DE TWEELINGZUSTERS BEVERWIJK De gouden helm. HEEMSKERK CRICKET DAMMEN HANDBAL BILJARTEN GYMNASTIEK KRACHTSPORT ZWEMMEN R.K. VOETBAL Subsidie voor het nieuwe badhuis. Een adres aan den gemeenteraad. In de jongste raadszitting heeft de ge meenteraad een verzoek om subsidie van de afdeeling Beverwijk en omstreken van de Noord-Hollandsehe Vereeniging „Het Witte Kruis" voor den bouw van een nieuw volks badhuis met lokaliteiten voor het bergen van Verplegmgsartikelen en het houden van een consultatiebureau voor zuigelingen in han den gesteld van B. en_ W. om prae-advies. In het adres wijst het Witte Kruisbestuur er in de eerste plaats op, dat het thans als bad huis in gebruik zijnde gebouw aan de Meer straat in geenen deele meer aan de geringste eischen, die aan een dergelijke inrichting gesteld mogen worden, voldoet, terwijl er voor de berging van verplegmgsartikelen geen vol doende plaats is en het druk bezochte consul tatiebureau voor zuigelingen steeds tijdelijk 25 ondergebracht in twee lokaliteiten van de openbare school voor buitengewoon lager onderwijs. Het adres vervolgt dan: Reeds meerdere jaren is ons bestuur doen de, om de gelden bijeen te brengen, benoo- digd voor het oprichten van een gebouw als bovenbedoeld. Het daartoe gestichte bouw fonds bedraagt thans f 7000, terwijl de ver koop van het oude badhuis, na aftrek van een hypotheek van bijna f 3000, een bate oplevert van ruim f 5000, zoodat een bedrag van f 12000 beschikbaar is. Mot genoegen heeft het bestuur vernomen dat de raad in beginsel genegen was een ge deelte van den gemeentegrond aan de Baan- straat, thans in gebruik voor speelterrein, aan de afdeeling voor bouwterrein af te staan. Het bestuur acht dit terrein daarvoor bij zonder gunstig gelegen en zal het gaame in eigendom of in erfpacht op langen termijn aanvaarden. Echter zal tot uitvoering der bouwplan nen niet kunnen worden overgegaan zonder financieele medewerking van de gemeente. Uit de plannen blijkt, dat de bouwkosten worden begroot op f 35000. De verwarmings inrichting vordert nog f 6000. zoodat in to taal f 41.000 noodig is. Er moet dus nog f 29.000 gedekt worden. Het bestuur van de Provinciale Vereeni ging Het Witte Kruis heeft zich in begin sel bereid verklaard, het geld op hypotheek te verstrekken tegen een rente van 4 pet. en een aflossing van ten minste f 750 per jaar. mits de gemeente Beverwijk zich garant stelt voor rente en aflossing. Het bestuur meent, gezien het groote volks belang, dat aan de oprichting van een volks badhuis is verbonden, den raad te mogen verzoeken tot deze garantie-stelling te be sluiten. De exploitatie van het oude badhuis aan de Meerstraat heeft gedurende de latere jaren, waarvan 1933 als voorbeeld genomen is, op de exploitatierekening uitgewezen, dat uit de opbrengsten betaald kunnen worden alle kos ten van salarissen, brandstoffen, water, on derhoud enz., terwijl nog een klein bedrag overblijft voor rente en aflossing der hypo- dat een nieuwe en moderne inrichting het thecaire leening op het gebouw. Aannemende, aantal baden, dat genomen wordt met vijftig pet. zal doen stijgen, is de verwachtine, dat uit de opbrengst dier baden f 650 voor rente en aflossing onverblijft, niet ongegrond. In de opgezette exploitatierekening zijn verscheidene uitgaafposten niet met vijftig pet. verhoogd, omdat een nieuwe inrichting stegds voordeeliger werkt dan een oude. De post salarissen daarentegen is met meer dan dit percentage verhoogde omdat gerekend is op een bedrag van f 250 als pensioen voor ae badvrouw. Het bestuur acht het niet onaannemelijk, dat behalve de inkomsten op de exploitatiere kening van het nieuwe gebouw, ook uit de te verwachten toeneming