VQDR. VELSEN-YMUIDEN BEVERWJK EN OMSTREKEN HIER SCHEVENINGEN RADIO. HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 5 cents. ADVERT ENTIEN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 15 cent. Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers 'Adv. van Vraag en Aanbod 23 regels 25 cent, elke regel ineer 10 cent. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. 1e JAARCANC No. 45 DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM Kantoor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN IJmnidcn: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat S7; IJmuïden-OostM. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 ei§-k K. WESSELIUS, Leeuweriklaan 6: Velsen-NoordJ. J. WESSELIUS, Melklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan llw. WOENSDAG 23 DECEMBER 1931 IJMU1DEN. c. Ons rest nog in dit slotartikel uiteen te fcetten de verdere „service", die het Neder- landsche kuststation biedt en die het mogelijk maakt dat de meeste passagiersschepen van de Nederiandsche koopvaardijvloot, benevens een groot deel der schepen van de Konink7 lijke Marine vrijwel dagelijks met het Moe derland in verbinding kunnen blijven. Wij schreven reeds dat het eigenlijke kust- verkeer afgewikkeld wordt op de golven van onderscheidenlijk 600, 705 of 800 Meter. Dit verkeer bepaalt zich hoofdzakelijk tot sche pen die zich bevinden in het gedeelte van de Noordzee tusschen de lichtschepen Noord- hinder en Terschellingerbank. Bevinden deze zich buiten dit rayon, dan zijn andere kust- stations, als Ostende-Radio, de Fransche kuststations te Duinkerken. Boelogne sur Mer enz., de Engelsche stations Niton-Radio, Northforel-Radio, Humber-Radio,in Duitsch- land Norddeich-Radio om er maar enkele te noemen, aangewezen om het verkeer met die Schepen te onderhouden. Is dus een schip uit gerust met een installatie alléén geschikt voor het zenden op de golflengte van 600, 705 of 800 Meter (type B of A 2) en dat zijn de meeste vrachtschepen, dan zal dit schip al leen met Scheveningen Haven mogen werken. Indien het zich in de hierboven genoemde sfeer bevindt (dus tusschen Noordhinder lichtschip en Terschellingerbank lichtschip). Let wel, dat wij hier schrijven: mogen "werken, niet kunnen werken. Bij interna tionale overeenkomst is bepaald, dat op deze golflengten slechts met het dichtstbijzijnde kuststation gewerkt mag worden. Betrekke lijk spoedig na het vertrek uit Amsterdam of Rotterdam is dus een rechtstreeksche ver binding met dergelijke schepen niet meer toegestaan. Met de meeste Nederlandsehe passagiersschepen (om ons hierbij te bepalen) is dit echter wel het geval. In de eerste plaats dient dan genoemd te ■worden het verkeer op de zoogenaamde lange ongedempte golflengten. Voor Neder land en Nederlandsehe schepen is hiervoor gereserveerd de golf van 2222 Meter. Het wer kingsgebied op deze golf is niet aan een be paalden afstand gebonden; in de praktijk is het mogelijk hiermede te werken in een ge bied dat zich uitstrekt tot Suez, de Azoren en halfweg den Atlantischen Oceaan. Uite,raard spelen verschillende factoren die al dan niet gunstig werken op de te bereiken resultaten, hier een rol. Des winters b.v. zijn in den regel grootere afstanden te overbruggen dan in den zomer; de nachten zijn dan langer; er zijn dan perioden waarin de gevreesde lucht- ontladingen minder hevig optreden enz. De bovengenoemde afstanden moet men zich dan ook als