontvangen: Opbrengst uitvoering Chr. Jonge- mannenvereeniging te ÏJmuiden 70. Maandelijksche bijdragen 29.45 Wekelijksche bijdragen 20.— Gestort bij de Twentsche Bank 163.— Diversen 10.— Totaal 292.45 Zitting Penningmeester. De Penningmeester, de Heer R. S. van der Veen, houdt iederen Woensdagavond van 79 uur zitting ten Raadhuize, tot het in ontvangst nemen der gelden van de sub- comité's. Beleefd wordt verzocht, aan deze wekelijk sche afdracht stipt de hand te houden. Kcrsteollecte-hulsttakjes. Op Donderdag 24 December a.s. zal in de geheele gemeente een Kerstcollecte worden gehouden, door den verkoop van hulsttakjes. Voor dit werk is een groot aantal jonge dames noodig. Het Comité is er van overtuigd, dat de ver koopsters wel zullen worden gevonden en dat het publiek gaarne zal medewerken om ook op deze wijze te helpen in den grooten nood te voorzien. Op 24 December tooie iedereen, zich met ons hulsttakje! BEVERWIJK OPENING VISCHHANDEL De heer Jac. H. Koek, die den bekenden De winkel maakt een netten verzorgden in- visch- en fruithandel in Velsen exploiteert, heeft nu ook een filiaal te Beverwijk geopend, druk. Onze gelukwenschen aan den heer Koek met deze nieuwe aanwinst. ZONDAG 20 DECEMBER ÏJMUIDEN NED. HERV. GEMEENTE. V.m. 10 uur:' Ds. Erdman. Nam. 5 uur: Ds. Zwaan. GEREF. KERK, Wilhelminakade. V.m. 10 uur: Ds. R. J. v. d. Meulen. Nam, 5 uur: Ds. H. Thielen, van Maasland. GEREF. KERK. Marnixschool. V.m. 10 uur: Ds. H. Thielen, van Maasland. Nam. 5 uur: Ds. R. J. v. d. Meulen. CHR. GEREF. KERK. V.m. 10 uur: Ds. Bakker. Nam. 5 uur: Dezelfde. DOOPSGEZ. GEM. en AFD. NED. PROTES- TANTEBOND. V.m. 10.30 uur: Ds. F. F. Mi- latz. LEGER DES HEILS. V.m. '10 uur:Heili- gingsdienst. Nam. S uur: Verlossïngssamcnkomst. BAPTISTE-GEMEENTE, Aangesloten bij de Unie van Baptiste-Gemeenten in Nederland, IJmuiden-Oost. Willebrordstraat 10. Nam. 8 uur: Ds. J. v. d. Schors. Onderwerp: „Heilige krankheid". Hoogl. 5:8. Donderdagavond 8 uur: Ds. J. v. d. Schors. Bijbellezing en Bidstond. OUD-KATHOLIEKE KERK. V.m. 10 uur: Pastoor Rinkel, Nam. 3 uur: Dezelfde. HERST. APOST. ZENDINGGEM., IJM.-O. *-» Geen dienst. VELSEN NED. DUITSCH HERV. KERK. V.m. 10 uur BEVERWIJK DOOPSGEZINDE GEMEENTE. V.m. 10 uur Ds. J. D. v. Calcar. EVANG. LUTHERSCHE GEMEENTE. V.m. 10,30 uur: Geen dienst. VER. VAN VRIJZ. HERVORMDEN, Gebouw Noorderparklaan. N.m. 7. uur: Ds, van Peur- sem, pred. te Uitgeest,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1