VGDR. VELSEN-YMUSDEN BEVERWJK EN OMSTREKEN BERICHT. Pas Vijftien jaar geleden HET NIEUWE DAGBLAD ABONNEMENTEN: per week 10 cents, per maand 40 cents, per kwartaal 1.20, losse nummers 3 cents. ADVERTENTIEN: 15 regels ƒ0.75. Elke regel meer 25 cent Bij abonnement belangrijke korting. Luidsprekers 'Adv. van Vraag en Aanbod 13 regels 25 cent, elke regel meer 10 cent. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. Kantoor: KENNEMERLAAN 42, Telefoon 521. AGENTSCHAPPEN IJmuiden: H. BLOK, Jac. v. Heemskerkstraat 87; IJmuiden-Oost: M. N. DE WOLFF, Alb. Cuypstraat 16 etal K. WESSELIUS, Leeuweriklaan 6; Velsen-NoordJ. J. WESSELIUS, Melklaan 62; Beverwijk: P. KASPERS, Groenelaan 11 w. Ie JAARGANG No. 48 DIRECTIE P. W. PEEREBOOM ROBERT PEEREBOOM DINSDAG 29 DECEMBER 1931 Wij deelen aan onze lezers en adverteerders mede, dat ons blad met ingang van Januari een naamsverandering zal ondergaan. Elders in ons land wordt reeds een dagblad uitgegeven, dat als hoofdtitel den naam „Het Nieuwe Dagblad" draagt. Hoewel bedoeld blad een geheel ander* ge bied bestrijkt dan het onze, meenen wij toch dat het, teneinde alle mogelijkheid van ver warring te voorkomen, beter is dat wij, als jongste der beiden, onzen naam eenigszins wijzigen. Na 1 Januari a.s. zal ons blad derhalve fceeten: HET NIEUWE AVONDBLAD voor VelsenIJmuiden, Beverwijk en Om streken. Het is niets meer dan een verandering van Siaam. Verder blijft alles zooals het was, behalve dat ons blad steeds beter zal worden. DE DIRECTIE. Dlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll IJMUIDEN EEN AVONTUURLIJKE TOCHT MET EEN HUURAUTO. Eenige 'dagen geileden kwamen twee jon gens van ongeveer 18 jaar bij den. autover huurder L. om een auto te -huren, teneinde in de buurt van Amsterdam een boodschap te doen, waarop de heer L. een auto ter be schikking stelde. Doch toen het avond werd kwamen de jongens niet opdagen. Toen ook den volgenden dag de jongens zich niet lieten zien deed de heer L. aangifte bij den com missaris van politie te IJmuiden, die het be richt van dezen autodiefstal en het verdwij nen der beide jongens cloor den politieraclio- dienst te Hilversum liet omroepen. Eenigen tijd later meldde de Nederl andsche consul te Hamburg, dat de Dui.tsche politie de beide jongens te zijner beschikking had gesteld en dezen naar de grens geleid zouden worden. De jeugdige automobilisten hadden zonder pas of triptiek de Duitsche grens weten 'te pas- seeren en waren in Hamburg terecht gekomen in een klein hotel, waarvan de eigenaar een oud-IJmuidenaar bleek te zijn. Deze vertrouw de de zaak niet en bracht de politie met het geval op de hoogte, die op haar beurt den Nederianidsohen consul dn het geval betrok. Aan de gr,en-s werden de beide jongens door een rechercheur opgewacht en naar IJmuiden •teruggebracht, waar zij op het politiebureau in bewaring werden gesteld. De auto is in middels ook terug gekomen zoodat voor den eigenaar gelukkig geen schade van beteeke- nis is ontstaan. RECLASSEERINGS-COMMISSIE. In verband met het oude jaar zal de Re- blasseerings-commissie a.s. Donderdag geen zitting houden in het dienstgebouw, Willems plein te IJmuiden. SCHEEPVAARTNIEUWS. Het Duitsche s.s. „Marie Ferdinand" is 25 December met een volle lading ijzererts van Bilbao naar het Hoogovenbedrijf, te IJmuiden vertrokken. Het Duitsche s.s. „Grundsee" op reis van Gothenburg naar Rotterdam is Maandag morgen de haven van IJmuiden binnenge- loopen wegens gebrek aan bunkerkolen. Het schip heeft ligplaats genomen in de buiten haven onder het fort. Het Nederl. s.s. „Zaanland" is Zondagavond met een lading stukgoederen van Buenos Aires voor Amsterdam aangekomen en pas seerde de sluizen