VlSSCHERU EN ScHEEPVAARTBERKHTEN VERWACHT WORDENDE SCHEPEN: PREDIKBEURTEN. Schip Anna Amsterdam Als ter Agamemnon Antiochia Aghios Georgios Anna Ajax Bodnant r .ïnekorn Barneveld Britsum Bodegraven Cottica Gosta Rica Ceres Cordillera puivendrecht. Furybates Else H. Stinnes XV Fanny Hoegh Fauna G-era Ganymedes Gaasterkerk Goffredo Mameli Hermes Hagen Heidelberg Helder Irene Iserlohn j. P. Coen Klngswood Luneburg Laurent Meeus Muansa Merope M. v. St. Aldegonde Mar Roja Mars Montferland Nordborg Naumburg Neumark Nestlea Ouderkerk Orania Orion Orpheus polydorus peisander Phrontis Poseidon Poelau Tello Queensbury Randfontein ^jmmarö Salland Simon Bolivar Saturnus Schokland Simaloer Sund Tabinta Tr-ave Tanimbar Trier Taj an doen Trajanus Troilus Vulcanus Waalkerk Willesden Westplein Woensdrecht iWmsum. IJstroom Zeeland Buenos Aires Vancouver Japan W. Indie West-Indië Odessa Londen Kopenhagen West-Afrika Chili Chili Buenos Aires Chili Duinkerken West-Indië Hamburg Bourgas West-Indië Batavia Gdynia Port Arthur Triest Ned. Indië Bourgas Japan Stratoni Bourgas Mexico Ned.-Indië. Hamburg. Venetië West-Indië Ned.-Indië Buenos Aires Ned.-Indië B'atoum Buenos Aires Barcelona Ned. Indië Salta Cabello (v. IJm. Catania Buenos-Aires Genua Ned.-Indië Ned. Indië West-Afrika Japan Buenos Aires Alexandrië Kopenhagen Batavia Batavia j !T Ned.-Indië Pto. Barrios Ned.-Indië '7 B. Aires -Hamburg Oxelösünd v. IJ-mulden Oporto Buenos Aires West-Indië Hamburg Newcastle - Ned.-Indië Kopenhagen Ned.-Indië Japan Ned.-Indië Japan Ned.-Indië Alexandrie Batavia Napels J apan* Moulmein Buenos Aires Constantza Sfax West Afrika Newcastle verm. Aankomst 27 April 1 April heden 2 April 27 April 8 April 1 April 30 Maart beden 2 April 20 April 7 April. 20 April 1 April 4 April 13 April 7 April 19 April 15 April 4 April 10 Mei 3 April 4 April 6 April. 17 April 20 April 20 Mei 14 April 25 April 3 April 2 April 3 Mei 7 April 27 April 20 April 5 April 6 April 3 April 1 April heden 3 April 31 Maart 1 April 15 April 26 April 18 April 15 April 26 April 30 Maart 20 April 15 April 24 April 3 April 31 Maart 31 Maart Laatste beriebt 18 Maart van Dakar 29 Maart te Immingh.am. 29 Maart van Singapore pass. 17 Maart Flores. 24 Maart van Port au Prince 28 Maart te Gent 28 Maart uitgeklaard. 30 Maart van Aalborg 29 Maart te Hamburg. 21 Maart van Curagao. 26 Maart van Buenaventura 27 Maart vertrokken. 26 Maart te Talcahuano 30 Maart te Hamburg. 22 Maart van Paramaribo 31 Maart vertrokken 29 Maart van Varna 31 Maart van Pto. B'arrios in lading 25 Maart van Gibraltar. 27 Maart vertrokken 15 Maart vertrokken 28 Maart van Eari. 30 Maart van Marseille 29 Maart van Sam os 26 Maart van Osaka 26 Maart van Gibraltar. pass. 28 Maart Gibraltar. 24 Maart van Pto. Barrios 28 Maart te Macassar, in lading. pass. 27 Maart Gibraltar 26 Maart van Curacao 24 Maart van Colombo 1 Maart vertrokken 28 Maart van Batavia 25 Maart van Stamboel 27 Maart van Las Palmas. 28 Maart van Valencia. 28 Maart van Colombo. in lading 28 Maart vertrokken in lading. 25 Maart vaan Gibraltar 23 Maart van Bombay 24 Maart van Colombo. 26 Maart van Sierra Leone 26 Maart van Koibé. 