van het ledental der afdeeling, baten voor de exploitatie zouden kunnen voortvloeien, terwijl de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat een nauwere samen werking met de plaatselijke afdeeling van het Wit-Gele Kruis ook eenige baten gaai opleveren. Wordt de leening met de Provinciale Ver- 'eeniging op de door haar gestelde voor- j waarden aangegaan, dan zal het eerste jaar f 1910, voor rente en aflossing noodig zijn. waarna dit bedrag elk jaar met f 30 vermin- j derd wordt. Gelet op het belang van deze j zaak voor de geheele bevolking, acht het i Witte Kruisbestuur dit bedrag niet te hoog. FEESTAVOND KENNEMER ZWEMCLUB. j De Kennemer Zwemclub hield Zaterdag- avond in de bovenzaal van Hotel „Oud Mee- renstein" een feestavond voor leden en intro- ducé's. De zaal was geheel gevuld met een I reeds bij voorbaat feestelijk gestemd gezel- j schap, toen de heer H. A. J. J. v. d. Bergh j voorzitter van de K. Z. een openingswoord i sprak, waarin hij met groote voldoening kon wijzen op den blakenden welstand van de ver- eeniging, die weliswaar nog slechts een jaar bestaat, maar die niettemin voor de kinder ziekten gespaard blijft. In de eerste plaats is dat toe te schrijven aan de voortreffelijke in- richting van het zwembad „Adrichem". Spr. wekte dan ook vooral de jongeren op tot de vereeniging tot te treden. Ook in den winter wordt regelmatig in Stoop's Bad geoefend. Met waardeering maakte de voorzitter mel ding van het verdienstelijke werk van den se cretaris, den heer R. Schram en van den pen ningmeester, den heer Hugtenburg. Tenslotte clankte spr. de feestcommissie, waarin zitting' hadden de heeren Duyn, Halenbeek, De Jong, Hugtenburg, Luttikhuizen, die veel hulp ont vingen van de dames v. d. Bergh en Schram. Spr. droeg de leiding van het verdere deel van den avond over aan den heer Reusink. humorist-conferencier, die de aanwezigen met zijn liedjes en voordrachten veel vreugde wist te bezorgen. Aardige attracties verhoogden de feestvreug de niet weinig. Roemer's Band verleende aan dezen avond muzikale medewerking. Dank zij aller medewerking slaagde deze feestavond voor de volle honderd procent. De jeugdige K. Z. bewees intusschen, dat zij niet alieen kan zwemmen, maar dat zij uitstekend kan feest vieren. De feestcommissie had alzoo veel eer van haar werk en zij smaakte bovendien het ge noegen de banden van vriendschap tusschen de leden onderling aanzienlijk te versterken. DE WERKLOOSHEID. Bij de gemeentelijke arbeidsbeurs stonden 1016 werkzoekenden ingeschreven, verdeeld over onderstaande vakgroepen: Beverwijk: Bakkers 4, behangers 2, bank werkers 8, betonvlechters 3, betonwerkers 5, blikbewerkers 5, blikslagers 2, chauffeurs 15. drukkers 5, electriciens 4, expediteurs 2. grond werkers 64, handlangers 4, kappers 2, kantoor bedienden 5, kleermakers 2, kopergieters 1, landarbeiders 2, lasschers 1, losse arbeiders 168, machinisten 6, machinedrijvers 1, machi nale houtbewerkers 3, marmerbewerkers 1 marmerpolijsters 1, metaalbewerkers 1, metse laars 10, monteurs 5, opperlieden 12, plaat werkers 2, schilders 12, schippers 2, schoen makers 3, sigarenmakers 33, sorteerders 6, sla gers 1, smeden 3, soldeerders 2, spoorleggers 1, steenhouwers 1, stoffeerders 1. stokers 6, stu- cadoors 2, teekenaars 1, timmerlieden 16, uit voerders 1, voegers 1, voerlieden 2, voorslaan- ders 2, winkelbedienden 3, werksters 3, dienst boden 6, totaal 496 (vorige week 58). Wijk aan Duin: Bakkers 1, behangers 1. bankwerkers 7, betonvlechters 3, betonwerkers 2, blikslagers 5, carrosseriemakers 7, chauf feurs 15, electriciens 6, grondwerkers 57, hand langers 1, kantoorbedienden 7, kellners 1, ko pergieters 1, landarbeiders 