te IJmuiden met een diep gang van 70 d-M. Het Duitsche s.s. „Derfflinger" van de N.D. L. is Maandagmiddag van Japan voor Am sterdam aangekomen teneinde aldaar een partij stukgoederen o.a. tabak te lossen. Het schip passeerde de sluizen te IJmuiden met een diepgang van 77 d.M. De Nederl. sleepboot „Ebro" arriveerde Za terdagmiddag met een kraan „S-S.M. No. 7" van Rotterdam bestemd voor de Amsterdam- sche haven. De sleepboot keerde naar Maas sluis terug. Het Spaansch s.s. „Arïnda Mendi" is 24 dezer met een volle lading ijzererts van Bou gie voor het Hoogovenbedrijf, te IJmuiden, vertrokken, SCHEEPVAARTBERICHTEN. Binnengekomen schepen: 2/ December: Ned., St. Annaland, New-Castle. 28 December: Ned., Maasstroom, Leith. Ned., Ulysseus, Hamburg. Noorsch, Brunla, Osfö. Duitsch, Grundsee, Gothenburg. Duitsch, Derfflinger, Japan. Vertrokken schepen: 28 December: Ned., Meerkerk, Rotterdam. VJL.R.A. Het V.A.R.A.-orkest, onder leiding van Hugo de Groot, zal op Dinsdag 19 Januari een concert geven in de groote zaal van Thalia. Als spreker zal optreden de heer G. J. Zwertbroek, secretaris van de V.A.R.A. UAFc PARKZICHT. VELSEN In café Parkzicht aan de Meeuwe; trad met de Kerstdagen het humoristische muziekensemble „het Amsterdamsche trio" op. Het had een groot succes. De Directie van Parkzicht deelt ons mede, dat van 2 Januari af, het ensemble Zater dags, Zondags en 's Woensdags zal optreden. BESOMMINGEN Manden: 210 Ommering f 1300 Utrecht f 3000 Beatrice f 1700 Duyvis f 1100 Gloria f 2300 Balder f 1400 Perseus f 1500 Oentoeng 1500 Neptunus f 1100 Irene f 1900 Orion f 1300 R O 9 (Wielingen) f 2300 Olympia f 2500 Cornells f 2100 Sylvani f 1600 525 400 180 490 220 90 100 145 405 160 335 150 600 190 Logger: KW 1120 f280, KW 40 f390. NAGEKOMEN BESOMMINGEN. Ewald f 2520 Timor f 1622 Caroline f 2053 Donald f 1279 Beuger: VI. 167 f1074. Logger: KW 29 f 44-2 Kotter: YM 113 f 584 MARKTPRIJZEN. Tarbot per K.G. f 1,20—fl Griet per 50 K.G. f42—f 13,50 Tongen per K.G. f 1,75f 1,20 Groote schol per 50 K.G. f 19,f 15,50 Middelschol per 50 K.G. f 2519 Zetschol per 50 K.G. f30—f24 Kleine schol per 50 K.G. f26—f5,20 Schar per 50 K.G. f 7—f 4 Tongschar per 50 K.G. f 45f 35 Rog per 20 stuks f24f 11 Vleet per stuk f 1,91f 1,15 Pieterman en poon per 50 K.G. f 7,50—f 3,30 Groote schelvisch per 50 K.G. f 23f 17 Mïddelschelvisch per 50 K.G. f 16,50f 12 Kleine mïddelschelvisch per 50 K.G. f 13,50 —f6 Kleine schelvisch per 50 K.G'. f 8,50f 2„40 Kabeljauw per 125 K.G. f40f 14 Gullen per 50 K.G. f12—f0,70 Leng per stuk f 1,10—f 0,35 Heilbot per K.G. f 1,40—f 0,95 Wijting per 50 K.G. f 2,30—f 0,70 Koolvisch per stuk f 0,40f 0,10 Makreel per 50 K.G. f 18,50f 11,50 De R O 9Wielingen voerde een steur aan van 57 K.G. opbrengst f71,25. VEREENIGING VAN SCHOOL- EN WERK- TUINEN EN BOOMPLANTDAGEN. Deze vereeniging welke 20 Januari 1923 te Velsen onder voorzitterschap van den heer C. Luchsinger werd opgericht, is aangesloten bij de centrale vereeniging voor school- en werktuinen en boomplantdagen in Neder land. De vereeniging stelt zich ten doel: le het bij de jeugd opwekken van belang stelling voor de natuur. 2e de jeugd practisch kennis bij te brengen van de teelt van groenten, bloemen, fruit en heesters. 