27 Maart van Rio de Janeiro 29 Maart van Jaffa 31 Maart van Stettin pass. 28 Maart Gibraltar 22 Maart van Colombo 31 Maart vertrokken 17 Maart vertrokken 27 Maart van Singapore. 18 Maart vertrokken Vertrekt 4 April ,in lading 28 Maart van Vigo. 21 Maart van Bahia. 21 Maart v. Barbados. 31 Maart vertrokken 29 Maart vertrokken 29 Maart v. Batavia 31 Maart vertrokken 27 Maait van Barcelona 24 Maart van Perim. 27 Maart van Port Said. 25 Maart van Belawan. Pass. 27 Maart Perim. 26 Maart van Limni 27 Maart van Belawan. 26 Maart van Lissabon. 29 Maart v. Port Said 17 Maart van Bassein 29 Maart vertrokken. 24 Maart van Gibraltar. 24 Mrt vertrokken 28 Maart te Rotterdam. 30 Maart vertrokken. Hoogovens VISSCHERIJ EN SCHEEPVAART. TE IJMUIDEN AANGEKOMEN SCHEPEN Néd! s.s. Pluto Amsterdam laden IJMUIDEN REPETITIE IN HET CIRCUS. MADAME ROBERTI, DE HEERSCHERES EN CIRCUSMOEDER. Parsoni? Gaat u maar achterom heeren. Wie Parsoni is? Dat is de heer W. H. ten Hout Parson, „officieel" redacteur van Ne derlands' luxe maandblad ,JDe Kroniek", thans, werkzaam als manager, pers-chef en artist bij Amanda Roberti, zooals zijn. visite kaartje aangeeft en volgens de affiches van het circus „In-dianenvoltizeur". De heer Ten Hoet Parson, (wonder dat ze hem in het circus hebben omgedoopt in Par soni) had ons uitgenoodigd, een repetitie in het circus bij te wonen. En zoo trachten we Vrijdagmorgen Parsoni mitsgaders den in gang van het circus te vinden. We gingen achterom, vonden Parsoni niet, maar wel den ingang van Het Nederlandsch Circus Armanda Roberti.-Let u vooral op dat ..Nederlandsch"; dit is 'n zeer belangrijk woord in dezen tijd van autarki. We zouden dus desnoods den invoer van circussen kunnen contingenteeren, zelfs verbieden want we hebben altijd nog het Nederlandsch Circus Amanda Roberti. We treden binnen. In de manege draaft een paard rond; op zijn breeden rug danst een menschenpaar. De rijdster heeft een gordel om haar middel waaraan een touw is beves tigd, dat via een katrol in den nok van de arena looDt naar de stevige knuisten van Alex Blumenfeld, regisseur en dresseur, die dus letterlijk het leven van de paardrijster al thans een stukje daarvan, in handen heeft. Het publiek is alles eigen volk. Daar is in de eerste plaats madame Roberti, „de beste par-force amazone van den tegenwoordigen tijd", heerscheres en circusmoeder, verder directeur Hans Siegfried, Los Linz-Salvano's,, onovertroffen kunstwielrijders 2 Kohier Brothers en nog eenige andere dames en heeren. Even spreken we met madame Roberti. Maar waarom niet mevrouw? Ze is toch een Hollandsch meisje van Oosthuizen bij Hoorn, zooals ze zelf. zegt. Ze geeft den jongeman, die de paarden binnenleidt, een standje om dat hij Duitsch spreekt. „Spreek je mama's taal, vent", zegt ze. „Die komt notabene uit Amstelveen. Een reuzerijder wordt dat, een fijne jongen". Maar dan wordt onze aandacht weer in beslag genomen door de arena, waarin thans een prachtige schimmel is binnen gereden. Herr Blumenfeld bestijgt het nobele dier, dat luistert naar den naam Walzertraum. En het is een Walzertraum. Sierlijk en elegant danst het dier door de arena, vaardig bestuurd door den dresseur. Een sprookje gelijk. Dat is de hoog-eschool van het circus. Walzertraum vertrekt, twee