52, lasschers 2, loodgieters 3, lijnwerkers 1, losse arbeiders 82, machinisten 7, machinedrijvers 1, machinale houtbewerkers 2, metaalbewerkers 4. metse laars 8, meubelmakers 1, monteurs 2, opperlie den 22, plaatwerkers 2, reizigers 2, schilders 11, schippers 7, schoenmakers 1, sigarenmakers 7, steenhouwers 1, stoffeerders 1, stokers 3, straatmakers 1, stucadoors 2, timmerlieden 14, uitvoerders 2, voegers 1, winkelbedienden 2, werksters 2, dienstboden 4, klinkers 2, stuur lieden 1, zeilmakers 1, totaal 366 (365). Heemskerk: Betonwerkers 6, chauffeurs 2, grondwerkers 15, kantoorbedienden 1, land arbeiders 72, losse arbeiders 48, schilders 1, timmerlieden 8, uitvoerders 1, totaal 154 (162). THEOSOFISCHE VEREENIGING. Vrijdagavond zal de heer J. H. Kengen uit Utrecht voor de Theosofische Vereeniging in de kleine zaal van het Kennemer Theater een lezing houden over het onderwerp: „Leeft de mensch meer dan eenmaal op aarde?" EEN POPPENTENTOONSTELLING. Zaterdag en Zondag zal in de St. Jozefzaal aan den Arendsweg een groote poppententoon stelling worden gehouden. WANDELSPORTVEREENIGING „DE VOORTREKKERS". Zondag 3 Februari zal de Wandelsportver- eeniging „De Voortrekkers" de zesde trainings marsch loopen over een afstand van 35 K.M. De start is bepaald op Zondagmorgen half negen vanaf het clubhuis Romerkerkweg 31. De „Orania' Volgens bericht uit Leixoes is het Portu- geesche stoomschip Loanda schuldig ver klaard aan het in den grond loopen van het Nederlandsche stoomschip Orania. (De dief, die een tijd geleden den motorrenner van Dijk, zijn te Praag gewonjien „gouden" helm heeft ontstolenheeft den be- stolene telefonisch aangeboden, hem de trofee tegen betaling van een bedrag terug te zenden.) In 't kleine land van dijk en helm, Heeft een langvingerige schelm Van Dijk zijn helm ontstolen; 't Gebeurde al een poos gelêe, En sedertdien bleef de trofee, Onvindbaar en verscholen. Zelfs renners van van Dijk's formaat, Kunnen, als het om dieven gaat, Die sluipend stiekum stalen; Zelfs in hun snelste motorvaart, Den gauwdief die door 't duister waart Niet makkelijk achterhalen. Nu heeft de dief zich aangemeld, Hij heeft den renner opgebeld En dit idee geopperd; Kom jij maar flink over de brug, Dan krijg je zoo den helm terug, Om welks verlies je moppert. Van Dijk van zijn kant vraagt den dief, Kom, toon je nu ook eens sportief, Jij zult dien helm niet missen; Stuur hem terug en wees een man, Nou, ik verwacht er weinig van, Maar 'k hoop mij te vergissen. In elk geval, ik steun hem graag In zijn begrijpelijke vraag, 'k Hoop, dat de dief 't zal hooren: Stuur hem, ontdoe je van de smet, Van Dijk, niet jij, is, zoo niet met, Dan voor een helm geboren. De 2de testmatch West-Indië M. C. C. Volledige score 1ste innings West-Indië: C. M. Christiani c. Holmes b. Smith 11 C. Jones c. Farrimond b. Paine 19 G. Headly c. Holmes b. Paine 25 J. E. D. Sealy, b. Wyatt 92 G. C. Grant b. Smith 8 O, da Costa b. Holmes 25 L. Constantine not out si R. S. Grant b. Wyatt 0 L. G. Hylton c. Hendren b. Smith 8 E. Achong l.b.w. b. Wyatt 9 E. A. Martindale b. Wyatt 8 Extra's ie 302 Smith 3—93 Wyatt 4—31, Paine 2—87, Hol mes 110. Het totaal der Engelschen viel na het slechte begin nog mede. Na den stand van 200 voor 8 sloot de innings even voor de lunch op den derden dag op 258. Holmes scoorde een fraaï< 85 not out dank zij Paine en Farrimond die hun wicket ophielden. K. Fames moest op het allerlaatste moment door Farrimond, wegens een spierverrekking vervangen worden, waar door de aanval der Engelschen verzwakt werd. West-Indië scoorde op den derden dag 150 voor 3. waarvan Headly 59 not out. Achteraf besfchouwa heeft Wyatt een fout begaan door de West-Indiërs op een goed wicket eerst te laten batten. Captain Grant keek eerst de kat uit den boom door Christi ani en Jones te laten openen. Aan het wicket mankeerde evenwel niets, want de beide staartwickets hielden bijna een uur stand. Een draw is hoogstwaarschijnlijk het eind resultaat van den vierden dag. A.D.O.