V0DR. VELSEN-YMUIDEN BEVERWIJK EN OMSTREKEN HIER SCHEVENINCEN RADIO. HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENTIEN: 1—5 regels ƒ0.75. Elke rege! meer 15 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers Adv. van Vraag en Aanbod 13 reggls 25 cent, elke regel ïneer 10 cent. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. Kantoor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN IJmuiden: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-OostM. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 en IC. WESSELIUS, Lceuweriklaan 6; Vclsen-Noord: J. J. WESSELIUS, Melklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan 11 w. 1e JAARGANG No. 43 DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM MAANDAG 21 DECEMBER 1931 IJMUIDEN. De marconisten van Tiet peilstation Wijsmuller bij hun toestellen. DE PEILSTATIONS. Een ander belangrijk onderdeel van den dienst op de reeds genoemde golflengten èn op de golf van 800 Meter is de peildienst. mede uitgeoefend niet hulp van de drie in ons land gevestigde peilstations. Deze stations zijn: het peilstation te Maas sluis van Dirkzwager's Scheepsagentuur (P. G. M.), het peilstation van Bureau Wijsmuller te IJmuiden (P. G. IJ.) en het Marine peil station te Willemsoord bij den Helder. Indien een schip zijn positie weniseht te weten richt het zich tot Scheveningen Radio met het verzoek „please qte" al.of niet ge volgd door de roepletters van éen of meer peilstations. 'Indien geen roepletters van een bepaald peilstation in de aanvraag wor den medegeseind, wordt stilzwijgend aange nomen dat de peiling verlangd wordt van alle drie bovengenoemde stations. Scheve ningen Radio geeft de aanvraag per tele foon door aan de peilstations die hiertoe rechtstreeks met het kuststation zijn ver bonden en verzoekt het schip in de golf van 800 M. eenige minuten zijn roepnaam te wil len geven. Door bij de ontvangst der uitgezonden teekens gebruik te maken van een bijzonder soort ontvamginstallatie, de zoogenaamde richtingzoeker, zijn de peilstations in staat de richting te bepalen, waarin het zendend station zich bevindt. Zij leggen dit vast- aan de hand van een schaal van 0 tot 360 gxa- denden (0 graden op de schaal correspon deert met het ware Noorden) en geven hunne bevinding weder per telefoon aan het kust station op. Deze geeft ze weer door naar het schip en noteert een en ander op een lijst, want uiteraard moet voor deze diensten be taald worden. Scheveningen Radio rekent voor elke pei ling, onverschillig hoeveel peilstations er bij betrokken zijn een vast bedrag van 6 goud- francs, Hiervan gaat dan af het bedrag dat de peilstations ontvangen voor hun bemid deling. Het resteerende vindt men als bate terug op de begrooting der Posterijen en Te legrafie. Dat vooral bij mistig weer veel van dezen- dienst gebruik wordt gemaakt toonen onder staande cijfers wel aan: in 1928 werden behandeld 2190 peilingen; in 1929 werden behandeld 3768 peilingen: in 1930 werden behandeld 3295 peilingen. Tot de taak van het kuststation behoort verder het in ontvangst nemen van mededee lingen betreffende de navigatie, het rond drijven van losgeraakte boeien of wrakken, of— vooral in de na-oorlogsjaren drijven de mijnen; het uitseimen van deze mededee lingen en die betreffende den stormwaar- schuwingsdiemst; de dioor het bureel Hydo- grafie van het Departement van Defensie op gegeven „berichten aan Zeevarenden" en in den winter de ijsberichten; de bemiddeling voor het verkrijgen van medisch advies; het doorgeven van de vooral in de visscherij- plaatsen bekende pruairaipporten enz. enz. WIJSMULLER. Nu wij het toch over peilstations hadden, Willen wij nog een beknopte verhandeling geven, betreffende de Radio-peilin richting van