het ware elastisch voorstellen; bij gunstige ontvangtóestanden kan men gevoeg lijk deze afstanden vermeerderen met nog 1 a 2 dagen vaartijd; bij minder gunstige on.t- vang-toestanden kan men ze dienovereen komstig verminderen. De meeste zeevarende naties hebben één of meer kuststations met bovengenoemde installaties voor verkeer in lange ongedempte golven uitgerust; het ver keer is dan ook niet beperkt tot de schepen, varende onder een vlag, maar staat voor elk scheepsstation open. In de praktijk echter komt het nationali teitsgevoel wel tot uiting d.w.z. Duitsche sche pen werken bij voorkeur met Norddeich- Radio, Engelsche schepen met Portishead- Radio en de Nederlandsehe schepen met Scheveningen-Radio. Was tot voor enkele jaren de krachtige 5 K.W. zender voor de lange ongedempte golven een kostbaar bezit van het kuststation en was het „good sport" steeds grootere afstan den te „halen", sinds de ultra korte golven hun zegenrijken tocht in Radioland zijn be gonnen is veel van de glorie van de „lange ongedempte" verbleekt. Op deze korte golven speelt immers afstand geen rol. En nu vrijwel alle groote passagiers schepen met een zendinstallatie voor korte golven zijn uitgerust en ook Scheveningen- Radio zich gelukkig mag prijzen in heil bezit te zijn van een paar flinke korte-golf zenders staat als op de bekende propaganda-kaart „de wereld voor ons open". Afstanden be staan niet meer. De groote Oost-Indië-vaar- ders en andere groote schepen van de K.N.S. M., de H-A.L., de K.H.L. enz. zijn, als zij zich op zee bevinden, vrijwel dagelijks in contact met het moederland, al geven ook hier de luchtstoringen moeilijkheden. Zakentelegrammen, familieberichten wor den dag in dag uit gedistribueerd en deze be richten zijn niet alleen afkomstig van of be stemd voor deze mailschepen; ook het zooge naamde „R. M." of overnemingsverkeer speelt hier een groote rol. Wij moeten de schepen, die met een zender voor lange ongedempte golven of met een korte-golf installatie zijn uitgerust, beschou wen als kernen, die aangezien ze vrijwel da gelijks in verbinding staan met het moeder land, ook dienstig zijn om eventueel voor handen telegrammen voor andere schepen door te geven of bereid zijn van deze schepen afkomstige telegrammen aan Scheveningen- Radio te verzenden. De uitkomst leert, dat van dezen dienst gaarne gebruik wordt gemaakt. En bij dit alles, zoowel dicht bij onze havens 'als wel op verren afstand doet Scheveningen- Radio den plicht, hem opgedragen. Natuurlijk zullen zich wel eens tekortkomingen voor doen. Maar de menschheid in het algemeen mag zich gelukkig prijzen dat de maatschap- pelijke vooruitgang, de snelle vorderingen van het technisch kennen en kunnen ook op dit speciale gebied tot uiting komen. In de oorlogsjaren is helaas ook de Radio dienstig gemaakt aan den dienst van Mars. Moge dit nooit meer het geval zijn. „Alle menschen werden Brüder", ieder beoefenaar van den Radiodienst zal dit beamen. Als een „Nautilus" zich aanmeldt, wordt medegeleefd met den dapperen Wilkins en de zijnen; wan neer in donkeren nacht verbinding wordt ge kregen met een Franschen trawler bij New foundland of een Noorschen walvïschvaarder in de Ross-zee bij de groote IJsbarrière of wel wanneer de „Christiaan Huygens" meldt: „wij arriveeren nu te Priok", steèds is daar dat naderkomen tot elkaar, die vertrouwe lijke groet aan het einde van iedere verbin ding „ge om" (good evening, old