„DIE FLEDERMAUS DE BILT. THALIA THEATER iCMEËPWMPTISlPDaSirilNI VERWACHT WORDENDE SCHEPEN: LUIDSPREKERS Gebruikt VEREENIGING v. VRIJZ. HERVORMDEN. VAN JOHAN STRAUS. „TROPENWEE" MENSCHEN IN T HOTEL A. v. GEYTENBEEK, Spilbergenstraat 18, n IJMUIDER 'COURANT VRIJDAG 17 MAART 1933 Schip Verm. aankomst Atreus Aurora Amstelkerk Agne Atos Aug. Blume Achilles Barneveld Bacchus Boskoop Berinice Colombia Delfland Deucalion Denpark Essen Eugenia Felce Falsterbo Gaasterland Haarlem Ionia. Irene Joh. v. Oldebarneveldi Krakow Kildate Ned.-Indië Alexandrie West-Afrika Bilbao (v.IJmuiden) Helsingborg Danzig Alexandrie Chili Spanje Chili Midd. Zee Hamburg Buenos Aires Bourgas Rangoon Ned.-Indië Ned.-Indië Montevideo La Plata Buenos Ayres Buenos Aires Chili W.-Indië Valencia Gdynia B. Aires, Laura Lauro Buenos Aires LeverkusenI Japan Leonidas II I Santa Fé Myrmidon. Magdalena Neumark Nereus Orania Oranje Nassau Orpheus Orion Oise Phrontis Poel au Teil o Poelau Laut Rendsburg Salland Saarbrücken Tabinta Titus Trentbank Triton Ulysses. Venezuela Vulcanus IJstroom Yorksmoor Ned. Indië West-Indië Ned.-Indië Danzig Buenos-Aires W. Indië Hamburg West-Indië. Kings Lynn Ned. Indië Hamburg Ned.-Indië Buenos-Aires Japan Ned.-Indië West-Indië Buenos Aires Bourgas Bourgas W. Indië Midd. Zee West-Afrika Bassein 1 April 17 Maart 17 Maart heden 31 Maart heden 23 Maart 19 Maart 20 Maart 30 Maart 27 Maart 10 April 20 April 21 Maart 25 Maart 19 Maart 15 April 21 Maart 23 Maart 3 April 16 Maart 12 April 20 Maart 24 Maart 1 April 18 Maart 27 Maart 6 April. 19 Maart 1 April 26 Maart 19 Maart. 3 April heden 9 April 19 Maart 24 Maart 29 Maart. 9 April 17 Maart 4 April 12 April 18 Maart 22 Maart 23 Maart 26 Maart Laatste bericht 10 Maart van Colombo 16 Maart van Eastbourne 12 Maart van Las Palmas 13 Maart vertrokken HMaart vertrokken in lading 15 Maart vertrokken 14 Maart v. Buenaventura 11 Maart te Rotterdam 14 Maart van Antofagasta 15 Maart van Catania vertrekt 18 Maart 6 Maart v. Fern. Noronha 13 Maart te Calamata 11 Maart van Port Said 10 Maart van Soerabaia 6 Maart van Macassar 11 Maart van St. Vincent 21 Febr. van La Plata 11 Maart van Las Palmas 15 Maart vertrokken 15 Maart van Liverpool 5 Maart van Pt. of Spain 15 Maart van Gibraltar. 15 Maart van Colombo 14 Maart te Antwerpen. 10 Maart van Stanta Fé 13 Maart te Antwerpen. 15 Maart van Gibraltar. 25 Febr. van Montevideo 12 Maart van Gibraltar. 15 Maart van Barbados. 11 Maart van Colombo 15 Maart te Stettin 14 Maart van Rio Janeiro 9 Maart van Parimaribo Vertrekt 18 Maart. 13 Maart van Pto. Barrios 15 Maart vertrokken 14 Maart van Singapore 15 Maart vertrokken 14 Maart van Singapore 13 Maart van Port Said 6 Maart v. Bahia 13 Maart van Port Said. 12 Maart van Perim 61 Maart van Dungeness 2 Maart vertrokken 14 Maart van Varna 12 Maart van Gibraltar. 15 Maart v. d. Azoren. 15 Maart van Gibraltar. 14 Maart van Freetown 9 Maart van Pt. Said Buitenhaven VISSCHERIJ EN SCHEEPVAART. TE IJMUJDEN AANGEKOMEN SCHEPEN. Du s.s. Norderney Noordzee BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN. NEDERLAND. Zeegat van Terschelling. Lichtboei tijdelijk binnengehaald. Ligging: plm. 53 gr. 18',4 Nb en 4 gr. 56' El. De R.W.H.S. lichtbrulboei VSM vóór het Stortemelk is binnengehaald en tijdelijk ver vangen door een R.W.H.S. bolton. De lichtboei wordt zoo spoedig mogelijk weer uitgelegd. (Loodswezen). KABELBOOT BINNEN. De