Bureau Wijsmuller, één der drie offi- cieele Nederlandsche radio-peilstations. Dit Radio-peilstation, dat op 17 Maart 1926, te gelijk met het Radio-peilstation te Maassluis in bedrijf werd gesteld, heeft zijn ontstaan te danken aan de behoefte, die, vooral in scheepvaartkringen werd gevoeld, om de na vigatie in de Hollandsche wateren zoo veilig mogelijk te maken en voor dat doel alle ten dienste staande middelen aan te wenden. Door het Rijk en eenige vooraanstaande reederijen werd het initiatief genomen tot op richting van Radio-peilstations over te gaan, met het gevolg, dat op genoemden datum de Radio-peilstations Maassluis en IJmuiden in bedrijf werden gesteld. Gedurende den eersten tijd werden peilin gen gratis verstrekt totdat op 1 Nov. 1926 de officieele tewerkstelling der stations een feit werd en ook het Radio-peilstation der Ma rine te Willemsoord zich voor -het openbaar verkeer openstelde. Het zou te uitvoerig zijn hier een grondige beschrijving te geven van de wijze, waarop inzake het peilen en verstrekken van peilin gen te werk wordt gegaan; wij zullen dus vol staan (en dit als aanvulling op het geen reeds door den peildienst van Scheveningen- Radio werd vermeld) met het volgende: Wanneer een radiopeiling van IJmuiden gevraagd wordt, verkrijgt men als resultaat een getal, zijnde de berekeningsuikomst van den gonio-meter van het peiltoestel en voor stellende het aantal graden van het kompas, waarop het schip werd gepeild, hetwelk door een lijn, getrokken van uit de positie van het Radio-peilstation IJmuiden, in kaart kan worden gebracht. Aan boord van het peiling- vragende schip weet men in dat geval den koers, die gehouden moet worden om IJmui den te bereiken, omdat het schip zich op een punt van de verkregen peilingslijn moet be vinden. Hetzelfde heeft plaats, wanneer een peiling van twee radio-peilstations tegelij kertijd wordt gevraagd. Om absoluut zeker te zijn, dat een kruis peiling (zoo heet een peiling van verschillen de stations) goed is, dient gebruik te worden gemaakt van het derde Radio-peüstatlon. zoodat in dat geval drie peilstations tegelijk dienst doen. De beste controle heeft een schip, dat pei ling vraagt van drie stations. Ook geven de peilstations op speciaal verzoek van den ka pitein bij de resultaten aangeduid in getallen en overeenkomende met de graden van het kompas, de positie in lengte en breedte aan duiding. De prijs voor elke peiling, is zooals reeds eerder gezegd f 3, wat zeker aan billijk heid niets te wenschen overlaat, daar reeds verschillende schepen, zich dicht onder de kust bevindende, door middel van deze in richtingen van een zekere stranding, mis schien van ondergang, gered werden, het geen zeker bij de desbetreffende gezagvoer ders den indruk gevestigd en de meening versterkt zal hebben, dat de radio-peilsta tions langs de Nederlandsche kust niet ge mist kunnen worden, ja, tot de noodzakelijk ste instellingen voor de zeevaart getekend "kunnen worden. Dit laatste blijkt voldoende uit het feit, dat van 1 Maart 1926 tot 22 November 1931 niet minder dan 14074 peilingen door het peil station te IJmuiden zijn verstrekt en dat niet alleen aan schepen in de nabijheid van onze kust, doch ook aan vaartuigen onder den Engelschen wal bij de Theemsmonding en in het Noordelijk gedeelte der Noordzee. Het is begrijpelijk dat de radio-peilingen bijdragen tot veilige navigatie in het alge meen en tevens in geval van zeenood tijd- roovend zoeken naar het betreffende schip voorkomen. Vooral bij mistig en heiig weer, hetgeen op onze kust zoo veelvuldig voorkomt, werden de peilstations veel geraadpleegd. Vroeger werd ontvangen op een z.g para- pluie-antenne, doch deze is eenige jaren ge leden vervangen door een z.g. kooiantenne, die