man). Duizenden en duizenden onzichtbare ban- den omstrengelen dé wereld. Moge het kust station van het Staatsbedrijf der Posterijen en Telegrafie, moge „Scheveningen-Radio' onder de bekwame administratieve en tech nische leiding zich meer en meer ontwikke len en vervolmaken, opdat dit gemeenschaps- bezit van het Nederlandsehe volk op beschei den, maar eervolle wijze, zijn taak, de menschheid te dienen, kan blijven vervullen. VAN HET PLAATSELIJK CRISISCOMITé. Tooit u allen op de Kerstdagen met ons hulsttakje! Een oproeping aan onze Jmvoners. Het Kerstfeest, het feest wan vrede en- liefde, ligt weer voor ons. Even 'als -aMe jaren, zuiden de klokken weer luiden in den winter nacht en de boodschap der hoop verkondi gen. Onze herinneringen gaan terug tot de jaren 1-9141918, -toen óók de 'klokken (beierden, maar helaas! van vrede onder de menschen ■geen sprake wais. Ook nu spreken de klok ken van vrede en liefde, doch thans toeleven ■we een tijd', waarin het in menig huisgezin door allerlei zorgen, somber en duister is. Toch kunnen wij licht in deze duisternis ontsteken en 'hulp ibdeden waar het zoo bitter noodig is. Donderdag, den dag vóór het Groote Feest, zullen jonge dames aan ieder een hulsttakje aanbieden, waarmede men zich tooien snoet- met de Kerstdagen. De opbrengst zal ge heel zijn ttien bate van het Plaatselijk Crdsas- Ooniité. Welk een heerlijke gedachte zal het dan 2fljn, als wij allen om ons getooid zien met het „Groene takje met de roede bessen" en wij de overtuiging met ons dragen als is de gave nog zoo klein geweest medegewerkt te hefctoien om het leed in menig huisgezin te verzachten. Allen, zonder uitzondering, imioeten zich tooien met ons hulsttakje! Helpt allen mede aan 'het mooie werk! Door uw -bijdrage is het mogelijk licht te •brengen in die huisgezinnen waar de vreugde ontbreekt Koopt allen!! Geeft veel!! BINNENGESLEEPT De „President van Heel" IJM. 318 werd met machinedefect binnengesleept door den motorkotter MK. 218. DE ENGELSCHE HARINGVISSCHERIJ Dat ook de Engelsche haringv<isscherij dit jaar slecht is geweest, bewijzen vooral de cijfers voor de maand November. In Yarmouth werd in November aan haring aangebracht 379.536 cwts, ter waarde van 125.379 p. st., tegen in November 1930 732.130 cwts, ter waarde van 340.188 p. st. Dit jaar dus ruim 400.000 cwts en een waarde van 215.000 p.st. of ruim 2 millioen gulden minder. De totale aanvoer van zeevisch te Lowe stoft bedroeg in November 332.163 cwts, waarvan 305.601 cwts haring tegen in No vember 1930 totaal 596.568 cwts. De waarde verminderde van 304.054 p.st. tot 122.99Ï p.st., of ruim 180-000 p.st. of f 1.800.000 min der. Voor beide havens dus een vermindering van bijna 4 millioen gulden. CYCLOOP Wederom heeft de directie van Cycloop zich de medewerking weten te verzekeren van het bekende harmonica virtuozen en semble „The Red Band", welk ensemble zich de beide Kerstdagen en Zondag zal doen hooren. Cycloop zal zich ongetwijfeld in een druk bezoek mogen verheugen, gezien de po pulariteit welke de Band hier reeds geniet. NIEUWE SLAGERIJ. Gisterenavond' heropende de heer P. P-aauw zijn slagerij in de Willem-Ba>rendszs'traat Deze slagerswinkel voldoet -aan alle eischen der hygiëne. De betegeling is zeer fraai en het geheel ziet er smaakvol uit. De verlichting is schitterend. De -architect de heer de Vries te Velsen-Noord 'heeft een mooi geheel weten te bereiken. IJmuiden is weer een prachtige