3e het tegengaan van baldadigheid, ver nielzucht en wreedheid. Deze gegevens werden ens verstrekt in een onderhoud met den secretaris van bovenge noemde vereeniging, den heer A. Minderhand te Santpoort en het moet gezegd worden: aan piint 1 en 3 ontbreekt nog zeer veel bij de jeugd. Is het niet meer dan treurig, dat het ge meentebestuur het plantsoen aan het Ko ningsplein gesloten moet houden wegens ver nielzucht van de IJmuider jeugd? Deed het niet vreemd aan, dat bij en na het in gebruik nemen van het plantsoen aan het Kennemerplein iemand aangesteld moest worden om toezicht op de jeugd te houden? Werkelijk, wat beide bovengenoemde pun ten betreft, verdient de vereeniging van eeniging van school- en werktuinen en boom- plantdagen den steun van alle inwoners dei- gemeente, doch vooral dien van het gemeen tebestuur, dat in het bezit is van zeer fraaie wandelparken. Ligt hier ook geen mooie opvoedende taak weggelegd voor het onderwijzend personeel,, dat toch steeds in zoo'n nauw contact met de jeugd staat? Maar dan toch zeker ook voor de geheele bevolking der gemeente Velsen, wier bezit toch steeds door de vernielzucht der jeugd wordt aangetast. Zou het voor de ouden van dagen (wij schre ven hierover reeds eerder in ons blad) niet een groote uitkomst zijn, alszij zich in het voorjaar konden koesteren in het Tonnetje in het plantsoen aan het Koningsplein,'zon der door de vernielzuchtige jeugd gestoord te worden? De ouders kunnen de vereeniging helpen door hun kinderen naar de school- en werk tuinen te zenden en zich de minimum-uitgave van f0,10 per week te getroosten gedurende den tijd dat de kinderen deze tuinen be zoeken. Wij hebben meermalen de school- en werk tuinen bezocht en moeten erkennen, dat de jeugd zich daar, onder bekwame leiding, ge heel en al geeft. Met hoeveel voorzichtigheid wordt er onkruid uitgeroeid, met hoeveel tact door de paden geloopen om vooral geen bloemen te beschadigen of pas opkomend zaad plat te trappen. Hier voelt men reeds duidelijk de zorg van de jeugd voor de natuur. Om de kinderen te animeeren worden er jaarlijks wedstrijden ge houden, waarvoor dan pl.m. 10 prijzen be schikbaar gesteld worden voor de kinderen, welke het mooiste tuintje hebben en voor hen die 't trouwst de tuinen wekelijks be- Het aantal leden bedraagt nu ongeveer 120 Dit aantal is belangrijk hooger geweest, doch door allerlei tegenslagen, zooals b.v. door slechte weersomstandigheden of slechten grond, hebben velen helaas bedankt. De contributie is zeer gering, n.l. mini mum f 1,per jaar. Oorspronkelijk waren er vier werktuinen: één in IJmuiden (O.); één in Velsen (N.) en twee in Santpoort, waar van één bij de Biezen en één bij Velserend. In Velsen (N.) moest de tuin echter door fi- IJMUIDEN. De Rijkswoningen in de Koningin Emmastraat. Door het Rijk werden destijds 24 woningen gebouwd voor Rijksambtenaren welke in to taal f 255.000 hebben gekost, dus gemiddeld per stuk pl.m. f 11000. Deze woningen onderscheidden zich in twee types: A en B. Deze' woningen werden verhuurd tegen 15 pet. van het salaris, dat door de Rijksambtenaren genoten werd en tegeh. 12 pet. van het salaris indien het een dienstwoning betrof. Alle woningen waren destijds verhuurd, totdat er een ministerieele aanschrijving kwam, dat het Rijk besloten had alle Rijleswoningen te verkoopen. Daar de huurders vreesden, dat de huren dan om hoog zouden gaan, zochten zij een andere woning. Zoo kwamen er in de Koningin Emma straat 5 ledig, respectievelijk in Augustus 1929 2; Mei 1931 eveneens 2 en in Juli 1931 nog een. Hoe de jeugd hier heeft huis gehouden, moge blijken uit nevenstaande foto. Men was zelfs genoodzaakt de woningen dicht te spij keren, zoo vierde de jeugd haar vernielzucht hot. Geen ruit of ruitje was meer veilig voor de jeugd. Totdat nu de woningen overge gaan zijn in beheer van het departement van Financiën en aan het Rijkspersoneel ponieuw verzocht is deze woningen te betrekken. De woningen type A, worden verhuurd voor f 420 per jaar en de woningen type B voor f 330 per jaar. Men begint thans deze woningen op te knappen, doch twee blijven er dichtgespij kerd, omdat men hier nog geen huurders voor vond. Zoo zal eindelijk dan de Koningin Emma straat weer eens een normaal aanzien krij gen. Hoe de Rijkswoningen in de Koningin Emmastraat door de jeugd werden gehavend. Een foto van de ingestorte zaal in de biblio hteek van het vaticaan. 