praktischer is dan de vroegere en goed voldoet. De toestellen zijn geplaatst en worden onderhouden door de Nederlandsche Tele- graafmaatsehappij „Radio-Holland" te Am sterdam, terwijl het station onder controle staat van de Koninklijke Nederlandsche Marine. HET FONDS VOOR SOCIALE VOORZIENINGEN. DE UITKEERINGEN. Van en met 1 Januari tot en met 30 Nov. hebben 1790 (1536) opvarenden zich als werk loos op het Fondskantoor doen inschrijven. Dit aantal was als volgt over de organisa ties verdeeld: Organisaties DE WERKLOOSHEID. iN TOTAAL 1693 WERKLOOZEN. Het aantal bij de Gemeentelijke Arbeids beurs ingeschreven werkloozen bedroeg Za terdag 19 December 1693 tegen 1612 in de week -daaraan voorafgaande. De bouwvak arbeiders stegen van 451 op 469 en de metaal arbeiders van 299 op 305. De groep kantoorpersoneel liep met 2 terug en kwam op 32 terwijl de groep losse- en fa brieksarbeiders steeg van 497 op 528 en de diverse beroepen van 297 op 325. De huishou delijke beroepen bleven op een totaal van 34. In de afgë'loopen week zijn dus wederom 81 werkloozen meer ingeschreven. NIEUW GEBOUW. Door het hoofdbestuur van den Centralen Bond van Transportarbeiders werd opdracht gegeven aan den heer Aug. M. J. Sevenhuij- sen architect te Haarlem om tot aanbeste ding over te gaan voor het te bouwen kan toorgebouw voor de afd. IJmuiden. Het onderhouden op diepte van onze Noord- verrijzen# en in een groote behoefte women. IJmuider Federatie Chr. Transp. Bond Totaal Georganiseerden Ongeorganiseerden Totaal 1095 363 1458 332 Aan ondersteuning bij werkloosheid werd van en met 1 Januari t. .m. 27 November to taal uitgekeerd f 91201 Of 68530.75). Dit bedrag was als volgt over de organisa ties verdeeld: IJmuider Federatie: a. In IJmuiden f 32654.30 b. In Egmond f 17669.05 c. In Scheveningen f 7390.60 d. In Katwijk f 2742.85 f 60.456.80 Christ. Transport Bond f 16.107.35 Fondskantoor f 790.30 Totaal aan georganïseerden f 77.354.55 Totaal aan ongeorganiseerden f 13.846.55 Totaal generaal f 91.201.00 Over de periode 1 Januari tot en met 28 November werd aan ondersteuning bij ziekte uitgekeerd: Ziekengeld f 5572.05 Cf 6804.07) Extra steun f 1502.50 (f 1594.23) Bijz. ondersteuning f 1921.78 (f 1787. Behandelingskosten f 2627.12 (f 2404.19) Totaal f 11623.45 (f 12589.79) Aan ondersteuning bij overlijden werd in de periode 1 Januari t.m. 28 November 1931 f 93.15 (f 466.—) uitgekeerd. De tussehen haakjes geplaatste getallen hebben betrekking op dezelfde periode van het vorig jaar. De bijdragen voor het Fonds. Al vele malen hebben wij er op gewezen, dat het met het storten van de bijdragen in het Fonds niet gaat zooals het behoort- Van een aantal reederijen valt nog te vorderen 25-186 mandagen tot een totaal bedrag van f 4803.01 1/2, ongerekend de 15.267 mandagen tot een totaal bedrag van f 2851.49 van het aantal in staat van fail lissement verkeerende reederijen, welk laat ste bedrag het Fonds wel kan afschrijven, aangezien hetgeen daarvan terecht komt van geen beteekenis zal blijken te zijn. Dat is juist het groote risico dat het Fonds en dus de opvarenden loopen, bij het groo- ter worden van de schuld aan het Fonds. Als het tot faillissement komt is men het geld kwijt, lezen wij in de IJmuider Fede ratie. De Raad van Beheer besloot daarmee dan ook niet langer genoegen te nemen en schreef een aantal reederijen aan om tot af betaling te komen niet, alleen, maar tevens een zoodanige regeling te treffen, dat het ontstaan v;an dergelijke schulden voorko men wordt. De bijdrage aan hetFonds is gelijk te stellen aan gage, daaraan mag niet getornd worden. Wij hopen en vertrouwen dat de desbe treffende reederijen het mogelijk zullen ma ken tot een minnelijke schikking te komen en het nemen van dwangmaatregelen over