winkel rijker geworden. We wenschen den heer Baauw veel succes' in zijn hernieuwde zaak. CONCERT CHRISTELIJKE GEMENGDE ZANGVEREENIGING „HALLELÜHJA". In de Gereformeerde kerk aan de Wilhel- minakade concerteerde Dinsdagavond ae Christelijke Gemengde Zangvereeniging „Halleluhja" onder leiding van den eminen- ten dirigent Theo van Zutphen te Amster dam. Medewerking verleenden een twaalftal leden van het Symphonieorkest „Kunstkring" dirigent Sam Vlessing, mevrouw J. Hekkert van Eysden sopraan. Zaandijk, de heeren Nico Huisman, bas-bariton te Amsterdam en Cor. Zemel, pianist te Koog-Zaandijk. De zangvereenigingen gebaseerd op Chris- telijken grondslag, we hebben het al dikwijls opgemerkt, mogen zich in goede publieke be langstelling verheugen. Ook nu was deze een voudige intieme kerk goed bezet en de bezoe kers zullen geen spijt gehad hebben dit con cent bijgewoond te hebben. Deze uitvoering bracht iets meer dan de gewone sleurconcer- ten. Er was niet alleen afwisseling, doch we kregen tot twee maal het koor te hooren met begeleiding van orkest. We hooren zulks helaas hier niet te veel en het was alzoo een verblijdend teeken, dat de heer van Zutphen ons verraste met de uitvoering van Loflied". De tekst, een verheerlijking der Godheid is van J. J. L. ten Kate. Het is een klein werk, dat ongeveer 35 a 40 jaren geleden gecompo neerd werd door den heer H. N. Andriessen te Haarlem, de vader der beroemde gebroe ders Hendrik en Willem Andriessen. Het is in den trant van het Oratorium geschreven en verraadt de stijl der oude meesters. Halle luhja heeft het werk met animo en overtui ging gezongen. Het koor, het orkest dat be geleidde en de solisten gaven een goede ver tolking van hun partijen, vooral deze laatsten zongen prachtig. Alleen in de sopraansolo was er jammer genoeg tusschen de soliste en het orkest niet het noodige evenwicht. De uitvoe ring van dit werk, dat toch tot de clou van den avond behoorde was goed verzorgd en houdt wellicht een belofte in voor de toe komst. Wie weet brengt ons de heer van Zutphen, die zich deed kennen als een muzi- kalen en geroutineerden koorleider, aange spoord door dit succes nog eens een grooter werk. Buiten dit Loflied vermeldde het program ma nog een 5-tal koorwerken, enkele liederen voor sopraan en bas-bariton en een tweetal composities voor orkest. De composities voor koor, die verder ten gehoore werden gebracht waren op het „Ave Verum" van Mozart na alle van Nederlandsehe componisten. Ook de solisten hadden zich daar vrijwel bij aange sloten. Welk een verschil met de program ma's der muziekvereenigingen. Het koor be staat over 't algemeen uit goede zangers en zangeressen. Het beste deel is de sopranen en bassen. Eigenaardig was het dat we na de pauze èn van de koorzang èn van de solisten het meest hebben genoten. Was men toen meer vertrouwd met de accoustiek? Voor de pauze kon men moeilijk op toon blijven, zelfs de solisten ontkwamen er niet aan. In „Ontwaakt" van O. Koop kwamen en kele vocale ongerechtigheden voor, daaren tegen klonk „Ons Lied van de Zee" van P. Hartog bevredigend. In het canonische ge deelte „Eens voerden de golven het ver met zich mee" noteerden we mooie bassen, en het Unisono „Want één met ons land en ons volk is de zee", was zeer goed. Het slot klonk stralend. Het Ave Verum van Mozart dat begeleid werd door orkest, was het beste voor de pau ze. Zeer mooi en beschaafd en fijn genuan ceerd werd dit