andere vier voeters komen binnen; ze hebben een soort plateau op den rug en daarop springt een tweetal rond alsof het een dansvloer is. Ook mevrouw Roberti maakt een rondje. Wat een amazone is dat en wat een groote liefde heeft die vrouw voor haar vak. Op en top een,cir cusvrouw. Ze heeft het over Bianca, een paard waarmee ze in vroegere jaren zooveel lauweren heeft geoogst. „Een lief dier me neer, een schat!" Onderwijl de vloer wordt gelegd voor de onovertroffen wielrijders en wielrïjdsters be zichtigen we den stal, waar het lekker warm is, in tegenstelling met het circus, waar de nog niet aan het gure klimaat van IJmuiden gewende circusartisten zaten te bibberen van de kou. Wat een kostbare collectie. Parsoni, die in middels opgedoken is, stelt ons aan de ver schillende dieren voor. Daar is Roland, vos hengst uit de oorlogsstoeterij van den Rus- sischen Staat; daar zijn Reingold en Strolch, de walzende paarden, Puppchen, het operette paard, Bubi, de rekenmachine op vier beenen, Masella, Grètchen, de poneys Max en Moritz uit de stoeterij van Graaf Wolff Metternick te Swalmen. De oudste van den stal is al 24 jaar. Max en Moritz worden geroskamd, de rest staat vredig en vreetzaam. In de arena praten we wat met Herr Blu menfeld en anderen. Wat een nationaliteiten, Herr Blumenfeld is Duitscher natuurlijk. Anders zou hij niet Blumenfeld heeten. Hij heeft een Italiaansche vrouw, die een Itali- aanschen papa en een Duitsche moeder had. Een der paardrijders is Roemeen. Hij kan alleen „,ja" in het Roemeensch zeggen, maar spreekt overigens net als Herr. Blumenfeld een heele serie talen. Men vertelt ons dat Williams, ook een lid van de troep, Engelsch onderdaan is, maar geen woord Engelsch spreekt. Het is aardig te midden van dit stelletje circusmenschen. Het is een beschaafd volkje en ze gaan prettig met elkaar om. Mevrouw Roberti is de heerscheres, maar ze is circus moeder tevens Dat hooren we van meer dan een zijde. Pas op, heeren! Daar komt weer een nieuw nummer. En dan ligt de vloer en komen de vijf rijwiel-acrobaten. Niets voor Pijnenburg en Wals,, die versnellinglooze karretjes. Maar wat kunnen die menschen rijden. Achteruit op iets wat niets op een rijwiel lijkt, maar niet meer is dan een wiel met een zadel. Een der rijders maakt met zijn handen op het stuur en salto, waarbij hij een geweldigen zwaai door de lucht maakt en dan ten slotte weer op het zadel terecht komt. Voordat we er erg in hebben is het 12 uur. Door de achterdeur zijn we gekomen, dooi de achterdeur gaan we weer heen. Het was een gezellig uurtje, daar onder het witte zeil. S. B. VERLAGING LOODSGELDEN. Ofschoon over het voorstel wel eenig debat gevoerd werd heeft de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming besloten tot verlaging der loodsgelden over te gaan. Nu moet de Eerste Kamer nog haar sanctie aan de beslissing geven om de verlaging van kracht te doen worden. SPEELTUINVEREENIGING DE MOERBERG. Men schrijft ons: De speeltuinvereeniging \De Moerberg,', die nu ongeveer een jaar bestaat, heeft reeds veel gedaan in het belang van het kind. Al lereerst de veilige en aangename speelplaats, welke gunstig gelegen is in het centrum van nieuw IJmuiden, waar