—LISSE (1—4) (Bekerwedstrijd) Voor de derde maal in dit seizoen ontmoet^ ten beide ploegen elkaar thans voor den I.V.C.B.-beker. Direct na het begin ontwik kelt zich een strijd, die het beste doet ver wachten. Uitstekende aanvallen aan beide kanten volgen elkaar op. Bij de A.D.O.-voor- hoede, waar het geheele binnentrio uit tweede elftal spelers bestaat, ontbreekt het aan een goed schot. Van Beek geeft met een effectvol schot zijn club de leiding (01). Kort hierop vergroot Van Zeist door een fout in de A.D.O.-achterhoede den voorspron1 (0—2). Aan den anderen kant weet Mens eenige mooie schoten van Brasser onschadelijk te maken. Als Berk in buitenspelpositie, hetgeen den scheidsrechter ontgaat, den bal krijg! toegespeeld, brengt hij den stand op 03. Kort hierop scoort Bakker het vierde doel punt voor Lisse. Voor de rust krijgt Brasser nog een kans om een tegenpunt te maken, doch zijn hard schot weet Mens keurig te stoppen. Na de rust is A.D.O. sterker; zij weet Lisse geheel op eigen veld terug te dringen. Bij Lisse is de achterhoede in uitstekenden vorm Hoe A.D.O. ook werkt, steeds is er weer een Lisse-speler, die den bal retourneert. Tegen het einde gelukt het Koopman de eer te redden (14). De verdere uitslagen zijn als volgt: D.E.M. 3—A.D.O. 3 2—2 S.V.A. aA.D.O. a t. A.D.O. bV.V.Z. a V.V.Z. niet opgekomen. De 73000 ton groote „Nor- mandië" nadert zijn vol tooiing. Op bijstaande afbeelding ziet men den bouw van een schoorsteen, MAANDAG 28 JANUARI 1935 Voor den landen wedstrijd, die zal plaats vinden ter gelegenheid van de jubilea van den Kennemer Turnkring, Concordia en even tueel Bato, zal het K.N.G.V. onderhandelen met den Turnbond van een der grootste Euto- peesche rijken. Voor het K. T. K.-jubileum staat verder op het voorloopige programma: een receptie, een feestavond (eabareM revue, bal), instelling van een eere-comibé, uitgave van een feestcourant. Voorts werd besloten, het initiatief te nemen tot instelling van een provincialen athletiek- dag. Uitvoeringen. In Februari zullen de volgende uitvoeringen plaats vinden: Donderdag 7 Februari T.V. IJmuiden. Woensdag 13 Februari T.V. Sant poort. Zaterdag 16 Februari Turnlust (Haar lem). Woensdag 20 en Donderdag 21 Februari Turnlust (Beverwijk), Zaterdag 23 Februari Bloemendaalsche Gymnastiek Vereen, en O.S.S Zandvoort), Donderdag 28 Februari Olympia IJmuiden). De Lighaluitvoering. De jaarlijkschc Lighaluitvoering zal plaats hebben Zaterdag 23 Maart a.s. in den Stads schouwburg. Mej. M. B. Roosen en de heer B. J. Wieland Los hebben zich bereid ver klaard, de technische leiding op zich te nemen. De heer A. J. Meijer ink zal wederom trachten het financieele welslagen van de actie te verzekeren. De serie Lighaluitvoeringen begon in 1908. In totaal werd aan de Vereeniging tot be strijding der tuberculose in Haarlem en om streken afgedragen netto f 54.654.49. In 1934 was de netto-opbrengst van lijsten, circulaires en uitvoering f 964,84. Simultaan-séance te Lisse. Donderdagavond a.s. zal door onzen dam- redacteur een simultaanseance gegeven wor den voor leden en genoodigden der Frot. Dam vereeniging „Lisse Vooruit" in de Fröbel school te Lisse. OlympiaAalsmeer (02) Het zag er reeds direct leelijk uit voor Olympia, daar uit een der eerste Aalsmeer- aanvallen C. de Boer onhoudbaar voor Aals meer scoorde (0—1). Olympia werd geheel op