vertolkt, en het orkest een compliment voor zijn delicate begeleiding. Het tweede gedeelte ving aan met een compositie van den dirigent. „Aan Zee". Een gave vertolking genoot dit werk: het was goede samenzang. In „Lentezang" van Ber nard Diamant, werd de lente ons prachtig geschilderd. Het werd zeer zuiver gezongen. Kunstkring onder leiding van den heer S. Vlessing speelde Andante op. 32 van L. van Beethoven en Serenade van Ch. M. Widor. Het orkest slaagde er in van deze beide wer ken een goede vertolking te geven. Mooi van klank, zuivere stemming en fijn genuanceerd. Een compliment voor het orkest en zijn mu- zikalen dirigent. De solisten hebben tot het succes van dezen avond veel bijgedragen. Men kent de stem van mevr. J. Hekkert van Eijsden. Heel Nederland zal haar wel eens voor de radio hebben hooren zingen en kennis genomen hebben van haar fraai orgaan. We hebben genoten van haar delicate voordracht en muzikaal inzicht. Haar stem is in de hoog te bijzonder mooi. Hoe schoon werd „Slape- doe" van A. H. Fagel voorgedragen. Met welk een innigheid werd dit vertolkt. Het kon ont roeren. De bas-bariton Nico Huisman heeft ons mooie zang te genieten gegeven. Zijn volu mineus geluid is in het lage register en me dium schoon van klank. Zijn voordracht is buitengewoon muzikaal. Het gebodene heeft ons ten volle kunnen bevredigen. In „Wie op God betrouwt" van Hendrik C. van Oort was hij op zijn best. We hopen hem nog dikwijls te hooren. De pianist de heer Cor Zemel, begeleidde naar ons inzicht wat hard. Hij toonde zich echter een partner, die zich volkomen wist te schikken naar de solisten. We willen niet onvermeld laten dat Ds. R. J. v. d. Meulen den avond opende met een woord van welkom. Hij vond het een schoo- ne gedachte in deze week van Kerstmis een uitvoering te geven en hoopte dat gezongen zal worden ter eere van hem. die zijn zoon op aarde heeft geschonken. Met gebed opende en sloot men. Het was een genotvolle avond en het succes voor alle medewerkenden, doch in 't bijzon der voor dirigent van Zutphen was groot- H. IJMUIDER KINDEROPERETTE VEREENIGING Door de Kinderoperette vereeniging werd Dinsdagavond in de zaal van het Patronaats gebouw een Kerstcantate opgevoerd. De zaal was, jammer genoeg, niet geheel gevuld, doch dit heeft aan het spel der kleinen en de tableaux geen afbreuk gedaan. Het eerste tafereel gaf ons een grootmoe der te zien, wachtende op haar drie klein kinderen: twee meisjes en de kleine Hans. Als dit drietal bij grootmoeder gearriveerd is, zet zij zich neer om een Kerstverhaal voor te lezen, terwijl de kleine Hans onder het voorlezen zoo goed als in slaap valt. Het was aardig om te zien, hoe de kleine Hans. zijn neus en zijn oogen wreef, steeds maar vech tende tegen den slaap, totdat grootmoeder het drietal naar bed bracht, na eerst een avondgebedje met hen gezongen te hebben. Tijdens zijn slaap ziet de kleine Hans het geheele Kerstverhaal langs zich verschijnen voorgesteld door verschillende tableaux en begeleid door een dames zangkoortje. De aankleeding van de tableaux en de be lichting waren te roemen en geen kosten waren ontzien om deze Kerstcantate - goed tot haar recht te doen komen. Vooral het ta fereel bij de Kribbe en de aanbidding dei- herders waarbij zeer plechtig het „Stille Nacht" gezongen werd, werd onder adem- looze stilte aangehoord. Den heeren Hunsche en Wiersma komt een woord van lof toe voor hetgeen zij met de kleinen