de kinderen naar har telust kunnen spelen. Toen de speeltuin 22 April 1933 werd geopend bestond het speel materiaal uit acht schommels, zes wippen, rekstok, ringen en een zandbak. Thans is het uitgebreid tot twaalf schommels, een zwier- paal, vergroote zandbak, zes wippen en zes hobbelpaarden, er wordt nu gewerkt aan een groote draaimolen, plaats biedende voor der tig kinderen. Zoo wordt er steeds aan ge werkt, den kinderen zooveel mogelijk gele genheid te geven voor de spelen, welke de kinderen in een speeltuin noodig hebben. Jammer is het, dat naast liet vele werk dat door het bestuur wordt gedaan in het belang voor de veiligheid van de kinderen bij het spelen, er vele ouders zijn, die in den loop van dezen winter bedankten als lid. Zoo moet het niet zijn. Leden, werkt mee met het bestuur van den speeltuin de „Moerberg", dat zorg draagt, dat uw kinderen veilig,en aangenaam kunnen spelen; geen ledera verlies, doch leden winst, zij het parool; anders gaat het niet goed. De contributie kan toch zoo'n groot bezwaar niet zijn, en mocht het wezen dat uw kinderen niet altijd in den speeltuin zijn, denkt er dan aan, dat u dan veel vergoedt aan de kinderen, die veel gebruik maken van den speeltuin. BESOMMINGEN Loggers: Sch 69 f 360. Sch 118 f 160, Sch 53 f 350. K.W. 56 f 570, KW 89 f 190. KW 67 f 150. KW 38 f 510, KW 57 f 590. KW 5 f 620, KW 140 f 270, KW 55 f 200. KW 130 f470. KW 42 f 720, KW 45 f 270; KW 33 f 310, KW 151 f 780, KW. 95 f 500. KW 124 f 480. KW 158 f 190, KW 44 f 260. KW 28 f 220, KW 172 f 480. KW. 154 f 230. KW 114 f 340. KW 91 f 200, KW 14 f 560, KW W23 f 290, KW 147 f 230. KW 35 f 220, KW 4 f 210. Kotters: E 453 f 550, IJM 17 f 95. MARKTPRIJZEN Tarbot per K.G. f 2—1.50 Tongen per K.G. f 1.150.61 Middelschol per 50 KG- f 1712.50 Zetschol per 50 K.G. f 18—14 Kleine schol per 50 K.G. f 102.80 Bot per 50 K.G f 0.65—0.25 Schar per 50 K.G- f 2.80—1.20 Kabeljauw per 125 K.G. f 1612.50 Gullen per 50 K.G. groote f 6.504.90 Wijting per 50 KG. f 3-301. BEVERWIJK GEEN BLOEMENVELDEN IN BLOEI MET DE PAASCIIDAGEN. In de omgeving van Beverwijk zal op de Paaschdagen nóg niet van bloeiende bloem- bollenvelden te genieten zijn. Hyacinthen- velden treft men in deze omstreken heel wei nig aan en de tulpenvelden zijn juist van de winterbedekking ontdaan. De crocusvelden zijn in Kennemerland nog vrij schaarsch. Slechts hier en daar kan men langs de bui tenwegen, Creutzberglaan, Bankenlaan enz. een aardig crocusveld zien opbloeien tussehen de overigens nog kale velden. Toch is, wanneer de wind niet al te schraal is, op de Paaschda gen nog wel een aardige wandeling te maken, De tuinderijen dragen al weer de sporen van den arbeid in de afgeloopen winterperiode. Op de akkers is de jonge spinazie nog vrij wel het eenige groen en het is t-usschen het nog kale hout een feestelijk gezicht. Een eigenaardige aanblik leveren de onbewerkte gedeelten van de overigens zoo keurig verzorg de tuinen op, als gevolg van de ingevoerde teeltbeperking. Van elk tuinbouwbedrijf moet een bepaalde oppervlakte braak blijven liggen. Het is gee fraaie aanblik te midden van de orde die in de beplanting betracht wordt. Een wandeling in die omgeving geeft ook nog eens een