bodig zullen maken. Zij dienen te bedenken, dat zij voortdurend in de positie van con tractbreuk verkeeren en dat bij een even tueel conflict beroep op de Reedersvereeni- ging uitgesloten is.... Het nieuwe jaar breekt aan. Vele werk- looze zeeheden zullen weer een beroep doen op hqt Fonds. Het is van het grootste be lang, dat alle bijdragen zoo spoedig moge lijk -gestort worden. ONDERHOUD DER BUITEN HAVEN. HET PERSONEEL DER FIRMA VOLKER BOS. Het onderhouden op diepte van onze Noord zeehaven, nl. van den buitenhaven en de ka naalgedeelten en havens buiten de sluizen en ook voor den havenmond, is een belangrijk werk. Om de twee' jaar wordt dit belangrijk werk aanbesteed, doch al sedert jaren is de firma Volker en Bos te Sliedrecht degene, die steeds laagste inschrijfster is en het werk uitvoert. IJmuiden zonder de firma Volker en Bos is haast niet denkbaar.-De firma heeft hier een groot personeel en een massa ma teriaal, als stoomhoppers, baggermolens, sleepbooten. Voorts eigen werkplaatsen, kan toor enz. Vele menschen, die hier wonen, zijn tientallen van jaren bij de firma in dienst. De menschen zijn in het werk opgegroeid en er geheel mee vertrouwd. Daarom zullen voor al zij met verwondering en ook wel met vrees het bericht hebben gelezen, dat de fa. den Breejen v d. Bout te Berg en Dal thans de laagste inschrijfster is. En het verschil is niet gering, nl. f 51.000 per jaar. zoodat de vraag mag gesteld worden, of het rijk dit verschil over 't hoofd zal zien. Wanneer het werk aan de laagste inschrijfster gegund wordt, is de ernstige vraag: wat zal er met het personeel van Volker en Bos gebeuren? OP ZEE. ZORG VOOR UW VEILIGHEID. Door den Inspecteur voor de scheepvaart werd aan de diverse bonden het onderstaan de rondschrijven verzonden: „Nu het slechte jaargetijde weer is aan gebroken is het wellicht niet ongewenscht er op te wijzen, dat bij stormachtig weer voor de veiligheid van de bemanning het groot nut heeft op plaatsen, waar geen behoor lijk houvast aanwezig is, loopstagen te plaat sen. Indien deze deugdelijk van voor tot achter worden aangebracht, zal een overkomende stortzee niet zoo spoedig slachtoffers eischen Kosten zijn aan dezen voorzorgsmaatregel niet verbonden en de middelen daartoe zijn in overvloed aan boord, zoodat het slechts aankomt op een weinig zorg bij schipper en stuurman". POST, TELEGRAAF EN TELE FOON OP DE KERSTDAGEN. De Directeur van het Post-, Telegraaf- en Telefoonkantoor alhier maakt bekend, dat de dienstuitvoering op de beide Kerstdagen als volgt zal zijn geregeld: len Kerstdag: Dienstuitvoering als op Zon dagen. 2en Kerstdag: Hoofdkantoor openstelling als op Zondagen. De hulpkantoren Velsen en IJmuiden-Oost, zoomede de postagentschap pen Kennemerlaan, Zeeweg en Driehuis zul len voor den post-, telegraaf- en telefoon dienst geopend zijn van 89. Op de beide Feestdagen betreft de open stelling voor den postdienst uitsluitend zegel verkoop en uitreiking vian aangeteekende stukken. Tijdens de openstelling op 25 December be staat voor het publiek gelegenheid de voor hen bestemde stukken kosteloos af te halen. Er zal in den morgen van 26 December (2e Kerstdag) één brief- en één pakketpost bestelling worden uitgevoerd. In de briefpost bestelling zullen alle te bestellen stukken worden opgenomen. BEGIN VAN BRAND. Toen Zondagmorgen de heer Spoelstra uit den nachtdienst aan de visschershaven huis waarts keerde, hoorde hij bij zijn woning aan de Willem Beukelszoonstraat een knette rend geluid en bemerkte een sterke lucht van rook in een pakhuis, naast het woon- en winkelhuis van den heer Gutter, welk pakhuis gebruikt wordt als schilderswerkplaats. Hij wekte de bewoners, die nog in diepe rust verkeerden en ook eenige inwonende perso nen, terwijl