hebben weten te bereiken. TEGEN ONGELOOFSPROPAGANDA EN WERELDZIN. Door verschillende geloofsrichtingen was Dinsdagavond een samenkomst belegd in de Chr. Geref. kerk aan den Zeeweg tegen de ongeloofspropaganda en wereldzin. Ds. Chr. J. W. Teeuwen dezer kerk en Ds. Jac. Poort der I-Iervormde kerk uit Beverwijk voerden het woord, waarbij het zangkoor dei- Gereformeerden zijn medewerking verleende De toespraken werden gehouden naar aan leiding van Openbaring 13 en het Lucas Evangelie. Naar aanleiding van de hierin voorkomende beelden besprak Ds. Teeuwen den anti-Christ en Christus, terwijl Ds. Poort den nadruk legde op het kenmerk van hen beiden: de anti-Christ als materialist, de Christen liefdegevend en vergevingsgezind. De druk der tijden doet de geloovigen den ernst beseffen van de noodzakelijkheid om gezamenlijk in één richting te werken en onderlinge geloofsgeschillen te laten rusten. De belangrijke opkomst was wel een bewij; dat deze opvatting de alge'meene sympathie vindt. In do Hervormde kerk te Velsen, Ook in de Hervormde kerk te Velsen had zulk een bijeenkomst plaats, waar als sprekers optraden Ds. Meijer, Hervormd pre dikant te Velsen en Dr. v. Katwijk, Geref. predikant te Velsen-Noord. Te ongeveer 8 uur betrad Ds. Meijer den kansel. Spr. voerde het woord naar aanlei ding van het Evangelie van Johannes 8 vers 12 het laatste gedeelte. Wij zijn hier samen gekomen, zoo begon spreker, om in het ge loof te worden versterkt. Men tracht een nieuwe wereld te schep pen, maar het ware beter, eerst zichzelf te zoeken. De ouders hebben tegenover de kin deren een zware taak te vervullen. Zij moeten trachten, hem door woord en daad te ver vullen van deze- mooie en edele gedachte „Hebt uw naaste lief als u zelve". Hierna sprak Dr. v. Katwijk eerst over de revolutie in Rusland. Naast die revolutie heeft zich ook een andere strooming ontwik keld. Het communisme wil een wereldorde, waar in alleen plaats is voor menschen. Wat moe ten wij doen om dat communisme tegen te houden? vroeg spreker. Wij moeten onze te genstanders bewijzen dat zij mistasten. Zij zeggen dat zij vrijheid geven, maar zij bren gen dwang. In plaats van de menschen te verheffen, brengen zij hen naar omlaag. Getuigen moeten wij door het woord en de -daad. Wij moeten laten zien. dat de liefde van de menschen ons vrede geeft onder de menschen. Wij, zeide spreker, zijn mede schuldig aan hetgeën hier nu plaats grijpt. Laat ons dus onze tegenstanders met liefde bejegenen. Laat ons deze leuze brengen on der de menschen. Aan de uitgang werd een collecte gehouden voor het Russische zendingsgenootschap. SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Noorsche s.s. ,Lokc" is Maandagavond na lossing harer lading papierhout, aan de Papierfabriek te Velsen, in ballast naar New Castle vertrokken. Het Spaansche s.s. „Dcva" is Dinsdagmid dag na lossing harer lading ijzererts aan het Hoogovenbedrij fte IJmuiden, in ballast naar Methil vertrokken. Het Nederl. motorpassagiersschip „Marnix van St. Aldegondc" van de S. M. N. is Dins dagmorgen met passagiers en stukgoederen van Nedd: O.-Indië voor Amsterdam aange komen en passeerde de sluizen te IJmuiden met een diepgang van 76 d.M. Het Nederl. s.s. „Stad Zaandam" is jl. Maan dagmiddag met een volle lading ijzererts van Bilbao voor het Hoogovenbedrij f, te IJmui den, vertrokken en wordt 25 dezer verwacht. Het Duitsche s.s. „Industria" is Maan dagavond met een volle lading ijzererts van Oxelosund voor het Hoogovenbedrij f, te IJmuiden, vertrokken en wordt as. Zondag alhier verwacht. Het Nederl. motorpassagiersschip „F. C. Hooft" van de S. M. N. is Woensdagmiddag 12 uur met passagiers cn stukgoederen van Amsterdam naar Ned. O.