duidelijke beeld, hoever de be bouwing reeds is voortgeschreden. Tot in Heemskerkerduin woedt op het oogenblik de bouwnijverheid. Men kan ook per rijwiel langs de Creutzberglaan en den Kleinen Houtweg een aardige rit maken, die langs den Rijles- straatweg weer naar Beverwijk voert. Men dient zich bij dezen tocht per rijwiel echter geen illusies te maken van de wegen. De Creutzberglaan b.v. is erbarmelijk slecht,op andere buitenwegen is grind gestort. Maar als een mild voorjaarszonnetje de Pa- schen tot een feest wil maken, kan de natuur voor den wandelaar reeds veel te genieten geven. NIJVERHEIDSAVONDSCHOOL. Bij liet einde van den cursus 19331934 der Nijverheidsavondschool voor Ambachtslieden werd het diploma behaald door onderstaande leerlingen: Timmerlieden; J. van Amersfoort, M. Brui nenberg, W. Homberg, Th. Koelman en J. Zwart. Metaalbewerkers: B. van Donselaar, H. Ma joor, A. Rothe, S. Slotemaker, P. Spanjaard. Electriciens: A. Witte veld. Bevorderd werden: Timmerlieden, van de eerste naar de tweede klasse: A. Veltman, C. J. Groot, P. Hart, R. Hoogland, R. Pletting, Voorwaardelijk J. Henneman, P. W. Pepping, P, Beunier; van de tweede naar de derde klasse: P. van Hoolwerff, H. Kranendonk, J. Nijman, L. v. d. Eng en P. Sch.olten. Metse laars; van 1 naar 2: J. Muys, H. Witteveld, D. Kortekaas, v.w. B. Bijkerk. Van 3 naar 4: A. Dibbets, A. J. Brood en G. Grapendaal; van 4 naar 5: B. Wesseling e-n J- Veenboer. Metaalbewerkers van 1 naar 2: J. Neele, J. Berig, M. van Eist, T. van Egmond, A. Janse, van 2 naar 3: J. Rodenburg, J. Meijer J. Mul der, J. Ligtemoet, J. Munter; van 3 na-ar 4: J. Kuenen, P, Schavemaker, T. van Domse- laar; van 4 naaar 5: F. Bruins, C. Koning en C. Hogensteijn. Electriciens: van 1 naar 2; J. Koedijk, P. Kelder, S. Geldermans, J. Grapen daal. T. de Vries, J. Groothuizen; van 2 naar 3: H. Kriek, P. Six; van 4 naar 5: M. van Eist. Schilders: van 1 naar 2: J. Melchers; van 2 naar 3: A, de Wolf, G. Koning, M. Pool en v.w. W. Bout. In de maand September zal van de werk stukken der leerlingen een tentoonstelling worden gehouden. deze nog een partij had te spelen winnaar van den vierkamp geworden. De stand luidt: B. Dukel 2 2 0 0 4 Ligthart .3 1 1 1 3 Suyk 3 0 2 12 WIJK AAN ZEE VEILING „PAASCHDUIN". Het pension „Paaschduin" zal eerstdaags in veiling gebracht worden. Aan de Ambachtsschool te Haarlem is ge slaagd voor timmerman G Olivier, alhier HEEMSKERK VERLOTING MISSIE-NAAIKRANS. Aan de Missie-Naaikrans „St. Agnes" is ver gunning verleend tot het houden eener ver loting tijdens hare tentoonstelling op Zondag 1 April in het R.-K. Vereenigingsgebouw. GEVONDEN VOORWERPEN. Een vulpen. SANTPOORT ARBEIDERSSPORTBOND. De af-deeling Santpoort-Bloemendaal van den N.A.S.B. gaf Donderdagavond met haar gymnastiekaf-deeling een propaganda-uitvoe ring in Hotel „De Weyman". Na het inleidend woord van den voorzitter, den heer J. Hand-graaf, waren eerst de meis jes en de jongens aan de beurt. De leider, d-e heer Kraak, had voor hen een serie naboot singsoefeningen in elkaar gezet, die met groote. animo werden uitgevoerd. Met grooten ijver werd er geroeid, gefietst, hout gehakt, de vlag geheschen enz. De hierop volgende vrije oefeningen