Duitsche kabelboot Norderney is van de Noordzee hier aangekomen om te bunkeren. Of dat mogelijk zal zijn met het oog op de staking is nog niet bekend. DE STRIJD OM DE L'ATLANTIQUE, De strijd tusschen de reederij en de assura deuren van het door brand vernielde Fran- sche stoomschip l'Atlantique duurt nog steeds voort. De eerste wil het schip aan de assura deuren condemneeren omdat de herstelkos- ten meer dan 3/4 van de verzekerde waarde bedragen terwijl laatstgenoemden ten eerste verklaren, dat zij het schip op een Engelsche werf veel goedkooper kunnen herstellen en ten tweede, dat eerst zuiver uitgemaakt moet worden of de brand niet is ontstaan door fouten in de constructie, in welk geval de werf nog aansprakelijk zou zijn voor de schade. KOERSVERSCHIL DER KRONEN Van welken invloed het koersverschil tus schen de Noorsche en Deensche kronen kan zijn blijkt wel uit de opdracht tot bouw van een groote motorboot voor rekening van de reederij Wilh Wilhelmsen te Oslo. Deze had voor dit schip met een lengte van 470 voet aangevraagd bij twee werven in eigen land, van welke de eene een schip met dergelijke afmetingen niet kan maken en de andere een som vroeg, welke ongeveer 15 pCt. hooger was dan de Deensche werf in Odense, welke ten slotte de opdracht kreeg, calculeerde. Op die wijze kon de reeder een bedrag van 0.4 mill, gulden besparen wat ook nog al van belang is in den tegenwoordigen tijd. Be halve het koersverschil spelen de lagere loo- nen in Denemarken ook een groote rol. De reeder heeft toegezegd verschillende hulp machines en onderdeelen bij den bouw in Noorwegen zelf te zullen bestellen mits de prijzen concurreerend waren met het bui tenland. DUITSCHE LOGGERBOUW. De tweede van het met rijkssteun bij de v/erf Schulte Bruns te Emden te bouwen getal Duitsche loggers is te water gelaten en zal onder den naam Marie worden toege wezen aan de Leerer Heringsfischerei A. G. DE STAKING IN HET VISSCHERIJBEDRIJF. „KNIKKER IJM. 4" TERUGGEKEERD WEGENS MACHINESCHADE. Hedenmorgen 11 uur is de stoomtrawler Knikker, IJm. 4, die Woensdagavond met werkwilligen naar zee was vertrokken in de Visschershaven terug gekeerd. De oorzaak dezer onverwachte terugkeer is, dat op zee het juk van de condensatieluchtpomp was gebroken. Zoodra het bericht dat de trawler voor de haven was in IJmuiden bekend werd, zette de politie in allerijl de Trawlerkade af, zoo dat niemand de plaats, waar de boot vast maakte kon bereiken. De bemanning bevindt zich nog aan boord. MEDEDEELING VAN HET BESTUUR DER IJMUIDER FEDERATIE Het bestuur der IJmuider Federatie ver zocht ons het volgende mede te deelen: „Daar de ingezetenen hier ter plaatse wei gerden brood te betrekken van de Centrale Bakkerij, is door ons de volgende verklaring afgegeven „In verband met de levering van brood door de Centrale Bakkerij voor de „Knik ker" deelen wij u mede, dat in overleg met de directie der bakkerij is afgesproken, dat zulks niet meer zal geschieden." Met deze mededeeling heeft de stakings leiding genoegen genomen en is er geen aanleiding om geen brood van die bakkerij te betrekken". Radioverbinding met schepen. Nederlandsche Telegraaf Maatschappij „Radio-Holland" N.V. Amsterdam, 16 Maart 1933. De navolgende schepen zijn Vrijdag 17 Maart 1933 in radio-telegrafische verbinding met het kuststation Scheveningen-Radio. Baloeran, Crijnssen, Dempo, Flandria, In- drapoera, Joh. v. Oldenbarnevelt, Kota No- pan, Kota Tjandi, Marn. v. St. Aldegonde, Orania, Oranje Nassau, Poelau Roebiah, Van Rensselaer, Sibajak, Statendam, Venezuela. Aangenomen. 