5 werklieden toerden bij dit ongeluk gedood. Eenige duizenden boeken werden onder het puin bedolven. nancïeele moeilijkheden opgeheven worden,' terwijl die bij de Biezen moest vervallen daal de grond niet meer beschikbaar gesteld kon worden. Zeer zeker is het te betreuren dat deze ver eeniging, die toch zoo'n mooi en opvoedend doel nastreeft, zoo weinig medewerking onder vindt. Steeds heeft zij met financieele moei lijkheden te kampen en het bestuur hoopt hier dan ook eindelijk eens van verlost te zich geroepen zullen voelen, de vereeniging te worden. Het vertrouwt dan ook dat zeer velen steunen, al is het met de minimum-contribu tie van fl,per jaar. Het bestuur is er van doordrongen dat thans van de burgerij zeer vele geldelijke offers gevraagd worden doch stelt zich op het standpunt, dat de vereeni ging haar opvoedende taak moet kunnen blij ven voortzetten. Het aantal kinderen, dat in de tuintjes werkzaam is, bedraagt thans in IJmuiden (O.) 168 en in Santpoort 19. Uit deze cijfers blijkt wel, dat er onder de kinderen veel animo is. Vooral de ouders, waarvan dé kin deren de tuintjes nog niet bezoeken, worden verzocht zich eens persoonlijk te komen over tuigen met'hoeveel ernst en liefde er door de kinderen gewerkt wordt. Ieder kind heeft een tuintje van ongeveer 20 tot 24 M2. Het gereedschap, zoowel als de zaden en andere benoodigdheden, worden dooi de vereeniging verstrekt. Te IJmuiden (O.) werken de kinderen met- zes leiders en den hoofdleider, de heer van Gelder, terwijl te Santpoort de leiding in handen van den heer A. Minderhout is. De leiders verdeelen de tuintjes en geven aanwijzingen bij het zaaien en planten en ontvangen slechts een zeer geringe vergoe ding voor den tijd en de moeite, welke zij aan het werk geven. Het is hoofdzakelijk door de welwillendheid van deze heeren, dat de vereeniging zich, ondanks allen tegenspoed, toch nog staand! weet houden. Als een der eerste oprichters mag zeker in de eerste plaats wel de heer J. Dalmeyer ge noemd worden, die thans nog deel van het bestuur uitmaakt; tevens was hij de eerste secretaris der vereeniging in welke functie hij achtereenvolgens werd opgevolgd door cl heeren Koekendorp en A. Minderhand, welke laatste nog het secretariaat vervult. Dat de vereeniging sympathie verdient, hopen wij met bovenstaande regelen duidelijk te hebben gemaakt. Voor de kinderen is het buiten zijn en buiten werken op hun vrijen Woensdag- en Zaterdagmiddag heerlijk, ter wijl de ouders hun kinderen veilig weten, wat zeker in dezen tijd van druk verkeer van niet gering belang is. Daarom, ouders, steunt de vereeniging zoo veel als in uw vermogen is. Zij verdient het! WAARSCHUWING. De Vervangend Commissaris van Politie der gemeente Velsen te IJmuiden deelt in het algemeen belang het navolgende mede: Ten einde financieele teleurstelling te voor komen, geeft de burgemeester van St. Michiels-Gestel een ieder in overweging bij hem inlichtingen in te winnen, alvorens handelsrelates aan te gaan met onderstaan de personen: Adrianus van den Heuvel, Vos- senberg, E. 123; Martinus van den Heuvel, Vossenberg E. 123; Antonius Wilhelmus van Venrooij, Hermalen, B. 294 en Antonius van de Ven-Huismans, Vossenberg, E. 121, allen te Schijndel woonachtig en o.a. kantoorhou- dende te St. Michiels-Gestel De Commissaris van Politie te Kerkrade verzoekt belanghebbenden de noodige voor zichtigheid wel te willen betrachten bij het aanknoopen van relaties met Friedrich Karl Ott, geboren te I-Ianowo, 18 November 1892, zich noemende koopman, wonende aan de Kloosterraderstraat No. 14 te Kerkrade, tot voor korten tijd zaken doende met Emil August Nowakewitz, wonende aldaar. Tegen laatstgenoemde werd bereids dezer zijds gewaarschuwd. Kranten- knipsels uit 1916. 