de brandweer door hem werd gewaarschuwd. De heer S., geholpen door den heer Oudakker en de bewoners van het win kelhuis tastten den brandenden boel in het pakhuis flink aan en spoedig was alles bluschfc. De brandweer, om half zeven opgebeld door het raadslid, den heer A. ten Broeke, was binnen het kwartier met het geheele perso neel ter plaatse, maar behoefde geen dienst meer te doen. Omtrent de oorzaak van den brand tast men nog in het duister. SCHEEPVAARTBERICHTEN. Binnengekomen schepen: 18 December: Zweedsch, Patria, Rotterdam 19 December: Ned., Mars, Valencia. Spaansch, Deva, Bilbao. Ned., Saturnus, Valencia. 20 December: Ned. sleepboot Javazee met zuiger, Rotter dam. Engelsch, Lorca, La Plata. Ned., Nijkerk, Hamburg. Engelsch, Iddesleich, La Plata. Ned., Rijnstroom, Hull. Engelsch, Cheaf Field, New-Castle Noorsch, Ek, Oslo. Vertrokken schepen: 19 December: Ned., Gouwestroom, Plymouth Engelsch, Heworth, Huelva. Engelsch, Willy Goole. Duitsch, Finkenau, Epsjeng. Zweedsch, Vega, Rotterdam. Engelsch, Gateshead, New-Castle. Ned., Agamendon, Rotterdam, Engelsch, Stanislas, Leith. Ned., Euterpe, Bordeaux. Ned., Orion, Hamburg. Ned., Kralingen, Rotterdam. Duitsch, Jupiter, Bremen. Zweedsch, Patria, Gothenburg. Ned., Rietfontein, Antwerpen. Engelsch, Mavis, Londen. Engelsch, Tantalis, Batavia. Engelsch, Dearne, Goole. Poolsch, Warta, Odense. Ned., Hontestroom, Londen. Ned., Vechtstroom, Huil. Ned., Eemland, Bordeaux. Ned. sleepboot, Javazee, Cuxhaven. Zweedsch, Theodor, New-Castle. CONCORDIA. De tooneelvereeniging „Concordia" gaf Za terdagavond in de tooneelzaal van de firma Van Gelder en Znen een welgeslaagde uit voering ten bate der t.fo.c.-bestrijding in de gemeente Velsen, Te ongeveer 8 uur opende het bestuurslid der t.b.c.-bestrijding, de heer Schuyt, den avond met eeii woord van har- telijken dank aan „Concordia" die meerma len getoond heeft mee te voelen met het lij den der t.b.c.-patiënten. Verder bracht hij woorden van dank aan het Concordia-strijkje en aan allen die hadden meegewerkt om de zen avond te doen slagen. Hierna gaf hij het woord aan de vertolkers en vertolksters van het blijspel „Millionnair tegen wil en dank". Bij het begin van het blijspel kon men ai direct merken dat het stuk was Zij, die zich met ingang van 1 Januari a.s. per kwartaal abonneeren ont vangen de in December nog te ver schijnen nummers gratis. Zij, die zich met ingang van 1 Januari a.s. per maand abonneeren ontvangen de vanaf 22 December nog te ver schijnen nummers gratis. DE ADMINISTRATIE. uiiiiiumtiiiiiii! ingestudeerd onder bekwame regie. Alles was tot in de puntjes verzorgd, kleeding, kapwerk decor zag er heel goed uit. Wij willen geen namen noemen, omdat eder zijn of haar rol goed vertolkte. De traditioneele verloting bracht ook nu weer aardig wat op en het geheel was voor Concordia en de t.b.c.-vereeniging een suc cesvolle avond. Een gezellig bal sloot den avond. UITVOERING „GOUDMUILTJE". Onder leiding van mevrouw I-I. J. v. Kem pen te IJmuiden-Oost, gaf een kinderkoor Zaterdagmiddag een uitvoering van de Kin deroperette „Goudmuiltje" in de groote zaal van Thalia, die vrij goed bezet was. De aankondiging luidde, dat om half drie begonnen zou worden. Het schijnt een on mogelijkheid voor bijna elke vereeniging om op tijd aan te vangen, doch hier was hét toch wel een beetje bar. Eerst over drieën werd begonnen. Over den inhoud van „Goudmuiltje" kun nen wij gevoeglijk zwijgen, waar wij deze als te bekend beschouwen. Het tooneel zag er eenvoudig, doch smaakvol uit. Een bosch décor, dat dus juist paste bij den inhoud van het stuk. De belichting liet zoo nu en dan te wenschen over. Mevr. van Kempen zal heel wat moeite hebben gehad om het te brengen tot het re sultaat, dat zij met