16 Maart: Gallium s.s. Caen. Palatia m.s. West-Indië Biliton s.s. Newcastle. Rijnstroom s.s. Leith. Noderney s.s. Noordzee. Maartje m.s. Abbeville. Blyth s.s. Goole Vechtstroom s.s. Huil. Atos s.s. Helsingborg. Roek s.s. Londen. 17 Maart: Titus s.s. Guatemala. Ast-arte s.s. Bremen Tiberius s.s. Hamburg Aurora s.s. Spanje. Oise m.s. Kingslynn. Vertrokken. 16 Maart: Maartje m.s. Nykjöbing Maasstroom s.s; Bristol. Kiel s.s. Londen Venus s.s. Rotterdam. Ganymedes s.s. Rotterdam. 17 Maart: Texelstroom s>s. Liverpool. Trajanus s.s. Rotterdam. „DIE FLEDERMAUS" IN THALIA. Van hedenavond af, wordt in Thalia ver toond de wereldvermaarde komische operet te „Die Fledermaus". Dit schitterende operettewerk van Joh. Strauss is thans verfilmd. De regisseur heeft voor de hoofdrol gekozen de gevierde filmster Anny Ondra. Deze film is een van de grootste schlagers van het seizoen. De verrukkelijke mee- sleepende muziek is geheel, in deze film op genomen. Anny Ondra en George Alexander zullen u eenige uren van hoogstaande amu sement bezorgen. MARKTPRIJZEN- Tarbot per kilo f 1.60 Tongen per kilo f 1.70—f 0.80 Zetschol per 50 kilo f 23. Kleine schol per 50 kilo f 26f 8. Bot per 50 kilo f 2.50 Schar per 50 kilo f 8.50 Braadschelvisch per 50 kilo f 11f 10. Gullen per 50 kilo (kleine) f 3.60 Wijting per 50 kilo. f 3.20—f 2.80. BESOMMINGEN. Moborloggers: K.W. 36 f 1047. Stoombeugers: VI. 39 f 840, VI. 85 f 690 IJMUIDEN CONCERT MANDOLINECLUB „EXCELSIOR". Het concert, dat dê Mandolineclub „Excelsior" a.s. Zaterdagavond in „Het Wapen van Velsen" denkt te geven, belooft meer te worden dan een gewoon mandoline concert en wel door het feit ,dat de directeur de heer J. B. Kok, met zijin tijd willende meegaan, met liet orkest een xylofonist laat optreden die tevens eenige soli ten beste zal geven. Ook de jeugdafdeeling „Jong Excelsior" zal zich laten hooren. Excelsior zal zich tevens laten hooren met zangbegeleiding van mej. A. Plug- boer. VOORDRACHTAVOND KOMMER KLEYN. Wij vestigen de aandacht onzer lezers er op, dat hedenavond (en niet a.s. Maandag avond) de bekende voordrachtkunstenaar Kommer Kleyn voor de Vereeniging van Vrijz. Hervormden een voordrachtavond zal geven. Kommer Kleyn zal o.a. voordragen „De Nachtegaal" van Andersen en „Het Lof lied" van Aart van der Leeuw. Dit belooft een mooie avond te zullen wor den. Naar wij vernemen is de belangstelling zeer groot. VELSEN PROPAGANDA-AVOND DER CHRISTELIJKE JONGEMANNEN-VEREENIGING „PHILADELPHIA". Bovengenoemde vereeniging geeft Maan dag a.s. een-propaganda-avond in het gym nastieklokaal der Christelijke school aan de Van Langenve 1 dstraat Als spreker zal optreden de heer Gordeau, algemeen secretaris van het N.J.V., terwijl de reciteervereeniging „Excelsior" eenige voor drachten zal geven en een tooneelstu'kje getiteld „Onraad" zal opvoeren. WIELRIJDEN DE ZESDAAGSCHE TE BRESLAU. HET STARTSCHOT GEVALLEN. Uit Breslau: De zesdaagsche is Donderdag avond te Breslau begonnen. De Zesdaagsche werd ingeleid met eenige amateurswedstrijden. Precies elf uur werd het startschot gelost, nadat de koppels aan het publiek waren voorgesteld. Er waren slechts weinig bezoe kers. Onmiddellijk werd er een scherp tempo ingezet; Ehmer wist de eerste premie te winnen. Tot middernacht