-Indië vertrokken en zal c.a. 15.30 de sluizen te IJmuiden pas- seeren. SCHEEPVAARTBERICHTEN. Binnengekomen schepen. O 9 Tl/s Engelsch, Afon Gwilll, Llanelly. Ned., Marnix van St. Aldegonde, Batavia. Ned., Orion, Bordeaux. Panameesch. Adriatico. Valonice. Ned.. Amstelkerk, Havre. Ned. motor, Marne, Parijs. Zweedsch, Gondul. Londen. Ned. sleepboot, Blankenburg met kraan, Rotterdam. Engelsch, Don, Gdynia. Duitsch, Ulm, Hamburg. Deensch, Finland, Leningrad. Zweedsch, Hebe, Sikea. Vertroken schepen. 22 December: Engelsch, Shieffield, New-Castle. Grieksch, Stafanos Costomenis, New Castlé Spaansch, Defa, Metol. Zweedsch, Hasting, Helsingborg. Ned., Lingestroom, Londen. Engelsch, Merel, Londen. Ned. motor, Agnita, Santafé. Zweedsch, Gustafberg, Rotterdam. Ncd., Rijnstroom, Huil. Zweedsch, Viola, Helsingborg. DE AVOND-KOOKCURSUS. Deze cursus, welke" in de school voor BL.O. aan de Houtmanstraat gehouden wordt, werd in November 1930 opgericht en bestond aan vankelijk uit 63 leerlingen. Hieruit ontstonden dit jaar twee klassen voor een vervolgcursus iedere klas 15 leerlin gen tellende. Enkele dames werden hieraan nog toegevoegd, welke blijk hadden gegeven in staat te zijn dezen cursus te kunnen vol gen Behalve deze twee cursussen ontstonden wederom drie be'ginklassen, zoodat er nu in totaal ruim tachtig deelneemsters zijn, welke gedurende drie avonden in de week de lessen volgen. Iedere cursus bestaat uit twintig les sen, die voor den geringen prijs van f 4 te volgen zijn. Het eerste jaar werd er bovendien nog een cursus voor de fijne keuken gehouden, doch deze moest, waarschijnlijk ten gevolge van de slechte tijdsomstandigheden, bij gebrek aan deelneming dit jaar vervallen. De kosten aan dezen cursus verbonden, waren dan ook belangrijk hooger en bedroegen f 15. De cursussen dienen niet tot opleiding voor een examen, doch beoogen alleen de practi- sche toepassing in het huishouden. Mede met het oog hierop worden de vakken warenken- WERKVERRUEVIING De stoomtrawler „Jacqueline" IJm. 10 welke korten tijd geleden binnenkwam met een gebroken krukas, wordt thans bij de „Hera" geheel nagezien. Hiervoor is het noo dig' dat de geheele machine er uit gaat en een nieuwe fundatie gelegd kan worden. Vermoedelijk is dit mede oorzaak dat thans bij de „Hera" 43 uur per week gewerkt wordt. A. N. G. O. B. Door de afdeeling IJmuiden van ae A. N. G. O. B. werd een druk bezochte vergadering gehouden. 5 Maart 1932 zal het vijf-jarig bestaan van de afdeeling eenigszins feestelijk worden her dacht. Er werd een voorloopige commissie •benoemd bestaande uit de heeren Kriek en Meins en de dames van Kempen en Volder» Papierhout lossen uit Tiet Letlandsch s.s. Everganaraan de Papierfabrieken te Velsen. In aansluiting op de reeds geplaatste foto met betrekking tot het lossen van hout- stof, geven wij onzen lezers en lezeressen thans een beeld van „papierhout" lossen. Dit „papierhout" wordt tot kleine stukjes gekapt, door hiervoor speciale machines, waarna het tot een pap in groote ketels waarna t tot 'n pap in groote ketels zoordt menten aangevuld als „Cellulose" de fabriek verlaten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1