haar kleuters heeft weten te bereiken. Een woord van lof mag haar niet onthouden worden. De uitvoering is behou dens een paar uitzonderingen goed geslaagd. Marietje de Jong, die de rol van Goud muiltje bezette, vervulde haar taak bijzonder goed. Haar mooi altstemmetje belooft wel iets voor de toekomst en haar dans met den Prins vemed een aangeboren talent voor tooneelspel. De dans der twee kaboutertjes was zeer grappig en de beide kleine duimpjes Hansje Terlaan en Doortje Vermeulen hadden een uitbundig succes. De ingelaschte extra dans, ik vermoed een vlinderdans, door de dames de Jong en Voer man werd rhythmisch zuiver uitgevoerd en was goed verzorgd. Mooie costuums. De Heksenkoningin, Dientje de Nobel, roer de haar potje stevig. Haar zang was voldoen de al was ze slecht te verstaan. Haar onder danen kweten zich behoorlijk van hun taak. Het gebed van de elfen om bevrijding van den Prins en Goudmuiltje uit de handen der Heksen behoort zeker tot het mooiste van den middag. De devote stemming die er heerschte was merkbaar in de zaal, want het was muis stil. Ook de dames Jenny de Jong als Elfen koningin en Joke Voerman als de Prins ver vulden hun rol smaakvol, doch hun stemmen waren zwakjes. Er werd, wat een gelukkig verschijnsel was, zeer zuiver gezongen. De pianiste mag een woord van lof niet onthouden worden voor haar slagvaardige begeleiding. Het publiek toonde zich zeer dankbaar en bracht mevr. v. Kempen en de kinderen een ware ovatie. H. HET „BEUGEN" OP ZEE. De tijd der beugvisscherij is weer daar als de schepen, welke voor dit doel gebruikt wor den, met de haringvisscherij ophouden en weer voor het doel: „beugen" in orde worden gebracht. De beug, waarmede gevischt wordt, is een lijn ter dikte van een pin» met dunne lijn tjes, waaraan weer haken bevestigd zijn. De afstand dezer haken bedraagt ongeveer 1 M. tot 1.20 M. Iedere beug is 50 vadem of 90 Meter lang en de beuger zet ongeveer 20 bak ken met 20 beugen 400 beugen, overboord; dus een respectabele lengte. Iedere beug is voorzien van foons en breels zooals dit bij de harlngvisschers eveneens het geval is. Van den wind af wordt geschoten en als alles uitstaat vaart men terug tot het begin punt, waar de beugen opgehaald worden. Iedere sehelvisch, kabeljauw, leng of heilbot gaat onmiddellijk de bun in waar men ze weer laat zwemmen. Zooveel mogelijk tracht men visch levend aan te voeren en teneinde dit te bevorderen, wordt iederen dag „gevijverd". Dit beteekent: probeeren met een schepnet de gestorven visch uit te scheppen, want natuur lijk sterft er nu en dan wel eens een visch. Liet men deze in de bun, dan zouden de ande ren ook sterven, waardoor de'waarde van dé visch sterk zou dalen. De gestorven visch, die meestal sterft door wonden toegebracht door den haak, gaat in het ijs en wordt even goed aangevoerd. Er mankeert dan ook niets aan. Op de beugers wordt ook zeer dikwijls „zoute- visch" gemaakt. Meestal worden als aas z-.g.n, „prikken" gebruikt'. Deze „prikken" lijken veel op paling en. worden op de rivieren ge vangen. Het is echter niet altijd mogelijk deze te verkrijgen en dan wordt gebruik gemaakt van sardien, geep, haring en zelfs gebruikt men wel eens koeienlever. Het een natuur lijk meer gewild dan het ander omdat men met het eene meer vangt dan met het andere. Doch vangen doet men met alle aassoorten, hoewel de vangsten lang zoo groot niet meer zijn als vroeger. Toen zag men zeer groote, met gaatjes doorboorde kisten, z.g.n. karen drijven. Hierin werd de visch bewaard, totdat men ze noodig had. Thans echter is het be drijf eenigszins noodlijdende doordat niet voldoende gevangen kan worden. De prijzen zijn voor springlevende visch echter belang-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1