werd er een flinke pace in gehouden. Er zijn 13 koppels gestart. De stand van hedenmorgen 6 uur bij de neutralisatie luidt als volgt: 1. Siegel—Thierbach 33 p. 2. SchönBuschenhagen 19 p. 3. PijnenburgPreuss 18 p. 4. FundaMaczynski 11 p. 5. Broccardo—Guimbretière 3 p. Op 1 ronde: 6. ResigerA. Wolke 16 p. 7. Braspenninx—W. Miiller 11 p. 8. Wals—Tietz 6 p. Op 2 ronden: 9. ReigerEhmer 3 p. Op 3 ronden: 10. O. NickelKutz 11 p. Op 5 ronden: 11. Vopel—Kilian 11 p. 12. Küppke—Junge 4 p. Op 7 ronden: 13. Pietz—Halmke 19 p. VOETBAL. OEFENWEDSTRIJD TWE B-ELFTALLEN. Donderdagavond speelden twee B-elftal len op het verlichte V.U.C.-terrein een oefen wedstrijd, waarvoor als men de slechte weersomstandigheden in aanmerking neemt het regende bijna gedurende den geheelen wedstrijd de belangstelling van de zijde va^jj het publiek bevredigend was. De opstelling der ploegen was als volgt Eerste elftal: Doel: Van der Togt (H.F.C.). Achter: Plaizier (O.D.S.) en Ten Cate (Tubantia). Midden: De Kok CNOAD), Smaal (Excel sior) en Deibei (Quick Haag). Voor: Toes (Hilversum), De Bock, (Bloe- mendaal), Looyschilder (S'.C.li. Nijmegen), Schoemaker (Quick Den Haag") en Wessels (S.C.H. Nijmegen). Tweede elftal: Doel; Wasserval (Xerxes). Achter: Van der Hoven (LONGA) en P. Dorjee (D.H.C.). Midden: Coerman (Velox), Van Leeuwen (Zeeburgia), Breitner (A.D.O.) Voor: Vrauwdeunt (Feijenoord), Blomvliet (Ajax), Vente (Neptunes), Remmers (NOAD) en De Corte (A.D.O.) Na twintig minuten scoorde Vente het eerste doelpunt na uitstekend samenspel met Vrauwdeunt. Spoedig daarop scoorde Looy schilder den gelijkmaker. Kort achter elkaar gaf Blomvliet aan Van der Togt twee maal het nakijken, zoodat het tweede elftal een 31 voorsprong verkreeg. Toen Schoemakers in het beruchte gebied gehaakt werd zag Wasserval kans. dén strafschop te keeren. Looyschilder, die goed op dreef was, ver kleinde den achterstand nog vóór de rust tot 3—2. Direct na de rust zag Looyschilder kans uit een voorzet van zijn clubgenoot Wessels den gelijkmaker te scoren en de zelfde speler bracht daarop het eerste B-elftal de leiding met 43. Ten slotte bracht De Bock den eindstand op 53 voor het eerste elftal. DAMMEN. COMPETITIE NEDERL. DAMBOND Hieronder publiceeren wij den eindstand van de vierde klasse competitie van den Ned. Dambond (district Noord-Holland). Deze luidt als volgt. bordp. gesp.gew.gel.verl. v.-t. pnt. Damcl. IJmuiden III 5 Haarl. Damcl. IV 5 Castric. Damcl. II 5 Damcl. Bennebroek I 5 Damcl. Zaandam IV 5 Damcl.K.Zaandijk II 5 67—33 9 63—37 8 5842 6 44—56 3 43—57 2 25—75 2 LIGTHART VEROVERT HET CLUB KAMPIOENSCHAP D. C. IJ. De beslissing is gevallen! Door Smit te kloppen heeft de 19-jarige Ligthart aan zijn titel van kampioen Groot-IJmuiden toege voegd de titel van kampioen van de Damclub „IJmuiden". Ongetwijfeld een zeldzaam re sultaat als men bedenkt dat hij slechts 3 jaar damt. Des te fraaier is zijn resultaat daar Buitel die vijf punten voorgift gegeven had. twee punten achter Ligthart eindigde. Opvallend is de snelle opkomst van dezen jongen spe ler. Hij is o.i. evenals Dukel een geboren dam mer. Te betreuren is het dan ook dat- alles tegenloopt om Ligthart mede te latenkam pen in een of ander hoofdklasse tournooi. Ligthart heeft zich in déze spannende com petitie geheel gegeven, hem komt dan ook'de titel "ten volle toe, Hij verloor slechts 2-par tijen n.1. tegen Kramer en de Jong. Onge