haar helft terug gedrongen; meermalen be leefde het Olympia-doel benauwde oogenblik ken. Wanneer Olympia beter op dreef komt en haar aanvallen talrijker worden, steunt de halflinïe niet genoeg; voor rust wordt de stand door P. Cuvelier op 02 gebracht. Daarna ont wikkelt zich een zeer enthousiaste strijd meermalen denken wij Olympia te zien sco ren, maar op het beslissende moment falen de Olympia-voorwaartsen. Hoewel Aalsmeer steeds meer in den aanval komt, slaagt haar voorhoede er niet in, het net te vinden. Met Olympia in den aanval komt het einde (0—2) Kampioenschap van Haarlem en Omstreken. 2de KLASSE KLEIN-BILJART. De regelingscommissie heeft het tournooi om den kampioenstitel der 2de klasse van Haarlem en Omstreken bepaald op 4 tot 10 Februari e.k. in het clublokaal van „Vrien denkring", café „Centraal Bar" aan den Kruisweg. Er worden van Maandag tot Vrij dag eiken avond telkens drie partijen ge speeld; Zondags 6. Zaterdag wordt overgesla gen. De Ned. Biljartbond stelt een zilveren me daille ter beschikking voor den kampioen en „Vriendenkring" verschillende persoonlijke prijzen. Vergadering K. T. K. Zaterdag vergaderden het bestuur en de Technische Commissie van den Kennemer Turnkring afzonderlijk, waarna een gecom bineerde vergadering plaats vond. Betreffende het ocfenkorps voor heeren werd medegedeeld, dat de oefening einde Februari aanvangt, wanneer een geschikte leider kan worden gevonden. Naar aanleiding van de resultaten van dit korps en van de wedstrijden der laatste jaren worden de ploe gen samen gesteld voor den wedstrijd Haar lem—Rest K. T. K„ welke zal plaats vinden onder leiding van den heer J. M. Berrevoets. Ongeveer 2 weken daarna (eind April) wordt de driekingenwedstrijd gehouden, zoo mogelijk in Haarlem onder leiding van den heer P. Dijkstra. De K.T.K.-ploegen staan dan onder aanvoering van de heeren J. M. Berrevoets (dames) en J. J. van Doorn (heeren). De technische functies werden als volgt verdeeldvoorzitter, secretaris en derde lid technisch bureau resp. de heeren B. J. Wie- land Los, D. Beets (Deckerstraat 31, Haar lem) en W. H. Verkes; voor gymnastiek Dijkstra. J. M. Berrevoets. J. J. v. Doorn, W. H. Verkes; voor athletiek P. J. Wagemans, W. 'Marsman, W. H. Verkes; voor spel D. Beets, P. J. Wagemans; voor zwemmen W. H. Verkes; voor wandelen W. Marsman. Kampioenschap West-Nederland. Zaterdagavond werden de worstel- en ge- wichtshefwedstrijden om het kampioenschap van West-Nederland door de Amsterdamsche Athletiekclub Door Oefening Kracht voortge zet met de afdeeling worstelen. Afgewerkt werd het middengewicht derde afdeeling met tien deelnemers. De uitslagen luiden: Middengewicht le afd.: G. de Haan (Her cules, Dordrecht) won op schouderraking van E. Brandts (K.D.O., Amsterdam); F. J. Schou ten (D.A.K., Amsterdam) v/on op vloering van G. J. Galman (K.D.O., Deventer). J. Portengen (Sandow, Zaandam) won op punten van H. A. Beekman (S.S.S., Amster dam); G. van Soest (D.O.K .Beverwijk) won op punten van G. J. Jager (K.D.O., Deven ter); E. Brands won op vloering van J. F. Schouten; G. J. Galman won op punten van G. de Haan. J. Portengen won op vloering van C. ter Haar; H. A. Beekman won op schouderlegging van D. Bannink; G. van Soest won op punten van G. J. Jager; G. J. Galman won op schou derlegging van E. Brands; J. F. Schouten won op vloering van G. de Haan. J. Portengen won op vloering van D. Ban nink; H. A. Beekman won op schouderraking van G. van Soest; J. F. Schouten won op schouderlegging van J. Portengen; H. A. Beek man won op punten van G. J, Galman. J. Portengen won op punten van G. van Soest. H. A. Beekman won op punten van J. F. Schouten. Kampioen: J. Portengen (Sandow, Zaan dam); 2e prijs H. A. Beekman (S. S. S., Am sterdam) 3e prijs G. F. Schouten (D. O. K., Amsterdam). Nieuw wereldrecord 100 M. rugslag Dames. Tijdens de Zaterdagavond gehouden zwem wedstrijden te Groningen is mej. R. Masten broek er in geslaagd een nieuw wereldrecord te vestigen op de 100 meter rugslag, daarmee haar eigen record verbeterend. Zij zwom tegen den Groninger P. Terpstra. Beiden gingen ge lijk over de baan. Terpstra tikte iets eerder aan. Mej. R. Mastenbroek bleek haar eigen we reldrecord van 1 min. 16 4/5 sec. met een vijf de seconde verbeterd te hebben tot 1 min. 16 3/5 sec. Dit record weer verbeterd Eenige oogenblikken na de ontvangst van dit bericht seinde Reuter uit Chicago, dat de Amerikaansche zwemster Eleanor Holm Jarret Zaterdag het wereldrecord 100 meter rugslag tijdens een exhibition-wedstrijd heeft verbe terd tot 1 min. 16 3/10 sec. Daarmee is het nieuwste record van mej. Mastenbroek voor dezen afstand met 3/10 sec. door de Amerikaansche zwemster verbe terd. Reddingsbrigade in Batavia. De Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen heeft al jaren schriftelijk pro paganda gevoerd voor het redden van dren kelingen in Ned. Indië. De Reddingsbrigade „Manggarai" te Batavia heeft zich nu aan gesloten bij den' Ned. Bond. De Uitslagen. S.D.O.V.V.IJ 73 SantpoortOnze Gezellen 71 TeylingenWilhelmus 4i Geel-WitSantpoort II 3—1 FEUILLETON. Uit het Engelsch van PATRICIA WENTWORTH. Nadruk verboden 8) Er was iets van ontroering in de klank van zijn stem, toen hij den naam uitsprax. „Vindt u zelf ook niet, dat u beter doel mij alles te vertellen wat u weet?" Delia vocht dapper tegen haar tranen, maar het lukte haar niet ze in te houden. .■Ik geloof niet, dat ik iets van belang weet", zei ze gesmoord, „maar ik zal u alles vertellen. Ik kwam beneden om een boek te halen; ik dacht, dat ze allemaal naar bed waren, maar toen ik bij de deur van vaders studeerkamer kwam, zag ik een lichtstreep en ik bleef even staan luisterenAlleen om te hooren of er nog iemand was. Ik heb een uiterst scherp gehoor en als vader er nog was, zou ik het direct merken door zijn ademhaling of als hij zijn stoel verschoof of iets opnam. Het was mogelijk, dat hij naar bed was gegaan en het licht had laten bran- üendat gebeurt wel meer; hij is zoo verstrooid. Ik vertel u dat maar, opdat u niet zult denken, dat ik voor luistervink wilde spelen. Maar juist toen ik dacht, dat er nie mand meer in de kamer was, hoorde ik moe der zeggen: Arme Anne! en toen moest ik wel luisteren, of ik wilde of niet. Geen macht ter wereld had mij van die deur kunnen wegkrij- gen! Het kan me niet schelen, dat het onbe hoorlijk wasik moest eenvoudig! Als je veel van iemand houdt, wordt alles immers anders Haar stem werd lager en lagerhaar manier van spreken en haar gelaatsuitdruk king hadden iets, dat John ontroerde. Haar scherpe trekken, haar groote, beenige neus, haar hoekige gestalte schenen er opeens niet meer te zijn, zóó symphathiek was ze hem nu. Ze ging voort, fluisterend bijna: „Ik luisterde. Moeder zei: „Het maakt me bang. Ik durf er niet aan te denken,, wat er met haar gebeurt kan zijn". Toen zuchtte ze: O Cyril dat is mijn vader en begon te huilen". „En wat zei uw vader?" „Eerst zei hij niets anders dan een paar maal: Toe nu, Mary!, maar toen ze ophield met schreien, vroeg hijWaarom vraag je het Jenny niet op-den-man-af? Ik kan het ge woonweg niet, antwoordde moeder. Waarom niet?" vroeg vader daarop en toen moeder weer: Wat geeft het? Ze zal me met haar lief ste lach afschepen en me voor de zooveelste maal vertellen, dat Anne in het buitenland is en zich dolletjes amuseert. En dat zou ik niet kunnen verdragen, Cyrilik