voor meisjes werden over het geheel goed uitge voerd. Er waren zelfs meisjes bij, die het praedicaat „uitmuntend" verdienden. Voor de jongens, die nu aan de beurt wa ren, stond slechts één nummer op het pro gramma, nl. bokspringen. De oefeningen wa ren van de gewone samenstelling, doch we hadden er dit bezwaar tegen, dat de leider een belangrijk percentage der jongens te veel moest helpen. De meisjes zagen we hierop werken op de evenwichtsbalken. Over het geheel genomen leverden ze ook hierbij weer goed werk. Vóór de pauze voerden de dames een paar korte staafoefeningen uit, die niet geheel tot haar recht kwamen door ongelijkheid van uitvoering. Ter afwisseling voerde mej. Chapon een viertal rhytmische dansen o.a. Ases Tod en Prélude van Chopin rop keurige, beheersch- te wijze en met mooie uitbeelding uit. Haar viel een warm aplaus ten deel. Na d-e pauze toonden de heeren hun kun nen aan het laagrek Hierbij viel van ver scheidene hunner goed werk te noteeren. Een der hoogtepunten van den avond was ongetwijfeld het brugturnen der dames. Vaak vrij hoog opgevoerde oefenstof werd keurig verwerkt; menig „open doekje" hadden d-e dames in ontvangst te nemen. Bovendien was voor groote afwisseling zorg gedragen, zoodat men zich niet verveelde, ondanks het feit, dat elk der twaalf dames drie oefeningen voor haar rekening nam. Tenslotte zorgden de heeren voor een slot, dat er eveneens mocht wezen. Zij brachten een -pittige vrije oefening voor het voetlicht, terwijl de welwillend medewerkende IJmuider N.A.S.B/ers toonden, dat zij aan het hoogrek heel wat in- den mars hadden. Ook zij ver werkten hun hoog opgevoerde stof op opval lend goede, vaak gedurfde en toch beheersch- te wij-ze. Een der medewerkenden, een 40- jarige, toonde dat men op dien leeftijd nog lang geen veteraan behoeft te zijn. Het was een avond, die een goede propa- sanda voor het turnen mocht heeten. DAMMEN. B. DUKEL CLUBKAMPIOEN VAN D. C. IJ. Donderdagavond werden de onderlinge competities van D.C.IJ. voortgezet. Door de overwinning op J. Kramer is het onzen damredacteur gelukt beslag te leg gen op den kampioenstitel van de Damclub IJmuiden. De uitslagen der andere partijen luiden: 2—0 0—2 0—2 1—1 1—1 0—2 0—2 1—1 2—0 2—0 0—2 2—0 H. Diederiks 1 Voor dezen vierkamp was door iemand, die onbekend wensclit te blijven een prijs be schikbaar gesteld J. KramerP. Leyte KramerB. Dukel K. de JongF. Basstra J. SmitK. de Jong OstSouverein L. KoetsierP v, d. Vete N. Schager—v. Straten Schaap—Kraai H. BuisJ. Visser De Vlugt-Buis Ligtendahlde Gaag Ras-De Gaag DUKEL WINT DEN VIERK IMP. VOETBAL. WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG. 2.30 uur A.D.O. 1St. Martïnus I uit Am sterdam. 2.30 uur: G. V. O. 2A.D.O. 2 te Krommen'iel 1 uur: Vitesse 3A.D.O. 3 te Castricum 1 pur A.D.O. aV.V.E. Jr. 12 uur: A.D.O. bD.E.M. b ZONDAG 1 APRIL en MAANDAG 2 APRIL IJMUIDEN. BAPTISTE-GEMEENTE. Aangesloten bij Unie van Baptiste-gemeenten In Nederland. Oranjestraat 8, Eerste Paasehdag. V.m. 10 uur: de heer K. Brongers. 