twijfeld gaat Ligthart een groote toekomst tegemoet, en is hij met Dukel, een waardig vertegenwoordiger van de Damclub „IJmui den". „Puck" namens alle damliefhebbers onze hulde! meldt: Hoogste barometerstand 761,3 m.M. We enen. Laagste barometerstand 732,2 m.M. Valencia. en voorspelt krachtigen tot matigen, Zuid. tot West. wind, zwaarbewolkt met opklaringen waar schijnlijk regenbuien, kouder. Barometer Hedenmorgen 9 uur 741 m.M. Neiging: Achteruit. Thermometer Hoogste gisteren 48 F. Laagste heden nacht 45 F. Hoogste heden 52 F. Opgave van: Opgaaf: MAGAZIJN T BRILLENHUIS. Kanaalstraat 83. IJmuiden. AGENDA TE HAARLEM VRIJDAG 17 MAART Stadsschouwburg: In den nacht van 17 April door Het Schouwtooneel, 8 uur. Schouwburg Jansweg: Als de Poorten open gaan. Amsteltóöneel. 8.15 uur. Luxor Sound Theater: „Jenny. Lind, Dë Zwëedsche Nachtegaal" en „Pianotransport" 8.15 uur. Palace: „Nicolette, het meisje van Mont- parnasse". Tóoneel: Paulton. 7 en 9.15 uur. Rembrandt Theater: „Gitta entdeckt ihr Hfeïz". Tooneel: Dolf Dolfini. 7 en 9.15 u. ZATERDAG 18 MAART Stadsschouwburg: LighaluïtvoeringY Bioscoopvoorstellingen, 's middags en 'des avonds. Door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst is. het faillissement van B. M. RAJIA- KER-GLAS, IJmuiden-Oost, ge ëindigd. De Curatricoï- Mr. G. J. BIEWINGA— GUM-INK 13 Regels 25 cent. ElkeregelmeerlOcf. M \\mv W ÏÜI ArllIN i: te koop De Ruijterstraat 1S4, IJm. Oost GEDIPL. BOEKHOUDER Vraagt avondrvverk. Bekend met belas tingzaken. Br. IJ. no. 401 bur, van dit blad. KOMEN" AAXLOOPEX een mooi: volwassen Cypersohe Kater. O.K. Pastorie Bloemstraat. 's morgens, 's middags en 's avonds een weinig van de van ouds beroemde, geneeskrachtige Wortelboer's Kruiden of la 2 Wortelboer's Pillen Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet. Dui zenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboer's Pillen verdrijven gevatte koude, griep, influenza, gal, slijm, koortsigheid, ver stopping, maag- en hoofdpijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuiveren het bloed, maag en inge wanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 cent per pakje. Wortelboer's Pil len 60 cent per doos. drie doozen 1.70. Overal verkrijgbaar. Waar niet verkrijgbaar, dan direct van Jacoba Maria Wortelboer OUDE PEKELA Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het -bedrag. KOMMER KIEYN AVOND. HEDENAVOND &}i uur zal KOMMER KLEYN in het Ver- eenigingsgebouw Groeneweg een VOORDRACHT AVOND houden. KOMMER KLEYN zal o.a. voordragen „De Nachtegaal" van Andersen en „Het Loflied" van Aart van Leeuw. IJMUIDEN TELEFOON 136 M VAN VRIJDAG Vu MAANDAG VERTOONEN WIJ DE BEROEMDE OPERETTE met de gevierde Filmdiva ANNY ONDRA die de harten der toeschouwers in een storm zal veroveren EEN FILM MET HEERLIJKE MUZIEK Anny Ondra en een keur van Duitsche artisten zullen U eenige uren van hoogstaand amuseimnt bezorgen. Zondag 3 en 5 uur matinee. WOENSDAG a.s. Het pracht filmwerk met een tendenz VERWACHT: Nogmaals maak ik het geachte publiek er op attent, dat SPILBERGENSTRAAT 18, het GOEDKOOPSTE ADRES is voor Witte brood 12 caut j Slagroomgebak 7, 10 en 12 et; Krópbrood 11 cent i Alle soorten Koekjes 10, 12,16 Kadetjes 2 cent I en 20 cent per ons Krentenbrood 25 cent. Diverse soorten Gebakjes 5 ct. Beleefd aanbevelend, (bij den Watertoren).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1933 | | pagina 2