29 December 1916. HET STOOMVIS SCHERIJBEDRIJF TE IJMUIDEN. Naar aanleiding van het schrijven van oen Minister van Financiën aan de afd. IJmui den van den Algem. Nedèrl. Zeemansbond, waarbij bericht werd, dat de Minister be zwaar maakte om het initiatief te nemen tot een wijziging der wet op de Oorlogswinstbe- lasting, heeft genoemde afdeeling van den Zeemansbond aan de Reedersvereeniging te IJmuiden bericht, dat de zeelieden besloten hebben hun leven niet te wagen, tenzij meer zekerheid wordt verkregen, dat niet een groot deel van het zoo moeilijk en met trotseeren van- zoo groote gevaren verdiende loon als belasting wordt opgevorderd, waarom men besloot voorloopig niet uit te varen. -Het be stuur van de Reedersvereeniging heeft daar op geantwoord, dat het kennis genomen heeft van het besluit, dat ingevolge de actie van den Zeemansbond tegen de regeering inzake de Oorlogswinstbelasting de bond besloten heeft, het bedrijf stil te leggen. straat-weg 39 te Velsen een benzinepomp-in stallatie te mogen uitbreiden door bijplaatsen van een ondergrondsehen voorraadketel ad 6000 Liter en vervangen van de bestaande enkele- door een dubbele aftappomp; aan de A.P.C. te 's-Gravenhage om voor het perceel Driehuizenkerkweg 61 te Driehuis een ondergrondsche benzinebewaarplaats ad 4000 Liter te mogen oprichten met boven- grondsche aftap inrichting; aan de N.V. Autobus Exploitatie „Stormvo gels" om in perceel Kalverstraat te IJmui den een ondergrondsche benzinebewaarplaats te mogen oprichen, bestaande uit twee tanks ad 15000 L. elk, met bovengrondsche aftap inrichting met eleetrische pomp. Verder onvoorwaardelijk aan P. Eriks Pzn. te IJmuiden om in perceel Stationsweg 32 te IJmuiden een smederij te mogen uitbreiden, waarin diverse werktuigen; aan het bestuur der Coöperatieve Ver- bruiks- en Productievereeniging „De Een dracht" u.a. te Velsen om in perceel Zeeweg 79 te IJmuiden een broodbakkerij te mogen uitbreiden door bijplaatsen van een electro motor van 2 P.K. tot het aandrijven van een. deegmachine. Raadsvergadering uitgesteld. Van officieele zijde deelt men ons mede, dat de raadsvergadering, welke hedenavond ten raadhuize zou worden gehouden niet doorgaat. Omtrent de reden kon men ons geen mededeelingen doen. BEVERWIJK HINDERWET. B. en W. van Velsen brengen ter kennis, dat door hen is toegestaan onder voorwaar den: aan J. Bleeker te IJmuiden om voor het perceel Zeeweg-Willemsbeekweg te IJmuiden een benzinepomp-installatie te mogen op richten, bestaande uit een ondergrondsche 'bewaarplaats ad 2000 Liter met bovengrond sche aftapinrichting' aan de American Petroleum Company N.V. te s-Gravenhage om voor het perceel Wijker- MARKTBERICHTEN Noteering van 28 December 1931. Spinazie per kist f 0-40—0.70 Andijvie, 100 str. f 2—3 Raapstelen 100 bos f 3. Koolrapen, per zak f 0.851. Wortelen per K.G. f 0.080.15 Bieten, per K.G. f 0.02—0.03. Schorseneeren per bos f 0.080.10 Aardappelen, klei per K.G. f 0.060.07 Idem zand f 0.08 Srpuitjes per K.G. f 0.060.10 Boerenkool per bak f 0.10—0.2e Roode kool per 100 f 46- Savoy e kool per 100 f 68. Bloemkool per 100 f 1014. Uien per K.G. f 0.05 Prei, per bos f 0.030.14 Pieterselie per bos f 0.05—0.06 Selderie, per bos f 0.040.06 Appelen per K.G. f 0.100.16 Peren per K.G. f 0.08—0.12

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1931 | | pagina 1