12 uur: Zondagsschool. Nam. 8 uur: Vrije vergadering. Donderdag n.m. 8 uur: Bidstond. Eerste Paasehdag. GEREF. KERK, Wilhelmlnakade. V.m 3 0 uur: Ds. R. J. v. d. Meulen. Nam. 5 uur: Ds. S. E. Wesbonk. Tweede Paasehdag V.m. 10 uur: Ds. S. E. Wesbonk. Eerste Paasehdag. HULPKERK. Marnixschool. V.m. 10 uur: Ds. S, E. Wesbonk. Nam. 5 uur: Ds. R. J, v. d. Meulen. Tweede Paasehdag Geen dienst. Eerste paasehdag. CHR. GEREFORM. KERK. V.m. 10 uur: Pi-of. G. Wisse, Apeldoorn. Nam. 5 uur: Dezelfde. Tweede Paasehdag V.m. 10 uur: Prof. Wisse. Eerste Paasehdag.- OUD-KATHOLIEKE KERK. V.m. 7.30 uur: Pastoor Rinkel. V.m. 10 uur: Pastoor Rinkel. Nam, 7 uur: Pastoor Rinkel. Tweede Paasehdag V.m. 10 uur: Pastoor Rinkel. DOOPSGEZ. GEM. en AFD NED. PROTES TANTENBOND. Helmstraat 9. Eerste Paasehdag. V.m. 10.30 uur: Ds. Milatz. EVANGELISATIELOKAAL. J. P. Coenstraat. Eerste Paasehdag. V.m. 10 uur: Evangelieprediking. Nam. 7.30 uur: Evangelieprediking. IJMUIDEN-OOST. EVANGELISCHE VER. „WEES EEN ZEGEN* Willebrordstraat 10. Geen opgave ontvangen. VER. VAN VRIJZINNIG HERVORMDEN. Vereenigingsgebouw. Eerste Paasehdag. V.m. 10.30 uur. Dr. H. Faber. Eerste Paasehdag. GEREF. KERK Velserduinweg V.m. 10 uurj Drs. J, H. Becker. Krommenie. Nam. 5 uur: Dezelfde. Tweede Paasehdag Geen dienst. HERSTELD APOSTOLISCHE ZENDINGS GEM, Willebrordstraat 10. IJmulden-Oost. Goen dienst, SANTPOORT. Eerste Paasehdag. NED. HERV KERK. V.m. 10 uur: Prof. Dr. G. A. van den Bergh van Eyslnga. Eerste Paasehdag. MED. HERV. EVANGELISATIE. V.m. 10 uur: Ds. J. van Apeldoorn, Leiden. Nam. 5 uur: Ds. A. A. Wildschut, IJm.-Oost. GEREF. KERK, Burg. Enschedélaan hoek Frans Netscherlaan. Eerste Paasehdag. V.m. 9.45 uur: Ds. W. Breukelaar. era. pred. Nam. 5.30 uur: Ds. W. Breukelaar. Voorbereiding H, Avondmaal. Collecte vooi; de evangelisatie te Santpoort Tweede Paasehdag V.m. 9.45 uur: Ds. W. Breukelaar, em. pred. Collecte voor de evangelisatie te Santpoort GEREF. KERK IN HERSTELD VERBAND. Gebouw Bethel. Wüstelaan. Santpoort. ■Eerste Paasehdag. V.m. 10 uur: de heer K. V, d. Berg. BEVERWIJK. VEREENT GING VAN VRIJZINNIG HER VORMDEN, Noorderparklaan. Eerste Paasehdag. V.m. 10 uur: Ds. A. v. d. Heide, Voorburg. Tweede Paasehdag Geen dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE, Meerstraat. Eerste Paasehdag. V.m. 10 uur: Ds. J. D. v. Calcar. Medewerking van het Doopsgezind Zang koor. Tweede Paasehdag Geen dienst. EVANG. LUTHERSCHE GEMEENTE. Koning straat. Eerste Paasehdag. V.m. 10.30 uur: Ds, J. Ph Haumersen, Tweede Paasehdag Geen dienst. Eerste Paasehdag. GEREF. KERK, C. H Moensplein. V.m 10 en nam. 5 uur: Ds. F. Kramer. Tweede Paasehdag Geen dienst. EVANGELISATIE „EMANUEL", Zeestraat. Eerste Paasehdag, V.m. 10 uur: de heer A. de Waal. Malefijt. Midd. 12 uur: Zondagsschool. Nam. 6 uur: de heei-en H. Kok en A. de Waal Malefijt. Tweede Paasehdag V.m. 10 en nam. 6 uur: de heei-en H, Kok en A. de Waal Malefijt, Donderdag n.m. 2.30 uur: Vrouwenkrans. N.m. 8 uur: Bijbellezing, Vrijdag 8 uur: Dank en Bedestond, EVANGELISATIE „EBEN HAEZER" Ko ningstraat 99. Eerste Paasehdag. V.m. 10 uur: de heer W. Akse. Nam. G uur: de heer H. van Doorn, Alkmaar, Tweede Paasehdag Gec-n dienst. HEEMSKERK Door den uitslag van de partij c. Suykned. herv, kerk. - Ligthart, die remise werd. is Dukel, hoewel man, V.m. 10 uur: Ds. IJzer»

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1934 | | pagina 9