zou het werkelijk niet kunnen verdragen". „En toen?" drong John. „Toen zei vader: We hebben niets om op af te gaan; absoluut niets.. Daarop barstte moe der in een hartverscheurend snikken uit en toen zé eindelijk tot bedaren kwam, hoorde ik haar zeggen Delia zweeg en bracht de hand aan haar mond. „Ga voort!" „Ik kan niet". „Waarom kunt u niet?" Er was iets onuitsprekelijk droefgeestigs in den verbijsterden blik waarmee ze naar hem keek. „Ik kan het niet John kwam bij haar staan en legde zacht zijn hand op haar arm. De spanning, die zich in hun gesprek ontwikkeld had, bracht iets van de vertrouwelijkheid van een ouderen broer in zijn houding tegenover het meisje. „Delia, je moet het mij vertellenik moet het weten. Je wilt immers ook, dat ik haar zal terugvinden!" „Ze zei ze huilde aan één stuk door ze zei: O Cyril, waarom verbood Sir Anthony je ooit weer haar naam te noemen?" Delia schokte van het snikken, ze trok haar arm weg en met een schorre stem vervolgde ze: „Dat zei ze! Wat kan ze er in vredesnaam mee bedoeld hebben dat vader Anne's na^u* thony niet hebben dat vader Anne's naam voortaan noemde?" „Wat antwoordde je vader op de vraag van je moeder?" „Ik weet het niet, kindlief, zei hij. Ik weet het niet, dat zeggen ze allemaal. Ik wordt er naar van dat telkens te hooren. Er moet toch iemand zijn, die weet wat er precies gaande is". John knikte. „Ik wordt er ook akelig van. Zeide ze verder niets?" „Neen, moeder huilde alleen maar maar". Er volgde een stilte. De lentezon zette alles om hen heen in gouden gloed; de oude. grijze kerktoren stak donker en scherp-gesilhouet- teerd af tegen een helderen turkooisblauwen hemel. John spande zijn hersens in om uit de vage, raadselachtige mededeelingen van het meisje een conclusie te trekken. „Delia", verbrak hij ten laatste het zwijgen, „je zei, dat Jenny en Anne naar Londen gin gen. En Jenny alleen terugkwam. Er moet toch een reden zijn opgegeven voor het niet terugkomen van Anne". „Ze zeiden, dat ze den trein gemist had. Ik zag Jenny thuiskomen, doordat ik toevallig juist naar de Hall was gegaan om een boek te ruilenAnne leende mij namelijk altijd boeken. En toen ik vroeg waar Anne was, zei Jenny: O, die heeft den trein niet gehaald; ze komt morgen! Maar ze kwam niet den volgenden dag; ze kwam heelemaal niet meei'V - „Maar wat gaven ze voor verklaring van haar wegblijven?" „Dat ze ziek was geworden, en dat bleven ze volhouden. Later vertelden ze, dat ze maar naar het buitenland was om op krachten te komen. Maar zooals ik straks al zei, ik geloof er geen woord van". John staarde peinzend voor zich uit. „Ze kan inderdaad ziek zijn geworden", zei hij toen. „Anne was niet ziek. Ik ben er zeker van, dat ze niet ziek wasdat Jenny loog". Wéér liet Delia dien bitteren lach hooren. „Jenny kan mij niet voor den mal houden. Als ze zoo honingzoet praat en je van onder haar oogleden aankijkt, dan weet ik, dat ze leugens vertelt. Maar haar vader", ze wachtte even, „Sir Anthony geloofde in het begin wer kelijk, dat ze ziek was, in het begin". Delia sprak de laatste drie woorden met bijzonderen nadruk uit. „Hoe weet je dat?" „Ik sprak hem vlak voor de bruiloft-, en hij praatte over niets andershij vertelde, dat Jenny het zich zoo vreeselijk aantrok, dat Anne nu geen bruidsmeisje kon zijn en dat hijzelf het jammer voor haar vond om juist in dezen tijd ziek te worden, maar hij hoopte, dat ze gauw weer beter zou zijn en dan moest ik haar direct komen opzoeken: Ik vroeg hem of hij bij haar was geweest en hoe het haar ging, maar hij had haar nog niet bezocht hij kon niet van huis, hij had het ontzettend

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1935 | | pagina 5